Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

038 Tar­vi­taan jouk­ko­voi­maa vam­mais­ten oi­keuk­sien puo­les­ta!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 5.12.2015 20:38

Äs­ken, 3 jou­lu­kuu­ta vie­tet­tiin Kan­sain­vä­lis­tä vam­mais­ten päi­vää ja se osui myös Suo­mes­sa val­ta­kun­nal­li­seen vam­mais­ten viik­koon jo­ka nyt on lop­pu­suo­ral­la. Ei­pä ole nä­ky­nyt kir­joi­tuk­sia ai­hees­ta…

WHO:n ja Maa­il­man­pan­kin ar­vi­on mu­kaan maa­il­mas­sa on yli mil­jar­di vam­mais­ta hen­ki­löä, mi­kä vas­taa noin 15 pro­sent­tia ko­ko maa­il­man vä­es­tös­tä… Maa­il­mas­sa jo­ka nel­jän­nes­sä ko­ti­ta­lou­des­sa asuu vam­mai­nen, mi­kä tar­koit­taa si­tä, et­tä 2 mil­jar­dia ih­mis­tä päi­vit­täin on te­ke­mi­sis­sä vam­mai­sen kans­sa…

Vam­mai­set muo­dos­ta­vat yh­den eni­ten syr­jäy­ty­neis­tä ryh­mis­tä. Vam­mais­ten hen­ki­löi­den elä­mää ja ke­hi­tys­tä vai­keut­taa suu­ri mää­rä fyy­si­siä, oi­keu­del­li­sia ja so­si­aa­li­sia es­tei­tä… (Suo­men YK-liit­to, Fi­di­da, UM, WHO)

YK:n Vam­mais­ten Oi­keuk­sia Kos­ke­va Yleis­so­pi­mus!?

YK:n vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­vaa so­pi­mus­ta hy­väk­syt­tiin YK:n yleis­ko­kouk­ses­sa jou­lu­kuus­sa 2006. So­pi­mus as­tui voi­maan 3.5.2008, kun yli 20 maa­ta oli ra­ti­fi­oi­nut sen.

Vam­mai­sy­leis­so­pi­mus TÄY­DEN­TÄÄ jo voi­mas­sa ole­via YK:n ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sia – So­pi­muk­sel­la vah­vis­te­taan kaik­kien ih­mi­soi­keuk­sien ja pe­rus­va­pauk­sien kuu­lu­mi­nen MYÖS vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le, ja heil­le taa­taan mah­dol­li­suus naut­tia näis­tä oi­keuk­sis­ta ja va­pauk­sis­ta täy­si­mää­räi­ses­ti il­man syr­jin­tä.

Yleis­so­pi­mus vel­voit­taa jä­sen­val­ti­ot TA­KAA­MAAN MYÖS VAM­MAI­SIL­LE hen­ki­löil­le kaik­ki ne oi­keu­det, jot­ka on ai­em­mis­sa ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sis­sa vah­vis­tet­tu kai­kil­le (lue: “nor­maa­leil­le”) ih­mi­sil­le kuu­lu­vik­si. Kes­kei­sin aja­tus so­pi­muk­ses­sa on syr­jin­nän kiel­tä­mi­nen ja ta­sa­puo­li­sen koh­te­lun ta­kaa­mi­nen kai­kil­la elä­mä­na­lu­eil­la.

Sil­lä ei siis pe­rus­tet­tu uu­sia ih­mi­soi­keuk­sia vaan sil­lä PI­TI VAH­VIS­TAA VAM­MAI­SIL­LE hen­ki­löil­le kuu­lu­vak­si sa­mat oi­keu­det kuin meil­le “nor­maa­leil­le”!

Ky­syn: Mik­si täl­le ih­mis­ryh­mäl­le täy­tyy ol­la erik­seen oma oi­keuk­sia kos­ke­va yleis­so­pi­mus YK:n ta­sol­la? Vam­mai­nen, ke­hi­tys­vam­mai­nen on Ih­mi­nen sii­nä mis­sä me kaik­ki muut? – Il­man mi­tään täy­den­tä­viä eril­lis­so­pi­muk­sia.

