Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

018 Upo­tet­tiin­ko Es­to­nia rä­jäyt­tä­mäl­lä?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 25.10.2016 7:03

Maa­pal­lo on pyö­räyt­tä­nyt mei­dät taas syk­syi­seen tun­nel­maan. Vaik­ka vä­lil­lä pais­taa au­rin­ko, mut­ta ei enää läm­mi­tä­kään niin kuin ke­säl­lä… Syk­syi­set vä­rit hie­man ilah­dut­ta­vat vie­lä, mut­ta kui­ten­kin kyl­mät poh­joi­set, jos­kus myrs­kyi­set­kin tuu­let, ly­hy­et päi­vät ja pi­me­ät pit­kät il­lat ja yö­hal­lat muis­tut­ta­vat meil­le, et­tä olem­me sy­ven­ty­mäs­sä syk­syi­sen luon­non syn­kim­piin ai­koi­hin…

22 vuot­ta sit­ten syk­syl­lä 1994 myrs­kyi­se­nä yö­nä Itä­me­rel­lä ta­pah­tui Eu­roo­pan suu­rin me­ri­ka­tast­ro­fi sit­ten toi­sen maa­il­man­so­dan, kun mat­kus­ta­ja au­to­laut­ta Es­to­nia up­po­si me­ren sy­vyyk­siin va­jaa tun­nis­sa.

Tuon jäl­keen on kas­va­nut ja vart­tu­nut jo uu­si su­ku­pol­vi, mut­ta up­po­ami­sen syy tai syyt näyt­tä­vät ole­van vie­lä­kin hä­mä­rän pei­tos­sa.

Vi­deo

Sa­tuin ne­tis­sä avaa­maan ai­hee­seen liit­ty­vän suo­men­kie­li­sen vi­de­on “5 Ou­toa asi­aa M/S Es­to­ni­an tra­ge­di­as­ta”. Jul­kais­tu 10.6.2016.

Vi­de­on te­ki­jän sa­noin:

Vi­de­on ei ole tar­koi­tus ol­la epä­kun­ni­oit­ta­va M/S Es­to­ni­an uh­re­ja koh­taan. Te­ori­at ja väit­tä­mät ei­vät ole hen­ki­lö­koh­tai­sia mie­li­pi­tei­tä­ni. Vaan esi­tän ne neut­raa­lis­ti sel­lai­se­naan. Kuin ne ne­tis­tä löy­ty­vät.

Täs­sä You­tu­be vi­de­os­sa kä­si­tel­lään Es­to­nia’n ka­tast­ro­fiin liit­ty­viä ou­to­ja asi­oi­ta:

– No­pea up­po­ami­nen. – Ase­kul­je­tuk­set. – Viit­tei­tä rä­jäh­dyk­ses­tä. – Ou­to­ja sat­tu­mia. – Ka­don­neet sel­viy­ty­jät.

Kir­ja

Luin vi­de­os­sa mai­ni­tun Jut­ta Ra­ben kir­jan “Es­to­nia. Tra­ge­dia Itä­me­rel­lä” (Al­fa­mer Kus­tan­nus Oy. Sak­san­kie­li­nen al­ku­pe­räis­teks­ti Jut­ta Ra­be. Suo­men­kie­li­nen teks­ti Ka­ri Uo­ti­nen.)

Ei ole ai­ko­mus kä­si­tel­lä asi­oi­ta, jos­ta vi­de­os­sa ker­ro­taan vaan kiin­ni­tin eni­ten huo­mi­ota Jut­ta Ra­ben kir­jas­sa mat­kus­ta­ja­laut­ta Es­to­ni­an up­po­ami­seen liit­ty­viin seik­koi­hin. Tä­mä ei ole kir­ja-ar­vos­te­lu. Hy­vän kir­ja­esit­te­lyn on teh­nyt Ta­pio Kuos­ma ja se löy­tyy ne­tis­tä. Toi­nen hy­vä Ta­pio Kuos­man kir­joit­ta­ma jut­tu Es­to­ni­as­ta.

