Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

034 Pa­ko­lais­ten uu­si reit­ti Eu­roop­paan

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.10.2015 16:14

Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel sa­noi kes­ki­viik­ko­na Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­saan pa­ko­lai­sil­mi­ös­tä, et­tä pa­ko­lai­set “löy­tä­vät mi­tä us­ko­mat­to­mim­pia vaih­to­eh­to­ja”, jos EU-mai­den hal­li­tuk­set yrit­tä­vät sul­kea pe­rin­tei­siä maa­han­tu­lo­reit­te­jä. Niin se on! Jos yk­si ovi sul­keu­tuu, niin toi­nen ava­taan!

“Siir­to­lai­sil­la uu­si reit­ti: Ve­nä­jän kaut­ta Lap­piin”. – Näin ker­too Kas­pe­ri Sum­ma­nen 10.10.2015 Verk­ko­uu­ti­sis­sa vii­ta­ten The New York Ti­mes-leh­teen,

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Vii­mei­sen muu­ta­man kuu­kau­den ai­ka­na Eu­roo­pan kaik­kein poh­joi­sim­piin kolk­kiin on al­ka­nut il­mes­tyä pa­ko­lai­sia Ve­nä­jäl­tä The New York Ti­mes ker­too.

Leh­den mu­kaan mo­ni eten­kin Syy­ri­as­ta, Ira­kis­ta tai Af­ga­nis­ta­nis­ta läh­te­nyt on päät­tä­nyt luo­pua vaa­ral­li­ses­ta me­ri­mat­kas­ta ja läh­te­nyt ta­voit­te­le­maan Poh­jois-Eu­roop­paa maa­teit­se. Hei­dän mat­kan­sa vie usein Ve­nä­jän kaut­ta pit­käl­le Poh­jo­laan. Eten­kin Nor­jan Lap­pi on ol­lut tu­li­joi­den suo­si­os­sa.

Nor­jan Stors­ko­giin saa­pui yk­sin syys­kuus­sa yli 400 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa Ve­nä­jän ra­jan yli. Vii­me vuon­na tu­li­joi­ta oli vii­si.

Val­ta­osa Stors­ko­giin tu­le­vis­ta saa­puu maa­han ve­nä­läi­sil­lä pol­ku­pyö­ril­lä, kos­ka Ve­nä­jä ei an­na ja­lan­kul­ki­joi­den ylit­tää ra­jaa. Sik­si tu­han­sien ki­lo­met­rien mat­kan vii­mei­sen met­rit on pyö­räil­tä­vä. He os­ta­vat pol­ku­pyö­rät Ve­nä­jäl­tä ja jät­tä­vät ne Stors­ko­giin.

Ve­nä­jän syy­ri­alai­set et­si­mään pa­rem­paa elä­mää

– Tä­mä on pa­rem­paa kuin me­ren ylit­tä­mi­nen", to­te­aa 55-vuo­ti­as syy­ri­alai­nen in­si­nöö­ri Ya­sir Ars­la­nuk.

Hän saa­pui hil­jat­tain Nor­jan Lap­piin per­heen­sä kans­sa.

Ku­ten jot­kut muut­kin Ve­nä­jäl­tä tul­leet, ei Ars­la­nuk läh­te­nyt pa­koon Syy­ri­as­ta. Hän asui Ve­nä­jäl­lä, mut­ta päät­ti läh­teä maas­ta et­si­mään pa­rem­paa elä­mää, kun hä­nel­le sel­vi­si, et­tä Syy­ri­an kan­sa­lai­suus ta­kaa usein pa­ko­laiss­ta­tuk­sen Eu­roo­pas­sa.

21-vuo­ti­as syy­ri­alais­nai­nen taas ker­too isän­sä, äi­tin­sä ja vel­jen­sä pa­en­neen Syy­ri­as­ta Sak­saan ke­säl­lä. Per­he ker­toi sel­lai­sia kau­hu­ta­ri­noi­ta mat­kas­ta Vä­li­me­ren yli ja Bal­ka­nin lä­pi, et­tä nai­nen päät­ti mie­luum­min koit­taa on­ne­aan kul­ke­mal­la Ve­nä­jän kaut­ta.

