Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

032 In­ke­ri­läis­ten re­ha­bi­li­toin­ti

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 11.9.2015 23:22

Olen saa­nut kä­sii­ni Toi­vo Flin­kin kir­jan “Pois In­ke­ris­tä” (Yli­opis­to­pai­no Hel­sin­ki 1995), jos­ta täl­lä ker­taa tuon esil­le si­vul­ta 217 eteen­päin, lu­vun: “Pyr­ki­mys­tä re­ha­bi­li­toin­tiin”.

Mie­len­kiin­nol­la ver­tai­lin ta­pah­tu­mia mo­lem­mis­sa mais­sa, Suo­mes­sa ja Ve­nä­jäl­lä. Ta­pah­tu­mia, jot­ka liit­ty­vät in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­top­ro­ses­siin ja re­ha­bi­li­toin­tiin ja voin sa­noa, et­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set oli­vat Ve­nä­jän ja Suo­men pe­li­nap­pu­loi­na täs­sä pa­luu­muut­top­ro­ses­sis­sa.

Tut­ki­ja Flin­kin kä­sis­sä ovat ol­leet tär­ke­ät do­ku­men­tit re­ha­bi­li­toin­ti-asi­as­ta jo pa­luu­muut­top­ro­ses­sin al­ka­mis­vai­hees­sa, mut­ta me suo­ma­lai­set In­ke­ris­sä em­me tien­net si­tä ja olen var­ma, et­tä ai­ka mo­ni pa­luu­muut­ta­jis­ta ei tie­dä tä­nä päi­vä­nä­kään asi­as­ta mi­tään.

Jo­ten tu­tus­tuin Flin­kin kir­jaan ja ha­lu­an tuo­da esil­le ver­tai­lus­sa mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä te­ki­vät Ve­nä­jäl­lä ja Suo­mes­sa In­ke­rin suo­ma­lais­ten kan­san koh­ta­loon liit­ty­viä.

1988 – 1989

2. ke­sä­kuu­ta 1988 Suo­mes­sa:

In­ke­ri­läis­ten muut­to Suo­meen tu­li esil­le SU­PO:n (suo­je­lu­po­lii­si) sil­loi­sen pääl­li­kön Sep­po Tii­ti­sen ja KGB:n Hel­sin­gin Fe­lix Ka­ra­se­vin ta­paa­mi­ses­sa. Tii­ti­nen tie­dus­te­li val­ti­ojoh­don nä­ke­mys­tä in­ke­ri­läis­ten suh­teen. “jos ovat val­miit an­ta­maan muut­to­lu­van, an­ne­taan tul­la, vaik­ka oli­si”mit­ta­tap­pi­oi­ta­kin, ovat­han suo­ma­lai­sia", ker­too Tii­ti­nen Koi­vis­ton to­den­neen…

Läh­de:
– Suo­je­lu­po­lii­sin his­to­ri­aa kä­sit­te­le­vä te­os Ra­ta­ka­tu 12

14. mar­ras­kuu­ta 1989 Neu­vos­to­lii­tos­sa:

Neu­vos­to­lii­ton Kor­kein Neu­vos­to hy­väk­syi jul­ki­lau­su­man, jos­sa to­det­tiin maan kan­soi­hin koh­dis­tu­neet vai­not ja pak­ko­siir­rot lait­to­mik­si ja ri­kol­li­sik­si. Sa­mas­sa jul­ki­lau­su­mas­sa ko­ros­tet­tiin, et­tä mai­ni­tuil­le kan­soil­le on pa­lau­tet­ta­va niil­le kuu­lu­vat oi­keu­det. Huom! Sa­ma­na vuon­na 1989 muut­ta­jia (pa­luu­muut­ta­ji­ako ken­ties?) Suo­meen Neu­vos­to­lii­tos­ta oli jo 600, vaik­ka ei ol­lut vie­lä jul­kis­tet­tu Mau­no Koi­vis­ton lau­sun­toa In­ke­ri­läis­ten pa­luu­muu­tos­ta. Mie­len­kiin­tois­ta!

