Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

042 Hit­le­ris­tä mat­kai­lu­valt­ti

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.12.2015 19:41

Teh­dään­kö Imat­ral­la Hit­le­ris­tä mat­kai­lu­valt­ti?

Ky­sees­sä on Man­ner­hei­min ja Hit­le­rin ta­paa­mi­nen Imat­ral­la vuon­na 1942 kun Hit­ler vie­rai­li Man­ner­hei­min 75-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vil­lä. Ta­paa­mi­ses­sa oli sa­laa nau­hoi­tet­tu Hit­le­rin ja Man­ner­hei­min kes­kus­te­lu, jo­ka on nous­sut jäl­leen esil­le maa­il­man me­di­as­sa. Ta­pauk­sen on nos­ta­nut esil­le Brit­ti­leh­ti.

– Brit­ti­leh­ti Bu­si­nen In­si­der kir­joit­taa Adolf Hit­le­rin ja mar­salk­ka Man­ner­hei­min Suo­mes­sa sa­laa nau­hoi­te­tus­ta kes­kus­te­lus­ta, jo­ta pi­de­tään ai­no­ana tal­len­tee­na Hit­le­rin “nor­maa­lis­ta” pu­he­ää­nes­tä, Il­ta Sa­no­mat Uu­ti­soi.

“Voi­si­ko Hit­le­rin vie­rai­lu ol­la uu­si Imat­ran mat­kai­lu­valt­ti?” kir­joit­taa Heik­ki Kemp­pai­nen 23.12.2015 Imat­ra­lai­nen-leh­des­sä.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan ai­na­kin asi­aan suh­tau­tuu po­si­tii­vi­ses­ti Imat­ran kau­pun­gin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Heik­ki Lai­ne. Lai­neen mu­kaan Imat­ral­la voi­tai­siin nyt hy­vin­kin miet­tiä, voi­si­ko ta­paus­ta hyö­dyn­tää mark­ki­noin­nis­sa. Jos­kus so­ta­his­to­ri­an käy­tös­tä on kes­kus­tel­tu, mut­ta ak­tii­vi­ses­ti ei ole ol­lut esil­lä.

– Mo­ni miet­tii, ha­lu­aa­ko Imat­ra pai­naa so­ta-ajan vie­rai­lun vil­lai­sel­la. – Ei mis­sään ni­mes­sä. So­ta­his­to­ria on kiin­nos­ta­va, Lai­ne vas­taa.

Imat­ran kau­pun­gin­joh­ta­ja Pert­ti Lin­tu­nen ker­toi ke­säl­lä, et­tä Hit­le­rin vie­rai­lu ei ole mi­ten­kään mu­ka­na Imat­ran mat­kai­lu­mark­ki­noin­nis­sa. Vuon­na 2017 on ta­pauk­ses­ta 75 vuot­ta, mut­ta Lin­tu­sen mu­kaan vie­rai­lua ei ole tar­koi­tus mi­ten­kään juh­lis­taa. – Se on osa kau­pun­ki­his­to­ri­aa, re­ali­teet­ti, Lin­tu­nen ker­too. Mi­tään muis­to­merk­ke­jä ta­pauk­ses­ta ei ole.

Sa­mas­ta ai­hees­ta 26.12.2015 myös Heik­ki Kemp­pai­sen ar­tik­ke­li Lap­peen­ran­nan uu­ti­sis­sa: “Hit­le­ris­tä­kö uu­si mat­kai­lu­valt­ti Ete­lä-Kar­ja­laan?”

Nyt ai­he on to­si vah­vas­ti esil­lä kun maa­il­mal­ta­kin kuu­luu kiin­nos­tus­ta Suo­men ja Sak­san so­ta­pääl­li­köi­den ta­paa­mi­nen ja sa­lon­ki­vau­nus­sa sa­laa teh­ty nau­hoi­tus kes­kus­te­lus­ta. En­sim­mäi­se­nä luim­me Yle uu­ti­sis­sa, jos­sa ko­ko­nai­suu­des­sa nau­hoi­tet­tu teks­ti ja nyt sit­ten tääl­lä Ete­lä-Kar­ja­las­sa ote­taan vauh­tia pääl­le hyö­dyn­tää asia mat­kai­lu­mark­ki­noin­nis­sa.

Nyt kun näil­lä kul­mil­la ei näy enää sii­nä mää­rin ve­nä­läi­siä mat­kai­li­joi­ta kuin en­nen, niin eh­kä mat­kai­li­jat muis­ta mais­ta rien­täi­si­vät näin­kin mer­kit­tä­vään paik­kaan, jos­sa ko­ko maa­il­man so­ta­pääl­li­köi­den jou­kos­sa­kin niin Hit­ler kuin Man­ner­heim ovat hy­vin tun­net­tu­ja.

Mut­ta jos käy­tän­nös­sä aja­tel­la tu­ris­ti­po­ruk­kaa jo­ka tän­ne tu­li­si, niin en­ti­se­nä op­paa­na sa­noi­sin, et­tä tus­kin he käy viih­ty­mään jos­sain met­si­kös­sä ja kuun­te­le­maan op­paan ta­ri­noi­ta, el­lei sin­ne ole lai­tet­tu vaik­ka­pa muis­to­merk­ki­nä prons­si­pat­sas jon­ka ja­lus­tal­la ovat kai­kes­sa ko­meu­des­sa mo­lem­mat so­ta­pääl­li­köt. Ja vie­lä pa­rem­pi oli­si sen ai­kai­nen ko­ko ju­na van­hal­le rai­teel­le ja sin­ne “is­tu­maan” va­ha­nuk­ke­na val­ta­kun­nan kans­le­ri Adolf Hit­ler ja Mar­salk­ka Carl Gus­taf Emil Man­ner­hei­min ja ää­ni­te kes­kus­te­lus­ta pääl­le.

– Jos ker­ran kun­ni­oi­te­taan, niin kun­ni­oi­te­taan kun­nol­la!

Sit­ten se eh­kä to­teu­tui­si Imat­ran kau­pun­gin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kön Heik­ki Lai­neen ja hä­nen kan­nus­ta­jien­sa toi­ve.

Oi­kein hy­vää lop­pu­vuot­ta kai­kil­le ja il­man si­tä, et­tä jot­kut ny­ky­so­ta­pääl­li­köt al­kai­si­vat ko­lis­tel­la sa­pe­lei­ta … pääs­täk­seen his­to­ri­aan.


Comments