Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

011 Ma­sen­nus vie eläk­keel­le

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 3.3.2015 1:55

“Mie­len­ter­vey­son­gel­mat aja­vat nuo­ria eläk­keel­le en­nä­tys­mää­rin” kir­joit­ti Ko­ti­maa 3.1.2015 7:58 Päi­vi Re­po Hel­sin­gin Sa­no­mat

Vuon­na 2013 nuo­ria al­le 35-vuo­ti­ai­ta jäi mie­len­ter­veys­syis­tä työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le enem­män kuin kos­kaan, jo­pa yli 5 päi­väs­sä. Osoit­ta­vat tuo­reet lu­vut, jot­ka HS pyy­si työ­eläk­kei­tä hal­lin­noi­vas­ta Elä­ke­tur­va­kes­kuk­ses­ta ja kan­sa­ne­läk­kei­tä mak­sa­vas­ta Ke­las­ta.

– Suu­rin töis­tä pois vie­vä syy on ma­sen­nus. Sen ta­kia 700 nuor­ta ai­kuis­ta sai Ke­lal­ta tois­sa vuon­na kun­tou­tus­tu­kea.
– Toi­sek­si ylei­sin kun­tou­tus­tu­en syy oli skit­sof­re­nia, ylei­sin mie­li­sai­raus. Skit­sof­re­nia tun­ne­taan nuor­ten ai­kuis­ten sai­rau­te­na, jo­ka is­kee eten­kin 20 – 30 vuo­den iäs­sä.
– Kol­man­nek­si ylei­sin mie­len­ter­vey­den häi­riö oli kak­si­suun­tai­nen mie­li­ala­häi­riö, jo­ta kut­sut­tiin ai­em­min maa­nis-dep­res­sii­vi­syy­dek­si Kun­tou­tuk­sen jäl­keen osa al­le 35-vuo­ti­ais­ta pa­laa työ­elä­mään, osa ei.

Työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le mie­len­ter­veys­syi­den ta­kia siir­tyi tois­sa vuon­na noin 2’800 nuor­ta, kun ke­hi­tys­vam­mai­sia ei las­ke­ta mu­kaan. Elä­ke­pää­tök­siä teh­tiin yli 4’000, mut­ta osa ih­mi­sis­tä saa se­kä työ- et­tä kan­sa­ne­lä­ket­tä.

Mi­hin olem­me me­nos­sa

Mi­tä ih­mees­sä? Mik­si Suo­men ai­kui­set nuo­ret ovat niin huo­nos­sa kun­nos­sa? Nuo­ret joit­ten kä­sis­sä on maam­me tu­le­vai­suus!

Erääs­sä net­ti­kes­kus­te­lus­sa nuor­ten työ­ky­vyt­tö­myy­des­tä ni­mi­merk­ki man­sik­ka­ti­lan isän­tä väit­ti, et­tä ei­vät­hän suo­ma­lai­set nuo­ret ny­ky­ään enää pää­se kyyk­kyyn ja ylös.

Siir­ty­mi­nen työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le var­hain jol­loin ih­mi­nen jää vail­le työu­raa mer­kit­see­kin vä­hin­tään ta­lou­del­lis­ta niuk­kuut­ta lop­pu­elä­män ajak­si.

Mi­hin olem­me me­nos­sa? Mik­si ma­sen­nus vie nuo­ria eläk­keel­le? ovat­ko he fyy­si­ses­ti niin heik­ko­ja, et­tei jak­sa? Vai ovat­ko yh­teis­kun­nan vaa­ti­muk­sen niin kor­ke­at, et­tä he ma­sen­tu­vat sii­tä? Vai­kut­ta­vat­ko sii­hen päih­tei­den ja al­ko­ho­lin käyt­tö? Vai ovat­ko nuo­ret niin lais­ko­ja, et­tä va­lit­se­vat sel­lai­sen elä­män­ta­van? Mi­tä täl­le on­gel­mal­le pi­täi­si teh­dä?

Nuo­ri elä­ke­läi­nen tu­lee yh­teis­kun­nal­le kal­liik­si.


Comments