Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

017 Suo­mi on maa­il­man tur­val­li­sin maa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.10.2016 0:07

Sain tä­nään yl­lä­tyk­sek­se­ni pu­he­lin­soi­ton eräl­tä toi­mit­ta­jal­ta Mos­ko­vas­ta. Hän ky­syi mi­nul­ta. On­ko mie­les­tä­ni Suo­mi maa­il­man tur­val­li­sin maa? ja ker­toi, et­tä WEF:n, World Eco­no­mic Fo­rum’in, mu­kaan Suo­mi on en­sim­mäi­sel­lä si­jal­la? Tä­mä tie­to on mi­nul­le ai­van uu­si. Niin­pä pie­nen net­ti­surf­fai­lun jäl­keen löy­sin ve­nä­läi­ses­tä “Известия” -leh­des­tä ju­tun päi­vä­mää­räl­lä kes­ki­viik­ko, 12 lo­ka­kuu­ta 2016.

The Tra­vel & Tou­rism Com­pe­ti­ti­ve­ness Re­port 2015

WEF on teh­nyt luo­ki­tuk­sen maa­il­man tur­val­li­sim­mis­ta mais­ta.

World Eco­no­mic Fo­ru­min asi­an­tun­ti­jat jul­kai­si­vat 10 tur­val­li­sin­ta maa­ta. Do­ku­men­tis­sa on ni­met­ty 140 eri maa­ta ja joh­to­ase­mas­sa on Suo­mi.

Toi­nen ja kol­mas si­ja ​​vas­taa­vas­ti Qa­tar ja Ara­bie­mii­ri­kun­nat. Nel­jäs paik­ka kuu­luu Is­lan­tiin, ja vii­des – se on Itä­val­ta. Muut kym­me­nes­tä tur­val­li­sim­mis­ta mais­ta ovat Lu­xem­burg, Uu­si-See­lan­ti, Sin­ga­po­re, Oman ja Por­tu­ga­li.

Ve­nä­jän si­joi­tus on 126. paik­ka. Vii­mei­sel­le si­jal­le luo­ki­tuk­ses­sa jää Ni­ge­ria.

Ei­kä Täs­sä Vie­lä Kaik­ki

Suo­mi on tur­val­li­sin maa­il­man maa! Maa, jos­sa ei ole ter­ro­ris­mia, oi­keu­sis­tui­met ovat riip­pu­mat­to­mia, po­lii­si on luo­tet­ta­va ja se­kä ri­kol­li­suus et­tä vä­ki­val­ta ovat vä­häis­tä. Tut­ki­muk­sen mu­kaan Suo­mi on myös vä­hi­ten kor­rup­toi­tu­nut maa.

On se hie­noa elää maa­il­man tur­val­li­sim­mas­sa maas­sa! Vas­ta­sin toi­mit­ta­jal­le, et­tä olen iloi­nen sii­tä, et­tä asun Suo­mes­sa.

Läh­tei­tä:
– Isz­ves­ti­an uu­ti­nen.
– World Eco­no­mic Fo­rum’in n. 500 si­vui­nen ra­port­ti. Pdf.
– Ra­por­tin Suo­mi-si­vut. 2 si­vua. Pdf.
– Ra­por­tin kaik­ki si­vut, joil­la mai­ni­taan Suo­mi. Pdf.
– World Eco­no­mic Fo­rum.


Comments