Vas­taan: Sik­si, kos­ka vam­mai­siin ih­mi­siin koh­dis­tuu maa­il­man­laa­jui­ses­ti, ja niin myös Suo­mes­sa­kin, kal­toin koh­te­lu kuin myös jat­ku­va ih­mis- ja pe­ru­soi­keuk­sien rik­ko­mi­nen. Hei­koim­mat, puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mät, kun ovat heik­ko­ja myös puo­lus­ta­maan omia oi­keuk­sia.

EU:n ra­ti­fi­oin­ti

EU ra­ti­fi­oi vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­van YK:n yleis­so­pi­muk­sen Brys­sel 5. tam­mi­kuu­ta 2011.

– Eu­roo­pan uni­onis­ta on muo­dol­li­sen ra­ti­fi­oin­nin jäl­keen tul­lut kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­sen ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen, vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­van Yh­dis­ty­nei­den Kan­sa­kun­tien (YK) yleis­so­pi­muk­sen so­pi­mus­puo­li.

– Yleis­so­pi­muk­sen ta­voit­tee­na on VAR­MIS­TAA, et­tä vam­mai­set voi­vat käyt­tää oi­keuk­si­aan ta­sa­ver­tai­ses­ti kaik­kien mui­den kan­sa­lais­ten kans­sa. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen kat­ta­va ih­mi­soi­keus­so­pi­mus, jon­ka ko­ko EU tu­lee ra­ti­fi­oi­maan. Kaik­ki 27 EU:n jä­sen­val­ti­ota ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen, ja jä­sen­val­ti­ois­ta 16 on ra­ti­fi­oi­nut sen (ks. lii­te).

Suo­men hä­pe­äpilk­ku

Vaik­ka Suo­mes­sa vam­mais­ten, ke­hi­tys­vam­mais­ten asi­at ovat ylei­ses­ti hoi­det­tu pa­rem­min kuin mo­nes­sa muus­sa maas­sa, sil­ti ih­mi­soi­keuk­sien liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä löy­tyy ai­ka pal­jon pa­ran­net­ta­vaa!

Suo­mi ei ole tä­hän päi­vään as­ti pys­ty­nyt ra­ti­fi­oi­maan YK:n vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­vaa yleis­so­pi­mus­ta, ku­ten useis­sa Eu­roo­pan mais­sa on teh­ty. Suo­mi on vii­mei­siä EU-mai­ta, jois­sa so­pi­mus­ta ei ole vie­lä saa­tet­tu voi­maan lop­puun as­ti! Ra­ti­fi­oi­mat­ta jä­tet­ty yleis­so­pi­mus ei si­ten si­do Suo­mea nou­dat­ta­maan niin YK:n kuin EU:n vaa­ti­muk­sia jot­ka kos­ke­vat vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sia.

To­del­la­kin hä­pe­äl­lis­tä hy­vin­voin­ti­val­ti­ol­le!!!

Sik­si Suo­mes­sa on mah­dol­lis­ta pe­rus-ja ih­mi­soi­keuk­sien rik­ko­mi­nen vam­mais­ten ja eri­tyi­ses­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den koh­dal­la. Vas­tuu­seen ih­mi­soi­keuk­sien ri­kok­sen te­ki­jöi­tä on mah­do­ton saa­da.

