Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

010 Jo­ko nyt Suo­men ke­hi­tys­vam­ma­huol­los­sa pu­hal­ta­vat uu­det tuu­let!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 1.3.2015 22:08

Olen asu­nut Suo­mes­sa jo pi­an nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ja kai­ken ai­kaa tais­tel­len vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten la­kien yh­dis­tä­mi­ses­tä ja YK-n vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oi­mi­ses­ta ja ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lä §42 ku­mo­ami­ses­ta.

Ja rat­taat pyö­ri­vät vain pai­kal­laan!

So­pi ky­syä mik­si ih­mees­sä Ruot­sis­sa on ol­lut jo iät ajat voi­mas­sa yk­si ai­noa la­ki, jo­ka kos­kee kaik­kia vam­mai­sia. Suo­mes­sa ero­te­taan toi­sis­taan vam­mai­set ja ke­hi­tys­vam­mai­set. He kaik­ki ovat kes­kuu­des­sam­me ih­mi­si­nä sii­nä mis­sä muut­kin niin kut­su­tut “nor­maa­li ih­mi­set”. Mik­si hei­dän oi­keu­ten­sa mi­ta­taan eri lain pe­rus­teel­la. Mik­si jo­pa pu­hu­mi­nen ke­hi­tys­vam­mais­ten ai­hees­ta tuo vai­keuk­sia?

Ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ih­mi­sil­le ke­hi­tys­vam­ma­lain pur­ka­mi­nen on ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys. Koh­ta 40 vuot­ta ke­hi­tys­vam­mai­sia on alis­tet­tu, eris­tet­ty, sul­jet­tu lai­tok­siin ja pak­ko­kei­noin hoi­det­tu (§42). Oli­si­ko nyt jo vih­doin va­pau­den ja syr­ji­mät­tö­myy­den ai­ka koit­ta­nut. On ai­ka ra­ti­fi­oi­da YK:n vam­mais­so­pi­mus ja sää­tää yh­tei­nen ja ylei­nen vam­mais­la­ki?

Jär­jes­tö­jen kes­ki­näi­nen kil­pai­lu

Ol­koon Pert­ti Ku­ri­kan ni­mi­päi­vien voit­to edis­tä­mäs­sä yh­teis­tä vam­mais­myön­tei­syyt­tä. Lo­pet­ta­koot vam­mais­jär­jes­töt kes­ki­näi­sen kil­pai­lun­sa val­ti­on mää­rä­ra­hois­ta ja kil­pail­koot täs­tä al­ka­en ke­hi­tys­vam­mais­ten suo­si­os­ta. Yh­tei­ses­tä edus­ta. Nyt lain­sää­dän­tö­työ on ju­miu­tu­nut tais­te­luun eri etu­jär­jes­tö­jen kes­ki­näi­ses­tä ase­mas­ta kil­pail­ta­es­sa val­ti­on mää­rä­ra­hois­ta ja vi­rois­ta.

4 vuot­ta sit­ten

So­pii mai­ni­ta, et­tä nel­jä vuot­ta sit­ten Ih­mi­soi­keu­det vam­mais­ten ar­keen ver­kos­ton ke­rää­mä vam­mais­ten asi­oi­ta kä­sit­te­le­vä hal­li­tu­soh­jel­ma, jon­ka al­le­kir­joit­ti 46 kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas­ta ja jo­ta olin it­se­kin vie­mäs­sä mi­nis­te­ri Ri­si­kol­le, on yhä käyt­tö­kel­poi­nen. Asia on jun­nan­nut pai­kal­laan.

Ve­too­muk­sen luo­vut­ti­vat 18.5.2011:

– Tii­na Vii­ta­nen
– Ma­riit­ta Sa­vo­lai­nen
– Ju­ha Ko­va­nen
– Mar­ket­ta Par­to­nen-Re­ko­la
– Han­na Pau­lan­to
– Vi­ola Heis­to­nen
– Kir­si Ka­ner­va-Po­ra­nen
– Ma­ria Ra­ja­ka­ri
– Er­ja Hak­ka­rai­nen
– Sei­ja Lep­pä­jo­ki
– Mik­ko Ah­ve­nai­nen

Pai­kal­la edus­kun­nas­ta ve­too­mus­ta vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat:

– Pau­la Ri­sik­ko, ylei­sös­sä myös kan­sa­ne­dus­ta­ja San­na Laus­lah­ti, Ko­koo­mus
– An­ne­li Kil­ju­nen, ylei­sös­sä myös Ant­ti Lindt­man, SDP
– Ar­ja Ju­vo­nen, ylei­sös­sä luo­vut­ta­ja­na myös kan­sa­ne­dus­ta­ja Jo­han­na Jur­va, PS
– Mai­ju Kaa­ja­ka­ri, tie­dot­ta­ja, Va­sem­mis­to­liit­to
– Björn Måns­son, tie­dot­ta­ja, RKP

Tii­na Vii­ta­sen pu­he ja ve­too­muk­sen teks­ti ja al­le­kir­joit­ta­jat löy­ty­vät tä­män lin­kin ta­kaa.

Ol­koon jo­kai­nen ih­mi­nen lau­lun ar­voi­nen!


Comments