Ta­pah­tu­mat Ly­hy­es­ti

Ly­hy­es­ti kui­ten­kin mat­kus­ta­ja­laut­ta Es­to­ni­an ta­pah­tu­mis­ta:

Mat­kus­ta­ja-au­to­laut­ta MV Es­to­nia

– up­po­si Itä­me­reen 22 vuot­ta sit­ten,
– kes­ki­viik­ko­na 28.9.1994
– noin kel­lo 01:48 – 01:55 (Vi­ron ja Suo­men ai­kaa)
– rei­til­lään Tal­lin­nas­ta Tuk­hol­maan.

Es­to­ni­an tu­ho oli Eu­roo­pan suu­rin me­ri­ka­tast­ro­fi sit­ten toi­sen maa­il­man­so­dan. Aluk­sel­la väi­te­tään ol­leen on­net­to­muus­het­kel­lä ai­na­kin 989 ih­mis­tä, jois­ta ai­no­as­taan 137 sel­viy­tyi hen­gis­sä… Kuol­lei­den tai ka­dok­sis­sa ole­vien ko­ko­nais­mää­rä oli­si si­ten 852… Kuol­leet edus­ti­vat 17 eri kan­sa­lai­suut­ta. Suu­rin osa uh­reis­ta oli ruot­sa­lai­sia ja vi­ro­lai­sia.

On väi­tet­ty, et­tä aluk­sel­la sa­la­kul­je­tet­tiin li­säk­si ar­vi­ol­ta 150 – 170 Ira­kin kur­dia. Tä­mä nos­tai­si kuol­lei­den tai ka­dok­sis­sa ole­vien lu­ku­mää­rän jo­pa yli tu­han­teen ih­mi­seen.

Läh­tö Tal­lin­nas­ta

Ai­ka­tau­lun mu­kaan mat­kus­ta­ja­laut­ta Es­to­ni­an pi­ti läh­teä Tal­li­nas­ta Tuk­hol­maan 27.9.1994 ta­san klo 19:00. Est­li­ne-va­rus­ta­mo kau­an väit­ti läh­töa­jan ol­leen tuo 19:00. Mut­ta on­net­to­muu­des­ta sel­vin­net mat­kus­ta­jat to­dis­ta­vat, et­tä lai­va läh­ti sa­ta­mas­ta noin klo 19:15 – 19:35.

Eräs to­dis­ta­ja oli­si myö­häs­ty­nyt lai­vas­ta jos se oli­si läh­te­nyt ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti ja toi­nen to­dis­ta­ja muis­ti taas tar­kas­ti, et­tä klo 19:00 lai­vaan las­tat­tiin vie­lä kuor­ma au­to­ja ym.

Las­tauk­sen ai­ka­na Es­to­ni­al­la et­sit­tiin mah­dol­lis­ta pom­mia,… mie­het oli­vat tar­kas­ta­neet lai­van koi­rien kans­sa, mut­ta mi­tään ei ol­lut löy­ty­nyt… (Kir­jan si­vu 39)

Mat­kan Ete­ne­mi­nen

Noin klo 21:30 tuu­li ja aal­lok­ko voi­mis­tui­vat. Es­to­nia ajoi vas­ten 20 met­riä se­kun­nis­sa pu­hal­ta­vaa tuul­ta, mer­kit­se­vä aal­lon kor­keus oli 3 – 4,5 met­riä… ja lai­van no­peus noin 18 sol­mua… vas­ta klo 00:30, muis­te­lee (E. K.), evä­va­kaa­jat otet­tiin käyt­töön… pa­ran­taak­seen lai­van va­ka­vuut­ta ja vai­men­taak­seen lai­van si­vut­tai­sia liik­kei­tä… oi­ke­an puo­len va­kaa­jis­sa oli jo­tain tek­ni­siä on­gel­mia. (s. 42)

Lai­val­la Kuul­tiin Pa­mauk­sia

Lai­val­la oli kuul­tu noin klo 00:50 – 00:55 yk­si tai kak­si voi­ma­kas­ta pa­maus­ta ly­hyin vä­li­ajoin keu­lan alu­eel­ta. Tä­tä seu­ra­si voi­ma­kas va­vah­te­lu, tä­ri­nä oli ha­vait­ta­vis­sa kaik­ki­al­la lai­val­la, min­kä mie­his­tön jä­se­net ja mat­kus­ta­jat pa­ne­vat mer­kil­le, ku­ten he yk­si­mie­li­ses­ti ker­to­vat. (s. 43)

