Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

014 Oli­ko Le­ning­ra­din pii­ri­tys maa­il­man­laa­jui­nen hui­jaus?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 17.9.2016 21:29

Ta­san 75 vuot­ta sit­ten syys­kuus­sa 1941 Le­ning­ra­din, ny­kyi­sen Pie­ta­rin, Sankt-Pe­ter­burg, pii­ri­tys al­koi. Se tu­li kes­tä­mään noin kol­me vuot­ta.

Le­ning­ra­din Pii­ri­tys

Le­ning­ra­din pii­ri­tys (ven. блокада Ленинграда, blo­ka­da Le­ning­ra­da) oli toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na suo­ri­tet­tu so­ti­la­so­pe­raa­tio, jos­sa Le­ning­ra­din MAA­YH­TEY­DET muu­hun Neu­vos­to­liit­toon kat­kais­tiin 8. syys­kuu­ta 1941, jol­loin Sak­san poh­joi­nen ar­mei­ja­ryh­mä saa­vut­ti Laa­to­kan ran­nan Le­ning­ra­din ete­lä­puo­lel­la ja suo­ma­lais­jou­kot oli­vat syys­kuun alus­sa muo­dos­ta­neet pii­ri­tys­ren­kaan poh­joi­so­san Laa­to­kan ja Suo­men­lah­den vä­lil­le.

His­to­ri­oit­si­jat kir­joit­ta­vat, et­tä sil­loin sul­keu­tui rau­tai­nen saar­to­ren­gas Le­ning­ra­din kau­pun­gin ym­pä­ril­lä. Saar­toa kes­ti lä­hes 900 päi­vää.

Le­ning­ra­din pii­ri­tys­tä toi­sen maa­il­man so­dan ai­ka­na on tut­kit­tu eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta, sii­tä on kir­joi­tet­tu eri kie­lil­lä tu­han­sia kir­jo­ja ja ru­no­ja, teh­ty elo­ku­via ja mo­nu­ment­te­ja on pys­ty­tet­ty. Tä­mä tie­to, et­tä kau­pun­ki oli sul­jet­tu rau­tai­sen saar­to­ren­kaan si­sä­puo­lel­le pe­rus­tuu Neu­vos­to­lii­ton pro­pa­gan­daan ja ne ovat ajan saa­tos­sa va­kiin­tu­neet vi­ral­li­sek­si to­tuu­dek­si ja on meil­le ja laa­jal­ti maa­il­mas­sa­kin tut­tu ja sii­tä on tul­lut tun­nus­tet­tu to­si­asia. Tun­tui jo sil­tä, et­tei sii­nä ole enää mi­tään sa­lai­suut­ta tai uut­ta tie­toa odo­tet­ta­vis­sa.

Alek­sei Kun­gu­rov

Vaik­ka tie­to jos­ta­kin asi­as­ta on va­kiin­tu­nut, niin ai­na löy­tyy kan­sa­kun­nan his­to­ri­as­sa ih­mi­siä, jot­ka al­ka­vat tut­kail­la men­nei­syyt­tä suu­ren­nus­la­sin kaut­ta. Niin on ta­pah­tu­nut Le­ning­ra­din pii­ri­tyk­sen koh­dal­la.

Ve­nä­läi­nen fyy­sik­ko-ma­te­maa­tik­ko Alek­sei Kun­gu­rov Che­lya­bins­kin kau­pun­gis­ta kiin­nit­ti huo­mi­ota use­aan seik­kaan kos­kien Le­ning­ra­din pii­ri­tys­tä. Hän ryh­tyi tut­ki­maan asi­aa ma­te­maat­ti­ses­ti ja las­ki joi­ta­kin asi­oi­ta nu­me­roi­na. Hän sa­noo:

– … Me us­koim­me sii­hen, mi­hin olim­me tot­tu­nees­ti us­ko­neet tai mi­hin mei­dät oli joh­da­tet­tu us­ko­maan! Kaik­ki mi­tä meil­le on ker­rot­tu ta­pah­tu­mas­ta (Le­ning­ra­din pii­ri­tyk­ses­tä) on va­kiin­tu­nut aja­tuk­siim­me.

