Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

041 Jou­lun tu­let

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 20.12.2015 20:34

Nyt kun val­mis­tel­laan jou­lua ja uu­den­vuo­den vas­taa­not­toa niin hy­vä oli­si muis­taa pi­tää va­ro­vai­suut­ta niin kynt­ti­löi­den kuin ilo­tu­li­tus­ten “ki­pi­nöit­ten”:kin kans­sa ja eri­tyi­ses­ti pi­tää huol­ta iso­jen ih­mis­jouk­ko­jen ke­rään­ty­mis­pai­kois­ta. Niit­ten tur­val­li­suu­des­ta.

Kir­kot

“Mik­si seu­ra­kun­ta ei nou­da­ta la­kia?” kir­joit­taa Ka­ri Hau­hia Imat­ra­lai­nen-leh­den mie­li­pi­de­pals­tal­la 19. jou­lu­kuu­ta 2015.

Kir­joit­ta­ja on vie­rail­lut ta­pan­sa mu­kaan vii­me vuo­si­na jou­lun al­la Imat­ra Tai­ni­on­kos­ken ja Imat­ran­kos­ken kir­kois­sa ja seu­ra­kun­nan ti­lois­sa jär­jes­te­tyis­sä lau­lu­ta­pah­tu­mis­sa. Hä­nen mu­kaan mo­lem­mis­sa kir­kois­sa vä­en­pal­jous on ol­lut val­ta­va.

– Mie­le­ni olen pa­hoit­ta­nut ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyis­tä se­kä val­von­nan puut­tees­ta. Kir­kot ja seu­ra­kun­nan ti­lat Ola­vin­ka­dul­la kuu­lu­vat pe­las­tus­suun­nit­te­lun pii­riin. Näis­sä ko­koon­tu­mis­ti­lois­sa tu­lee teh­dä lain mu­kaan ris­ki­ana­lyy­si ja sen, pe­rus­teel­la nii­hin tu­lee laa­tia pe­las­tus­suun­ni­tel­ma.

– Tär­keä asia on pois­tu­mis­tiet ja nii­den kun­to. Suun­ni­tel­mas­ta tu­lee sel­vi­tä myös se, kuin­ka mon­ta ih­mis­tä ti­las­sa voi ol­la sa­ma­nai­kai­ses­ti. Pe­las­tus­tei­den tu­lee ol­la avoin­na, jol­loin tur­va­taan pa­lo­lai­tok­sen yk­si­köi­den pää­sy toi­min­ta­pai­kal­le. Edel­lä mai­ni­tut sei­kat puut­tu­vat kai­kis­ta nyt käy­mis­tä­ni seu­ra­kun­nan ti­lois­ta. On­ko ky­sy­myk­ses­sä pa­lo­kun­nan lai­min­lyön­ti vai seu­ra­kun­na­no­ma toi­min­ta? – ky­syy kir­joit­ta­ja Ka­ri Hau­hia.

Esi­merk­ki­nä hän tuo Jaak­ko Ry­hä­sen kon­ser­tin jol­loin kir­kon par­vet ja käy­tä­vät se­kä sa­li oli­vat täyn­nä ih­mi­siä.

– Pois­tu­mis­tiet ei­vät oli­si toi­mi­neet jos nii­tä oli­si tar­vit­tu. Kirk­ko­ka­tu oli mo­lem­min puo­lin tu­kit­tu au­toil­la, jo­ten tar­vit­ta­es­sa pa­lo­kun­nan yk­si­köt oli­si­vat jou­tu­neet ope­roi­maan Tai­ni­on­kos­ken tiel­tä.

Kir­joit­ta­jan mie­les­tä ei tar­vit­se men­nä kau­as, kun mie­leen tu­lee suu­ron­net­to­muus, jo­ka ta­pah­tui Ruot­sis­sa vuon­na 1998, kun 58 nuor­ta sai sur­man­sa edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä.

Huo­les­tu­nut kan­sa­lai­nen kir­joit­taa asi­aa!

Sel­viy­ty­misst­ra­te­gia

Tu­li­pa­lo­ja syt­tyy Suo­mes­sa ra­ken­nuk­sis­sa vuo­sit­tain usei­ta tu­han­sia. Suur­pa­lot ta­pah­tu­vat usein ti­lois­sa, jo­ta ih­mi­set ei­vät tun­ne ko­vin hy­vin ja ylei­nen pa­niik­ki voi vai­keut­taa pa­los­ta sel­viy­ty­mis­tä ja li­sä­tä uh­rien mää­rää. Kun pois pyr­ki­viä ih­mi­siä on suu­ri jouk­ko, ti­lan­ne vai­keu­tuu en­ti­ses­tään.

Tu­li­pa­lon sat­tu­es­sa sel­viy­ty­mi­sen edel­ly­tys on lä­hes ai­na oma­toi­mi­nen ja no­pea pois­tu­mi­nen pa­la­vas­ta ra­ken­nuk­ses­ta.

Tu­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä pa­ko­tie voi löy­tyä hel­pom­min, mut­ta pi­me­äs­sä nor­maa­lit­kin kul­ku­tiet voi­vat ol­la ih­mi­sil­le vie­rai­ta jos hä­tä­pois­tu­mis­tei­tä jou­du­taan et­si­mään pi­me­äs­sä, sa­vun ja pa­nii­kin kes­kel­lä.

Kir­joit­ta­ja Ka­ri Hau­hia tun­nis­ti ym­pä­ris­tö­ris­kit jo­ka on tär­keä asia vas­tuu­hen­ki­löit­ten ot­taa huo­mi­oon. Ja kor­ja­ta asia et­tei va­hin­koa sat­tui­si.

Oi­kein hy­vää ja tur­val­lis­ta Jou­lua ja Uut­ta vuot­ta kai­kil­le! Pi­dät­te­hän huol­ta it­ses­tän­ne ja ym­pä­ris­tös­tä!

Comments