Lai­va Up­po­si No­pe­as­ti

Klo 01:02 lai­va kal­lis­tui noin 40 – 50 as­teet­ta… mut­ta oi­ke­ni. Jäl­leen kal­lis­tuu vie­lä ker­ran, oi­ke­nee taas… täs­tä kal­lis­tu­mi­ses­ta Es­to­nia ei enää täy­sin oien­nut. (s.47)

Noin klo 01:10-01:15 pää­ko­neet py­säh­tyi­vät ja vä­hän myö­hem­min py­säh­tyi­vät myös die­se­lit.

Klo 01:22 Es­to­ni­an en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen hä­tä­kut­su (MAY­DAY) re­kis­te­röi­dään…

Klo 01:24 Es­to­ni­an kol­mas pe­rä­mies pu­huu 20 – 30 as­teen kal­lis­tu­mas­sa oi­ke­al­le ja säh­kö­kat­kos­ta.

Klo 01:24 Es­to­nia pu­hui ka­na­val­la 16 suo­raan Sil­ja Eu­roo­pal­le ja Vi­king-Li­nen Ma­riel­lal­le.

Klo 01:55 Es­to­ni­an kai­ku ka­toa Ma­riel­lan ja Sil­ja Eu­ro­pan tut­ka­ku­vas­ta.

Kum­pi­akaan Itä­me­ren laut­ta ei enää näh­nyt Es­to­ni­aa tut­ka­ku­vas­sa. Es­to­nia oli upon­nut. Mo­net pe­las­tu­neet ku­vai­le­vat myö­hem­min, Es­to­ni­an up­po­amis­ta: “.. va­jo­si ta­sai­ses­ti kuin ki­vi”

Tie­don Kul­ku Up­po­ami­ses­ta

On täy­sin mah­dol­lis­ta, et­tä Es­to­ni­an pe­rä­mie­het oli­vat jo jon­kin ai­kaa lä­het­tä­neet hä­tä­kut­sua, mut­ta ku­kaan ei ol­lut kuul­lut si­tä. Ou­to häi­ri­öaal­to oli juu­ri tuo­hon ai­kaan ky­sei­sel­lä alu­eel­la. Näin ker­toi myös mui­den lä­het­ty­vil­lä ol­lei­den lai­vo­jen vah­dis­sa ol­lut pääl­lys­tö myö­hem­min. He ei­vät saa­neet ra­di­oyh­teyt­tä eten­kään Suo­men ja Ruot­sin man­ner­maal­le… (s. 55)

Kurs­si Koh­ti On­net­to­muus­paik­kaa

14 lai­vaa, jot­ka oli­vat lä­hel­lä Es­to­ni­an si­jain­ti­paik­ka, kuu­le­vat hä­tä­kut­sun ja si­tä seu­ran­neen ra­di­okes­kus­te­lun ja ot­ta­vat kurs­sin koh­ti on­net­to­muus­paik­kaa.

Eri­tyi­sen mie­len­kiin­tois­ta täs­sä ra­di­olii­ken­tees­sä on se, et­tä kun kaik­ki ym­pä­ril­lä ole­vat lai­vat ot­ti­vat kurs­sin koh­ti Es­to­ni­an si­jain­ti­paik­kaa aut­taak­seen si­tä, ha­vait­tiin eräs pie­ni, tun­nis­ta­ma­ton ja va­lai­se­ma­ton lai­va, jo­ka ei aja­nut on­net­to­muus­pai­kal­le, vaan päät­tä­väi­ses­ti sii­tä pois­päin… ja ka­to­si Es­to­ni­an si­jain­ti­pai­kan ja Suo­men saa­ris­ton vä­lil­lä. (s. 57)

