Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

016 Tun­te­ma­ton Man­ner­heim. Osa 2.

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 28.9.2016 0:05

Edel­li­nen blo­gi “Tun­te­ma­ton Man­ner­heim” päät­tyi Tal­vi­so­dan päät­ty­mi­seen ja sen (30.11.1939-13.3.1940.) po­liit­ti­seen il­ma­pii­riin.

Jat­ko­so­ta

Jat­ko­so­ta käy­tiin Suo­men ta­sa­val­lan ja Neu­vos­to­lii­ton Vä­lil­lä 25.6.1941 – 4.9.1944. Suo­mes­sa uut­ta so­taa pi­det­tiin tal­vi­so­dan jat­ko­so­ta­na, jo­ka täh­tä­si hy­vi­tyk­sen saa­mi­seen kär­si­tys­tä vää­ryy­des­tä.

So­dan Val­mis­te­lut

Kuos­man kir­jan mu­kaan Neu­vos­to­lii­tos­sa Suo­mea vas­taan käy­tä­vän uu­den so­dan va­ral­le oli

– an­net­tu Pu­na-ar­mei­jan esi­kun­nan oh­jeet (18.9.1940) ja käs­ky (25. mar­ras­kuu­ta). Oli
– laa­dit­tu Itä­me­ren lai­vas­tol­le Ah­ve­nan­maan tark­ka val­taus­suun­ni­tel­ma.
– Han­gon tu­ki­koh­dan jou­kot siir­ret­ty Le­ning­ra­din so­ti­las­pii­rin alai­suu­teen ja sen
– puo­lus­tus­suun­ta kään­net­ty 12. mar­ras­kuu­ta 1940 man­te­reen suun­tai­sek­si.
– Suo­men asi­oi­den hoi­to siir­ret­ty Neu­vos­to­lii­ton si­säa­si­ain kan­san­ko­mis­sa­ri­aa­tin NKVD:n jou­koil­le. Li­säk­si
– hyök­käys­jouk­ko­ja alet­tiin siir­tää ryh­mi­ty­sa­lu­eil­leen…

Neu­vos­to­lii­ton ul­ko­mi­nis­te­ri Mo­lo­tov kä­vi mar­ras­kuus­sa (1940) Ber­lii­nis­sä pyy­tä­mäs­sä Hit­le­ril­tä lu­paa Suo­men val­loi­tuk­seen, kos­ka ha­lu­si, et­tä Suo­mi oli­si yk­si­nään vi­hol­li­nen. Lu­paa ei tul­lut. Hit­le­ril­lä oli jo mie­les­sään hyök­käys Neu­vos­to­liit­toon ja sii­hen hän ha­lu­si mu­kaan myös Suo­men.

En­nen jat­ko­so­taa lop­pu­vuo­des­ta 1940 al­koi­vat Suo­men ja Sak­san kor­ke­an so­ti­las­joh­don neu­vot­te­lut, jois­sa

– maat koor­di­noi­vat omia toi­mia.
– Hel­mi­kuus­ta 1941 La­pis­sa yh­des­sä sak­sa­lais­ten kans­sa oli teh­ty tien­ra­ken­nus- ja tie­dus­te­luyh­teis­työ­tä.
– Suo­meen saa­pui noin 200’000 sak­sa­lais­ta, jot­ka hel­mi-maa­lis­kuus­sa 1941 har­joit­ti­vat Pet­sa­mos­sa jär­jes­tel­mäl­lis­tä tie­dus­te­lua.
– Suo­mes­sa huh­ti­kuus­ta 1941 vär­vät­tiin va­paa­eh­toi­sia Waf­fen SS:n Wi­king-di­vi­si­oo­nan suo­ma­lais­pa­tal­joo­naan ja tou­ko­kuus­sa 1941 en­sim­mäi­set vär­vä­tyt läh­ti­vät Sak­saan kou­lu­tuk­seen.
– Ke­sä­kuun 17. päi­vä­nä 1941 Suo­mes­sa ju­lis­tet­tiin ylei­nen lii­ke­kan­nal­le­pa­no.

