Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

039 Am­pu­ma-aseet pois kan­sal­ta!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 17.12.2015 0:13

“Kym­me­niä tu­han­sia asei­ta ro­mut­ta­mol­le” kir­joit­taa Uu­tis­vuok­si 16.12.2015, Mat­ti Saa­re­la.

Kir­joi­tuk­ses­sa ker­ro­taan uu­des­ta EU:n ko­mis­si­on am­pu­ma-ase­di­rek­tii­vis­tä. Suo­men ase­la­kia on tiu­ken­net­tu. Vii­mek­si la­ki muut­tui jou­lu­kuun alus­sa. Uu­des­sa lais­sa on en­tis­tä tiu­kem­pia mää­räyk­siä muun mu­as­sa am­pu­ma­ra­to­jen käy­tös­tä ja val­von­nas­ta se­kä asei­den säi­ly­tyk­ses­tä. Myös uu­des­sa EU:n ase­di­rek­tii­vis­sä esi­te­tään ase­lu­pien muut­ta­mis­ta mää­räai­kai­sek­si.

Lu­pa­me­net­te­lyä on Suo­mes­sa tiu­ken­net­tu vii­mek­si ke­sä­kuus­sa. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan di­rek­tii­vil­lä ai­otaan kiel­tää it­se­la­taa­vien puo­li­au­to­maat­ti­asei­den käyt­tö ja hal­lus­sa­pi­to EU:n alu­eel­la.

– Meil­lä näi­tä it­se­la­taa­via asei­ta on met­säs­tys­käy­tös­sä var­mas­ti kym­me­niä tu­han­sia. Ne ei­vät juu­ri eroa ta­val­li­sis­ta ki­vää­reis­tä tai hau­li­kois­ta ja ovat erit­täin käyt­tö­kel­poi­sia esi­mer­kik­si vil­li­si­ka­jah­dis­sa, suo­men Met­säs­tä­jäin­lii­ton Ky­men pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Erk­ki Pen­tin­nie­mi sa­noo.

– Me olem­me täs­sä omas­sa lin­tu­ko­dis­sam­me jou­tu­neet suu­ren maa­il­man ar­moil­le. EU var­mas­ti pyr­kii re­agoi­maan ter­ro­ri­te­koi­hin jos­sain Lä­hi-Idäs­sä, jos­sa asei­ta käy­te­tään, mi­ten käy­te­tään. Nä­mä ta­pah­tu­mat hei­jas­tu­vat meil­le vää­räl­lä ta­val­la.

Ete­lä-Kar­ja­lan re­ser­viup­see­rin pii­rin pu­heen­joh­ta­ja ei us­ko, et­tä it­se­la­taa­vien asei­den täys­kiel­toa ote­taan Suo­men lain­sää­dän­töön, vaik­ka EU sel­lai­sen di­rek­tii­vin sää­täi­si. Kiel­to ro­mut­tai­si Suo­men ny­kyi­sen maan­puo­lus­tus­jär­jes­tel­män, jos­sa 95 pro­sent­tia so­dan ai­kai­sis­ta jou­kois­ta muo­dos­te­taan re­ser­vi­läi­sis­tä.

– Re­ser­vi­läis­ten am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen pe­rus­tuu oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun. Täl­lai­sen asei­den kiel­tä­mi­nen oli­si huo­mat­ta­va hait­taa, Ke­sä­lah­ti muis­tut­taa.

Muis­taak­se­ni jo vuon­na 2010 syys- ja lo­ka­kuun tait­tees­sa oli jär­jes­tet­ty niin asei­den, am­muk­sien kuin rä­jäh­dy­sai­nei­den­kin ke­räys. Ja tääl­lä Ete­lä-Kar­ja­las­sa lo­ka­kuus­sa 2010 po­lii­si ke­rä­si asei­ta, jos­ta kir­joi­tin­kin blo­gin ot­si­kol­la “On­ko vie­lä ul­la­kol­la se pa­pan so­ta­tu­li­ai­si­na tuo­ma kra­naat­ti?”

Sa­mas­ta ai­hees­ta kir­joi­tin, kun Suo­men po­lii­sil­la oli Ar­mo­vuo­si-ke­räys käyn­nis­sä.

Mi­nä, jol­la ei ole omaa am­pu­ma-aset­ta, jo­ta voi­sin käyt­tää, en ym­mär­rä EU:n di­rek­tii­viä. Mi­hin se täh­tää?

Muun mu­as­sa pa­han päi­vän tul­leen pys­sy­äkin vie­lä tar­vi­taan. Ja jos Suo­men re­ser­vi­läi­set kut­su­taan asei­siin, joi­den käyt­tö hei­dän pi­täi­si osa­ta so­dan ai­ka­na, mut­ta nyt kui­ten­kin tuon di­rek­tii­vin mu­kaan har­joit­te­lu on kiel­let­ty. Tie­ten­kin se hei­ken­täi­si maan­puo­lus­tus­jär­jes­tel­mää! Vai tu­le­vat­ko sit­ten Suo­men maa­ta puo­lus­ta­maan jot­kut pa­rem­min kou­lu­te­tut jou­kot?

Vai täh­tää­kö EU uu­del­la di­rek­tii­vil­lä sii­hen, et­tei Suo­mes­sa (tai muis­sa­kaan EU-mais­sa) it­se kan­sa­lai­set ryh­tyi­si ter­ro­ri-is­kui­hin? – Mut­ta ke­tä vas­taan? – Vai on­ko pel­ko, et­tä kan­sa nou­si­si hal­li­tus­ta tai jo­pa Brys­se­liä vas­taan.

Näin tuu­min mi­nä, ta­val­li­nen EU:n kan­sa­lai­nen, jo­ka olen saa­nut tun­tea so­dan kau­hua ja sen seu­rauk­sia.

Hy­vää ja rau­hal­lis­ta jou­lun ai­kaa!


Comments