Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

031 Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien edun ta­kia

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 9.9.2015 13:21

– Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien edun ta­kia.

Näin kir­joit­taa Ju­ha Ko­va­nen Fa­ce­boo­kis­sa.

– YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti Suo­mes­sa. Hal­li­tus yrit­tää ylit­tää ra­ti­fi­oin­ti­kyn­nyk­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten kus­tan­nuk­sel­la. STM:n la­ki­luon­nos yrit­tää rat­kais­ta YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin ra­jus­ti ri­maa alit­ta­en, vain ke­hi­tys­vam­ma­la­kia muut­ta­en ja mo­nel­ta osin huo­non­ta­en. YK:n vam­mais­so­pi­mus tur­vai­si näin mui­den vam­mais­ryh­mien ih­mi­soi­keu­det ja va­pau­den, mut­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten pak­ko­kei­no­jen sää­tä­mi­nen van­has­sa ke­hi­tys­vam­ma­lais­sa jät­tää ke­hi­tys­vam­mai­set seg­re­goi­duk­si ryh­mäk­seen, joi­hin ei täy­si­mää­räi­ses­ti edes so­vel­le­ta vam­mais­so­pi­muk­sen pe­ru­soi­keuk­sia.

– Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien edun ta­kia ja toi­saal­ta po­liit­ti­ses­ti ha­lu­taan kiil­lot­taa Suo­men kan­sain­vä­lis­tä mai­net­ta.

Hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42

Ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta vuon­na 1977 sää­de­tyn lain py­kä­lä 42 on jo ajat sit­ten to­det­tu ja tie­det­ty ih­mi­soi­keuk­sien vas­tai­sek­si. Sen pur­ka­mi­sen ja ke­hi­tys­vam­ma- ja vam­mais­ten la­kien yh­dis­tä­mi­sen puo­les­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set ja mi­nä mu­ka­na, olem­me tais­tel­leet ai­na­kin kaik­ki nä­mä vuo­det kun olen asu­nut Suo­mes­sa, eli nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan.

Nyt tä­mä hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42 tu­lee ha­ka­tuk­si ki­veen. STM:n laa­ti­mas­sa la­kieh­do­suk­ses­sa HE STM029:00/2015, eh­do­te­taan ke­hi­tys­vam­mai­siin koh­dis­tet­ta­vak­si uu­sia pak­ko­kei­no­ja en­tis­ten li­säk­si. Jo pel­käs­tään ny­kyi­set pak­ko­kei­not ovat YK:n vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen vas­tai­sia.

Nä­mä pak­ko­kei­not li­sä­tään ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kiin… STM on val­mis­tel­lut ko­val­la kii­reel­lä mit­ta­van pak­ko­kei­no­lis­tan, jo­ta se eh­dot­taa li­sät­tä­väk­si an­tii­kin ai­kai­seen, vuon­na 1977 sää­det­tyyn ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kiin.

Ke­hi­tys­vam­ma­lai­tos­ten pak­ko­kei­no­jen kir­jo ol­laan lail­lis­ta­mas­sa ja tuo­mas­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten ar­keen pal­ve­lu­asu­mi­seen ja työ- ja päi­vä­toi­min­taan… Vain ylei­set työ­pai­kat ja avoin har­ras­tus­toi­min­ta jäi­si­vät pak­ko­toi­mien ul­ko­puo­lel­le.

Mik­si näin teh­dään?

Näin teh­dään, kos­ka Suo­mi ei pys­ty ra­ti­fi­oi­maan YK vam­mais­so­pi­mus­ta! So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on val­mis­tel­lut ko­val­la kii­reel­lä ja yl­lät­tä­en luon­nok­sen hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin li­sät­tä­vis­tä it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä, jot­ta YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti ei enää vii­väs­tyi­si. Suo­mi al­le­kir­joit­ti so­pi­muk­sen 2007. Ra­ti­fi­oin­nin es­tee­nä ol­leet ke­hi­tys­vam­ma­la­ki ja sen epä­mää­räi­nen 42 pak­ko­kei­no­py­kä­lä jo­ka ovat ol­leet voi­mas­sa vuo­des­ta 1977. Jos tä­mä luon­nos hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa syk­syl­lä, se as­tuu voi­maan 1.3.2016

Jos tä­mä me­nee lä­pi, niin voi sa­noa, et­tä ke­hi­tys­vam­mai­set ih­mi­set jou­tu­vat YK vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin mak­su­mie­hik­si ja ke­hi­tys­vam­mai­sis­ta teh­dään en­tis­tä enem­män kaup­pa­ta­va­raa. Tie­dän mis­tä pu­hun.

Vam­mais­jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään val­ti­on ra­has­ta

Tääl­lä ta­val­la STM lyö vah­vaa kii­laa vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ja hei­dän omais­ten vä­liin niin myös vam­mais­jär­jes­tö­jen vä­liin! Vam­mais­ten jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään sii­tä, ku­ka ku­mar­taa sy­vim­pään hal­li­tuk­sel­le saa­dak­seen isom­man osan bud­je­tin mää­rä­ra­hois­ta – ja sa­mal­la ot­taak­seen tuon ra­han pois kil­pai­le­val­ta jär­jes­töl­tä. Täs­sä “edun­val­von­nas­sa” jär­jes­töil­lä on ajet­ta­va­na vain oma etu, vam­mais­ten asia jä­te­tään met­sän sii­mek­seen.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la Suo­mi on pa­laa­mas­sa ei edes spar­ta­lai­siin ai­koi­hin, vaan ki­vi­kau­teen. Ja kaik­ki tä­mä on mah­dol­lis­ta täs­sä hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa!, jos­sa nyt kau­niis­ti esi­te­tään in­hi­mil­li­syyt­tä pa­ko­lai­sia koh­taan pää­mi­nis­te­ris­tä al­ka­en! Jul­ki­suu­des­sa esi­te­tään kau­nii­ta ku­lis­se­ja, mut­ta oma ta­ka­pi­ha jä­te­tään hoi­ta­mat­ta!

To­del­la pöy­ris­tyt­tä­vää!

Comments