Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

005 On­nis­tu­nut kan­san­mur­ha

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 11.4.2016 22:48

Syk­syl­lä il­mes­ty­vä Ja­ri Ter­von Mat­ri­ark­ka -ni­mi­nen ro­maa­ni ker­too in­ke­rin­suo­ma­lais­ten ko­et­te­le­muk­sis­ta, joi­ta kir­jai­li­ja Ter­vo pi­tää kan­san­mur­ha­na. Asi­as­ta ker­ro­taan Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa Su­vi Aho­la. 20.2.2016 ot­si­kol­la “Ja­ri Ter­vo kir­joit­taa seu­raa­vak­si kan­san­mur­han vai­etus­ta hä­pe­äs­tä”.

– “RO­MAA­NIN alus­sa syn­tyy Aa­mu Ka­rit­san­ty­tär -ni­mi­nen hen­ki­lö”, Ter­vo pal­jas­taa, vaik­kei ha­lu­ai­si ker­toa kes­ke­ne­räi­sen työn si­säl­lös­tä tar­kem­min… Ly­hy­es­ti sa­no­en Mat­ri­ar­kan ai­he on in­ke­ri­läi­nen su­ku ja sen vai­heet. Nii­tä seu­ra­taan 1600-lu­vul­ta näi­hin päi­viin … kro­no­lo­gis­ta ker­ron­ta Mat­ri­ar­kas­sa ei ole, mut­ta lä­pi käy­dään elä­mää Neu­vos­to-In­ke­ris­sä, Sta­li­nin vai­not ja toi­sen maa­il­man­so­dan ai­heut­ta­ma in­ke­ri­läis­ten ha­jaan­nus, osin Neu­vos­to­liit­toon, osin Suo­meen…

– …Suo­men his­to­ri­as­sa in­ke­ri­läis­ten koh­ta­lo on pa­ha asia. Hä­peä,jos­ta ei ku­kaan ha­lua sil­miin kat­so­en pu­hua… Kaik­ki tie­tä­vät, ket­kä ovat uh­re­ja ja ket­kä syyl­li­siä, mut­ta mi­tään ei ole teh­tä­vis­sä, Ter­vo ker­too… Täs­tä Ter­vo käyt­tää ter­miä “ny­kyai­kai­nen, on­nis­tu­nut kan­san­mur­ha”.

Näin Ja­ri Ter­vo tu­le­vas­ta Mat­ri­ar­ka-ro­maa­nis­ta Hel­sin­gin Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa 20.2.2016.

On iso jut­tu, et­tä kir­jai­li­ja Ter­vo pu­huu In­ke­rin kan­san mur­has­ta kan­san­mur­ha­na, ei­kä kier­te­le ja pi­mit­te­lee his­to­ri­al­li­sia ta­pah­tu­mia ei­kä pue nii­tä “val­heel­li­siin vaat­tei­siin”. Kaik­ki ne ta­pah­tu­mat In­ke­rin kan­san his­to­ri­as­ta, joi­ta kir­jai­li­ja mai­nit­see täs­sä haas­tat­te­lus­sa pyyh­käi­si­vät In­ke­rin­maan yli ja jät­ti­vät jäl­keen­sä kan­san koh­ta­lon.

Pa­luu­muut­to

Kir­jai­li­ja ei kui­ten­kaan HS haas­tat­te­lus­sa mai­nit­se mi­tään pa­luu­muut­to pro­ses­sis­ta Suo­meen, jo­ka on joit­ten­kin tut­ki­joit­ten mu­kaan vii­mei­nen kuo­lin is­ku In­ke­rin kan­sal­le…

– No ro­maa­ni­han ei ole vie­lä kir­joi­tet­tu lop­puun!

Olen kir­joit­ta­nut lu­kui­sia blo­ge­ja In­ke­rin suo­ma­lai­sis­ta ja mei­dän koh­ta­los­tam­me, mut­ta us­kot­ta­vuu­den kan­nal­ta ei ole tär­keä mi­tä on kir­joi­tet­tu vaan se ku­ka on kir­joit­ta­nut.