Ke­sä­kuun 21. päi­vä­nä (Huom! päi­vää en­nen Sak­san hyök­käys­tä Neu­vos­to­liit­toon 22. ke­sä­kuu­ta 1941) hal­li­tus mää­rä­si 45’000 Neu­vos­to­lii­ton ra­joil­la asu­vaa hen­ki­löä eva­kuoi­ta­vak­si. Myö­hään sa­ma­na päi­vä­nä suo­ma­lai­set su­kel­lus­ve­neet se­kä suo­ma­lai­set ja sak­sa­lai­set lai­vat aloit­ti­vat Suo­men­lah­den mii­noit­ta­mi­sen, jo­ka ulo­tet­tiin 22. ke­sä­kuu­ta Neu­vos­to­lii­ton mie­hit­tä­män Vi­ron edus­tal­le. Suo­mi py­syt­te­li kui­ten­kin ul­ko­po­liit­ti­ses­ti puo­lu­eet­to­ma­na.

Suo­mi Jäl­leen So­das­sa Neu­vos­to­lii­ton Kans­sa

Sak­sa hyök­kää Neu­vos­to­liit­toon 22.6.1941 kel­lo 4 aa­mul­la (ope­raa­tio “Bar­ba­ros­sa”). Hit­ler ju­lis­taa Suo­men tais­te­le­van yh­des­sä (“Im Ve­rein”) Sak­san kans­sa.

– Se vies­tit­ti maa­il­mal­le, et­tä Suo­mi oli liit­tou­tu­nut Sak­san kans­sa Neu­vos­to­liit­toa vas­taan aloi­te­tus­sa so­das­sa. Hit­le­rin ju­lis­tus oli kiu­sal­li­nen puo­lu­eet­to­muut­ta yl­lä­pi­tä­väl­le Suo­men ul­ko­po­liit­ti­sel­le joh­dol­le.

Neu­vos­to­liit­to aloit­taa pa­ri tun­tia myö­hem­min eli 22.6.1941 kel­lo 06:05 il­ma­hyök­käyk­set Suo­men so­ta-aluk­sia ja ran­nik­ko­lin­na­ket­ta vas­taan. Han­gos­ta tu­li­tet­tiin ty­kis­töl­lä suo­ma­lais­koh­tei­ta. Kun pu­na-ar­mei­jan il­ma­voi­mat pom­mit­ti­vat Hel­sin­kiä, Por­voo­ta ja Tur­kua se­kä tu­si­naa muu­ta paik­ka­kun­taa pää­mi­nis­te­ri J. W. Ran­gell il­moit­ti ra­di­os­sa 25. ke­sä­kuu­ta, et­tä Suo­mi oli jäl­leen so­das­sa Neu­vos­to­lii­ton kans­sa.

Sak­san Mah­ta­vien So­ta­voi­mien Rin­nal­la

Yli­pääl­lik­kö Man­ner­hei­min päi­vä­käs­ky n:o 1 (ke­sä­kuu? 1941):

– Suo­men so­ti­laat! – Kun­ni­akas tal­vi­so­tam­me päät­tyi kat­ke­raan rau­haan. … Teh­ty rau­ha oli vain vä­li­rau­ha, jo­ka nyt on päät­ty­nyt. … Te tun­net­te vi­hol­li­sen. Te tie­dät­te sen jat­ku­vat tar­koi­tus­pe­rät ko­tiem­me, us­kon­tom­me ja Isän­maam­me hä­vit­tä­mi­sek­si ja kan­sam­me or­juut­ta­mi­sek­si. … Kut­sun Tei­tä kans­sa­ni py­hään so­taan kan­sa­kun­tam­me vi­hol­lis­ta vas­taan. … läh­dem­me Suo­mel­le tur­va­tun tu­le­vai­suu­den tuo­dak­sem­me Sak­san mah­ta­vien so­ta­voi­mien rin­nal­la ja ase­to­ve­rei­na va­kain mie­lin ris­ti­ret­kel­le vi­hol­lis­tam­me vas­taan. …