New York Ti­mes ker­too ta­ri­noi­den Ve­nä­jän rei­tis­tä ja pa­ko­lais­ten hy­väs­tä koh­te­lus­ta Nor­jas­sa le­vi­ävän no­pe­as­ti. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ker­ro­taan, kuin­ka en­sim­mäi­nen Poh­jois-Nor­jaan saa­pu­nut syy­ri­alais­ryh­mä oli ma­joi­tet­tu en­sin hie­noon ho­tel­liin Nor­jan Kirk­ko­nie­meen, ja len­nä­tet­ty sit­ten Os­loon jät­tä­mään tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sia.

Vii­su­mit Ve­nä­jäl­le -ta­ri­noi­den seu­rauk­se­na mo­net Syy­ri­as­ta pa­en­neet yrit­tä­vät­kin nyt saa­da vii­su­mei­ta Ve­nä­jäl­le sen si­jaan, et­tä pyr­ki­si­vät Vä­li­me­ren ylit­se.

Myös Ve­nä­jän puo­lel­la pa­ko­lais­vir­ras­ta on jo tul­lut tuot­toi­saa lii­ke­toi­min­taa. Pai­kal­li­set kul­je­tu­sy­ri­tyk­set vie­vän Mur­mans­kiin usein len­tä­mäl­lä saa­pu­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ra­jan lä­hel­lä si­jait­se­vaan Nik­ke­liin kau­pun­kiin. Siel­tä pa­ko­lai­set os­ta­vat pol­ku­pyö­rän­sä ja läh­te­vät koh­ti Eu­roo­pan poh­jois­ta kär­keä…

Ve­nä­jän ra­ja vuo­taa Eu­roop­paan, mut­ta ei Kaak­kois-Suo­men kaut­ta.

Näin sa­noo Ra­ja­var­ti­olai­tok­sen apu­lais­ko­men­ta­ja ja ken­raa­li­ma­ju­ri Ilk­ka Lai­ti­nen Uu­tis­vuok­sen haas­tat­te­lus­sa (23.09.2015 UV Har­ri Mans­ki­nen) “Kaak­kois­ra­ja py­syy kruu­nun­ja­lo­ki­ve­nä”. Kaak­kois­ra­jal­la ei ole merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ve­nä­jäs­tä tu­li­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den reit­ti. Sil­ti hän on huo­lis­saan itä­ra­jan val­von­nas­ta, sil­lä hen­ki­lös­tön siir­toon muu­al­le si­säl­tyy ris­ke­jä.

– Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to on ko­ko lai­tok­sen kruu­nun­ja­lo­ki­vi. Sii­hen ei kos­ke­ta. Jos vä­keä jou­du­taan siir­tä­mään län­si­ra­jal­le, muu itä­ra­jan val­von­ta kär­sii, Lai­ti­nen sa­noo.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sis­ta kui­ten­kin olem­me huo­man­neet, et­tä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tos­ta on läh­te­nyt ai­na­kin kym­me­nen hen­ki­löä Tor­ni­oon, yk­si Kot­kaan ja Imat­ral­le tur­va­paik­ka­ha­ki­joi­den jär­jes­te­ly­kes­kuk­siin (tie­dot voi­vat ol­la van­hen­tu­neet).

Kui­ten­kin luo­te­taan sii­hen, et­tei “Kaak­kois­ra­jal­le odo­te­ta ih­mis­tul­vaa” Idäs­tä saa­pu­mi­sen es­tä­vät pit­kä mat­ka ja Ve­nä­jän Ve­nä­jän vi­ra­no­mais­ten tiuk­ka lin­ja.

– Jos pa­pe­rit ei­vät ole kun­nos­sa, siel­tä kaut­ta ei pääs­te­tä ih­mi­siä tu­le­maan Suo­meen, ra­ja­val­von­taup­see­ri, ma­ju­ri Mi­ka Ke­rä­nen Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tos­ta sa­noo.

Toi­vot­ta­vas­ti näin on jat­kos­sa­kin.


­pa­ge

Comments