Nyt asi­aa poh­tii ja tuo esil­le tä­män ai­heen tun­net­tu kir­jai­li­ja ja sii­tä kii­tos Hä­nel­le!

In­ke­ri­läi­set.

Kei­tä me ol­laan ja mis­tä me tul­laan ja mik­si mei­dät pi­ti tu­ho­ta? Jos näin ly­hy­es­ti nyt yri­tä teh­dä pie­nen lä­pi­leik­kauk­sen kan­sam­me his­to­ri­as­ta ja koh­ta­los­ta.

In­ke­rin­suo­ma­lai­set it­se kut­su­vat it­se­ään suo­ma­lai­sik­si. Suo­men suo­ma­lai­set käyt­tä­vät il­maus­ta in­ke­rin­suo­ma­lai­nen. Kun ha­lu­taan ko­ros­taa suo­ma­lai­sen kan­sal­li­suu­den mer­ki­tys­tä niin sa­no­taan In­ke­rin suo­ma­lai­set. Mi­nä olen In­ke­rin suo­ma­lai­nen!

In­ke­ri si­joit­tuu maan­tie­teel­li­ses­ti alu­eel­le, jo­ka on Suo­men­lah­den ja Laa­to­kan jär­ven vä­lis­sä ja se kaar­taa Suo­men­lah­den ete­lä­ran­taa yli 200 km pi­tui­sen vyö­hyk­keen ja ulot­tuu Kar­ja­lan kan­nak­sel­le… In­ke­rin suo­ma­lai­sia oli kaik­ki­aan noin 150’000.

– Mis­sä on In­ke­ri ja kei­tä ovat in­ke­ri­läi­set?

Kes­kel­le In­ke­rin­maa­ta ra­ken­ne­tun Pie­ta­rin kau­pun­gin syn­ty mer­kit­si si­tä, et­tä ve­nä­läis­ten mää­rä kas­voi alu­eel­la jat­ku­vas­ti. Sa­mal­la suo­men­su­kuis­ten osuus pie­ne­ni. Jo Pie­ta­ri suu­ren ai­ka­na aloi­tet­tiin ko­val­la vauh­dil­la ve­nä­läis­tää In­ke­rin­maa­ta. Tsaa­ri oli siir­tä­nyt alu­eel­le ve­nä­läi­siä ky­liä (noin 20) asuk­kai­neen.

Kun Pie­ta­ri Suu­ri pe­rus­ti Ne­van suis­toon Ve­nä­jän uu­den pää­kau­pun­gin 1703, kes­kel­le In­ke­rin­maa­ta, sen al­le jäi pal­jon in­ke­ri­läi­siä ky­liä ja se vei myös pal­jon ih­mis­hen­kiä. – Pie­ta­ri on ra­ken­net­tu in­ke­rin­suo­ma­lais­ten lui­den pääl­le. Mut­ta toi­saal­ta kau­pun­ki an­toi mo­nia mah­dol­li­suuk­sia elin­kei­no­elä­mäl­le ja pa­ran­si elin­ta­soa maa­seu­dul­la: OH­TIN­KA Mai­to­tyt­tö – Молочница Охтинка.

Suo­men suur­ruh­ti­nas­kun­nan lop­pu­ai­ka­na in­ke­rin­suo­ma­lais­ta vä­hem­mis­töä py­rit­tiin ve­nä­läis­tä­mään. Esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ky­lien kan­sa­kou­luis­sa ope­tus­kie­lek­si tu­li ve­nä­jä. Lu­te­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien kie­li oli luon­nol­li­ses­ti suo­mi ja sil­lä kie­lel­lä in­ke­rin­suo­ma­lai­set op­pi­vat lu­ke­maan ai­ka­naan.