Le­gen­dan Murs­kaa­mi­nen

Rau­tais­ta ren­gas­pii­ri­tys­tä Le­ning­ra­din ym­pä­ril­lä ei ol­lut­kaan!

Pie­nes­sä ar­tik­ke­lis­saan “[Ma­te­ma­tii­kas­ta ja his­to­ri­an to­del­li­suu­des­ta]” Kun­gu­rov omis­sa ha­vain­nois­saan ja las­kel­mis­saan tuo va­kuut­ta­vaa näyt­töä sii­hen et­tei Le­ning­ra­din pii­ri­tys­tä, TÄY­DEL­LIS­TÄ saar­ta­mis­ta, jo­ka vaa­ti lä­hes mil­joo­nan ih­mis­hen­gen, ol­lut­kaan. Muu­ten­kin pii­ri­te­tyn Le­ning­ra­din le­gen­das­sa oli pal­jon ou­toa ja epä­sel­vää. Tä­hän hän päät­tyi omis­sa ha­vain­nois­sa ja ma­te­maa­ti­kon yk­sin­ker­tai­sis­sa arit­meet­ti­sis­sa las­kel­mis­sa. Kun­gu­ro­vin väit­teet pe­rus­tu­vat KAI­KIL­LE TIE­DOS­SA OLE­VIIN ma­te­ri­aa­lei­hin ja do­ku­ment­tei­hin.

Kun­gu­ro­vin ha­vain­not ja las­kel­mat, jot­ka oli­vat jul­kais­tu vuon­na 2013 murs­kaa­vat pii­ri­te­tyn Le­ning­ra­din le­gen­dan, jo­hon me olem­me us­ko­neet. Li­sä­tie­to­ja, löy­tyy hä­nen In­ter­net-kon­fe­rens­sin

“His­to­ry hal­lin­nan jär­jes­tel­mä tie­don”
You­tu­be-vi­de­os­ta:
Интернет-Конференция «Управление историей, как системой знаний».

Kun­gu­rov Ei Kiis­tä

Kun­gu­rov ei kiis­tä si­tä, et­tä oli pit­kä ja ras­kas tais­te­lu jo­ka toi val­ta­van mää­rän si­vii­liuh­re­ja, mut­ta väit­tää, et­tä Le­ning­ra­din saar­to­ren­kaas­sa oli “AUK­KO­JA” joit­ten kaut­ta oli mah­dol­li­suus toi­mit­taa kau­pun­ki­lai­sil­le ruo­ka­tar­vik­kei­ta ja kul­jet­taa Le­ning­ra­dis­ta suu­rel­le maal­le so­ta­te­ol­li­suu­den tuot­tei­ta. Tie­do­tus­vä­li­neet maa­il­mal­la tai­si­vat jät­tää huo­mi­ot­ta Kun­gu­ro­vin kir­joi­tuk­sen­sa. Suo­men me­di­as­sa myös en löy­tä­nyt mi­tään mai­nin­taa asi­as­ta, jo­ten kir­joi­tuk­se­ni tie­dot ovat ve­nä­jän­kie­li­sis­tä jul­kai­suis­ta.

– “Suu­ri san­ka­ril­li­nen men­nei­syys on kiis­ta­ton­ta, mut­ta olo­suh­teet, jois­sa ta­val­li­set ih­mi­set jou­tui te­ke­mään yli-in­hi­mil­li­siä pon­nis­te­lu­ja nä­ke­mään näl­kää ja kuo­le­maan, lä­hem­min tar­kas­tel­tu­na, olo­suh­teet osoit­tau­tu­vat kei­no­te­koi­ses­ti luo­duk­si” sa­noo Kun­gu­rov.

Jos tark­kaan tu­tus­tua ve­nä­läi­sen fyy­sik­ko-ma­te­maa­ti­kon Alek­sei Kun­gu­ro­vin (Che­lya­binsk) las­kel­miin ja ha­vain­toi­hin, niin nä­kyy sel­väs­ti, et­tei si­tä rau­tais­ta ren­gas­pii­ri­tys­tä Le­ning­ra­din ym­pä­ril­lä ol­lut.

