Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

010 Kal­le Könk­kö­läs­tä kun­ni­atoh­to­ri

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 17.5.2016 20:03

Kal­le Könk­kö­lä vi­hi­tään kun­ni­atoh­to­rik­si val­ti­otie­teel­li­sen tie­de­kun­nan pro­moo­ti­os­sa 2016 ker­too Kyn­nys ry:n tie­do­te.

– Kal­le Könk­kö­lä on pit­kä­jän­tei­nen vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien edis­tä­jä se­kä vam­mais­ten ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö Kyn­nyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja. Könk­kö­lä on toi­mi­nut li­säk­si Vih­re­än lii­ton kan­sa­ne­dus­ta­ja­na se­kä Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­se­ne­nä. Hä­nel­lä on li­säk­si ol­lut mer­kit­tä­vä roo­li vam­mais­tut­ki­muk­sen mää­räai­kai­sen pro­fes­suu­rin pe­rus­ta­mi­seen tar­vit­ta­vien va­ro­jen ke­rää­mi­ses­sä se­kä vam­mais­ten ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä tu­ke­van Abi­lis-sää­ti­ön pe­rus­ta­mi­ses­sa.

– Kun­ni­atoh­to­ri on yli­opis­ton tie­de­kun­nan myön­tä­mä ar­vo­ni­mi ja kor­kein kun­ni­ano­soi­tus.

Kal­le Könk­kö­lä tun­net­tu ei vain vam­mais­jär­je­töis­sä vaan myös ak­tii­vi­se­na yh­teis­kun­nan toi­mi­ja­na. Suo­ma­lai­nen po­lii­tik­ko ja en­ti­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja. Wi­ki­pe­dia tie­tää ker­toa:

– Kal­le Könk­kö­lä val­mis­tui yli­op­pi­laak­si vuon­na 1969 ja luon­non­tie­tei­den kan­di­daa­tik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta vuon­na 1974. Hän on teh­nyt opin­to­mat­ko­ja Yh­dys­val­toi­hin, Ka­na­daan, Alan­ko­mai­hin, Tans­kaan ja Ruot­siin. Könk­kö­lä on toi­mi­nut Hen­gi­tys­lai­te­po­ti­laat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1974 – 1997, Tie­do­tus­kyn­nys-leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na vuo­des­ta 1975 ja Val­ta­kun­nal­li­sen vam­mais­neu­vos­ton pää­sih­tee­ri­nä vuo­des­ta 1998.

– Könk­kö­lä toi­mi pit­kään vam­mais­ten ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö Kyn­nyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na ja on täl­lä het­kel­lä jär­jes­tön toi­min­nan­joh­ta­ja. Hän on vam­mais­ten ke­hi­ty­syh­teis­työ­tä tu­ke­van Abi­lis-sää­ti­ön pe­rus­ta­ja ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja (2010).

– Könk­kö­lä oli toi­nen Vih­re­än lii­ton en­sim­mäi­sis­tä kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta vuo­si­na 1983 – 1987. Hän toi­mi myös puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­na vuon­na 1987 ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1990 – 1991. Könk­kö­lä oli Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen vuo­si­na 1985 – 2004.

Vii­ta­ten edel­li­seen blo­gii­ni, jos­sa ker­ron, et­tei ke­hi­tys­vam­mais­ten ja vam­mais­ten la­ke­ja ei ole vie­lä­kään yh­dis­tet­ty, niin tie­too­ni on tul­lut, et­tä Kal­le Könk­kö­lä on ni­met­ty vam­mais­la­kien yh­dis­tä­mi­sen sel­vi­tys­mie­hek­si.

Toi­vot­ta­vas­ti vam­mais­la­kien yh­dis­tä­mi­nen tu­lee to­teu­tu­maan ja sii­nä yh­tey­des­sä nä­mä pak­ko­kei­not pu­re­taan ja siir­re­tään ylei­seen it­se­mää­rää­mi­soi­keus­la­kiin, jo­ka on lu­vat­tu tu­le­vai­suu­des­sa sää­tää.

On­nea ja me­nes­tys­tä Kal­le Könk­kö­läl­le!
      toi­voo
      Vi­ola Heis­to­nen


Comments