Ve­nä­jän lo­ka­kuun 1917 val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen suo­ma­lais­ky­lien kan­san­kou­lu­jen ope­tus­kie­lek­si tu­li suo­mi. Sen si­jan Seu­ra­kun­tien toi­min­ta vai­keu­tui rat­kai­se­vas­ti bols­he­vik­kien us­kon­non­vas­tai­sen toi­min­nan seu­rauk­se­na.

Val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen in­ke­rin­suo­ma­lai­sia pa­ke­ni eri­tyi­ses­ti Kar­ja­lan kan­nak­sel­le eri ar­vi­oi­den mu­kaan 6’000 – 8’500 jois­ta osa pa­la­si. Kan­nek­sel­le jäi noin 3’000.

Pak­ko­kol­lek­ti­vi­soin­ti

1930 – 31 In­ke­ris­sä pan­tiin toi­meen pak­ko­kol­lek­ti­vi­soin­ti, jo­ka to­teu­tet­tiin siel­lä lä­hes sa­ta pro­sent­ti­ses­ti, kun ko­ko Ve­nä­jäl­lä sa­maan ai­kaan vain noin nel­jän­nes ti­lois­ta kol­lek­ti­vi­soi­tiin.

– El­lei­vät isän­nät men­neet va­paa­eh­toi­ses­ti kol­hoo­sei­hin, ti­loil­le mää­rät­tiin niin suu­ret ve­rot, et­tei ke­nel­le­kään ol­lut mah­dol­li­suut­ta sel­vi­tä niis­tä. Isän­nät van­git­tiin ja pas­si­tet­tiin pak­ko­työ­lei­reil­le mak­sa­maan ve­ro­vel­ko­jaan. Hei­dän per­heen­sä kar­ko­tet­tiin ko­deis­taan ja ti­loil­taan poh­joi­sen Hii­pi­nän kai­vok­sil­le ja Kes­ki-Aa­si­aan, jot­ka lii­tet­tiin kol­hoo­sei­hin. Täs­sä vai­hees­sa noin 18’000 in­ke­rin­suo­ma­lais­ta jou­tui jät­tä­mään ko­tin­sa.

Vuo­si­na 1935 – 1936 kar­ko­tet­tiin Poh­jois-In­ke­ris­tä Suo­men vas­tai­sel­ta ra­ja­vyö­hyk­keel­tä käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­so­en kaik­ki in­ke­rin­suo­ma­lai­set. Hei­dät, 3’457 per­heet­tä, lä­he­tet­tiin Tad­zhi­kis­ta­niin ja Ka­zaks­taa­niin. Kar­ko­tuk­set jat­kui­vat Kar­ja­lan kan­nak­sel­ta ja Suo­men­lah­den ete­lä­ran­nal­ta Ar­kan­ge­lin, Nov­go­ro­din ja Vo­log­dan alu­eel­le. Kar­ko­tet­tu­jen ko­ko­nais­mää­räk­si noi­na vuo­si­na ar­vi­oi­daan 26’000 – 27’000 hen­keä.

Sta­li­nin ter­ro­ri

Vuo­sia 1937 ja 1938 kut­su­taan Neu­vos­to­lii­ton his­to­ri­as­sa Suu­ren ter­ro­rin vuo­sik­si. Suu­ri ter­ro­ri mer­kit­si in­ke­rin­suo­ma­lai­sil­le vä­ki­mää­rän suh­teu­tet­tu­na eri­tyi­sen suur­ta tu­hoa.

Hei­nä­kuu 30. päi­vä­nä 1937 an­net­tiin sa­lai­nen käs­ky, jol­la val­ta­kun­nal­li­set tur­val­li­suu­se­li­met mää­rät­tiin aloit­ta­maan kai­kis­sa ta­sa­val­lois­sa, pii­reis­sä ja alu­eil­la ran­kai­su­toi­men­pi­teet en­ti­siä ku­lak­ke­ja, ak­tii­vi­sia neu­vos­to­vas­tai­sia ai­nek­sia ja ri­kol­li­sia vas­taan.