Kar­tat Ker­to­vat

Kat­so­taan­pa kart­to­ja jot­ka ovat to­del­la huo­lel­li­ses­ti teh­ty Le­ning­ra­din pii­ri­tyk­ses­tä. Kar­tal­ta nä­em­me sel­väs­ti Le­ning­ra­din lä­hei­syy­des­sä sak­sa­lais­ten ja suo­ma­lais­ten­kin mie­hit­tä­mät­tö­miä alu­ei­ta, joi­den pin­ta-ala on yh­teen­sä noin 5’000 ne­li­öki­lo­met­riä.

– ORA­NIEN­BAUM:n alue (ny­ky­ään Lo­mo­no­so­vin kau­pun­ki, Le­ning­ra­din alue). Se ulot­tuu 65 km Suo­men­lah­den ete­lä­ran­nik­koa pit­kin ja sy­vyy­del­tään si­sä­maa­han päin 20-25 km.

– KRONS­TADT lin­noi­tus bas­ti­onei­neen Suo­men lah­del­la noin 31 км pääs­sä Le­ning­ra­dis­ta py­syi pii­ri­tyk­sen ai­ka­na 1941 – 1944 Neu­vos­to­lii­ton hal­lus­sa ko­ko ajan.

– SUO­MA­LAI­SET so­ta­jou­kot py­säh­tyi­vät Laa­to­kan ja Suo­men­lah­den vä­liin Le­ning­ra­din poh­joi­sel­le puo­lus­tus­vyö­hyk­keel­le. Sii­nä jäi mie­hit­tä­mät­tä Suo­men lah­den ja Laa­to­kan vä­liin Kar­ja­lan kan­nak­ses­ta ai­ka iso alue.

Jo­ten Laa­to­kan kaut­ta oli mah­dol­li­suus toi­mit­taa ruo­kaa ym. tar­vik­kei­ta ja niin teh­tiin­kin “Elä­män tie”:n kaut­ta.

Vaik­ka vaa­ra vaa­ni­kin kaik­ki­al­la, sil­ti voim­me sa­noa, et­tä Le­ning­rad-kau­pun­ki ei ol­lut rau­tai­sen saar­to­ren­kaan tu­keh­du­tet­tu vaan oli auk­ko­ja, joit­ten kaut­ta oli mah­dol­li­suus ai­na­kin toi­mit­taa elin­tar­vik­kei­ta näl­kää kär­si­vil­le le­ning­ra­di­lai­sil­le.

Mys­ti­siä Us­ko­mat­to­mia Asi­oi­ta

Ana­ly­soi­mal­la avoi­mia ja ylei­ses­ti tun­net­tu­ja tie­to­ja, jot­ka liit­ty­vät pii­ri­tet­tyyn Le­ning­ra­diin, Kun­gu­rov hel­pos­ti löy­tää us­ko­mat­to­mia asi­oi­ta, jot­ka saa­vat pään pyö­räl­le… Ja eri­tyi­ses­ti blo­gin kir­joit­ta­jal­le, jo­ka us­koi ai­koi­naan kaik­keen ja ker­toi muil­le­kin op­paa­na, mi­tä oli kir­joi­tet­tu Neu­vos­to­lii­ton ai­ka­na pii­ri­te­tys­tä Le­ning­ra­dis­ta.

En pys­ty tuo­maan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kaik­ke­aa mi­tä ma­te­maa­tik­ko-fyy­sik­ko Kun­gu­rov on ha­vain­nut omis­sa las­kel­mis­sa. Ne löy­ty­vät ne­tis­tä, mut­ta tuon esil­le muu­ta­man sei­kan kui­ten­kin, joi­ta hän ih­met­te­lee ja ei löy­dä nii­hin liit­ty­en ky­sy­myk­siin vas­taus­ta.

Ruo­ka­va­ras­tot

His­to­ri­oit­si­jat kir­joit­ta­vat:

Pii­ri­te­tyn kau­pun­kiin jäi yli 2,5 mil­joo­naa si­vii­liä, heis­tä 1 mil­joo­na 200’000 työ­ky­vy­tön­tä vä­es­töä, ja noin 400’000 las­ta. Sa­ma­na päi­vä­nä, kau­pun­kiin oli pu­do­tet­tu tu­han­sia pa­lo- ja voi­mak­kai­ta rä­jäh­tä­viä pom­me­ja, jol­loin eri puo­lil­la kau­pun­kia syt­tyi lä­hes 200 tu­li­pa­loa.

