Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

007 On­ko Ete­lä-Kar­ja­la C-he­pa­tii­tin val­ta­kun­ta?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 5.5.2016 18:39

On­ko Ete­lä-Kar­ja­la C-he­pa­tii­tin val­ta­kun­ta? Ai­na­kin asi­as­ta näin ker­ro­taan leh­des­sä ETE­LÄ-SAI­MAA 4. tou­ko­kuu­ta 2016 ot­si­kol­la “C -he­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti” Han­na Si­pi­nen.

– Ete­lä-Kar­ja­las­sa C-he­pa­tii­tin il­maan­tu­vuus on ol­lut 2000-lu­vul­la Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Syy­nä on suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja­mit­tai­nen käyt­tö se­kä se, et­tä ih­mi­set käy­vät tes­teis­sä ai­em­paa enem­män. Tar­tun­nas­taan tie­tä­mät­tö­miä maa­kun­nas­sa on to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­mia sa­to­ja.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ete­lä-Kar­ja­las­sa C-he­pa­tiit­ti il­maan­tu­vuus on ol­lut 2000-lu­vul­la Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Di­ag­no­soi­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on py­sy­nyt vii­me vuo­si­na noin 40-50:ssä. Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tar­tun­ta­mää­rät ovat vie­neet Ete­lä-Kar­ja­lan vuo­sit­tain maa­kun­tien kär­ki­kol­mik­koon. Syy­nä C-he­pa­tii­tin ylei­syy­teen Ete­lä-Kar­ja­las­sa on suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja käyt­tö…

– Tar­tun­nan saa­neis­ta suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den käyt­tä­jiä on noin 70-80 pro­sent­tia, ker­too in­fek­ti­oy­li­lää­kä­ri Pek­ka Suo­ma­lai­nen Ete­lä-Kar­ja­lan so­si­aa­li-ja ter­veys­pii­ris­tä (Ek­so­te). C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­nan saa­mi­nen ei vaa­di pit­kää käyt­tö­his­to­ri­aa, vaan tar­tun­nan voi saa­da jo yh­des­tä huu­me­ko­kei­lus­ta. C-he­pa­tii­tin kan­ta­jat on Suo­ma­lai­sen mu­kaan tär­ke­ää saa­da tie­toi­sik­si tar­tun­nas­taan, jot­ta uu­det tar­tun­nat voi­daan eh­käis­tä.

He­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti.

Kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­siä huu­mei­ta käyt­tä­vät eni­ten 20-30 -vuo­ti­aat Tä­mä nä­kyy myös C-he­pa­tii­tin tar­tun­nois­sa: tar­tun­nan saa­neis­ta li­ki puo­let on di­ag­noo­si­het­kel­lä 20-29 -vuo­ti­ai­ta, mut­ta C-he­pa­tiit­tia to­de­taan myös 15-19 -vuo­ti­ail­la. Myös ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­rio Tuo­mas Pöy­hö­nen Kaak­kois-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ar­vi­oi, et­tä kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­siä huu­mei­ta käyt­tä­vät eni­ten 20-30 -vuo­ti­aat. Sa­moil­la lin­joil­la on päih­de­lää­kä­ri Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta. Tar­tun­nas­taan tie­tä­mät­tö­mien mää­rän on ar­vi­oi­tu Ete­lä-Kar­ja­las­sa ole­van muu­ta­mia sa­to­ja. Suu­rin osa saa tar­tun­nan li­kai­sis­ta huu­me­ruis­kuis­ta. Ek­so­te yrit­tää ke­vään ai­ka­na ta­voit­taa tes­tei­hin ris­ki­ryh­mäs­sä ole­via.

Pro­jek­ti

– Hei­tä yri­te­tään ta­voit­taa ke­vään ai­ka­na Ek­so­ten in­fek­ti­oyk­si­kön, päih­de­huol­lon ja gast­ro­en­te­ro­lo­gi­an yk­si­kön yh­tei­sel­lä pro­jek­til­la sa­noo päih­de­lää­kä­ri Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta. Pro­jek­tin mu­kaan ter­vey­den­hoi­toyk­si­köi­hin, op­pi­lai­tok­siin ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­paik­koi­hin on ja­et­tu il­moi­tuk­sia,jois­sa on pu­he­lin­nu­me­ro tar­tun­ta­kar­toi­tus­ta te­ke­väl­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. Pro­jek­ti on pyö­ri­nyt noin kuu­kau­den, mut­ta tä­hän men­nes­sä yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut vas­ta vä­häi­nen mää­rä sa­noo Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta.

Tar­tun­ta­mää­rien li­säk­si Ete­lä-Kar­ja­las­ta te­kee poik­keuk­sel­li­sen se, et­tä suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta on nuo­ria mie­hiä.

– Vii­me vuo­si­na mie­hil­lä on to­det­tu C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­to­ja kak­sin- tai kol­min­ker­tai­ses­ti nai­siin ver­rat­tu­na, Suo­ma­lai­nen sa­noo. Näin ker­to­vat asi­aan pe­reh­ty­neet am­mat­ti­lai­set.

Mi­kä on C-he­pa­tiit­ti?

Kur­kis­tam­me wi­ki­pe­di­aan:

– "He­pa­tiit­ti C (HCV) on vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma mak­sa­tu­leh­dus, jo­ka hoi­ta­mat­to­ma­na voi joh­taa mak­sa­kir­roo­siin ja mak­sa­syö­pään. Toi­sin kuin A- ja B-he­pa­tiit­tiin, he­pa­tiit­ti C:hen ei ole ro­ko­tet­ta. Se voi­daan kui­ten­kin hoi­taa lääk­keel­li­ses­ti.

– HCV:lle on myös tyy­pil­lis­tä, et­tä se esiin­tyy usein yh­des­sä HIV:n kans­sa. Im­muu­ni­jär­jes­tel­mää hei­ken­tä­vä HIV ra­joit­taa eli­mis­tön ky­kyä hank­kiu­tua tau­di­nai­heut­ta­jis­ta eroon, ja ris­ki sai­ras­tua mui­hin­kin in­fek­ti­osai­rauk­siin on tä­män vuok­si kas­va­nut. HIV-po­si­tii­vi­sil­la po­ti­lail­la he­pa­tii­tin ete­ne­mi­nen on ta­val­lis­ta no­pe­am­paa."

Siis, nuor­ten hen­ki­löit­ten oli­si hy­vää saa­da enem­män tie­toa sii­tä, et­tä C-he­pa­tiit­ti ei ole mi­kään leik­ki asia en­nen kuin se on jo myö­häis­tä! Sen tar­tun­ta voi pi­la­ta ko­ko elä­män ja eri­tyi­ses­ti jos aja­tel­la nuo­rem­paa su­ku­pol­vea! Ris­ki­te­ki­jät kun ovat tie­dos­sa!

Oi­kein hy­vää al­ka­nut­ta ke­vät­tä kai­kil­le ja pi­tä­kää­pä huol­ta ter­vey­des­tän­ne!


Comments