Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

021 Ve­nä­läis­ten Mat­kai­lu Suo­meen On Kään­ty­nyt Kas­vuun

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 7.12.2016 9:42

El­py­mi­sen Merk­ke­jä Mat­kai­lus­sa

Vii­me päi­vi­nä ai­hees­ta ovat kir­joit­ta­neet Imat­ran pai­kal­lis­leh­det.

Ve­nä­läis­ten mat­kai­lus­sa on jo el­py­mi­sen merk­ke­jä kir­joit­taa IMAT­RA­LAI­NEN 3-4 vii­kon­vaih­de 2016 Heik­ki Kemp­pai­nen

Ho­li­day Club

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ho­li­day Club ja Imat­ran kyl­py­lä ovat tu­los­sa täy­teen.

– El­py­mi­sen merk­ke­jä on nä­ky­vis­sä, Ho­li­day Club Si­maan joh­ta­ja An­ne Pu­ha­kai­nen luon­neh­tii ve­nä­läis­ten lä­hes­ty­vää jou­lua ja uut­ta vuot­ta tam­mi­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Ho­li­day Club Sai­maal­la kaik­ki huo­neis­tot ja lo­ma-asun­not on lop­puun va­rat­tu­ja ve­nä­läis­ten uu­den­vuo­den ja jou­lun ajal­le. Toi­nen merk­ki el­py­mi­seen on ol­lut esi­mer­kik­si 700 ve­nä­läis­vie­raan ryh­mä täl­lä vii­kol­la. Hei­dät toi ho­li­day Club Sai­maal­le ve­nä­läi­nen fir­ma.

Imat­ran Kyl­py­lä

Myös Imat­ran kyl­py­län Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari As­pia ker­too, et­tä vuo­den vaih­de 30.12.2016 – 8.1.2017 näyt­tää erit­täin hy­väl­tä. – Hei­nä­kuus­ta läh­tien lii­ke­vaih­tom­me on ol­lut 20 pro­sent­tia kas­vus­sa. Täs­tä ve­nä­läi­sil­lä on mer­kit­tä­vä osuus. Hän us­koo, et­tä uu­te­na vuo­te­na ja jou­lu­na kyl­py­lä saa 1’200 mat­kai­li­ja per päi­vä.

Scan­dic Pat­ria

Lap­peen­ran­nan Scan­dic Pat­ri­an en­nak­ko­va­rauk­sia ei ole vie­lä teh­ty. Ho­tel­lin­joh­ta­ja To­mi Saa­re­lai­nen odot­taa hie­man vii­me vuot­ta vilk­kaam­paa ve­nä­läis­ten jou­lua. Tax free-os­tok­set ovat li­sään­ty­neet, mi­kä on yk­si hy­vä merk­ki. Mut­ta vie­lä ol­laan kau­ka­na huip­pu­vuo­sis­ta, jol­lon Scan­dic Pat­ria oli tu­pa­ten täyn­nä.

Ve­nä­läi­siä Jou­lun Ai­ka­na Suo­meen

Ve­nä­läi­siä tu­lee jou­lun ai­ka­na Suo­meen jo­pa nel­jän­nes vii­me vuot­ta enem­män. kir­joit­taa 5.12.2016 Uu­tis­vuok­si An­ne Ko­ti­har­ju

Kir­joi­tuk­sen mu­kaan rup­lan kurs­sin vah­vis­tu­mi­nen on saa­nut ve­nä­läis­ten Suo­men mat­kai­lun kään­ty­mään kas­vuun syk­syn 2016 ai­ka­na. Syys-lo­ka­kuus­sa Suo­meen saa­pui lä­hes nel­jä pro­sent­tia enem­män ve­nä­läi­siä kuin vuot­ta ai­em­min. Jou­lu – tam­mi­kuus­sa mat­ko­jen mää­rä tul­lee kas­va­maan vie­lä enem­män.

Jos ve­nä­läis­mat­kai­li­joi­den ai­keet to­teu­tu­vat, hei­dän te­ke­mien­sä Suo­men-mat­ko­jen mää­rä kas­vaa jou­lu –tam­mi­kuus­sa vä­hin­tään seit­se­män pro­sent­tia, mut­ta saat­taa kas­vaa jo­pa 27 pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta, mi­kä­li kaik­kien mat­kaa suun­nit­te­le­vien mat­kus­tu­sai­keet to­teu­tu­vat… Vilk­kain­ta on tam­mi­kuun 4.—6. päi­vä. Täl­löin jo­ka nel­jäs Suo­mes­sa jou­lu-tam­mi­kuun ai­ka­na vie­rai­le­va ve­nä­läi­nen, jo­pa yli 80’000 hen­ki­löä, viet­tää lo­maa tai on os­tok­sil­la Suo­mes­sa.

Jou­lu­kuus­sa 2015 ve­nä­läi­set te­ki­vät 266’000 mat­kaa ja tam­mi­kuus­sa 224’000 mat­kaa Suo­meen. Näis­tä 489’000 Suo­men-mat­kas­ta 36 pro­sent­tia (noin 178’000 mat­kaa) suun­tau­tui Ete­lä-Kar­ja­laan.

Ar­vio pe­rus­tuu Tut­ki­mus- ja ana­ly­soin­ti­kes­kus TAK:n ky­se­ly­tut­ki­muk­seen. Säh­köi­seen ky­se­lyyn oli vas­tan­nut mar­ras­kuun puo­li­vä­lin ja lo­pun vä­li­se­nä ai­ka­na 405 Suo­mes­sa vii­me vuo­si­na mat­kail­lut­ta hen­ki­löä.

