Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

013 Mie­li­pi­de ydin­voi­mas­ta yh­den­mu­kais­te­taan tut­ki­muk­sen kei­noin

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 7.3.2015 23:50

Ydin­voi­man his­to­ri­as­ta ly­hy­es­ti:

En­sim­mäi­set vih­jeet ato­min si­säl­lä ta­pah­tu­vis­ta re­ak­ti­ois­ta saa­tiin vuon­na 1896, kun An­toi­ne Hen­ri Bec­qu­erel ha­vait­si ra­di­oak­tii­vi­suu­den… Sit­ten tut­ki­muk­sis­sa löy­det­tiin pro­to­nit ja neut­ro­nit … ja niit­ten ydin­hiuk­ka­set jot­ka tör­mä­tes­sään toi­siin­sa syn­nyt­ti­vät eri­lai­sia re­ak­ti­oi­ta jos­sa uraa­ni­ato­mit hal­ke­avat. Kei­no­te­koi­nen fis­sio oli kek­sit­ty.

Fis­sio on ydin­fy­sii­kas­sa re­ak­tio, il­miö, jos­sa ras­kaan ato­min ydin ha­jo­aa kah­dek­si pie­nem­mäk­si yti­mek­si, jol­loin myös va­pau­tuu ener­gi­aa … eli löy­det­ty ket­ju­re­ak­tio, jo­ka tuot­taa ener­gi­aa. Ener­gi­akäy­tös­tä tut­ki­muk­sen pai­no­pis­te siir­tyi kui­ten­kin no­pe­as­ti ydi­na­seen ke­hit­tä­mi­seen. Vuon­na 1940 al­koi Yh­dys­val­tain hal­li­tuk­sen Man­hat­tan-pro­jek­ti, jon­ka ta­voit­tee­na oli ydi­na­seen ke­hit­tä­mi­nen…

Ydi­na­sei­den tu­ho­voi­ma ja mää­rä kas­voi­vat no­pe­as­ti, mut­ta toi­saal­ta myös ydin­voi­man, sä­tei­lyn ja ra­di­oak­tii­vi­suu­den rau­ha­no­mai­nen hyö­dyn­tä­mi­nen li­sään­tyi mo­nis­sa käyt­tö­koh­teis­sa ku­ten lää­ke­tie­tees­sä, tut­ki­muk­ses­sa, ener­gi­an­tuo­tan­nos­sa, me­ren­ku­lus­sa, maan­vil­je­lys­sä ja ava­ruus­tut­ki­muk­ses­sa.

Eli ato­miy­ti­men ener­gi­an hyö­dyn­tä­mi­nen on kak­si­ja­kois­ta. Toi­saal­la hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen ja toi­saal­la hy­vin­voin­nin tu­ho­ami­nen.

LUT tut­kii ydin­voi­man roo­lia Eu­roo­pas­sa

Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­nen yli­opis­to (LUT) osal­lis­tuu yh­des­sä 36 Eu­roop­pa­lai­sen tut­ki­jan kans­sa tut­ki­muk­seen, jo­ka kat­taa kaik­ki­aan 26 Eu­roo­pan maa­ta ja on laa­jin ydin­voi­maa Eu­roo­pas­sa tut­ki­va han­ke.

– Tut­ki­muk­sen tar­koi­tuk­se­na on luo­daan en­sim­mäis­tä ker­taa ko­ko­nais­val­tai­nen ku­va ydin­voi­man roo­lis­ta Eu­roo­pas­sa ja pääs­tä eroon täs­tä ydin­voi­maa jat­ku­vas­ti hei­ken­tä­väs­tä kah­ti­aja­os­ta.

– Ta­voit­tee­nam­me on luo­da ydin­voi­mal­le tut­ki­mus­tie­don avul­la so­si­aa­li­ses­ti, po­liit­ti­ses­ti ja eko­no­mi­ses­ti rau­hal­li­nen ti­la

Ta­voi­te ja tar­koi­tus ovat sel­kei­tä po­liit­ti­ses­ti mää­ri­tel­ty­jä lop­pu­tu­le­mia, joi­hin tut­ki­muk­sen tu­lee pää­tyä. Mi­tä tut­ki­mus­ta täm­möi­nen on?