Il­ma­pom­mi­tuk­set osui­vat Ba­da­je­vin ruo­ka­va­ras­toon ja ai­heut­ti­vat tu­li­pa­lon, jon­ka seu­rauk­se­na vii­des­tä kym­me­nes­tä puu­ra­ken­nuk­ses­ta lä­hes ko­ko­naan pa­loi 40. Tu­li­pa­lo tu­ho­si 3’000 ton­nia jau­ho­ja ja 2’500 ton­nia so­ke­ria.

Kau­pun­gis­sa oli elin­tar­vik­kei­ta ja polt­to­ai­net­ta vain 1 – 2 kuu­kau­dek­si, jo­ten an­nos­kor­tit oli otet­tu käyt­töön jo 1. lo­ka­kuu­ta 1941, työn­te­ki­jät al­koi­vat saa­da 400 gram­maa lei­pää päi­väs­sä, muut 200 gram­maa ja tam­mi­kuus­sa se oli vas­taa­vas­ti enää 200-125 gram­maa lei­pää päi­väs­sä.

Ai­noa yh­teys jo­ka jäi Suu­rel­le maal­le oli Laa­to­kan jär­vi “Elä­män tie!”mut­ta se oli pii­rit­tä­neit­ten ty­kis­tön ja len­to­ko­neit­ten ulot­tu­vil­la ja Laa­to­kal­la toi­mi vi­hol­lis­ten me­ri­voi­mien lai­vas­to.

Näin al­koi saar­to­ren­kaan si­sä­puo­lel­la elä­mä jo­ka vei lä­hes mil­joo­nan ih­mis­hen­keä ja jos­ta vain osa sel­vi­si.

Eva­kuoin­nit

His­to­ri­oit­si­jat kir­joit­ta­vat, et­tä Le­ning­ra­dis­ta eva­kuoi­tiin lo­ka­kuu­hun 1942 1,5 mil­joo­naa ih­mis­tä, niin jäl­jel­le jää­neil­le ih­mi­sil­le (1 mil­joo­na) se ei oli­si ol­lut niin ko­vin vai­kea teh­tä­vä toi­mit­taa elin­tar­vik­kei­ta, jos ruo­an toi­mi­tus oli niin kuin meil­le on ker­rot­tu, mut­ta li­säk­si, sa­no­taan, lä­hes mil­joo­na ih­mis­tä kuo­li, niin ku­ka sit­ten te­ki työ­tä teh­tais­sa?

Joit­ten­kin läh­teit­ten mu­kaan pii­ri­te­tys­sä Le­ning­ra­dis­sa vain 3% kuo­le­mis­ta ta­pah­tui nat­sien pom­mi­tuk­sen al­la, lo­put 97% kuo­li näl­kään, vaik­ka va­ras­tot oli­vat pul­lol­laan ruo­kaa:

Mik­si jul­ki­suu­des­sa ker­rot­tu, Le­ning­ra­diin am­mut­tu­jen am­mus­ten mää­rä on ai­van lii­an pie­ni.

Kun kul­kee Pie­ta­rin kau­pun­gin ka­duil­la, niin huo­maa pal­jon sel­lais­ta mi­kä muis­tut­taa meil­le tä­män kau­pun­gin his­to­ri­al­li­ses­ta men­nei­syy­des­tä.

Esi­merk­ki: erään ta­lon ul­ko­sei­näl­lä nä­em­me tau­lun, jos­sa teks­ti ker­too: “Tä­mä on jäl­ki yh­des­tä 148’478 am­muk­sen osu­mas­ta, joi­ta sak­sa­lai­set am­pui­vat Le­ning­ra­diin vuo­si­na 1941 – 1944.” Mik­si on tuo­tu jul­ki niin pie­ni mää­rä am­muk­sia koh­ti Le­ning­ra­dia?