Suo­men ar­mei­ja ja Suo­mes­sa ole­vat sak­sa­lai­set jou­kot oli­vat aloit­ta­neet maa­hyök­käyk­sen. 10. hei­nä­kuu­ta (1941) Suo­men ar­mei­ja te­ki suur­hyök­käyk­sen Kar­ja­lan kan­nak­sel­la ja luo­tees­ta Laa­tok­kaa koh­ti. Elo­kuun lop­puun men­nes­sä ken­raa­li­luut­nant­ti Erik Hein­rich­sin ko­men­ta­ma Kar­ja­lan Ar­mei­ja saa­vut­ti tal­vi­so­taa edel­tä­neet ra­jat.

Ase­ma­so­ta­vai­he

Jou­lu­kuus­sa 1941 suo­ma­lais­ten ete­ne­mi­nen oli Man­ner­hei­min käs­kys­tä py­säy­tet­ty Le­ning­ra­diin tun­keu­tu­mat­ta ja Kar­ja­las­sa en­nen kuin sak­sa­lai­set oli­vat ko­ke­neet en­sim­mäi­sen vas­toin­käy­mi­sen­sä Mos­ko­van edus­tal­la jou­lu­na 1941. Al­koi ase­ma­so­ta­vai­he, jo­ta kes­ti kak­si ja puo­li vuot­ta. Jou­lu­kuun 6. päi­vä­nä 1941 edus­kun­ta liit­tää tal­vi­so­das­sa me­ne­te­tyt alu­eet ta­kai­sin Suo­meen, pa­laut­ta­en Tar­ton rau­han ra­jat.

Etäi­syyt­tä Sak­saan

2. hel­mi­kuu­ta 1943 Sak­san 6. ar­mei­ja an­tau­tui Sta­ling­ra­dis­sa.

Sak­sa tap­pi­on jäl­keen Sta­ling­ra­dis­sa Suo­mi al­koi ot­taa etäi­syyt­tä Sak­saan. Edus­kun­ta al­koi osoit­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Ry­tiä koh­taan. Pää­mi­nis­te­ri Ran­gel­lin hal­li­tus vaih­det­tiin vä­hem­män sak­sa­lais­mie­li­seen Lin­ko­mie­hen hal­li­tuk­seen. Hal­li­tus py­syi koos­sa pää­asi­as­sa so­si­ali­de­mok­raat­ti­sen val­ti­ova­rain­mi­nis­te­rin Väi­nö Tan­ne­rin an­si­os­ta.

3. päi­vä­nä saa­pui­vat pää­ma­jaan pre­si­dent­ti Ry­ti, pää­mi­nis­te­ri Ran­gell se­kä mi­nis­te­rit Wal­den ja Tan­ner saa­dak­seen tie­tää, mi­kä oli kä­si­tyk­se­ni yleis­ti­lan­tees­ta. … Kes­kus­te­lun ku­lu­es­sa tu­lim­me yk­si­mie­li­sik­si sii­tä, et­tä suur­so­dan täy­tyi kat­soa jou­tu­neen rat­kai­se­vaan kään­ne­koh­taan ja et­tä Suo­men oli en­sim­mäi­ses­sä so­pi­vas­sa ti­lai­suu­des­sa ky­et­tä­vä löy­tä­mään kei­not so­das­ta ir­tau­tu­mi­sek­si. (Man­ner­heim).

Kir­jan mu­kaan Sak­san Ul­ko­mi­nis­te­ri von Rib­bent­rop oli vaa­ti­nut si­tou­mus­ta, et­tei Suo­mi il­man Sak­san suos­tu­mus­ta te­ki­si ase­le­poa ei­kä sol­mi­si rau­haa Neu­vos­to­lii­ton kans­sa.

