Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

036 On vih­doin ai­ka pi­tää ke­hi­tys­vam­mais­ta ih­mi­se­nä!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 25.11.2015 13:33

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Muu­tos­ta vaa­ti­va ad­res­si luo­vu­tet­tiin ei­len 24.11.2015 kan­sa­ne­dus­ta­jil­le Edus­kun­nan pik­ku­par­la­men­tis­sa.

Mi­nun mie­les­tä­ni tä­mä on epäin­hi­mil­lis­tä koh­te­lua. Sik­si al­le­kir­joi­tin tä­tä kos­ke­van ad­res­sin ne­tis­sä. Tä­män ad­res­sin voi edel­leen al­le­kir­joit­taa ne­tis­sä!

Jul­kai­sen täs­sä ly­hen­nel­män Ka­le­vi Mat­ti­lan pu­hees­ta, jo­ka oli saa­te­sa­noi­na vie­des­säm­me asi­aa kan­sa­ne­dus­ta­jien tie­toi­suu­teen:

Ar­voi­sat kan­sa­ne­dus­ta­jat

Asi­am­me kos­kee ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain muut­ta­mis­ta. Asia on par­hail­laan Edus­kun­nan kä­si­tel­tä­vä­nä, täl­lä het­kel­lä pe­rus­tus­la­ki­va­li­okun­nas­sa.

Mei­tä on pai­kal­la ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­sia se­kä Suo­men muis­ti­asi­an­tun­ti­jat ry:n edus­ta­jia. Teil­le on ja­et­tu ke­hi­tys­vam­mais­ten omais­ryh­män add­res­si “Ei uh­ra­ta ke­hi­tys­vam­mai­sia YK-so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin vuok­si”, jos­sa on nyt 445 al­le­kir­joi­tus­ta. Mai­nit­sen aluk­si add­res­sim­me pää­koh­dat:

1. Em­me hy­väk­sy, et­tä tä­hän ke­hi­tys­vam­ma­la­kie­si­tyk­seen si­säl­tyy edel­leen pak­ko­kei­no­ja ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tuk­sia.

2. Em­me hy­väk­sy, et­tä vä­li­ai­kai­suus oli­si hy­väk­syt­tä­vä pe­rus­te­lu muu­toin huo­nok­si to­de­tul­le lail­le.

3. Em­me hy­väk­sy, et­tä yh­tä vam­mais­ryh­mää, ke­hi­tys­vam­mai­sia, käy­te­tään kan­sain­vä­li­sen so­pi­mus­ta­voit­teen vä­li­kap­pa­lee­na, jot­ta Vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­sia kos­ke­va YK:n yleis­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti voi­tai­siin teh­dä.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus pak­ko­kei­no­jen pe­rus­tee­na

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ku­ten mi­kään muu­kaan vam­mai­suus ei si­nän­sä ai­heu­ta tar­vet­ta pak­ko­kei­no­jen käyt­töön. Pak­ko­kei­no­ja ei mie­les­täm­me tu­le si­säl­lyt­tää vain yh­tä vam­mais­ryh­mää, ke­hi­tys­vam­mai­sia, kos­ke­vaan eril­lis­la­kiin. Ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lään §42 nyt la­kie­si­tyk­ses­sä eh­do­tet­tu­jen muu­tos­ten ja li­säys­ten ase­mes­ta ky­sei­nen py­kä­lä tu­lee ku­mo­ta.

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen pe­rus­te­luo­san si­sään on nyt §42:n li­sä­nä kir­jau­tet­tu koh­taan 3.3.3 “Ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den käyt­tö”, et­tä ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä on ero­tet­ta­va pe­rus­hoi­toon kuu­lu­vat toi­men­pi­teet, jol­lai­si­na lu­etel­laan mm. si­to­mi­nen, hy­gie­ni­ahaa­la­rin käyt­tö ja lu­ki­tut ovet. Mut­ta nyt ei mu­ka ole­kaan ky­se it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­teis­ta vaan hy­väs­tä hoi­dos­ta ja huo­len­pi­dos­ta. (Eri­tyi­ses­ti tä­hän liit­ty­en Suo­men muis­ti­asi­an­tun­ti­jat r. y.:n pu­heen­vuo­ro).

Yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­ta ja ke­mi­al­lis­ta si­to­mis­ta ei esi­tyk­ses­sä ole mai­nit­tu sal­lit­tui­na ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­nä. Jos nii­tä kui­ten­kin edel­leen käy­te­tään, ei niis­tä siis ole  va­li­tu­soi­keut­ta.  Kuu­luu­ko yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­kin siis hy­vään hoi­toon ja huo­len­pi­toon, vaik­ka Edus­kun­nan oi­keu­sa­si­amies on tois­tu­vas­ti puut­tu­nut asi­aan, ku­ten mm. tä­män la­ki­aloit­teen pe­rus­te­luis­sa­kin on mai­nit­tu. (Täs­tä ai­hees­ta Vi­ola Heis­to­sen pu­heen­vuo­ro).

Kun ke­hi­tys­vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä on psyyk­ki­siä on­gel­mia tai sai­raus­koh­taus ja tar­vi­taan ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä, tu­lee tur­vau­tua mie­len­ter­veys­lain sal­li­miin ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­siin ku­ten muil­la­kin ih­mi­sil­lä.

Eril­li­sen, vain ke­hi­tys­vam­mai­sia kos­ke­van ja vä­li­ai­kai­sek­si tar­koi­te­tun la­ki­muu­tok­sen ase­mes­ta tu­li­si kes­kit­tyä ylei­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keus­lain (IMO-la­ki) uu­teen kä­sit­te­lyyn sen rau­etet­tua vii­me vaa­li­kau­den päät­ty­mi­sen ta­kia vuo­den 2015 alus­sa. Sii­nä la­kie­si­tyk­ses­sä täh­dät­tiin ai­van oi­kein ja ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­kien eri ih­mis- ja vam­mais­ryh­mien it­se­mää­rää­mi­soi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­seen

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja ta­sa-ar­vo

Ke­hi­tys­vam­mai­set pi­tää aset­taa ter­vey­den­huol­los­sa ta­sa-ar­voi­seen ase­maan mui­den ih­mis­ten ja si­ten myös mui­den vam­mais­ten kans­sa. Tä­mä kos­ki­si myös psyyk­ki­siä sai­rauk­sia ja on­gel­mia. Ke­hi­tys­vam­ma­lain §2:n eri­tyis­huol­toon kuu­lu­vien pal­ve­lui­den lu­et­te­los­ta pi­tää tä­män to­teut­ta­mi­sek­si pois­taa ter­vey­den­huol­to. Ny­kyi­sin tä­mä py­kä­lä on ra­joit­ta­nut ta­sa­ver­tai­sen ylei­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don saa­mis­ta esim. psyyk­ki­sis­sä on­gel­mis­sa.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja pak­ko­hoi­to

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten tah­don­vas­tais­ta eri­tyis­huol­toa eli pak­ko­hoi­toa kos­ke­vat §§ 32-33 pi­tää ku­mo­ta. §32:ssa teh­ty “ke­hi­tys­vam­mai­nen” -sa­nan vaih­ta­mi­nen sa­naan “hen­ki­lö” on pelk­kä kos­meet­ti­nen muu­tos. Mie­len­ter­veys­lais­sa ole­va vas­taa­va py­kä­lä riit­tää, si­tä voi­daan käyt­tää myös niis­sä ke­hi­tys-vam­mais­ten ih­mis­ten koh­dal­la esil­le tu­le­vis­sa har­vi­nai­sis­sa ta­pauk­sis­sa, jois­sa pak­ko­hoi­toa tar­vi­taan.

Toi­men­pi­teet

Lo­puk­si: Nyt esi­te­tyn “paik­kaa­mi­sen” ase­mes­ta ke­hi­tys­vam­ma­la­ki pi­tää van­hen­tu­nee­na ja seg­re­goi­va­na eri­tyis­la­ki­na pi­kim­mi­ten pur­kaa ja yh­dis­tää vam­mais­pal­ve­lu­la­kiin yh­tei­sek­si vam­mais­laik­si. Pak­ko­kei­no­jen li­sää­mi­nen ny­kyi­seen ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin se­men­toi­si ke­hi­tys­vam­ma­lain taas eril­lis­la­ki­na
vuo­si­kym­me­nik­si.


Comments