Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

009 Vam­mais­ten ih­mi­soi­keu­det – Vaa­li­oh­jel­ma

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.2.2015 19:15

Kil­pai­lu­tus

Eri­tyis­ryh­mien asu­mis­pal­ve­lut tu­lee jät­tää kil­pai­lu­tuk­sen ja han­kin­ta­lain ul­ko­puo­lel­le. Vam­mai­sil­la ih­mi­sil­lä tu­lee ol­la oi­keus YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti päät­tää asu­mi­ses­taan ja sii­tä ke­nen kans­sa asuu. Hen­ki­lö­koh­tais­ta bud­je­toin­tia ja pal­ve­lu­se­te­lei­tä ke­hit­tä­mäl­lä tu­lee taa­ta vam­mai­sen ih­mi­sen to­del­li­nen oi­keus va­li­ta asuin­paik­kan­sa ja sen ke­nen kans­sa ha­lu­aa asua. Tu­lee es­tää suu­ria mo­ni­kan­sal­li­sia asu­mis­pal­ve­luy­rit­tä­jiä val­taa­mas­ta ja mo­no­po­li­soi­mas­ta Suo­mes­sa vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­lui­ta. Vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­lui­den val­von­taa ja oh­jaus­ta pi­tää tiu­ken­taa ja ke­hit­tää. Vam­mai­sil­le ja omai­sil­le va­li­tu­soi­keus ja rik­ko­muk­sis­ta sank­ti­ot.

Ra­ti­fi­oin­ti

YK:n vam­mais­ten ih­mi­soi­keus­so­pi­mus ra­ti­fi­oi­ta­va! YK:n yleis­ko­kous hy­väk­syi Vam­mais­ten ih­mis­ten oi­keuk­sia kos­ke­van yleis­so­pi­muk­sen jou­lu­kuus­sa 2006. Suo­mi oli en­sim­mäis­ten al­le­kir­joit­ta­jien jou­kos­sa 2007. So­pi­mus as­tui kan­sain­vä­li­ses­ti voi­maan 2008 ja EU ra­ti­fi­oi so­pi­muk­sen 2010. Suo­mi on so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­es­saan si­tou­tu­nut ra­ti­fi­oi­maan sen ja ra­ti­fi­oin­ti on mai­nit­tu jo kah­des­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa.

Ny­kyi­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa ra­ti­fi­oin­ti­työ on ju­miu­tu­nut ja se on to­den­nä­köi­ses­ti siir­ty­mäs­sä pe­rin­nök­si seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le. Ra­ti­fi­oi­mat­to­muus on hä­pe­äk­si Suo­mel­le poh­jois­maa­na ja EU-jä­sen­val­ti­ona!

It­se­mää­rää­mi­soi­keus

So­si­aa­li ja ter­vey­den­huol­lon asi­ak­kaan it­se­mää­rää­mi­soi­keus­lain sää­tä­mi­sen jäl­keen tu­lee seu­ra­ta ja val­voa lain so­vel­ta­mis­ta ja to­teut­ta­mis­ta, ja si­tä vah­vis­taa­ko it­se­mää­rää­mi­soi­keus­la­ki asi­ak­kai­den it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta vai vä­hen­tää­kö it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta ja li­sää fyy­sis­ten, psyyk­kis­ten ja ke­mi­al­lis­ten pak­ko­kei­no­jen käyt­töä ja ih­mi­soi­keus­louk­kauk­sia. Pelk­kä va­li­tu­soi­keus ei rii­tä, tar­vi­taan myös sank­ti­oi­ta.

Vam­mais­po­liit­ti­nen oh­jel­ma

Suo­men vam­mais­po­liit­ti­sen oh­jel­man VAM­PO 2010-2015 to­teu­tu­nei­den toi­men­pi­tei­den lop­pu­tar­kas­te­lun jäl­keen tu­lee aloit­taa uu­den vam­mais­po­liit­ti­sen oh­jel­man laa­din­ta.

Vam­mais­la­ki

Vam­mais­lait tu­lee yh­dis­tää ja sää­tää uu­si vam­mais­la­ki. Iki­van­ha ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki tu­lee pur­kaa. Ke­hi­tys­vam­mai­sil­ta ih­mi­sil­tä ja hei­dän omai­sil­taan tu­lee pyy­tää an­teek­si vuo­des­ta 1977 sää­de­tyn eris­tä­vän (apart­heid) lain mu­kaan käy­tet­ty­jen pak­ko­toi­mien ai­heut­ta­mia trau­mo­ja

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ja au­tis­min kir­jon hen­ki­löi­den yh­den­ver­tai­nen oi­keus hen­ki­lö­koh­tai­seen apuun ja kul­je­tus­pal­ve­lui­hin mui­den vam­mais­ryh­mien kans­sa tu­lee tur­va­ta. Vai­ke­avam­mai­suus­kä­si­te tu­lee kor­va­ta tar­kas­ti mää­ri­tel­lyil­lä pal­ve­lu­tar­ve­ku­vauk­sil­la.