Ruot­si

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Carl Bildt sai tie­don on­net­to­muu­des­ta klo 01:30, Ruot­sin ai­kaa ai­kaa (02:30 Vi­ron ai­kaa) Noin 40 mi­nuut­tia lau­tan up­po­ami­sen jäl­keen. Hän oli kol­men poh­jois­mai­den po­lii­ti­kois­ta EN­SIM­MÄI­SE­NÄ saa­nut vi­ral­li­sen tie­don on­net­to­muu­des­ta…

Carl Bildt ju­lis­ti lau­tan up­po­ami­sen he­ti tär­keim­mäk­si asi­ak­si ja ve­täy­tyi pa­rin us­kot­tun­sa kans­sa si­vu­huo­nee­seen. Pu­hui tau­ko­amat­ta mel­kein aa­muun as­ti… Voi­daan olet­taa, et­tä jo täl­löin teh­tiin tär­keim­mät pää­tök­set kos­kien ta­paus Es­to­ni­an tu­le­vien tut­ki­mus­ten kul­kua.

Vi­ro

Vi­ro hal­li­tus il­moit­ti, et­tä sai tie­don… klo 03:00 mais­sa… Mut­ta kir­jan mu­kaan to­si­asi­at pu­hu­vat sen puo­les­ta, et­tä Vi­ron si­sä­mi­nis­te­ri (s. 61) sai tie­don jo, kun Es­to­nia oli kyl­jel­lään. (Jut­ta Ra­be viit­taa kir­jaan: Meis­ter, An­di: “Kes­ke­ne­räi­nen lo­ki­kir­ja, Tal­lin­na, 1997”)

Klo 06:00 Vi­ro pre­si­dent­ti Len­nart Me­ri al­le­kir­joit­ti Kad­ri­or­gin lin­nas­sa vi­ral­li­sen tie­do­tuk­sen Es­to­nia-lau­tan up­po­ami­ses­ta ja maa­han ju­lis­te­tus­ta su­ru­ajas­ta.

Ju­lis­tuk­sen yk­si osa kiin­nit­tää huo­mi­ota. “… Olen mää­rän­nyt koot­ta­vak­si riip­pu­mat­to­man ko­mis­si­on tut­ki­maan on­net­to­muu­teen liit­ty­vät asi­an­lai­dat ja kaik­ki val­ti­on eli­met.” (s. 73)

Suo­mi

Klo 01:48 Es­to­nia hä­viä Utön saa­rel­la ole­van suo­ma­lai­sen so­ti­las­tu­ki­koh­dan tut­ka­ku­vas­ta. Edel­li­se­nä päi­vä­nä oli saa­rel­la ol­lut so­ti­laal­li­nen ka­tast­ro­fi­har­joi­tus ja sen vuok­si pai­kal­la oli vie­lä ne­li­sen­kym­men­tä lää­kä­riä ja sai­raan­hoi­ta­jaa, muu­ta­mia täy­sin va­rus­tet­tu­ja kent­tä­sai­raa­loi­ta ja li­säk­si he­li­kop­te­rei­ta enem­män kuin nor­maa­lis­ti. … Mut­ta ei ol­lut polt­to­ai­net­ta he­li­kop­te­rei­ta var­ten. On­net­to­muus­pai­kal­le oli­si muu­ten ol­lut vain 15 len­to­mi­nuu­tin mat­ka. (s. 62)

Klo 01:50 Hel­sin­ki-Ra­dio lä­het­tää vain Pan Pan -kut­sun. SE ei vie­lä­kään ol­lut yleis­hä­ly­tys.

Klo 01:52, vas­ta kun Es­to­nia oli mel­kein täy­sin upon­nut ja mel­kein puo­li­tun­tia hä­tä­kut­sun jäl­keen Suo­men me­ri­pe­las­tus­kes­kus il­moit­taa lo­pul­ta­kin up­po­ami­ses­ta Ruot­sin me­ri­pe­las­tus­kes­kuk­sel­le. Suo­men ran­nik­ko­vi­ras­to ta­jua on­net­to­muu­den laa­juu­den ja pyy­tää apua Suo­men il­ma­voi­mil­ta.