A. Kun­gu­rov ana­lyy­soi tä­tä va­kiin­tu­nut­ta tie­toa käyt­tä­en his­to­ri­oit­si­joi­den ku­vaa­via ta­pah­tu­mia seu­raa­vas­ti:

– Le­ning­ra­dis­sa … 04.09. – 30.11.1941 kau­pun­kiin oli am­mut­tu 272 ker­taa, yh­teen­sä 430 tun­tia. Jos­kus ih­mi­set jou­tui­vat ole­maan pom­mi­suo­jas­sa päi­vät pit­kät. 15. syys­kuus­sa 1941 pom­mi­tus kes­ti 18 tun­tia ja 32 mi­nuut­tia. 17. syys­kuu­ta 18 tun­tia ja 33 mi­nuut­tia. Saar­to­vuo­sien ai­ka­na (900 päi­vää) Le­ning­ra­diin oli am­mut­tu noin 150’000 ty­kis­tök­ra­naat­tia".

Kun­gu­rov yk­sin­ker­tai­sel­la ma­te­maat­ti­sel­la las­ku­toi­mi­tuk­sel­la to­dis­taa, et­tä tä­mä lu­ku on tem­mat­tu ha­tus­ta ja ne voi­vat poi­ke­ta to­del­li­suu­des­ta usei­ta ker­ta­luok­kaa, jos se ta­pah­tui niin kuin his­to­ri­oit­si­jat kir­joit­ta­vat. Pel­käs­tään yk­si ty­kis­tö pa­tal­joo­na jos­sa 18 suu­ri­ka­lii­pe­ris­ta tyk­kiä voi teh­dä 430 tun­nis­sa 232’000 lau­kaus­ta! – Ja saar­to kes­ti pal­jon kau­em­min (8.9.1941 – 27.01.1944) ja vi­hol­li­sel­la oli asei­ta muu­ta­ma sa­ta ker­taa enem­män.

Kau­pun­ki ja sen so­ti­laal­li­set teh­taat oli­si­vat voi­neet ol­la täy­sin rau­ni­oi­na pa­ris­sa vii­kos­sa. Mik­si ei niin ta­pah­tu­nut? Ky­sy­mys jää au­ki.

Ki­ro­vin Teh­das

On tie­dos­sa, et­tä Ki­ro­vin teh­das toi­mi ai­van sak­sa­lais­ten ne­nän edes­sä 3 km pääs­sä sak­sa­lais­ten etu­lin­jas­ta. Kun­gu­ro­vin mu­kaan jo­pa Mo­sins­ki ki­vää­rin luo­ti voi len­tää tuon mat­kan, pu­hu­mat­ta­kaan suu­ren ka­lii­pe­rin ty­kis­tön am­muk­ses­ta…

Ki­ro­vin teh­das tuot­ti mo­nen­lais­ta so­ti­laal­lis­ta ​​ka­lus­toa. Esi­mer­kik­si, pans­sa­ri­vau­nu­ja KV-1, it­se­liik­ku­via mo­to­ri­soi­tu­ja tyk­ke­jä САУ-152. Vuo­des­ta 1943 al­koi pans­sa­ri­vau­nu­jen ИС-1 ja IC-2 tuo­tan­to… Ki­ro­vin teh­taan li­säk­si Le­ning­ra­dis­sa toi­mi­vat myös muut teh­taat, jot­ka tuot­ti­vat so­ti­lal­lis­ta ka­lus­toa ja tar­vik­kei­ta…

Ke­väl­lä 1942 rai­ti­ovau­nut al­koi­vat taas liik­kua…

Säh­kö­ener­gia

Yk­si ky­sy­myk­sis­tä, jo­hon ei­vät pys­ty vas­taa­maan nä­mä “his­to­ri­oit­si­jat” on se, mis­tä he sai­vat riit­tä­väs­ti säh­kö­ener­gi­aa?

His­to­ri­oit­si­jat kir­joit­ta­vat:

– "Joh­tu­en sii­tä, et­tä lä­hes kaik­ki voi­ma­lai­tok­set oli­vat py­säh­ty­neet, joi­ta­kin ko­nei­ta teh­taal­la pi­ti käyn­nis­tää kä­si­voi­min ja työn­te­ki­jät jou­tui­vat te­ke­mään pi­tem­pää työ­vuo­roa ja jo­pa jou­tui­vat jää­mään yök­si teh­taal­le, et­tä sai­si­vat teh­dä nor­min mu­kai­sen työ­suo­ri­tuk­sen, jo­ka oli mää­rät­ty.

