Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

013 Suo­men po­lii­si täyt­tää tä­nä vuon­na 200 vuot­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 23.8.2016 20:09

Po­lii­si­his­to­ri­aa

Suo­men po­lii­si­lai­tos­ten his­to­ri­an voi kat­soa al­ka­neen vuon­na 1811, jol­loin ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri Stein­heil vaa­ti po­lii­si­lai­tok­sen pe­rus­ta­mis­ta Tur­kuun. Po­lii­si­lai­tos pe­rus­tet­tiin kui­ten­kin vas­ta vuon­na 1816, sen jäl­keen pe­rus­tet­tiin po­lii­si­lai­tok­set Hel­sin­kiin(1826)ja Vii­pu­riin (1836). Aluk­si po­lii­si­lai­tok­sia kut­sut­tiin ylei­ses­ti myös po­lii­si­ka­ma­reik­si. Muis­sa kau­pun­geis­sa po­lii­si­toi­mes­ta vas­ta­si maist­raat­ti.

1800-lu­vun lop­pu­puo­lel­la pe­rus­tet­tiin Tam­pe­reel­le (1891) ja Po­riin (1899). Vuo­si­na 1902 – 1916 pe­rus­tet­tiin po­lii­si­lai­tok­set vie­lä 13 kau­pun­kiin.

Au­to­no­mi­an ajan lo­pus­sa Suo­men kau­pun­geis­sa oli 18 täy­del­lis­tä po­lii­si­lai­tos­ta. Li­säk­si pie­nem­mis­sä kau­pun­geis­sa oli po­lii­si­lai­tok­sia, jot­ka ei­vät ol­leet täy­del­li­siä.

Suo­men it­se­näis­tyt­tyä po­lii­si­toi­mi py­syi en­nal­laan. Vuon­na 1925 an­net­tiin po­lii­si­toi­mi­ase­tus, mut­ta se ei juu­ri muut­ta­nut kau­pun­ki­po­lii­sin jär­jes­tys­muo­toa. Po­lii­si­toi­mi py­syi sel­lai­se­na mil­lai­sek­si se oli va­kiin­tu­nut.

Aluk­si po­lii­si­lai­tok­set oli­vat kun­nal­li­sia, mut­ta muut­tui­vat vä­hi­tel­len val­ti­ol­li­sik­si. Maa­seu­dul­la po­lii­si­toi­mes­ta vas­ta­si­vat ni­mis­mies­pii­rit. Ne lak­kau­tet­tiin alu­ehal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­sa vuon­na 1996 ja myös maa­seu­dul­la po­lii­si­asi­ois­ta al­koi­vat vas­ta­ta po­lii­si­lai­tok­set.

Po­lii­si­kou­lu­tus al­koi syys­ke­säl­lä 1918, kun Hel­sin­kiin pe­rus­tet­tiin Val­ti­on vä­li­ai­kai­nen po­lii­si­kou­lu. Tuo­hon ai­kaan kou­lu­tus kes­ti kuu­si viik­koa.

Näin ker­too Ar­kis­toin­ti­lai­tos.

Wi­ki­pe­dia tie­tää ker­toa ny­ky­päi­väs­tä:

– Suo­men po­lii­si (ruots. Po­li­sen) on Suo­men si­säa­si­ain­mi­nis­te­ri­ön alai­nen po­lii­si­or­ga­ni­saa­tio. Po­lii­si­lain 7.4.1995/493 mu­kaan “po­lii­sin teh­tä­vä­nä on oi­keus- ja yh­teis­kun­ta­jär­jes­tyk­sen tur­vaa­mi­nen, ylei­sen jär­jes­tyk­sen ja tur­val­li­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­nen se­kä ri­kos­ten en­nal­ta es­tä­mi­nen, sel­vit­tä­mi­nen ja syy­te­har­kin­taan saat­ta­mi­nen”. Suo­men pe­rus­tus­lain mu­kaan po­lii­sin toi­min­nan tu­lee ai­na pe­rus­tua la­kiin.

– Vuon­na 2012 Suo­mes­sa oli 7’800 po­lii­sia. Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na yh­tä po­lii­sia koh­den asuk­kai­ta oli 681. Suo­mes­sa po­lii­si naut­tii poik­keuk­sel­li­sen laa­jaa kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta.

– Kir­joit­taa Wi­ki­pe­dia.

Kuin­ka pal­jon po­lii­se­ja tar­vi­taan?

Riit­tää­kö Suo­mes­sa 681 asu­kas­ta koh­ti yk­si po­lii­si? It­se en osa ar­vi­oi­da, jo­ten siir­rän pu­heen­vuo­ron asi­aan pe­reh­ty­neil­le.

