Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

030 Ti­mo Soi­ni ja In­ke­ri­läi­set kan­san­tant­sit

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 19.8.2015 18:35

Olem­me saa­neet tä­nä ke­sä­nä vie­raak­si Imat­ral­le Pie­ta­rin In­ke­rin lii­ton Ta­lo­mer­kit -pe­rin­neyh­ty­een, jo­ka esit­tää In­ke­rin­maan pe­rin­tei­siä in­ke­rin­suo­ma­lai­sia, in­ke­roi­sia ja vat­ja­lai­sia kan­san­lau­lu­ja ja tan­hu­ja…

Ta­lo­merk­ki

Mi­kä on Ta­lo­merk­ki? En­nen van­haan In­ke­rin­maal­la käy­tös­sä oli jo­ka su­vus­sa oma ta­lo­merk­kin­sä, niil­lä mer­kit­tiin esi­mer­kik­si ta­lous­ta­va­raa, esi­nei­tä ja vaik­ka­pa kar­jaa… Nii­den siir­ty­es­sä esi­nees­tä toi­seen siir­tyi­vät myös pe­rin­teet.

Ta­lo­mer­kit -yh­tye

Vuon­na 2009 In­ke­rin Lii­ton Pie­ta­rin osas­ton nuor­ten aloit­tees­ta kan­san­mu­sii­kin har­ras­ta­jat ovat pe­rus­ta­neet Ta­lo­mer­kit -ni­mi­sen pe­rin­neyh­ty­een.

Tä­mä kuu­si vuot­ta nuo­ri yh­tye on käy­nyt kon­ser­toi­mas­sa Ve­nä­jän li­säk­si myös Vi­ros­sa ja Suo­mes­sa. Se on voit­ta­nut jo kak­si alu­eel­lis­ta kan­san­mu­siik­ki­kil­pai­lua, se on eh­ti­nyt esiin­tyä mm. kan­sain­vä­li­sil­lä pe­rin­ne­kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­leil­la ja pal­kit­tu par­haa­na kak­si ker­taa (2009, 2011) se­kä saa­nut kol­man­nen pal­kin­non kan­sain­vä­li­ses­sä Folk­lo­re Fes­ti­val “Grand Prix In­ter­folk” kil­pai­lus­sa (2014)

Rön­tys­kä

Tul­kaa­han tant­si­maan Imat­ral­le in­ke­ri­läi­sit­täin Ta­lo­mer­kit kiin­nit­tä­vät eri­kois­huo­mi­ota rön­tys­köi­hin, in­ke­rin suo­ma­lais­ten kan­san­mu­sii­kin la­jiin, jos­sa tans­si­taan (In­ke­rin mur­teek­si: tant­si­taan) ja lau­le­taan sa­mal­la ker­taa. Me iloit­sem­me sii­tä, et­tä saam­me nyt en­si vii­kon vaih­tees­sa 22. – 23. elo­kuu­ta vie­raak­sem­me Imat­ran in­ke­ri­läis­ten In­ke­ri klu­bin aloit­tees­ta Imat­ra-päi­väl­le esiin­ty­mään niin Kos­ken­par­taal­la kuin myös Kar­ja­lai­sen ko­ti­ta­lo­mu­se­on Hil­jan pi­hal­la ja Imat­ran ka­las­tus­puis­ton la­val­la.

Pää­teh­tä­vä­nään Pe­rin­neyh­tye Ta­lo­mer­kit pi­tä­vät In­ke­rin­suo­ma­lais­ten ja mui­den In­ke­rin­maan vä­hä­lu­kuis­ten suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen kan­san­kult­tuu­rin tun­ne­tuk­si te­ke­mis­tä!

Vä­hem­mis­tö­kult­tuu­ri

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti mi­nä, In­ke­ri­läi­nen! Olen yl­peä ja ihai­len hei­tä, en­ti­sen ko­ti­maa­ni lä­het­ti­läi­tä, jot­ka pi­tä­vät yl­lä in­ke­ri­läi­syyt­tä Ve­nä­jäl­lä. Vaik­ka hei­tä on jää­nyt sin­ne vain pie­ni kou­ral­li­nen ver­rat­tu­na mei­hin pa­luu­muut­tos­ta­tuk­sel­la pois­muut­ta­nei­hin.