En­sim­mäi­seen ryh­mään lu­et­tiin vi­ha­mie­li­sim­mät ai­nek­set, jot­ka pi­ti he­ti pi­dät­tää, ja kol­me­hen­ki­sen Troi­kan hal­lin­nol­li­sen kä­sit­te­lyn jäl­keen te­loit­taa am­pu­mal­la.

Toi­seen ryh­mään kuu­lui­vat kaik­ki muut vi­ha­mie­li­set ai­nek­set, jot­ka oli pi­dä­tet­tä­vä ja lä­he­tet­tä­vä pak­ko­työ­lei­reil­le ja van­ki­laan 8 – 10 vuo­dek­si…

Vuo­den 1937 lop­puun men­nes­sä oli In­ke­rin suo­ma­lai­sia ja mui­ta suo­ma­lai­sia te­loi­tet­tu noin 13’000. Kun näi­hin li­sä­tään van­ki­lois­sa van­ki- ja pak­ko­työ­lei­reil­lä me­neh­ty­neet, on ar­vi­oi­tu suu­ren Ter­ro­rin seu­rauk­se­na noin 20’000 hen­keä.

Ti­mo Vi­ha­vai­nen kir­joit­taa Il­ta­sa­no­mien 7.03.2013 eri­kois­tee­ma­leh­des­sä “Sta­lin” Hel­sin­gin yli­opis­ton Ve­nä­jän tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Ti­mo Vi­ha­vai­nen mai­nit­see “ohi­men­nen” Sta­li­nin ter­ro­ris­min suo­ma­lai­suh­rien lu­vut, jot­ka vaih­te­le­vat 8’000:sta vii­teen­tois­ta tu­han­teen kuol­lut­ta! … ja hä­nen mu­kaan­sa, “se täyt­tää kan­san­mur­han tun­nus­mer­kit”?

– Ježov­štši­na Neu­vos­to­lii­tos­sa – Ежовщина в СССР

Toi­nen maa­il­man­so­ta

Toi­sen maa­il­man so­dan alus­sa asui In­ke­rin­maal­la vie­lä yli 90’000. Sak­sa­lais­ten no­pe­an ete­ne­mi­sen seu­rauk­se­na in­ke­ri­läi­siä ei eh­dit­ty eva­kuoi­da so­dan ja­lois­ta tur­vaan. Sak­sa­lais­ten mie­hit­tä­mäl­tä alu­eel­ta siir­ret­tiin noin 63’200 In­ke­rin suo­ma­lais­ta 29.3.43 – 17.6.44 vä­li­se­nä ai­ka­na Vi­ron kaut­ta Suo­meen.

Aluk­si siir­ty­mi­nen oli täy­sin va­paa­eh­tois­ta, mut­ta kun sak­sa­lai­set al­koi­vat pe­rään­tyä, jäl­jel­lä ol­leet suo­men­hei­moi­set eva­kuoi­tiin so­dan ja­lois­ta In­ke­rin­maal­ta ky­sy­mät­tä hei­dän oma ha­lu­aan ja lai­vat­tiin Suo­meen. Sil­loin hei­dän jou­kos­sa oli myös in­ke­rik­ko­ja.

Kun Le­ning­rad pii­ri­tet­tiin elo­kuun lo­pus­sa 1941, lä­hes 30’000 in­ke­ri­läis­tä jäi pii­ri­te­tyl­le alu­eel­le… En­sim­mäi­se­nä so­ta­tal­ve­na 41 – 42 kuo­li tu­han­sia in­ke­rin­suo­ma­lai­sia rin­ta­man mo­lem­mil­la puo­lil­la näl­kään, kyl­mään, tau­tei­hin ja so­ta­toi­mien uh­ri­na.