– Tä­mä le­ning­ra­di­lais­ten san­ka­ril­li­nen työ an­toi mah­dol­li­suu­den vain "jäl­ki­puo­lis­kol­la 1941 mar­ras-jou­lu­kuus­sa (pa­hin ai­ka saar­ros­sa) Le­ning­rad an­toi puo­lus­tus rin­ta­mal­le Mos­ko­van puo­lus­tuk­seen 713 pans­sa­ri­vau­nua … yli 3’000 pans­sa­rin­tor­jun­ta- ja mui­ta aset­ta … 480 pans­sa­roi­tu­ja ajo­neu­vo­ja, 58 pans­sa­ri­ju­na­vau­nua … 4’000 oh­jus­ta … ja suu­ri mää­rä mui­ta so­ta­tar­vik­kei­ta …

Fak­tat ovat fak­to­ja. Tuot­teit­ten mää­rä on las­ket­tu ja il­moi­tet­tu. Ei voi väit­tää muu­ta. Nyt voim­me aja­tel­la vä­hän si­tä, mi­tä his­to­ri­oit­si­jat ovat it­se asi­as­sa kir­joit­ta­neet.

Kun­gu­rov esit­tää ky­sy­myk­sen:

Mi­hin jou­tui­vat Ki­ro­vin teh­taan so­ti­laal­li­set tuot­teet?

Mil­lai­sil­la kei­noil­la ne oli siir­ret­ty Mos­ko­van rin­ta­mal­le saar­re­tus­ta kau­pun­gis­ta? Kaik­ki nä­mä so­ti­laal­li­set ka­lus­tot ja am­pu­ma­tar­vik­keet? Ai­na­kin oli­si pi­tä­nyt ol­la kis­kot ja vä­hin­tään … 100 ju­naa. Ei­hän nii­tä pys­ty­nyt siir­tä­mään Laa­to­kan kaut­ta, ei ve­neil­lä ei­kä sil­loin ol­lut vie­lä sel­lai­sia laut­to­ja ei­kä jää­tä pit­kin tal­vel­la.

Toi­nen ky­sy­mys: Il­moi­te­taan, et­tä tä­mä so­ti­laal­lis­tuo­tan­to oli mas­sa­tuo­tan­toa. Sii­hen tar­vi­taan jat­ku­vas­ti raa­ka-ai­nei­ta ja ma­te­ri­aa­lia. Ei­hän saar­re­tus­sa kau­pun­gis­sa ol­lut hii­li­kai­vok­sia tai rau­ta­mal­min kai­vok­sia jot­ka oli­si­vat täyt­tä­neet te­ol­li­suu­den tar­peet te­räk­seen, kok­siin, rau­ta­mal­miin ja mui­hin ma­te­ri­aa­lei­hin!

“His­to­ri­oit­si­jat” kir­joit­ta­vat, et­tä ko­nei­ta oli pyö­ri­tet­tä­vä kä­sin! Tä­mä on vain spe­ku­loin­tia ym­mär­tä­mät­tö­mil­le. Ei ole mah­dol­lis­ta kä­sin saa­da pyö­ri­mis­no­peut­ta, jot­ta po­ra­ko­ne tai sor­vi toi­mi­si­vat.

Sak­sa­lai­sil­ta Puut­tui Vain Käs­ky Hyö­kä­tä

Toi­saal­ta, vaik­ka kau­pun­ki his­to­ri­oit­si­joi­den mu­kaan jou­tui in­ten­sii­vi­sen pom­mi­tus­ten ja kra­naat­ti­tu­li­tus­ten al­le, mo­net ku­vat pii­ri­te­tys­tä Le­ning­ra­dis­ta to­dis­ta­vat sen, et­tä kau­pun­gin kes­kei­nen osa oli kär­si­nyt ai­ka vä­hän. Tä­mä on mah­dol­lis­ta vain, jos vi­hol­li­nen ei hyö­kän­nyt kau­pun­kiin ty­kis­töi­neen ja len­to­ko­nei­neen.

Mik­si sak­sa­lai­set jou­kot ei­vät ot­ta­neet hal­tuun, tu­hon­neet tai val­loit­ta­neet Le­ning­ra­dia?