9. (hel­mi­kuu­ta 1943) päi­vän il­ta­na.

– … Mal­min len­to­ken­täl­lä oli mi­nua vas­tas­sa ken­raa­li Wal­den. Hän ker­toi, et­tä hal­li­tus oli edel­li­se­nä päi­vä­nä päät­tä­nyt suos­tua von Rib­bent­ro­pin vaa­ti­muk­seen ja et­tä näin oli teh­ty lä­hin­nä elin­tar­vi­ke­ti­lan­teen krii­til­li­syy­den vuok­si. – Tä­mä tie­to tu­li mi­nul­le epä­mie­lui­sa­na yl­lä­tyk­se­nä. (Man­ner­heim).

Ase­ma­so­ta Lo­pe­tet­tu

Pu­na-ar­mei­jan suur­hyök­käyk­set Kar­ja­lan kan­nak­sel­la 9.6.1944 ja kak­si viik­koa myö­hem­min (20.6.1944) Maa­se­län suun­nal­la pa­kot­ti­vat suo­ma­lai­set ve­täy­ty­mään.

Ta­li-Ihan­ta­lan puo­lus­tus­tais­te­lus­sa 25.6. – 9.7.1944, suo­ma­lais­ten tu­ke­na oli myös sak­sa­lai­sia jouk­ko­ja, jo­ka oli tor­jun­ta­tais­te­lun on­nis­tu­mi­sel­le tär­ke­ää. Suo­men ar­mei­ja py­säyt­ti Neu­vos­to­lii­ton suur­hyök­käyk­sen täs­sä tais­te­lus­sa…

Kui­ten­kin Suo­men rin­ta­man on lu­his­tu­mai­sil­laan ja 22.6.1944 hal­li­tus il­moit­ti Mos­ko­vaan ole­van­sa ha­lu­kas luo­pu­maan so­das­ta ja kat­kai­se­maan suh­teen­sa Sak­saan. Neu­vos­to­liit­to vaa­ti vas­tauk­ses­saan eh­do­ton­ta an­tau­tu­mis­ta…

Sa­ma­na päi­vä­nä 22.6.1944 Sak­san ul­ko­mi­nis­te­ri von Rib­bent­rop saa­pui maa­han ja il­moit­ti et­tä Sak­sa jat­kai­si tu­en an­ta­mis­ta vain, jos Suo­mi sol­mi­si lii­ton Sak­san kans­sa ja jat­kai­si so­ti­mis­ta.

Ry­ti-Rib­bent­rop So­pi­mus

Pre­si­dent­ti Ry­ti te­ki sak­sa­lais­ten kans­sa 26.6.1944 niin kut­su­tun Ry­ti-Rib­bent­rop so­pi­muk­sen, jo­ka vel­voit­ti Suo­mea ole­maan neu­vot­te­le­mat­ta eril­lis­rau­has­ta ja li­sä­si sak­sa­lais­ten ma­te­ri­aa­li­toi­mi­tuk­sia.

Ry­tin al­le­kir­joit­ta­es­sa tä­tä kir­jet­tä Hit­le­ril­le sak­sa­lai­set pans­sa­rin­tor­jun­ta-aseet, syök­sy­pom­mit­ta­jat, ryn­näk­kö­ty­kit ja jal­ka­vä­ki­di­vi­si­oo­nat oli­vat jo Suo­mes­sa tai mat­kal­la maa­han.

Ry­ti-Rib­bent­rop -so­pi­mus oli Ry­tin hen­ki­lö­koh­tai­nen va­kuu­tus sii­tä et­tei hän ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­nä toi­mies­saan tee eril­lis­rau­haa. Eril­lis­rau­ha teh­tiin sen jäl­keen, kun Ry­ti oli eron­nut teh­tä­väs­tään ja edus­kun­ta oli poik­keus­lail­la va­lin­nut pre­si­den­tik­si mar­salk­ka Man­ner­hei­min…

Man­ner­heim sa­nou­tui ir­ti pre­si­dent­ti Ry­tin al­le­kir­joit­ta­mas­ta eril­lis­rau­han es­tä­väs­tä so­pi­muk­ses­ta ja suos­tui ase­le­poon.