Läh­de:
– Pois In­ke­ris­tä. Toi­vo Flink

1990

Suo­mes­sa: Huh­ti­kuun 10. päi­vä­nä 1990 Mau­no Koi­vis­ton haas­tat­te­lus­ta Ajan­koh­tai­ses­sa kak­ko­ses­sa 10.4.1990 läh­ti liik­keel­le in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­to Suo­meen.

Neu­vos­to­lii­tos­sa: Huh­ti­kuun 26. päi­vä­nä 1990 vah­vis­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­nen la­ki po­liit­tis­ten vai­no­jen koh­teek­si jou­tu­nei­den kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta.

Jou­lu­kuun 11. päi­vä­nä 1990 Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­si hy­väk­syi ase­tuk­sen, jos­sa tuo­mit­tiin Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tu­neet po­liit­ti­set vai­not ja huo­mi­oi­tiin nii­den uh­reik­si jou­tu­neet kan­sat. Ase­tuk­ses­sa to­det­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na to­teu­te­tut kan­so­jen pak­ko­siir­rot bar­baa­ri­mai­sik­si.

Ase­tuk­ses­sa lu­etel­tiin nä­mä kan­sat:

– bal­ka­rit,
– in­gis­hit,
– kal­my­kit,
– ka­ra­tsha­je­vit,
– Kri­min ta­taa­rit,
– sak­sa­lai­set,
– mes­het­ti-tur­kit ja
– tset­see­nit.

Ve­nä­jän suo­ma­lai­sia, eli in­ke­rin­suo­ma­lai­sia, ei mai­nit­tu!!!

Siis Ve­nä­jäl­lä ei edes vuon­na 1990 mai­nit­tu po­liit­tis­ten vai­no­jen uh­reik­si jou­tu­nei­ta In­ke­rin suo­ma­lai­sia, kos­ka me san­koin jou­koin olim­me muut­to­huu­mas­sa mat­kal­la koh­ti Suo­mea; et­si­mäs­sä pa­rem­paa elä­mää it­sel­le ja uut­ta tu­le­vai­suut­ta nuo­rem­mal­le su­ku­pol­vel­le.

To­de­nä­käi­ses­ti KGB oli var­ma, et­tä vih­doin­kin pää­se­vät In­ke­rin-suo­ma­lai­sis­ta eroon! Ja lä­hes pää­si­vät­kin, kos­ka mei­tä pa­luu­muut­tos­ta­tuk­sel­la Suo­meen muut­ta­nei­ta on nyt jo yli 50’000 ja Ve­nä­jäl­lä enää muu­ta­ma tu­hat. Hei­dän re­ha­bi­li­toin­ti ei pal­jon­kaan mak­sa Ve­nä­jäl­le.

Täl­lä ta­val­la hy­vää naa­pu­reit­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä on teh­ty! Kii­tos Suo­mel­le me olem­me nyt tääl­lä! Sääs­tim­me ai­na­kin Ve­nä­jäl­le re­ha­bi­li­toin­tim­me kus­tan­nuk­set.

Hy­vä Suo­mi! Nyt olem­me tääl­lä. Mut­ta mi­tä me toim­me mu­ka­nam­me Suo­meen? Tu­lim­me­ko vain syö­mä­läi­sik­si run­sai­den li­ha­pa­to­jen ää­reen? Sii­hen it­se en pys­ty vas­taa­maan.

Ak­ti­vis­tit Neu­vos­to­lii­tos­sa ja Ve­nä­jäl­lä

Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­sin hy­väk­sy­mäs­sä ase­tuk­ses­sa ei mai­nit­tu Ve­nä­jän (In­ke­rin) suo­ma­lai­sia, mut­ta nyt nos­tan hat­tua niil­le In­ke­rin suo­ma­lais­ten ak­ti­vis­teil­le, jot­ka jäi­vät Neu­vos­to­liit­toon ja ei­vät an­ta­neet pe­rik­si. He läh­ti­vät roh­ke­as­ti liik­keel­le vaa­ti­maan re­ha­bi­li­toin­tia myös suo­ma­lai­sil­le. He kir­joit­ti­vat uut­te­ras­ti ve­too­muk­sia maan pää­mie­hil­le ja pyr­ki­vät hoi­ta­maan re­ha­bi­li­toin­ti­asi­aan­sa kan­sa­ne­dus­ta­jien avul­la.