Tääl­lä mei­tä on yli 50’000. Mut­ta mis­sä me ol­laan? Mis­sä ovat in­ke­ri­läi­sen kult­tuu­rin lä­het­ti­läät Suo­mes­sa?

In­ke­ri­läi­nen kult­tuu­ri Suo­mes­sa

Olin vii­me vuon­na pe­rus­ta­nut Imat­ral­le in­ke­ri­läis­ten In­ke­ri Klu­bin – Клуб Ингрия. Tar­koi­tus on ke­rä­tä vaik­ka tä­män seu­dun In­ke­rin suo­ma­lai­set pa­luu­muut­ta­jat yh­teen ja teh­dä in­ke­ri­läi­syys tu­tuk­si; pi­tää yl­lä tie­toa In­ke­rin suo­ma­lai­sis­ta ja In­ke­rin his­to­ri­as­ta.

Vä­lil­lä tun­tuu et­tä olen epäon­nis­tu­nut. Suo­mes­sa in­ke­ri­läi­set kier­tä­vät toi­si­aan ja ei­vät ha­lua tul­la jul­ki in­ke­ri­läi­syy­del­län­sä, vaan mie­luum­min ve­nä­läis­ty­vät. Se on fak­ta, jo­ka ta­pah­tuu ihan sil­mie­ni edes­sä ja si­tä ei pys­ty py­säyt­tä­mään! En kui­ten­kaan tuo­mit­se ke­tään.

In­ke­ri­läi­ses­tä kult­tuu­ris­ta on tul­lut val­ti­on ra­hoit­ta­maa tut­ki­mus- ja mu­se­otoi­min­taa, jos­sa kan­san roo­li on po­liit­ti­ses­ti va­lit­tu­jen tut­ki­joit­ten ja mu­se­oit­ten ra­hoit­ta­mi­nen.

Kui­ten­kin In­ke­ri­läi­syys voi säi­lyä vain meis­sä in­ke­ri­läi­sis­sä ja in­ke­rin­mie­li­sis­sä, jos vain me si­tä ha­lu­am­me.

Vas­ta his­to­ria voi ker­toa jäl­ki­kä­teen mi­ten vai­kut­ti In­ke­rin kan­san koh­ta­loon kan­san ha­jot­ta­mi­nen ja pa­luu­muut­to Suo­men!

Mut­ta su­rus­ta iloon ja ter­ve­tu­loa vii­kon­lop­pu­na pii­pah­ta­maan Imat­ral­le. Tääl­lä nä­et­te häi­väh­dyk­sen in­ke­ri­läi­ses­tä kult­tuu­ris­ta ja Ta­lo­mer­kit -folk­lo­re­ryh­män esiin­ty­mäs­sä Kos­ken­par­taan la­val­la lau­an­tai­na kel­lo 14:30.

Ti­mo Soi­ni

Mi­ten sit­ten Ti­mo Soi­ni liit­tyy in­ke­ri­läi­seen kult­tuu­riin? No, pe­rus­suo­ma­lai­set mi­nis­te­rit vie­rai­le­vat sa­maan ai­kaan In­ke­rin-au­ki­ol­la ja te­ke­vät kä­ve­ly­ret­ken Kos­ken­par­taan esiin­ty­mis­la­van tun­tu­maan.

Kut­sun si­nut, Ti­mo Soi­ni, ja pe­rus­suo­ma­lai­set mi­nis­te­rit tant­si­maan muu­ta­man tah­din in­ke­ri­läi­sen kan­san­mu­sii­kin tah­dis­sa lau­an­tai­na kel­lo 14:30. – Kä­vi­hän Kek­ko­sel­ta­kin Rock and Roll! – Täs­sä vä­hän mal­lia, jot­ta voit har­joi­tel­la etu­kä­teen:

– (Täs­tä ko­ko esi­tys soit­to­lis­ta­na).

Vi­ola Heis­to­nen In­ke­ri Klu­bi ry – Клуб Ингрия


Comments