Maa­lis­kuus­sa 1942 pii­ri­tyk­seen jää­neet in­ke­rin­suo­ma­lai­set pak­ko­siir­ret­tiin Laa­to­kan yli Neu­vos­to­lii­ton hal­lus­sa ole­val­le alu­eel­le. Siel­lä hei­dät las­tat­tiin här­kä­vau­nui­hin ja läh­det­tiin kul­jet­ta­maan Si­pe­ri­aan. Mat­ka kes­ti kuu­kau­den päi­vät, ja hei­kos­sa kun­nos­sa ol­lei­ta kuo­li run­saas­ti mat­kan ai­ka­na. Kuo­le­ma niit­ti sa­to­aan myös kar­ko­tus­paik­ko­jen epäin­hi­mil­li­sis­sä olois­sa.

– Blitzk­rieg Lem­paa­lan nä­kö­kul­mas­ta näh­ty­nä.

Ta­kai­sin Suo­mes­ta Neu­vos­to­liit­toon

Vä­li­rau­ha­so­pi­mus 1944 mää­rä­si pa­laut­ta­maan so­ta­van­git ja in­ter­noi­dut neu­vos­to­kan­sa­lai­set, mut­ta va­paa­eh­toi­ses­ti tul­leet in­ke­ri­läi­set oli­vat mo­ni­mut­kai­sem­mas­sa ase­mas­sa.

Syk­syl­lä 1944 ve­nä­läi­set to­teut­ti­vat Suo­mes­sa mit­ta­van kam­pan­jan in­ke­ri­läis­ten pa­laa­mi­sek­si. Vi­ral­li­nen Suo­mi siis sal­li in­ke­ri­läis­ten jo­ko jää­dä tai pa­la­ta ja vi­ral­li­sia oh­jei­ta pa­kot­ta­mi­seen ei an­net­tu mis­sään vai­hees­sa, mut­ta Suo­men vi­ra­no­mai­set an­toi­vat yli 60’000 in­ke­ri­läi­sen olin­paik­ka­tie­dot Val­von­ta­ko­mis­si­ol­le ja neu­vos­toup­see­rit kier­si­vät ym­pä­ri maan hou­kut­te­le­mas­sa hei­tä ta­kai­sin.

– Pe­rus­tui­ko in­ke­ri­läis­ten pa­lau­tus Neu­vos­to­liit­toon pe­tok­sel­le?

Suo­men vi­ra­no­mai­sil­le oli sel­vin­nyt jo jou­lu­kuus­sa 1944, et­tä pa­luu­ju­nien mää­rän­pää on­kin lu­vat­tua In­ke­rin­maa­ta huo­mat­ta­vas­ti kau­em­pa­na.

– Vii­mei­sel­lä ju­nal­la In­ke­riin.

Pe­rest­roi­ka

1980-lu­vul­la kun va­paam­mat tuu­let al­koi­vat pu­hal­taa jäh­met­ty­nees­sä Neu­vos­to­lii­tos­sa Mi­hail Gor­bat­so­vin Pe­rest­roi­kan seu­rauk­se­na, tun­tui sil­tä, et­tä al­koi myös In­ke­rin suo­ma­lais­ten voi­ma­kas kan­sal­li­nen it­se­tun­non nou­su ja avau­tui­vat mah­dol­li­suu­det el­py­mi­seen kaik­kien vuo­sien kär­si­mys­ten jäl­keen.

Olen it­se ol­lut sen voi­mak­kaan kan­sal­li­sen nou­sun sil­min­nä­ki­jä­nä, to­dis­ta­ja­na ja ak­tii­vi­se­na toi­mi­ja­na. Tä­mä kau­si mur­si vai­ke­ne­mi­sen ja pe­lon muu­rit, jot­ka oli­vat sul­ke­neet In­ke­rin kan­san suut.