Hel­sin­gis­sä vas­ta klo 04:50 (lai­va up­po­si 01:55) me­ri­pe­las­tus­toi­men­joh­ta­ja Tii­li­kai­nen in­for­moi Tu­rus­ta hal­li­tuk­sen tie­dot­ta­jaa, jo­ka puo­les­taan in­for­moi pää­mi­nis­te­ri Es­ko Ahoa klo 04:55 ja klo 05:40:een men­nes­sä ko­ko Suo­men hal­li­tus­ta.

Ve­nä­jä

Klo 08:00 Ve­nä­jän hal­li­tuk­sel­ta tu­lee tar­jous, et­tä Ve­nä­jän lai­vas­to voi­si tar­jo­ta apua su­kel­lus­ve­neil­lä, ja se mää­rä­tään he­ti val­miik­si läh­te­mään me­rel­le … huo­lis­saan kah­des­ta lai­vas­sa ol­lees­ta ve­nä­läi­ses­tä… Suo­mi ja Ruot­si tor­ju­vat jyr­käs­ti ve­nä­läis­ten avun­tar­jouk­sen. (s. 65 – 66)

On­net­to­muu­den Tut­kin­ta

Kos­ka Itä­me­rel­lä ei vie­lä kos­kaan ol­lut ta­pah­tu­nut tä­män luo­kan lai­va­on­net­to­muut­ta, kol­men val­ti­on, Ruot­sin, Suo­men ja Vi­ron, hal­li­tuk­set päät­ti­vät aset­taa ta­sa­puo­li­ses­ti mie­hi­te­tyn tut­kin­ta­ko­mis­si­on jo on­net­to­muus­päi­vä­nä (28.9.1994).

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Carl Bild oli eräs­sä en­sim­mäi­sis­tä leh­dis­tö­ti­lai­suuk­sis­ta Tu­rus­sa TV-ka­me­roi­den edes­sä ja kol­le­goi­den­sa, Vi­ron Mart Laa­rin ja Suo­men Es­ko Ahon läs­nä ol­les­sa ja suos­tu­muk­sel­la ju­lis­ta­nut: "… on­net­to­muu­den syy on avoi­mes­ti sel­vi­tet­tä­vä. Ruot­sin ja Suo­men hal­li­tuk­set lu­paa­vat kai­ken tu­ken­sa täl­le tut­ki­muk­sel­le. Es­to­nia ja huk­ku­nei­den ruu­miit on nos­tet­ta­va niin pi­an kuin mah­dol­lis­ta.

Ruot­sa­lai­sel­le sa­no­ma­leh­del­le Da­gens Ny­he­te­ril­le hän oli 29.9.1994 va­kuut­ta­nut on­net­to­muu­den tut­ki­muk­sen huo­lel­li­suut­ta: “Jo­kai­nen ki­vi tul­laan kään­tä­mään ym­pä­ri”.

Myös Vi­ron pre­si­dent­ti … Da­gens Ny­he­te­rin haas­tat­te­lus­sa 3.10.1994: “ei saa jää­dä pie­nin­tä­kään epäi­lys­tä sii­tä, et­tei­kö Vi­ro ha­lu­ai­si täy­del­lis­tä sel­vi­tys­tä ka­tast­ro­fis­ta”.

Kan­sain­vä­li­sen Tut­kin­ta­ko­mis­si­on Jä­se­net

Ko­mis­si­on suo­ma­lai­set jä­se­net:

– Ka­ri Leh­to­la – la­ki­mies ja on­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­sen joh­ta­ja
– Hei­mo Ii­vo­nen – kont­ra-ami­raa­li ja Suo­men Me­ri­pe­las­tus­seu­ran joh­ta­ja
– Tuo­mo Karp­pi­nen – tek­nii­kan toh­to­ri, hyd­rog­ra­fi­an tut­ki­ja, val­mis­tus­tek­niik­ka, VTT

Ruot­sa­lai­set jä­se­nen:

– Olof Fors­berg – la­ki­mies, val­ti­on me­ri­va­hin­ko­ko­mis­si­on pää­joh­ta­ja, puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ökor­kea-ar­voi­nen vir­ka­mies
– Bör­je Stenst­röm – lai­van­ra­ken­nu­sin­si­nöö­ri, val­ti­on me­ri­va­hin­ko­ko­mis­si­on me­ri­on­net­to­muus­tut­ki­ja (alus­tek­niik­ka)
– Hans Ro­seng­ren – me­ri­kap­tee­ni, Kal­ma­rin me­ri­kul­ku­aka­te­mi­an opet­ta­ja, Val­ti­on me­ri­va­hin­ko­ko­mis­si­on me­ri­on­net­to­muus­tut­ki­ja (na­vi­goin­ti)