Neu­vos­to­liit­to Val­mis Ase­le­poon

Neu­vos­to­liit­to luo­pui eh­dot­to­man an­tau­tu­mi­sen vaa­ti­muk­ses­ta. Ruot­sin kaut­ta il­moi­tet­tiin Man­ner­hei­mil­le Neu­vos­to­lii­ton ole­van val­mis ase­le­poon edel­lyt­tä­en et­tä sen al­le­kir­joit­tai­si Man­ner­heim (ei­kä sil­loi­sen hal­li­tuk­sen jä­sen).

Jat­ko­so­ta Päät­tyy

Var­si­nai­set so­ta­toi­met Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä päät­tyi­vät 4. – 5. syys­kuu­ta 1944. Jat­ko­so­dan päät­tä­nyt Mos­ko­van vä­li­rau­han­so­pi­mus (toi­sel­ta puo­len So­si­alis­tis­ten Neu­vos­to­ta­sa­val­tain Lii­ton ja Ison-Bri­tan­ni­an ja Poh­jois-Ir­lan­nin Yh­dis­ty­neen Ku­nin­gas­kun­nan se­kä toi­sel­ta puo­len Suo­men vä­lil­lä) al­le­kir­joi­tet­tiin 19. syys­kuu­ta.

Man­ner­hei­min Päi­vä­käs­ky:stä 22.9.1944 n:o 132

– Suo­men ar­mei­jan so­ti­laat! – So­ta, jo­hon kan­sam­me jou­tui kol­me vuot­ta sit­ten ja jos­sa sil­tä on vaa­dit­tu mi­tä ras­kaim­pia uh­rauk­sia, on päät­ty­nyt 19. p:nä syys­kuu­ta 1944 sol­mit­tuun vä­li­rau­haan. Kat­ke­rien ko­ke­mus­ten jäl­keen kä­si­täm­me, et­tä tu­le­van elä­mäm­me edel­ly­tyk­se­nä on saa­vut­taa py­sy­väi­set luot­ta­muk­sel­li­set suh­teet kaik­kiin naa­pu­ri­kan­soi­him­me. – So­ta on Suo­men kan­saa ko­vas­ti ko­etel­lut. Mut­ta rak­kau­tem­me isiem­me maa­han, it­se­näi­syy­teem­me ja va­pau­teem­me ei ole kos­kaan tun­te­nut uh­rauk­sien ra­jaa…

Oli­ko Suo­mi Liit­tou­tu­nut Sak­san Kans­sa

Kes­kus­te­lu sii­tä, oli­ko Suo­mi liit­tou­tu­nut Sak­san kans­sa, niin kut­sut­tu eril­lis­so­ta-tee­si, on jat­ku­nut Suo­mes­sa näi­hin päi­viin as­ti. Erään­lai­nen vi­ral­lis­luon­tei­nen tul­kin­ta (muun mu­as­sa pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­sen lau­sun­not 60. voi­ton­päi­vän edel­lä) on, et­tä Suo­mi ja Sak­sa ei­vät ol­leet lii­tos­sa.

Ul­ko­mai­ses­sa his­to­ri­an­tut­ki­muk­ses­sa on kui­ten­kin val­lit­se­va kä­si­tys, et­tä Suo­mi oli Sak­san liit­to­lai­nen. Myös osa suo­ma­lai­sis­ta tut­ki­jois­ta on si­tä miel­tä, et­tä Suo­mi oli­si ol­lut to­si­asi­al­li­ses­ti Sak­san liit­to­lai­nen.