Neu­vos­to­kar­ja­lan Pet­ros­kois­sa il­mes­ty­vä Pu­na­lip­pu -kult­tuu­ri­leh­des­sä oli en­sim­mäis­tä ker­taa avoi­mes­ti ker­rot­tu mi­tä In­ke­rin kan­sal­le oi­kein oli neu­vos­to­val­lan ai­ka­na ta­pah­tu­nut ja “aa­mun koi” al­koi sa­ras­taa In­ke­rin suo­ma­lai­sil­le, mut­ta meil­le tar­jot­tiin Suo­mea ja kan­sa rien­si tääl­lä­kin ker­taa va­paa­eh­toi­ses­ti “ohi In­ke­rin­maan” pa­ra­tii­si­maa­han Suo­meen. Niin us­ko­mat­to­mal­ta tuo “va­paus” tun­tui meis­tä!

– Nou­se In­ke­ri

Pa­luu­muut­to Suo­meen.

Pa­luu­muu­ton pro­ses­si al­koi huh­ti­kuun 10. päi­vä­nä 1990, jol­loin Mau­no Koi­vis­to il­moit­ti Yle kak­ko­ses­sa, et­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set voi rin­nas­taa pa­luu­muut­ta­jiin Ame­ri­kas­ta, Ka­na­das­ta tai Ruot­sis­ta.

– Pa­luu­muut­ta­ja on hen­ki­lö, jo­ka on asu­nut maan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la ja pa­laa sit­ten ta­kai­sin ko­ti­maa­han­sa.

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ajat­te­len niin, et­tei Neu­vos­to­lii­ton joh­dos­sa kai­ken li­säk­si ha­lut­tu si­tä, et­tä pe­rest­roi­kan vai­ku­tuk­ses­ta al­koi In­ke­rin kan­san voi­ma­kas nou­su.

Mi­tä oli­si ta­pah­tu­nut, jos erit­täin kan­sal­lis­mie­li­sen In­ke­rin kan­san oli­si an­net­tu jää­dä syn­ty­si­joil­leen? Oli­si­ko Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­dus ol­lut eri­lai­nen? – Ken­ties ko­ko val­tio oli­si lo­pul­ta ha­jon­nut pie­nen pie­nik­si kan­sal­lis­val­ti­oik­si.

Niin tai näin. KGB:n ja Koi­vis­ton neu­vot­te­lut joh­ti­vat lo­pul­ta ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen: In­ke­rin­maa on tyh­jen­net­ty in­ke­ri­läi­sis­tä. Mi­kä oli­si ol­lut pa­luu­muu­ton vaih­to­eh­to? Mas­sii­vi­set kar­ko­tuk­set ja kyy­di­tyk­set Neu­vos­to­lii­ton si­säo­siin ken­ties?

Me, In­ke­ris­tä muut­ta­neet, olem­me In­ke­rin suo­ma­lai­sia, ja har­va meis­tä on asu­nut en­nen Suo­mes­sa. Mo­net läh­teet,joi­hin olen tu­tus­tu­nut viit­taa­vat sii­hen, et­tä pa­luu­muu­ton ti­laa­ja saat­toi ol­la Neu­vos­to­liit­to ja Koi­vis­ton mai­nit­se­mat mit­ta­tap­pi­ot oli hy­väk­syt­ty Suo­men joh­dos­sa jo etu­kä­teen.

– Oli­ko sit­ten­kin in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­to-et­ni­nen puh­dis­tus Ve­nä­jäl­lä?

– En­tä nyt

Vä­hin­tään voi sa­noa, et­tä ky­sees­sä oli et­ni­nen puh­dis­tus, mut­ta kan­san­mur­han kri­tee­rit tä­mä täyt­tää mo­nen muun­kin kuin mi­nun mie­les­tä. Niin. Neu­vos­to­lii­tos­ta / Ve­nä­jäl­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set pois ja tääl­lä Suo­mes­sa mis­sä ol­laan ja kei­tä ol­laan. Et­ni­siä ve­nä­läi­si­äkö?, ai­na­kin näin luo­kit­te­lee mei­dät Vä­es­tö­lii­ton mo­ni­kult­tuu­ri-asi­an­tun­ti­ja Ani­ta No­vits­ky! omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan se­mi­naa­ris­sa, jon­ka ot­sik­ko oli “Pa­luu­muu­ton 20 vuot­ta: Nä­kö­kul­mia ve­nä­jän­kie­lis­ten ko­tou­tu­mi­seen”, jo­ka pi­det­tiin Hel­sin­gis­sä Va­lo­ta­lon Eu­roop­pa-sa­lis­sa 3.4.2012.?

