Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

020 Suo­mes­sa vam­mai­set ovat kes­ke­nään eri­ar­voi­sia!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 7.4.2015 21:58

Suo­men on­gel­ma vam­mais­ten asi­ois­sa on se, et­tä maas­sa on usei­ta vam­mais­la­ke­ja. Eri­lai­sil­la vam­mais­ryh­mil­lä on eri­lai­sia etu­ja ja mah­dol­li­suuk­sia. Sii­tä syys­tä vam­mais­ryh mät ja eten­kin näi­den jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään omis­ta eduis­ta, sa­mois­ta mää rä­ra­hois­ta.

Vam­mais­ten ih­mi­soi­keu­det saam­me kun­toon vain lai­nuu­dis­tuk­sel­la. – Kir­joi­tin täl lai­sen blo­gin 28.4.2010.

– Suo­men ke­hi­tys­vam­ma­huol­to elää yli 30 vuot­ta van­han lain hen­ges­sä, jos­sa ke hi­tys­vam­mai­suus mää­ri­tel­lään vam­man, sai­rau­den tai vi­an ai­heut­ta­mak­si. Ke­hi­tys­vam­mais­ten eri tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki ja sen pak­ko­kei­no­py­kä­lä 42 an­ta­vat lä­hes ra­jat­to­mat mah­dol­li suu­det eri­lais­ten pak­ko­kei­no­jen, eris­tä­mi­sen ja ta­paa­mis­ra­joit­tei­den käyt­töön.

– Edus­kun­nan oi­keu­sa­si­amies vaa­ti jo vuon­na 1996 tark­ka­ra­jai­sia pe­rus­tei­ta pa kon käy­töl­le ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin.

– Van­ha­sen en­sim­mäi­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na aloi­tet­tu ke­hi­tys­vam­ma­lain ja vam mais­pal­ve­lu­lain yh­teen­so­vit­ta­mi­nen pi­ti saa­da val­miik­si vuon­na 2007. Van­ha­sen toi­sen hal­li tuk­sen ai­ka­na saa­tiin sen­tään vam­mais­pal­ve­lu­la­kiin hen­ki­lö­koh­tai­nen apu­jär­jes­tel­mä vuon­na 2009, mut­ta van­ha vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­ma­la­ki jäi edel­leen voi maan tois­si­jai­se­na la­ki­na. Ei­hän tä­män hal­li­tuk­sen ai­ka­na enää mi­tään eh­di­tä, kos­ka hal­li­tuk sen voi­ma­va­rat me­ne­vät ra­ha­sot­ku­jen sel­vit­tä­mi­seen ja vam­mais­ten asi­at ei pal­jon­kaan kiin nos­ta.

– EOA uu­dis­ti vaa­ti­muk­sen­sa vuon­na 2009 sa­no­en, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis ten it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tuk­sis­ta tu­li­si sää­tää lail­la.

– YK:n yleis­ko­kous hy­väk­syi 13.12.2006 NEW Yor­kis­sa so­pi­muk­sen vam­mais­ten oi keuk­sis­ta. Ja Suo­mi EU:N pu­heen­joh­ta­ja­maa­na neu­vot­te­li ja hy­väk­syi Eu­roo­pan neu­vos­ton laa­ti­man Vam­mais­po­liit­ti­sen toi­min­ta­oh­jel­man. Suo­mi ei ole pys­ty­nyt ra­ti­fi­oi­maan YK:n vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­vaa so­pi­mus­ta, kos­ka vam­mais­ten pe­rus ja ih­mi­soi­keuk­sia kos ke­va lain­sää­dän­töm­me ei ole so­pi­muk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­sol­la.

Näin siis kir­joi­tin huh­ti­kuus­sa 2010 ja nyt ele­tään huh­ti­kuut­ta 2015! Nyt is­tu van hal­li­tuk­sen ai­ka­na mi­kään ei ole muut­tu­nut! Suo­mi on ju­miu­tu­nut näis­sä asi­ois­sa pai­koil­leen ja elää an­tii­kin ai­kaa!

Mo­net ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set täs­sä ajas­sa ovat jo vä­sy­neet ja luo­pu­neet tais te­lus­ta vir­ka­ko­neis­ton by­rok­ra­ti­aa vas­taan. Luu­lim­me, et­tä edus­kun­nas­ta, kan­sa­ne­dus­ta jil­ta saam­me tu­kea, mut­ta toi­sin kä­vi. Pie­nen puo­lus­tus­ky­vyt­tö­män ryh­män asi­at ei­vät pal­jon kiin­nos­ta kan­sa­ne­dus­ta­jia ja vie­lä vä­hem­män mi­nis­te­rei­tä!

Ku­ka ja mi­ten voi­si vie­dä nä­mä asi­at tuon­ne Ar­ka­di­an­mä­el­le, et­tä asi­at läh­ti­si vät kun­nol­la liik­keel­le!

Ker­to­kaan te vii­saam­mat! Kii­tos.


Comments