ALEK­SAN­DER KIR­JA­NEN

Yk­si heis­tä on in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Pie­ta­rin kau­pun­gin kan­sa­ne­dus­ta­ja, Pie­ta­rin yli­opis­ton so­vel­le­tun ma­te­ma­tii­kan ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mien lai­tok­sen do­sent­ti Alek­sandr Kir­ja­nen.

VLA­DI­MIR KOK­KO

Vla­di­mir Kok­ko toi­mi Pie­ta­ri yli­opis­ton leh­to­ri­na ja tut­ki­ja­na 13 vuot­ta. Ta­lous­tie­tei­den li­sen­si­at­ti. Pit­käai­kai­nen Pie­ta­rin In­ke­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja. Va­lit­tu en­sim­mäis­tä ker­ta vuon­na Ul­ko­suo­ma­lais­par­la­men­tin pu­he­mie­his­töön vuon­na 1997.

LE­ONID GIL­DI

Edes­men­nyt in­ke­rin­suo­ma­lai­nen pro­fes­so­ri Le­onid Gil­di. His­to­ri­an toh­to­ri, yk­si en­sim­mäi­sis­tä suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen yh­dis­tyk­sen alul­le­pa­ni­jois­ta. Jä­se­ne­nä kan­sain­vä­li­ses­sä Suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen neu­voa-an­ta­vas­sa ko­mi­te­as­sa.

He ja mo­net muut ak­ti­vis­tit myös Neu­vos­to-Kar­ja­las­ta sai­vat kuin sai­vat­kin asi­an hoi­de­tuk­si vuon­na 1993, kun pa­luu­muut­to Suo­meen oli kuu­mim­mil­laan!

1993

29.6.1993 an­net­tiin Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on kor­keim­man neu­vos­ton ase­tus ve­nä­jän suo­ma­lais­ten re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta. Teks­ti kuu­luu:

Tar­koi­tuk­se­na on to­teut­taa his­to­ri­al­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus vai­no­jen uh­reik­si jou­tu­nei­ta Ve­nä­jän suo­ma­lai­sia koh­taan ja hei­dän re­ha­bi­li­toi­mi­sen­sa, pe­rus­tu­en VFSNT:n (Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on So­si­alis­ti­nen Neu­vos­to­ta­sa­val­ta) vai­not­tu­jen kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­vaan la­kiin Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­kein Neu­vos­to sää­tää:

1. Tun­nus­te­taan epäoi­keu­den­mu­kai­sik­si ja voi­mas­sa­olon­sa me­net­tä­neik­si kaik­ki ase­tuk­set, jot­ka hy­väk­syt­tiin 1930 – 1940 -lu­vuil­la Ve­nä­jän suo­ma­lai­sia kos­ke­vik­si ja jot­ka toi­mi­vat pe­rus­tee­na po­liit­ti­sil­le vai­noil­le hei­tä vas­taan, pak­ko­siir­roil­le Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on alu­eel­la ole­vil­ta pe­rin­tei­sil­tä asuin­pai­koil­ta, eri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen to­teut­ta­mi­sel­le, pak­ko­työ­hön aset­ta­mi­sel­le va­pau­den ra­joit­ta­mi­sen olois­sa se­kä mui­den oi­keuk­sia ja va­pauk­sia kos­ke­vien ra­joi­tuk­sien olois­sa.