Vi­ro­lai­set jä­se­net:

– An­di Meis­ter – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri ja tut­kin­ta­ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­ja
– Ind­rek Ta­rand – kans­le­ri ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä
– Uno Laur – me­ri­kap­tee­ni ja pre­si­dent­ti Me­ren hen­ki­lö­koh­tai­nen edus­ta­ja

Sa­moin tut­kin­ta­ko­mis­si­on en­sim­mäi­seen is­tun­toon 29.9.1994 Tu­rus­sa oli kut­sut­tu myös mui­ta hen­ki­löi­tä neu­vo­nan­ta­ji­na ja asi­an­tun­ti­joi­na.

– Sten An­der­son – me­ri­kap­tee­ni, Sjö­farts­ver­ket
– Kal­le Pe­dak – me­ri­kap­tee­ni, Vi­ron lai­va­tur­val­li­suus­vi­ra­no­mais­ten joh­ta­ja
– Juk­ka Hä­kä­mies – Suo­men me­ren­kul­ku­lai­tok­sen tar­kas­tus­toi­mis­ton pääl­lik­kö
– Hei­ki Ari­ke – Vi­ron si­sä­mi­nis­te­ri
– Ju­ri Kreek – Vi­ron ran­nik­ko­var­ti­os­to joh­ta­ja
– Enn Neid­re – me­ri­kap­tee­ni, ES­CO:n me­ren­kul­kuo­sas­ton joh­ta­ja ja Est­li­nen tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja…

Nä­mä kaik­ki, oli­vat­pa he tut­kin­ta­ko­mis­si­on jä­se­niä tai ei, ei­vät oli­si ol­len­kaan saa­neet osal­lis­tua on­net­to­muu­den tut­kin­taan, sil­lä hei­dän­hän tu­li nyt tut­kia omaa tai omien vir­kai­li­joi­den­sa tai työ­nan­ta­jan­sa toi­min­taa, mi­kä luon­nol­li­ses­ti mer­kit­si tar­vit­ta­van puo­lu­eet­to­muu­den puut­tu­mis­ta, oi­keu­del­li­ses­ti täs­sä käy­te­tään ter­miä “ES­TEEL­LI­SYYS”. (s.76 – 77)

En­sim­mäi­nen Leh­dis­tö­lau­sun­to On­net­to­muu­des­ta.

4.10.1994 jul­kais­tiin tut­kin­ta­ko­mis­si­on vä­li­ai­kai­nen ra­port­ti, jos­sa ker­ro­taan:

– on­net­to­muu­den syy­nä oli ve­den ke­rään­ty­mi­nen au­to­kan­nel­le
– ve­si oli tun­keu­tu­nut au­to­kan­nel­le etu­au­kon kaut­ta
– vi­sii­ri oli jon­kin ai­kaa ai­kai­sem­min ir­ron­nut ja poh­ja- eli At­lant­ti­luk­ko löy­det­ty mur­tu­nee­na.

17.10.1994 jul­kais­tiin tut­kin­ta­ko­mis­si­on toi­nen vä­li­ai­kai­nen ra­port­ti Tal­lin­nas­sa. Sii­nä sa­no­taan muun mu­as­sa:

– vi­sii­ri ir­to­si, kun lai­va vie­lä oli liik­kees­sä
– vet­tä tun­keu­tui au­to­kan­nel­le au­to­ram­pin kaut­ta
– vi­sii­ri re­pey­tyi ir­ti lai­vas­ta kaik­kien kol­men lu­kon pet­tä­mi­sen ta­kia
– jne …
– yhä edel­leen täyt­tä vauh­tia aja­va lai­va sai ly­hy­es­sä ajas­sa tu­han­sia ton­ne­ja vet­tä au­to­kan­nel­le, kaa­tui ja up­po­si.