Tais­te­lut

En nyt kaik­kea Ta­pio Kuos­man kir­jas­ta tä­hän! Jä­te­tään lu­ki­jal­le­kin jo­tain. Vä­liin jää pal­jon niin tais­te­luis­ta kuin rau­han­so­pi­muk­sen eh­dois­ta, ras­kais­ta so­ta­kor­vauk­sis­ta Suo­mel­le, juu­ta­lais­ten luo­vu­tuk­sis­ta ja pro­ses­si so­ta­syyl­li­syy­des­tä, joi­hin kir­jai­li­ja tuo Man­ner­hei­min omia kä­si­tyk­siä tai mie­li­pi­tei­tä.

Man­ner­hei­min Syyl­li­syys

– Mi­tä tu­lee ky­sy­myk­seen so­ta­syyl­li­syy­des­tä, Neu­vos­to­liit­to ei esit­tä­nyt vaa­ti­muk­sia Man­ner­hei­min pi­dät­tä­mi­sek­si tai tuo­mit­se­mi­sek­si. Man­ner­hei­mia on­kin pi­det­tä­vä syyt­tö­mä­nä so­ta­ri­kok­siin. – kir­joit­taa Kuos­ma.

Man­ner­heim ja Sta­lin

Ta­pio Kuos­man kir­jas­sa “Tun­te­ma­ton Man­ner­heim” uu­tis­pom­mi­na ai­na­kin mi­nul­le oli se, et­tä Man­ner­hei­mil­la oli ol­lut ko­ko toi­sen maa­il­man­so­dan ajan sa­lai­set yh­tey­det Neu­vos­to­lii­ton joh­ta­jaan Sta­li­niin.

– Man­ner­hei­min so­dan­joh­ta­mis­ta on mah­do­ton­ta täy­si­mää­räi­ses­ti ym­mär­tää ja se­lit­tää, mi­kä­li ei ote­ta huo­mi­oon hä­nen sa­lai­sia yh­teyk­si­ään neu­vos­to­liit­to­lai­siin ys­tä­viin­sä ja Sta­li­niin. Nuo yh­tey­det oli­vat riip­pu­vai­sia sa­lais­ten asi­amies­ten ja ku­rii­rien ver­kos­tos­ta. Man­ner­hei­min on väi­tet­ty pe­las­ta­neen Sta­li­nin hen­gen vä­lit­tä­mäl­lä hä­nel­le tie­don Sta­li­nin hen­keä uhan­nees­ta sa­la­hank­kees­ta.

So­das­sa kuin so­das­sa on ai­na ol­lut ja tu­lee ole­maan va­koi­lua ja vas­ta­va­koi­lua ja tie­ten­kin käy­te­tään hy­väk­si vi­hol­lis­ten puo­lel­ta suh­tei­ta, jos on mah­dol­lis­ta. Niin ta­pah­tui Jat­ko­so­das­sa­kin, mut­ta et­tä vi­hol­lis­ten so­ta­pääl­li­köt kes­ke­nään, vaik­ka­kin tie­dus­te­li­joit­ten vä­li­tyk­sel­lä “yh­des­sä joh­ti­vat so­taa” eri puo­lel­ta rin­ta­maa on jo­ten­kin eh­kä poik­keuk­sel­lis­ta ko­ko so­ta­his­to­ri­as­sa. Vai lie­nee­kö se huip­pu­ne­rok­kuut­ta? Ai­na­kin sen seu­rauk­se­na tä­nä päi­vä­nä­kin Suo­mi on it­se­näi­nen val­tio ja täyt­tää pi­an 100 vuot­ta ja läh­tee koh­ti tois­ta sa­taa…

Ta­pio Kuos­ma:

– Omis­tan kir­ja­ni Eu­roo­pan vii­mei­sen ri­ta­rin (4.6.1867 – 27.1.1951) ja hä­nen tun­te­mat­to­mien avus­ta­jien­sa muis­tol­le.


Comments