2. Tun­nus­te­taan VFSNT:n vai­not­tu­jen kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­van lain mu­kai­ses­ti, et­tä Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten po­liit­ti­nen re­ha­bi­li­taa­tio mer­kit­see hei­dän oi­keut­taan va­paa­seen kan­sal­li­seen ke­hi­tyk­seen, ta­sa­ver­tai­sia mah­dol­li­suuk­sia mui­den kan­so­jen kans­sa to­teut­taa voi­mas­sa­ole­van lain­sää­dän­nön ta­kaa­mia po­liit­ti­sia oi­keuk­si­aan ja va­pauk­si­aan, ja va­paa­eh­tois­ta pa­luu­ta yk­si­löl­li­sel­lä poh­jal­la Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on alu­eel­la ole­vil­le pe­rin­tei­sil­le asuin­pai­koil­le.

3. Sel­lais­ten Ve­nä­jän suo­ma­lai­siin kuu­lu­vien yk­si­tyis­ten kan­sa­lais­ten re­ha­bi­li­taa­tio, jot­ka ovat jou­tu­neet lait­to­mas­ti ri­ko­soi­keu­del­li­sen vai­non koh­teek­si hal­lin­nol­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä po­liit­tis­ten syi­den pe­rus­teel­la, ja joi­den vai­no liit­tyi hei­dän kan­sa­lai­suu­teen­sa, to­teu­te­taan yk­si­lö­koh­tai­ses­ti VSFNT:n po­liit­tis­ten vai­no­jen uh­re­ja kos­ke­van lain mu­kai­ses­ti. Tä­mä la­ki ulo­te­taan vä­lit­tö­mäs­ti lait­to­man vai­non koh­teik­si jou­tu­nei­siin hen­ki­löi­hin se­kä hei­dän per­hei­siin­sä syn­ty­nei­siin, jot­ka oli­vat eri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen alai­sia.

4. Ve­nä­jän suo­ma­lai­sil­le, jot­ka asu­vat pak­ko­siir­ron seu­rauk­se­na mui­den val­ti­oi­den – en­tis­ten Neu­vos­to­lii­ton ta­sa­val­to­jen – alu­eel­la, ja jot­ka pa­laa­vat Ve­nä­jäl­le va­ki­tui­ses­ti asu­maan, voi­daan pa­laut­taa Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­lai­suus hei­dän pyyn­nös­tään tai, muul­la VFSNT:n kan­sa­lai­suut­ta kos­ke­vas­sa lais­sa edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la, ja vai­no­jen koh­teik­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten lap­set ja muut su­ku­lai­set suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa voi­vat saa­da Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­lai­suu­den sa­mal­la me­net­te­ly­ta­val­la.

Täl­lais­ten hen­ki­löi­den oi­keu­del­li­nen ase­ma mää­ri­tel­lään It­se­näis­ten Val­ti­oi­den Yh­tei­sön jä­sen­val­ti­oi­den lo­ka­kuun 9. päi­vä­nä vuon­na 1992 al­le­kir­joi­te­tus­sa so­pi­muk­ses­sa ky­sy­myk­si­nä, jot­ka liit­ty­vät kar­ko­tet­tu­jen hen­ki­löi­den, kan­sal­lis­ten vä­hem­mis­tö­jen ja kan­so­jen oi­keuk­sien pa­laut­ta­mi­seen.

5. An­ne­taan toi­mek­si pai­kal­li­sil­le it­se­hal­lin­to­eli­mil­le osoit­taa käy­tän­nöl­lis­tä apua pak­ko­siir­to­jen koh­teek­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten ja hei­dän per­heen­jä­sen­ten­sä asut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si hei­dän pa­la­tes­saan yk­si­löl­li­ses­ti Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on alu­eel­la ole­vil­le pe­rin­tei­sil­le asuin­pai­koil­leen. Hei­dän ha­ke­mus­ten­sa pe­rus­teel­la, maa­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön mu­kaan, heil­le ja­etaan maa­pals­to­ja yk­si­tyis­tä asuin­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vien nor­mien mu­kai­ses­ti myö­tä­vai­kut­ta­maan ta­lon­poi­kais- (yk­si­tyis­vil­je­li­jä-) ja mui­den vas­taa­vien ti­lo­jen, eri­lais­ten osuus­kun­tien, osa­keyh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­sek­si. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa edel­ly­te­tään maa­va­ran­non muo­dos­ta­mis­ta. Toi­men­pi­teet Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on alu­eel­la pe­rin­tei­sil­le asuin­pai­koil­leen pa­lan­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten asut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si to­teu­te­taan louk­kaa­mat­ta vas­taa­vil­la alu­eil­la asu­vil­le kan­sa­lai­sil­le kuu­lu­via oi­keuk­sia ja lail­li­sia etu­ja.