Täs­tä ske­naa­ri­os­ta tut­kin­ta­ko­mis­sio pi­ti kiin­nii vas­ten pa­rem­paa tie­toa ai­na lop­pu­ra­port­tiin as­ti. To­sin si­tä pa­ran­nel­tiin lu­ki­tuk­sen pet­tä­mis­syi­den osal­ta. Täl­löin kai­kin kei­noin to­dis­tel­tiin, et­tä lu­ki­tus oli mur­tu­nut “ali­mi­toi­tuk­sen”, siis te­la­kan lii­an hei­kon ra­ken­ta­mis­ta­van seu­rauk­se­na. (s.69 – 70)

Tut­kin­ta­ko­mis­si­on Ra­port­ti

Kan­sain­vä­li­sen tut­kin­ta­ko­mis­si­on 228-si­vui­nen lop­pu­ra­port­ti val­mis­tui 3.12.1997. Sen tu­lok­sia odot­ti­vat uh­rien omai­set, ka­tast­ro­fis­ta sel­viy­ty­neet, sa­dat toi­mit­ta­jat ja ta­pah­tu­mas­ta kiin­nos­tu­nut ylei­sö.

Sak­sa­lai­nen toi­mit­ta­ja Jut­ta Ra­be oli sii­nä vä­lis­sä teh­nyt omia tut­ki­muk­sia. Muun mu­as­sa

– 14 TV-do­ku­ment­tia ja re­por­taa­sia;
– oli kes­kus­tel­lut lu­kuis­ten eloon­jää­nei­den kans­sa;
– seu­ran­nut omais­ten koh­ta­lois­ta;
– ra­ken­ta­nut yh­tey­det kaik­kiin ta­paus­ta tut­ki­viin vi­ra­no­mai­siin ja
– ko­mis­si­oi­hin se­kä
– asi­ano­sai­siin po­lii­tik­koi­hin…

Jour­na­lis­ti Jut­ta Ra­be oli pet­ty­nyt kan­sain­vä­li­sen tut­ki­mus­ko­mis­si­on lop­pu­ra­port­tiin:

"Lu­kies­sa­ni ra­por­tin tus­kin us­koin sil­mi­äni:

Voi­ko kan­sain­vä­li­nen tut­ki­mus­ko­mis­sio to­del­la­kin esit­tää sel­lai­sen väit­teen, et­tä Es­to­ni­al­la “muu­ta­ma suu­ri aal­to oli mur­ta­nut keu­la­vi­sii­rin lu­kot”?

Ha­lu­ako se to­del­la väit­tää, et­tä täl­löin vi­sii­ri ir­to­si ja re­pi ir­ti sen ta­ka­na ole­van au­to­ram­pin, min­kä seu­rauk­se­na muu­ta­man mi­nuu­tin ku­lu­es­sa tu­han­sia ton­ne­ja vet­tä syök­syi au­to­kan­nel­le, jol­loin Es­to­nia kaa­tui ja seu­raa­van puo­len tun­nin ku­lu­es­sa up­po­si ko­ko­naan me­ren poh­jaan?

Ei­vät­kö jo yk­sin­ker­tai­set fy­sii­kan lait to­dis­ta vää­rik­si nä­mä väit­teet?

Mut­ta en­nen kaik­kea: tä­mä olet­ta­mus ei ole yh­tä­pi­tä­vä pe­las­tu­nei­den an­ta­mien lau­sun­to­jen kans­sa…

Joh­to­pää­tök­set haak­si­ri­kon syys­tä lop­pu­ra­por­tis­sa ei­vät siis poi­ken­neet tut­kin­ta­ko­mis­si­on en­sim­mäi­ses­tä leh­dis­tö­lau­sun­nos­ta, jo­ka oli jul­kais­tu 4.10.1994, kuu­si päi­vää on­net­to­muu­den jäl­keen. Täl­löin ei kun­nol­lis­ta tut­ki­mus­ta ol­lut vie­lä ol­tu edes aloi­tet­tu. – Ei­kä lai­van ir­ti re­pey­ty­nyt­tä vi­sii­riä ol­lut vie­lä nos­tet­tu. Se, et­tä tut­ki­mus­me­ne­tel­mät ei­vät vas­taa YK:n voi­mas­sa ole­via sään­tö­jä, mai­ni­taan täs­sä vain ohi­men­nen.