Vam­mais­lais­sa tu­lee sää­tää työn­te­ki­jöil­le Ruot­sin Lex Sa­rah’in mal­lin mu­kai­nen il­moi­tus­vel­vol­li­suus, jos ha­vait­se­vat epä­koh­tia asi­ak­kai­den koh­te­lus­sa. Huo­nos­ta koh­te­lus­taa tu­lee seu­ra­ta sank­ti­oi­ta. Työn­te­ki­jöi­den taus­tat ja ri­kos­re­kis­te­rit tu­lee sel­vit­tää. So­si­aa­li­alan työn­te­ki­jöil­le tar­vi­taan ter­vey­den­huol­lon ter­hik­kiä vas­taa­va­re­kis­te­ri.

Hol­hous­la­ki

Hol­hous­lain­sää­dän­töä tu­lee uu­dis­taa ja pois­taa va­jaa­val­tai­sek­si ju­lis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­kel­poi­suu­den ra­joit­ta­mi­nen. § 29 pe­rus­teel­la pää­mie­hel­le voi­daan mää­rä­tä vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­ja päät­tä­mään pää­mie­hen kai­kis­ta sel­lai­sis­ta asi­ois­ta joi­den mer­ki­tys­tä pää­mies ei ym­mär­rä. Tä­män mu­kaan vam­mai­nen voi­daan mää­rä­tä vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jan täy­del­li­seen hol­houk­seen, mi­kä on ih­mi­sar­voa louk­kaa­vaa ei­kä lie­ne YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen hen­gen mu­kais­ta.

Omais­ten apua ja asi­an­tun­te­mus­ta ei saa ohit­taa. Tu­etun pää­tök­sen­te­on mal­lia tu­lee ke­hit­tää.29 § tu­lee ku­mo­ta. Vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jien ja maist­raat­tien toi­min­taan uu­si val­von­ta­jär­jes­tel­mä

Vie­raan­nut­ta­mi­nen

Vam­mais­ten ih­mis­ten eris­tä­mis­tä ja vie­raan­nut­ta­mis­ta omai­sis­taan em­me voi sal­lia. Vam­mai­sen omai­set edus­ta­vat useim­mi­ten vam­mai­sen tär­keim­piä ih­mis­suh­tei­ta ja ovat hei­dän kan­nal­taan yh­tei­söl­li­nen rik­kaus. Vam­mais­ten omai­set on huo­mi­oi­ta­va pal­ve­lu­suun­ni­tel­mia laa­dit­ta­es­sa.

Omais­ten ase­ma ja asi­an­tun­te­mus ja tär­keys tun­nus­tet­ta­va ja vi­ral­lis­tet­ta­va ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­luis­sa, vie­raan­nut­ta­mi­ses­ta ja eris­tä­mi­ses­tä va­li­tus­mah­dol­li­suus ja sank­ti­ot.

Vam­mais­ten maa­han­muut­ta­jien ja kie­li­vä­hem­mis­tö­jen äi­din­kie­li, kult­tuu­ri ja iden­ti­teet­ti saa­daan par­hai­ten siir­re­tyk­si ja vah­vis­te­tuk­si lä­hei­ses­sä yh­teis­työs­sä omais­ten ja su­ku­jen kans­sa.

Ke­hi­tys­vam­ma­lai­tok­set

Ke­hi­tys­vam­ma­lai­tos­ten pur­ka­mi­sai­ka­tau­lus­sa tu­lee py­syä, niin et­tei 2020 enää ku­kaan vam­mai­nen asu lai­tok­sis­sa. Pie­niä asu­mis­pal­ve­luyk­si­köi­tä tu­lee ra­ken­taa riit­tä­väs­ti, ei iso­ja uus­lai­tok­sia.

Lai­tok­sis­ta pois­muut­ta­vien vam­mais­ten kun­tou­tus ja yh­teis­kun­taan so­peut­ta­mi­nen tu­lee jär­jes­tää am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen pii­ris­sä val­men­ta­vi­na kou­lu­tuk­si­na.

Omais­hoi­ta­ja

Omais­hoi­ta­jien ase­maa tu­lee pa­ran­taa siir­tä­mäl­lä tu­ki ke­lan pii­riin.


Comments