6. Eh­do­te­taan, et­tä Mi­nis­te­ri­neu­vos­to – Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tus:

– laa­tii ja esit­tää sää­de­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä vuo­den 1994 tam­mi­kuun 1. päi­vään men­nes­sä Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten kan­sal­li­sen kult­tuu­rin el­py­mi­sen laa­jan oh­jel­man;

– aut­taa Ve­nä­jän suo­ma­lai­sia hei­dän hen­ki­sen pe­rin­tön­sä pa­laut­ta­mi­sek­si ja kult­tuu­ri­tar­peit­ten­sa tyy­dyt­tä­mi­sek­si:

– lait­to­mien vai­no­jen ai­ka­na ta­ka­va­ri­koi­tu­jen kan­sal­lis­ten kult­tuu­rie­si­nei­den pa­laut­ta­mi­sek­si,

– asuin­paik­ko­jen en­tis­ten his­to­ri­al­lis­ten ni­mien pa­laut­ta­mi­sek­si ot­ta­en huo­mi­oon niis­sä asu­van vä­es­tön tah­do­nil­mauk­sen,

– kan­sal­lis­ta kult­tuu­ria vaa­li­vien kes­kus­ten luo­mi­sek­si Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten yh­te­näi­ses­ti asut­ta­mil­la paik­ka­kun­nil­la,

– sa­no­ma­leh­tien ja ai­ka­kaus­leh­tien jul­kai­se­mi­sek­si,

– suo­men­kie­lis­ten te­le­vi­sio- ja ra­di­olä­he­tys­ten jär­jes­tä­mi­sek­si.

7. Suo­si­tel­laan Mi­nis­te­ri­neu­vos­tol­le – Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tuk­sel­le, et­tä se tut­kii ky­sy­mys­tä

– val­ti­oi­den­vä­li­sen yh­teis­työn ai­kaan­saa­mi­ses­ta Suo­men ta­sa­val­lan kans­sa avun an­ta­mi­sek­si Ve­nä­jän suo­ma­lai­sil­le kult­tuu­rin ja ta­lou­den ke­hit­tä­mi­sen edis­tä­mi­sek­si Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on alu­eel­la, se­kä li­säk­si

– an­taa tar­vit­ta­vaa apua Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on ja Suo­men ta­sa­val­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen työl­le täl­lä alu­eel­la.

8. Tä­män ase­tuk­sen täyt­tä­mi­sen val­von­ta an­ne­taan toi­mek­si Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­keim­man Neu­vos­ton Kan­sal­li­suuk­sien Neu­vos­ton vai­not­tu­jen ja kar­ko­tet­tu­jen kan­so­jen va­li­okun­nal­le.

Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­keim­man Neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja R. I. Has­bu­la­tov

Läh­de:
– Toi­vo Flink “Pois In­ke­ris­tä”

Hy­vä Ve­nä­jä!

Hy­vä Ve­nä­jä! Vai mi­tä sa­not­te? – Ve­nä­jäl­lä au­te­taan nyt Ve­nä­jän suo­ma­lai­sia pa­laut­ta­maan hei­dän hen­ki­nen pe­rin­tön­sä ja kult­tuu­ria edis­te­tään val­ti­on myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la.

Esi­merk­ki­nä täs­tä kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta voin ker­toa, et­tä tä­nä vuon­na ke­vät- ja ke­säai­ka­na saim­me usei­ta vie­rai­ta Pie­ta­rin In­ke­rin lii­tos­ta. Folk­lo­re-ryh­män “Ta­lo­mer­kit” esiin­tyi­vät 22. elo­kuu­ta 2015 use­as­sa pai­kas­sa tääl­lä Imat­ral­la.


Comments