Net­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan kan­sal­li­sen ver­tai­lun poh­jal­ta tut­ki­jat te­ke­vät ko­ko Eu­roop­paa kos­ke­van ar­vi­on ydin­voi­man ny­ky­ti­las­ta se­kä muo­dos­ta­vat tu­le­vai­suuss­ke­naa­ri­oi­ta sii­tä, mi­ten ydin­voi­man roo­li tu­lee ke­hit­ty­mään.

– Po­liit­ti­sen pää­tök­sen­te­on tar­kas­te­lua var­ten koo­taan ver­tai­lu­ai­neis­toa de­mok­raat­ti­sis­ta ja epä­de­mok­raat­ti­sis­ta mais­ta se­kä tut­ki­taan de­mok­raat­tis­ta ja au­to­ri­taa­ris­ta tek­no­lo­gi­aa. Tie­to­jen avul­la sel­vi­te­tään, mi­kä on kan­sal­li­sen ja mo­ni­kan­sal­li­sen pää­tök­sen­te­on suh­de ja mi­ten se on vai­kut­ta­nut teh­tyi­hin ydin­voi­ma­rat­kai­sui­hin.

Sa­no­mat­ta­kin on sel­vää, et­tä “tie­teel­li­ses­ti” to­dis­te­taan, et­tä de­mok­raat­ti­nen ydin­voi­ma on hy­vää ja au­to­ri­taa­ri­nen pa­haa.

– Han­ke kes­tää nel­jä vuot­ta ja se on ar­vol­taan 3,6 mil­joo­naa eu­roa. Han­ket­ta koor­di­noi Bar­ce­lo­nan yli­opis­to. LUT:n roo­li on ra­ken­taa ja yl­lä­pi­tää laa­jaa tie­to­pank­kia se­kä koo­ta kan­sain­vä­li­nen tut­ki­ja­ver­kos­to.

Tut­ki­jois­ta on tul­lut po­liit­ti­sen val­lan­käy­tön vä­li­nei­tä, joil­ta os­te­taan tie­teel­li­siä tu­lok­sia.

– Tut­ki­mus­han­ke ra­hoi­te­taan Ho­ri­sont­ti 2020 ‑pui­te­oh­jel­mas­ta, jo­ka on vuo­des­ta 2014 vuo­teen 2020 ulot­tu­va Eu­roo­pan ko­mis­si­on laa­ti­ma tut­ki­muk­sen ja in­no­voin­nin EU:n ra­hoi­tu­soh­jel­ma.

Tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen ni­mis­sä ja­etaan ra­haa omaa aa­tet­ta kan­nat­ta­vil­le tut­ki­joil­le.

Hy­vä ener­gia ja pa­ha ener­gia

Eli ato­miy­ti­men ener­gi­an hyö­dyn­tä­mi­nen on ym­mär­ret­ty ja ol­lut kak­si­ja­kois­ta ihan alus­ta as­ti kun ih­mi­nen on pääs­syt kä­sik­si ato­miin. Kos­ka sen hyö­dyn­tä­mi­nen on kak­si­ja­kois­ta niin luon­nol­li­ses­ti ih­mi­set­kin suh­tau­tu­vat sii­hen kak­si­ja­koi­ses­ti.

Jo­kai­sel­la on asi­aan oma mie­li­pi­de ja se ei mi­ten­kään vai­ku­ta it­se ydin­voi­maan. Pi­tää­kö tut­ki­muk­sel­la saa­da us­ko­maan, et­tä val­lit­se­va po­liit­ti­nen tah­to on oi­ke­as­sa?

Mi­ten muu­ten pää­see “… eroon täs­tä ydin­voi­maa jat­ku­vas­ti hei­ken­tä­väs­tä kah­ti­aja­os­ta.”?


Comments