Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2016‎ > ‎

004 On­ko kryo­ni­nen hau­taus tu­le­vai­suut­ta?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 2.4.2016 21:19

Mi­tä on kryo­niik­ka?

– Kryo­niik­ka eli sy­vä­jää­dy­tys tar­koit­taa or­ga­nis­mien, esi­mer­kik­si ih­mis­ten (tai pel­käs­tään hei­dän ai­vo­jen­sa) tai mui­den eläin­ten säi­lyt­tä­mis­tä al­hai­sis­sa läm­pö­ti­lois­sa, jol­loin ai­neen­vaih­dun­ta ja rap­peu­tu­mi­nen py­säh­tyy lä­hes täy­sin. Yleen­sä tä­mä teh­dään sii­nä toi­vos­sa, et­tä tu­le­vai­suu­den tek­no­lo­gia (eri­tyi­ses­ti na­no­tek­no­lo­gia) saat­taa teh­dä mah­dol­li­sek­si or­ga­nis­min uu­del­leen­käyn­nis­tä­mi­sen…

– Val­lit­se­van kä­si­tyk­sen mu­kaan kryo­nii­kal­la jää­dy­tet­ty­jä vai­na­jia ei pys­ty­tä ny­kyi­sel­lä tai lä­hi­tu­le­vai­suu­den tek­no­lo­gi­al­la he­rät­tä­mään hen­kiin. Op­ti­mis­ti­ses­ti ajat­te­le­vat pi­tä­vät avain­tek­no­lo­gi­oi­na tu­le­vai­suu­den mo­le­ku­laa­ris­ta na­no­tek­no­lo­gi­aa tai na­no­lääk­kei­tä.

Kuo­le­mat­to­muus

Ih­mis­kun­nal­la on ol­lut ai­na ha­lu elää niin pit­käl­le kun ha­lu­ai­si ja haa­vei­lut kuo­le­mat­to­muu­des­ta.

Raa­ma­tus­sa mai­nit­tu Me­tu­sa­lah oli his­to­ri­an van­hin mies, hän eli Raa­ma­tun mu­kaan 969 vuot­ta. Hän oli pro­feet­ta Ha­no­kin poi­ka, Le­me­kin isä ja Noo­an isoi­sä.

– Moo­sek­sen kir­ja

Ku­ka kek­si kryo­nii­kan?

Ro­bert Ches­ter Wil­son Et­tin­ger tun­net­tiin kryo­nii­kan “isä­nä” se­kä Cryo­nics Ins­ti­tu­ten ja Im­mor­ta­list So­cie­tyn pe­rus­ta­ja­na. Hän, hä­nen en­sim­mäi­nen ja toi­nen vai­mon­sa se­kä hä­nen äi­tin­sä ovat kryo­säi­ly­tyk­ses­sä Hän ker­toi saa­neen­sa ide­an kryo­nii­kas­ta Neil R. Jo­ne­sin sci­fi­ta­ri­nas­ta The Ja­me­son Sa­tel­li­te.

En­sim­mäi­nen kuo­le­man jäl­keen jää­dy­tet­ty hen­ki­lö oli psy­ko­lo­gi Ja­mes Bed­ford. Hän oli Ka­li­for­ni­an yli­opis­ton pro­fes­so­ri­na. Hän sai­ras­ti pa­ran­tu­ma­ton­ta syö­pää ja va­paa­eh­toi­ses­ti suos­tui kryo­niik­kaan. Ja­mes Hi­ram Bed­ford (syn­ty­nyt Ja­mes Bed­ford, 20. huh­ti­kuu­ta 1893. Hä­net on kryo­ni­soi­tu vuon­na 1967. Hä­nen ruu­miin­sa on säi­li­ös­sä tä­nä päi­vä­nä­kin eräs­sä kryo­ni-fir­mas­sa Ame­ri­kas­sa.

Kri­onii­ka-bis­nes

Ny­ky­ään maa­il­mal­la on ai­na­kin vii­si mer­kit­tä­vää kryo­niik­ka-fir­maa. En­sim­mäi­set kak­si Ame­ri­kas­sa, yk­si Rans­kas­sa, yk­si Sak­sas­sa ja yk­si Ve­nä­jäl­lä.