Kan­sa,jo­ka on jou­tu­nut sa­to­ja vuo­sia tais­te­le­maan omas­ta olos­taan tä­hän päi­vään as­ti ja on ko­ke­nut mon­ta traa­gis­ta koh­ta­loa aal­toi­neen joit­ten sy­vyyk­siin kan­sa oli lä­hes täy­sin va­jon­nut, kun­nes vii­mei­set­kin in­ke­ri­läis­ten rip­peet Neu­vos­to­liit­to / Ve­nä­jä on­nis­tui Suo­men avul­la siir­tä­mään pois alu­eel­ta pa­luu­muut­top­ro­ses­sin ni­mis­sä.

In­ke­rin maa on nyt tyh­jen­net­ty in­ke­rin­suo­ma­lai­sis­ta ja täy­sin ve­nä­läis­tet­ty! Se on fak­ta!

Mik­si In­ke­rin kan­sa pi­ti tu­ho­ta?

“… In­ke­rin­suo­ma­lai­set ovat pa­him­min kär­si­nei­tä vä­hem­mis­tö­jä Neu­vos­to­lii­tos­sa.” Suo­men­kie­li­si­nä hei­tä ei ha­lut­tu jät­tää asu­maan ra­ja­vyö­hyk­keel­le. Naa­pu­ri­na ole­va Suo­mi on ol­lut yh­te­nä osa­te­ki­jä­nä sii­hen. Kun Neu­vos­to­lii­ton ja Suo­men suh­teet oli­vat ki­re­ät, in­ke­rin­suo­ma­lais­ten elä­män ti­lan­ne vai­keu­tui en­ti­ses­tään. In­ke­rin­suo­ma­lai­sia epäil­tiin neu­vos­to­vas­tai­suu­des­ta ja va­koi­lus­ta Suo­men hy­väk­si.

On­ko mi­tään enää teh­tä­vis­sä In­ke­rin kan­san säi­lyt­tä­mi­sek­si yh­te­näi­se­nä kan­sa­na?

Ai­ka vä­hän toi­voa sii­hen on, mut­ta tär­keä on pu­hua ja eri­tyi­ses­ti kir­joit­taa his­to­ri­aan pie­nen et­ni­sen kan­san tä­mä­kin traa­gi­nen lop­pu, niin kuin nyt te­kee kir­jai­li­ja Ja­ri Ter­vo. Kii­tos! Jääm­me odot­ta­maan kir­jan­ne jul­kai­sua!

– Läh­teet:
– Jou­ko Sih­vo: In­ke­rin suo­ma­lais­ten koh­ta­lo. – Suo­ma­lais­ten sa­lat­tu kan­san­mur­ha Ve­nä­jäl­lä ja sen seu­raa­muk­set vuo­si­na 1930 ̣2002.
– L. A. Gil­din ve­nä­jän­kie­li­sen kir­jan “So­si­aa­li­ses­ti vaa­ral­li­sen kan­san koh­ta­lo” poh­jal­ta.
– Toi­vo Flink: Ko­tiin kar­ko­tet­ta­vak­si.

P. S.

Ai­he so­pii ajan­koh­taan eri­no­mai­ses­ti, kos­ka juu­ri 26 vuot­ta sit­ten 10. huh­ti­kuu­ta 1990, pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­to Yle:n haas­tat­te­lus­sa rin­nas­ti In­ke­rin suo­ma­lai­set pa­luu­muut­ta­jiin joil­la on et­ni­set ja kult­tuu­ri­set si­teet emä­maa­han. – Por­tit Suo­meen oli avat­tu!


Comments