Suo­men ke­hi­tys­vam­ma­huol­los­sa käy­te­tään yhä edel­leen ih­mi­sar­voa louk­kaa­via pak­ko­kei­no­ja, joi­ta mui­hin yh­teis­kun­nan jä­se­niin ei so­vel­le­ta. Ke­hi­tys­vam­ma­lain mah­dol­lis­ta­mia ja laa­jas­ti ke­hi­tys­vam­mai­siin so­vel­let­tu­ja pak­ko­kei­no­ja ovat muun mu­as­sa va­pau­den riis­tä­mi­nen, liik­ku­mis­va­pau­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kos­ke­mat­to­muu­den ra­joit­ta­mi­nen, fyy­si­nen kiin­ni­pi­tä­mi­nen ja eris­tä­mi­nen, si­to­mi­nen ja eri­tyis­vaat­teet, päi­vit­täi­siin toi­min­toi­hin pa­kot­ta­mi­nen, pak­ko­lää­ki­tys ja tek­ni­nen val­von­ta. Täl­lai­set “suo­ja­toi­men­pi­teet” ei­vät suo­jaa ke­hi­tys­vam­mai­sia vaan an­ta­vat mah­dol­li­suu­den hei­dän alis­ta­mi­seen­sa ja omai­sis­ta eris­tä­mi­seen.

Tä­mä kaik­ki on ar­ki­päi­vää ke­hi­tys­vam­mais­ten lai­tok­sis­sa ja pal­ve­lu- ja/tai yk­si­tyi­sis­sä asui­nyk­si­köis­sä. Pak­ko­kei­nos­ta ei omai­sil­la ker­ro­ta ja ei­kä nii­tä useim­mi­ten edes kir­ja­ta asi­al­li­ses­ti. Omais­ten puut­tu­mi­nen asi­aan tie­tää sank­ti­oi­da ja kos­toa! Tie­dän mis­tä pu­hun!

Ta­paus “Heis­to­nen”

Mi­nut on eris­tet­ty or­vok­si jää­neen au­tis­ti­sen, täy­sin pu­hu­mat­to­man lap­sen­lap­ses­ta­ni, jon­ka vie­rel­lään olen kul­ke­nut oheis­huol­ta­ja­na, hol­hoo­ja­na, edun­val­vo­ja­na 27 vuot­ta vain sen ta­kia et­tä ky­see­na­lais­tin rau­hoit­ta­vien lääk­keit­ten yli­mää­räi­sen käy­tön lai­tok­ses­sa, jon­ne hän oli si­joi­tet­tu kun­nan si­tou­muk­sel­la.

Kei­not oli­vat ra­jut: pe­rä­tön il­mi­an­to pa­hoin­pi­te­lys­tä!

Sen pe­rus­tel­la oli saa­tu mi­nul­ta pois edun­val­vo­juus ja al­koi ra­ju vie­raan­nut­ta­mi­so­pe­raa­tio lap­sen­lap­se­ni koh­dal­la. Ta­paa­mi­set kiel­let­tiin niin mi­nun ai­no­an elos­sa ole­van hä­nen lä­hi­omai­sen kans­sa kuin myös muit­ten su­ku­lais­ten, en­tis­ten ys­tä­vien ja tut­ta­vien kans­sa.

Vii­mek­si pää­sin käy­mään hä­nen luo­na syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­sen jäl­keen 22.11.2009! Sen jäl­keen ovet lai­tok­seen, jos­sa hän asuu, on meil­le mo­lem­piin suun­tiin sul­jet­tu vas­toin kä­rä­jäoi­keu­den pää­tös­tä!

Tais­te­lu­ni lap­sen­lap­se­ni puo­les­ta ta­va­ta lä­hi­omai­si­aan jat­kuu jo yli kuu­si­vuot­ta! Kau­em­min kuin toi­nen maa­il­man so­ta. En­kä tie­dä saan­ko hän­tä ta­va­ta enää kos­kaan!

Edel­leen ve­to­an: Va­paut­ta­kaa lap­sen­lap­se­ni!

En­sim­mäi­nen blo­gi­ni Pu­heen­vuo­roon oli ot­si­kol­la “Koh­te­lee­ko Suo­mi kal­toin ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia isoäi­te­jä?” kui­ten­kin ky­sy­mys­mer­kil­lä. Nyt jo Suo­men kan­sa­lai­se­na vas­taan huu­to­mer­kil­lä: Kyl­lä mi­nun koh­dal­la­ni! Niin su­rul­lis­ta kuin vain ol­la voi!

Ol­koon jo­kai­nen Ih­mi­nen lau­lun ar­voi­nen!


Comments