Net­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan ita­li­alai­set pyr­ki­vät kryo­ni­kik­si Ve­nä­jäl­le. Ai­na­kin 10 hen­ki­löä ovat teh­neet kyl­mä­jää­dy­tys-so­pi­muk­sen. Nyt se on pal­jon edul­li­sem­pi, kun rup­la on de­val­voi­tu­nut. Muu­ten hin­nat ovat kor­ke­at ja vie­lä kas­vaa. Esi­mer­kik­si net­ti­tie­to­jen mu­kaan Ame­ri­kas­sa ko­ko ruu­min jää­dy­tys mak­saa 150’000 dol­la­ria, pään sy­vä­jää­dy­tys 110’000 dol­la­ria.

Jot­kut ha­lu­avat myös jää­dyt­tää omat lem­mik­kie­läi­men­sä. Koi­ran jää­dy­tys 10’000 ja kis­san 8’000 dol­la­ria. Eli täs­tä­kin on tul­lut bis­nes.

Alal­le pi­de­tään kan­sain­vä­li­siä kon­fe­rens­se­ja, joi­ta sa­no­taan ri­tu­aa­li-kon­fe­rens­seik­si.

– Juu­ri nyt pi­de­tään ri­tu­aa­li­te­ol­li­suu­den (eti­sel­tä ni­mel­tään hau­taus­pal­ve­lu­jen) kan­sain­vä­li­nen näyt­te­ly Ta­nEks­po 2016 Bo­log­na kau­pun­gis­sa Ita­li­as­sa.

An­tii­kin Ita­li­an Bo­log­nan kau­pun­ki on jo pit­kään tun­nus­tet­tu maa­il­man ri­tu­aa­li-te­ol­li­suu­den pää­kau­pun­ki. En­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma sar­jas­sa “[Ta­nEx­po]” jär­jes­tet­tiin siel­lä maa­lis­kuus­sa 2014 ja sii­hen osal­lis­tui noin 200 näyt­teil­le­aset­ta­jaa 17 maas­ta. Näyt­te­ly­ti­lat on 23’000 ne­li­ömet­riä oli paik­ka virs­tan­pyl­väs kan­sain­vä­li­sen foo­ru­min, jos­sa osal­lis­tu­mis­ta näyt­teil­le­aset­ta­jia asi­ak­kaat ja vie­rai­li­jat sai­vat 16’500 am­mat­ti­lai­set hau­ta­jai­set lii­ke­toi­min­nan 55 maas­ta…

Ri­tu­aa­li­te­ol­li­suus

Nyt on muo­dis­sa ko­ko­nais­val­tai­suus, jo­ten on­kin hy­vä lait­taa kaik­ki ri­tu­aa­li­pal­ve­lut sa­man ni­mik­keen al­le.

Eh­kä­pä jo lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa hau­taus­toi­mis­tot muut­ta­vat­kin ni­men­sä ri­tu­aa­li­pal­ve­lu­toi­mis­toik­si. Näin sa­man ka­ton al­ta sai­si kä­te­väs­ti kaik­ki sa­man­kal­tai­set pal­ve­lut.

– Ris­ti­äi­set,
– synt­tä­rit,
– häät,
– syn­ty­mä­päi­vät,
– hau­ta­jai­set,
– kryo­niik­ka­pal­ve­lut ja lo­pul­ta
– kryo­ni­soi­tu­jen ih­mis­ten uu­del­leen­he­rät­tä­mis­pal­ve­lut.

Vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na uu­sien ri­tu­aa­li­pal­ve­lu­jen kek­si­mi­sel­le…

Kryo­nii­ka Suo­mes­sa

Suo­men Kryo­niik­ka­seu­ra on vuon­na 2008 pe­rus­tet­tu yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tus on edis­tää kryo­niik­ka­tie­tout­ta ja käy­tän­nön kryo­niik­ka­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta Suo­mes­sa. Seu­ran edus­ta­jat ovat käy­neet tu­tus­tu­mas­sa Mos­ko­vas­sa ja Dres­de­nis­sä…

Tu­le­vai­suus on tun­te­ma­ton. Toi­von­pa, et­tä kaik­ki nä­mä jää­dy­te­tyt jos­kus saa­vat uu­den elä­män.

Au­rin­koi­sia ke­vät­päi­viä kai­kil­le täs­sä elä­mäs­sä ja nyt.


Comments