Imat­ra­lai­nen-leh­des­sä 20-21.8.2016 Imat­ra­lai­sen ja Lap­peen­ran­nan Uu­tis­ten pää­toi­mit­ta­jan Jan­ne Koi­vis­ton pää­kir­joi­tus “Po­lii­se­ja tar­vi­taan li­sää”, jos­sa hän viit­taa myös Lap­peen­ran­nan Uu­ti­siin 20-21.8.2016, jos­sa lap­peen­ran­ta­lai­nen kaup­pi­as on huo­lis­saan po­lii­sin mää­rä­ra­hois­ta. Kaup­pi­as tar­vit­si po­lii­sin sel­vit­tä­mään kaup­pi­aan ja asi­ak­kaan vä­lil­le syn­ty­nyt­tä eri­mie­li­syyt­tä… kun puo­len tun­nin pääs­tä soit­ti vie­lä niin hä­tä­kes­kus ker­toi, et­tei par­ti­ota ole va­paa­na…

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Kaak­kois-Suo­men po­lii­sin val­von­ta- ja hä­ly­tys­toi­min­nas­ta vas­taa­va yli­ko­mi­sa­rio Juk­ka Lan­ki­nen myön­tää Lap­peen­ran­nan Uu­tis­ten haas­tat­te­lus­sa, et­tä po­lii­si on tiu­koil­la. Lan­ki­nen huo­maut­taa, et­tä kun muu­al­la Eu­roo­pas­sa po­lii­sien mää­rää li­sä­tään, Suo­mes­sa mää­rää vä­hen­ne­tään use­al­la sa­dal­la. “Ih­mi­set ovat va­lin­neet edus­kun­taan tie­tyn­lai­set edus­ta­jat, ja sii­nä­hän se ar­vo­maa­il­ma tu­lee esil­le.”

Po­lii­se­ja tar­vi­taan huo­leh­ti­maan kan­sa­lais­ten tur­val­li­suu­des­ta. On päät­tä­ji­en teh­tä­vä var­mis­taa, et­tä kan­sa­lai­nen saa no­pe­as­ti apua. Po­lii­sien läs­näo­lo ja kiin­ni jää­mi­sen ris­ki aut­ta­vat myös eh­käi­se­mään ri­kok­sia en­nal­ta…"

Voi­daan­ko luot­ta­mus po­lii­siin os­taa ra­hal­la?

Naut­tii­ko po­lii­si sit­ten Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­sen laa­jaa kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta, niin kuin ker­too Wi­ki­pe­dia?

“Tu­han­net suo­ma­lai­set vaa­ti­vat: Po­lii­sin re­surs­sit on tur­vat­ta­va lail­la” – KS Ko­ti­maa 21.08.2016, Pau­lii­na Sal­mi­nen.

– Jo yli 6 000 suo­ma­lais­ta vaa­tii, et­tä po­lii­sien mi­ni­mi­re­surs­sit tu­li­si mää­ri­tel­lä lais­sa.

– Sun­nun­tai­na asi­aa kos­ke­van la­ki­aloit­teen oli al­le­kir­joit­ta­nut Kan­sa­lai­sa­loi­te. fi-pal­ve­lus­sa jo 6340 ih­mis­tä. Aloit­teen mu­kaan po­lii­sien mää­rä Suo­mes­sa ei kes­tä poh­jois­mais­ta ver­tai­lua. Suo­mi on har­vaan asut­tu maa, jos­sa on suh­tees­sa vä­ki­lu­kuun vä­hem­män po­lii­se­ja kuin mis­sään muus­sa Eu­roo­pan maas­sa: Suo­mes­sa on vain 151 po­lii­sia 100’000 asu­kas­ta koh­ti, kun esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa vas­taa­va lu­ku on 202.

Lu­vut pe­rus­tu­vat ti­las­to­kes­kus Eu­ros­ta­tin lu­kui­hin. Vuon­na 2010 po­lii­se­ja oli 7’876, vuon­na 2014 enää 7’483. Jos las­ku jat­kuu sa­maa vauh­tia, on po­lii­si­am­mat­ti­kor­ke­akou­lun mu­kaan po­lii­se­ja vuon­na 2018 enää 7’000.

Po­lii­siy­li­joh­ta­ja Sep­po Ko­leh­mai­nen:

– Nois­ta al­ku­vuo­sis­ta po­lii­sin teh­tä­vä­kent­tä on laa­jen­tu­nut mel­koi­ses­ti ja kou­lu­tus­ta on ke­hi­tet­ty vas­taa­maan kun­kin ai­ka­kau­den tar­pei­ta. Haas­tei­ta po­lii­si­työs­sä on kaut­ta vuo­sien ol­lut riit­tä­miin, ku­na­kin ai­ka­kau­te­na oman­lai­si­aan. Mut­ta kai­kes­ta on sel­vit­ty ja po­lii­siin luo­te­taan tä­nä­kin päi­vä­nä. Po­lii­si voi siis hy­väl­lä syyl­lä sa­noa ole­van­sa Kaik­kien ai­ko­jen tur­vaa­ja – Trygg­het ge­nom ti­der­na, sa­noo po­lii­siy­li­joh­ta­ja Sep­po Ko­leh­mai­nen.

Suo­men po­lii­sin vi­ral­li­nen 200-vuo­tis­juh­lin­ta ta­pah­tuu lop­pu­vuo­des­ta Tu­rus­sa, jo­ten on ai­kaa kor­ja­ta epä­koh­tia. Po­lii­se­ja ja hei­dän työ­tä kun­ni­oit­ta­en, vie­te­tään en­si lau­an­tai­na 27.8.2016 taas Suo­mes­sa Po­lii­sin päi­vää, jos­sa ta­pah­tuu kai­ken­lais­ta ki­vaa niin ai­kui­sil­le kuin lap­sil­le­kin.

Ke­hi­tys ke­hit­tyy …

Kat­so­taan­pa päät­teek­si po­lii­sin käyt­töön otet­tua uut­ta ka­lus­toa:

En­nen rat­sas­tet­tiin he­vo­sel­la, nyt hu­ris­tel­laan kah­del­la pyö­räl­lä.


Comments