Jan He­we­liusz -Alus

Jut­ta Ra­be tuo esi­merk­ki­nä Jan He­we­liusz -aluk­sen kaa­tu­mi­sen Ry­ge­nin alus­tal­la tam­mi­kuus­sa 1993. Se kel­lui ve­des­sä kaa­tu­mi­sen­sa jäl­keen vie­lä mel­kein kak­si viik­koa kö­li ylös­päin. Täl­löin on­net­to­muu­den syy­nä oli to­del­la ol­lut au­to­kan­nel­le tun­keu­tu­nut ve­si. Si­ten lai­va oli kaa­tu­nut ja aje­leh­ti­nut Itä­me­rel­lä kak­si viik­koa kö­li ylös­päin…

Es­to­ni­an Sa­lat

Mil­lai­sia sa­lai­suuk­sia kät­key­tyy laut­ta Es­to­ni­an tut­ki­mat­to­miin hyt­tei­hin ja kan­sil­le, kun vie­lä tä­nä päi­vä­nä­kään ei ole yk­si­mie­li­syyt­tä sii­tä, mi­kä kau­hea kä­sit­tä­mä­tön voi­ma nie­lai­si mi­nuu­teis­sa jät­ti­mäi­sen lai­van me­ren poh­jaan. Tä­mä on men­neen vuo­si­sa­dan syn­kin ja sa­la­pe­räi­sin lai­va­on­net­to­muus. Eh­kä 100 vuo­den pääs­tä jo­tain pal­jas­te­taan, niin kuin mat­kus­ta­ja­lai­va Ti­ta­ni­cis­ta.

Ti­ta­nic

RMS Ti­ta­nic oli Whi­te Star Li­ne -yh­ti­ön mat­kus­ta­ja­lai­va, jo­ka tör­mä­si neit­syt­mat­kal­laan 14. ja 15. huh­ti­kuu­ta vä­li­se­nä yö­nä 1912 jää­vuo­reen Poh­jois-At­lan­til­la ja up­po­si… Kun vii­mei­set pe­las­tus­ve­neet oli las­ket­tu ve­sil­le, lai­vas­sa oli vie­lä yli 1’500 mat­kus­ta­jaa, joil­la ei ol­lut mi­tään toi­voa pe­las­tu­mi­ses­ta.

Ti­ta­nic Oli­kin Olym­pic

Ti­ta­nic ei ol­lut­kaan Ti­ta­nic vaan sen si­sa­ra­lus, jon­ka ni­mi oli Olym­pic.

Asi­as­ta ker­too täs­sä vi­de­os­sa tut­ki­ja And­rew New­ton. Hä­nen ker­to­muk­sen­sa si­säl­tää eri­lai­sia do­ku­ment­ti­to­dis­tei­ta Bri­tan­ni­an ja Yh­dys­val­to­jen tie­dus­te­lu­pal­ve­luil­ta, eloon­jää­nei­den ra­port­te­ja, sa­no­ma­leh­tien ar­tik­ke­lei­ta, va­lo­ku­via se­kä vi­deo-, elo­ku­va- ja ra­di­olä­he­tyk­siä.

The Best Ti­ta­nic Cons­pi­ra­cy Do­cu­men­ta­ry (2012)

Täs­sä esi­te­tyn hy­po­tee­sin poh­jal­ta kat­so­ja voi teh­dä omat joh­to­pää­tök­sen­sä.

To­tuus Ta­pah­tu­mis­ta

Näin siis Ti­ta­ni­cin koh­dal­la. Lai­van up­po­ami­sen mys­tee­ris­tä to­tuus tu­lee esil­le vas­ta 100 vuo­den jäl­keen. Ai­na­kin tä­mä vi­deo on jul­kais­tu vuon­na 2012!

Mil­loin to­tuus Es­to­ni­as­ta jul­kais­taan?

Oi­kein tur­val­li­sia Lai­va­mat­ko­ja kai­kil­le me­rel­le läh­ti­jöil­le!


Comments