Imat­ran Ra­jal­la

Sa­ma­na ai­ka­na kun ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joi­den el­py­mi­sen merk­ke­jä Suo­meen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la hen­ki­lös­tön mää­rä vä­he­nee “Vä­ki vä­he­nee Imat­ran ra­jal­la” Rii­na Haa­pa­la Imat­ra­lai­nen leh­des­sä.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Kaak­kois-Suo­men ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­mil­ta hen­ki­lös­töä on siir­ret­ty ra­jo­jen val­von­taan, eli maas­to­ra­jal­le. Kun vä­ki vä­he­nee, em­me pys­ty pi­tä­mään kais­to­ja au­ki sii­nä mää­rin kuin al­kuun, ker­too Imat­ran ra­ja­tar­kas­tu­sa­se­man pääl­lik­kö Ilk­ka Tuo­mik­ko. Hän muis­tut­taa, et­tei­vät pää­tök­set ole pai­kal­li­sia. – Suo­men hal­li­tus on näin lin­jan­nut, ja Ra­ja­var­ti­olai­tos jou­tu­nut te­ke­mään pää­tök­sen, et­tä ra­ja­tar­kas­tuk­ses­ta siir­re­tään vä­keä maas­to­ra­jo­jen val­von­taan.

Hän ei kui­ten­kaan vie­lä tie­dä tark­ko­ja lu­ku­mää­riä sii­tä, pal­jon­ko hen­ki­lös­töä Imat­ral­ta läh­tee..

Imat­ral­la on elä­tel­ty toi­vei­ta ve­nä­läis­ten pa­luus­ta, kun muun mu­as­sa tax free-myn­ti on ol­lut kas­vus­sa. Tuo­mik­ko muis­tut­taa, et­tä ra­ja­lii­ken­teen ti­las­to­jen pe­rus­teel­la mää­rä ei ole kas­van­nut, vaan ve­nä­läis­ten mää­rä jat­kaa las­ku­aan.

Ny­ky­ti­lan­tee­seen pys­tym­me vas­taa­maan, mut­ta mei­dän yk­kö­sa­sia on tur­val­li­suus ja va­li­tet­ta­vas­ti su­ju­vuus kär­sii jon­kin ver­ran. Kais­to­ja ava­taan sen mu­kaan mi­ten re­surs­sit riit­tä­vät ker­too Tuo­mik­ko.

Ra­jan Ylit­tä­mi­nen Käy­tän­nön Ta­sol­la

Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa oli val­mis­tel­tu ko­vas­ti vii­su­mi­va­paut­ta Ve­nä­jän kans­sa aja­tel­leen ja oli ra­ken­net­tu 8 kais­taa, jot­ka ve­ti­vät hie­nos­ti, kun ra­ja­ny­lit­tä­jiä oli pal­jon. Nyt ne jos­kus lä­hes kaik­ki näyt­tä­vät pu­nais­ta ja mat­kus­ta­jat oh­ja­taan van­haan vaik­ka­kin kor­jat­tuun ja laa­jen­net­tuun tar­kas­tus­pis­tee­seen.

Me­nee kaik­ki su­ju­vas­ti, jos lii­ken­tees­sä on muu­ta­ma ajo­neu­vo, mut­ta jos­kus mat­kus­ta­jat jou­tu­vat jo­not­ta­maan “kuin en­nen van­haan” ja jo­pa tun­ti­kau­sia. Ja vie­lä­pä ko­va kes­kus­te­lua on käy­ty vii­me ai­koi­na Imat­ran ra­jal­la sii­tä, et­tä voi­ko ra­ja-ase­man sul­kea yön tun­neik­si, kun lii­ken­net­tä on vä­hän. – Näin eh­dot­ti­vat Ra­ja­var­ti­olai­tos ja Tul­li.

Ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­olo­ai­ko­jen su­pis­ta­mis­ta vas­tus­ti­vat, niin kan­sa kuin Yh­ti­öt, Ete­lä-Kar­ja­lan liit­to ja jo­pa Imat­ran ja Sve­to­gors­kin kau­pun­gin­joh­ta­jat. Lin­tu­nen nos­ti esiin öi­sen au­ki­olon tär­key­den te­ol­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta.

– Imat­ran teh­taat saa­vat raa­ka-ai­net­ta Ve­nä­jäl­tä, ja Sve­to­gors­kin IP:n teh­das kul­jet­taa esi­mer­kik­si ke­mi­kaa­le­ja öi­sin ra­ja­ny­li­tys­pai­kan lä­pi. Ra­ja­ny­li­tys­pai­kan yö­sul­ke­mi­ses­ta saa­ta­va sääs­tö hu­kat­tai­siin mo­neen ker­taan sen ai­heut­ta­mis­sa kus­tan­nuk­sis­sa te­ol­li­suu­del­le ja mat­kai­lul­le, kau­pun­gin­joh­ta­ja Lin­tu­nen to­te­si.

– Toi­vo­tan su­ju­via ra­ja­ny­li­tyk­siä niin suo­ma­lai­sil­le kuin ve­nä­läi­sil­le ja kai­kil­le muil­le­kin mat­kai­li­joil­le!

Niin päi­vi­sin kuin öi­sin­kin! :))


­pa­ge

Comments