Kun­gu­rov hy­vin sel­väs­ti esit­tää asi­an seu­raa­vas­ti: Sak­sa­lai­sil­le ei an­net­tu käs­kyä hyö­kä­tä Le­ning­ra­diin.

– Poh­joi­sen ar­mei­jan ko­men­ta­ja Fon Li­fe (Фон Лейб) oli pä­te­vä ja ko­ke­nut ko­men­ta­ja.

– Hä­nen ko­men­nos­saan oli 40 di­vi­si­oo­naa mu­kaan lu­kien pans­sa­ri­vau­nut.
– Rin­ta­ma Le­ning­ra­din edes­sä oli 70 km le­veä.
– Yh­del­lä di­vi­si­oo­nal­la oli vas­tuu­alu­ee­na 2 – 5 km rin­ta­ma­lin­jaa

Ne jot­ka väit­tä­vät, et­tä näis­sä olo­suh­teis­sa hän (Fon Li­fe) ei oli­si voi­nut val­loit­taa kau­pun­kia, ei­vät ym­mär­rä mi­tään so­ti­la­sa­si­ois­ta…

Muis­tel­mis­saan, Fon Li­fe ja mo­net muut Sak­san ar­mei­jan ko­men­ta­jat väit­ti­vät, et­tä hei­tä oli kiel­let­ty ot­taa kau­pun­ki ja tu­li käs­ky pois­tua saa­vu­te­tuis­ta hy­vis­tä ase­mis­ta.

Ei­kö ole ko­vin ou­toa, et­tä sak­sa­lai­set jou­kot sen si­jaan, et­tä hyök­käi­si­vät ja ja val­loit­tai­si­vat kau­pun­gin, py­sy­vät sen lä­his­töl­lä mel­kein 3 vuot­ta, sen ta­kia, et­tä vain pi­tä­vät kaik­ki maan­tiet poik­ki Le­ning­rad kau­pun­kiin.

Sak­san jou­kot, jot­ka sei­soi­vat lä­hel­lä Le­ning­ra­dia suo­rit­ti­vat jo­tain mui­ta teh­tä­viä, jos­ta me em­me tie­dä… Jos ot­taa huo­mi­oon, et­tä vas­ta­hyök­käys­tä Le­ning­ra­din puo­lus­ta­jien puo­lel­ta to­den­nä­köi­ses­ti ei ol­lut tai oli hy­vin pie­ni, niin sak­sa­lais­ten jou­koil­le ky­sees­sä ei ol­lut so­ta vaan lo­ma­pa­ra­tii­si!

Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää Sak­san ko­men­non to­del­li­nen re­ak­tio tä­hän saar­ron le­gen­dan?

On hy­vin to­den­nä­köis­tä, et­tä eri ver­si­oil­la Le­ning­ra­din “saar­ros­ta” oli tar­koi­tuk­se­na peit­tää jo­tain pal­jon va­ka­vam­paa. Si­tä tie­toa meil­le ei ker­rot­tu. Ei­kä ole ker­rot­tu vie­lä­kään.

On mah­dol­lis­ta, et­tä tuol­loin, noi­hin ai­koi­hin, jos­sain, si­joit­tui­vat ihan toi­sen­lai­set ta­pah­tu­mat, joit­ten sa­laa­mis­ta var­ten oli uh­rik­si an­net­tu pii­ri­te­tyn kau­pun­gin mil­joo­na ih­mis­hen­keä. Si­tä tie­toa pi­de­tään huo­lel­li­ses­ti sa­las­sa tä­hän päi­vään as­ti.

Kaik­ki nä­mä al­keis­las­kel­mat osoit­ta­vat, et­tä meil­tä on pal­jon tie­toa pii­los­sa, ja sik­si em­me voi se­lit­tää ta­pah­tu­mia… Näyt­tää sil­tä et­tä ko­ko tä­mä pii­ri­tys oli maa­il­man­laa­jui­nen pe­tos, jo­ka oli ta­hal­laan jär­jes­tet­ty, et­tä pii­ri­te­tys­sä kau­pun­gis­sa an­ne­taan kuol­la niin mo­nen ih­mi­sen kuin mah­dol­lis­ta.

– Le­ning­ra­din lei­rit


Comments