Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

006 Na­to. Tu­hon tiel­lä ol­laan!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 1.2.2015 14:50

NA­TO

Isän­tä­maa­so­pi­mus vai an­tau­tu­mis­so­pi­mus?

Verk­ko­me­di­an Ko­ti­maan uu­ti­sis­sa kir­joit­ti Ja­nus Put­ko­nen jo 28.8.2014: So­pi­mus­pa­pe­ri pal­jas­taa: ‘Isän­tä­maa­so­pi­mus’ te­kee Na­ton ko­men­ta­jas­ta Poh­jo­lan isän­nän:

– Suo­mes­ta on tu­los­sa uh­ka Ve­nä­jän ja myös omien kan­sa­lais­ten­sa tur­val­li­suu­del­le. In­ter­net­tiin vuo­det­tu ‘Isän­tä­maa­so­pi­mus’ (HNS) ja ‘Yh­tei­sym­mär­ry­sa­si­akir­ja’ (MOU) pal­jas­ta­vat kuin­ka Mur­mans­kin ja Pie­ta­rin por­tit ava­taan NA­TO-jou­koil­le ja Ve­nä­jän Itä­me­ren lai­vas­ton tur­val­li­suus vaa­ran­ne­taan.

– Suo­men vas­tuul­le kuu­luu mm. len­to­kent­tien, sa­ta­mien ja rau­ta­tei­den an­ta­mi­nen NA­TO:n käyt­töön. Puo­lus­tus­voi­mien il­ma- ja me­ri­tu­ki­koh­dat on myös an­net­ta­va so­ti­las­lii­ton käyt­töön. Li­säk­si NA­TO-jou­koil­le on taat­ta­va mm. huol­to­pal­ve­lu­ja, lää­kin­tä­pal­ve­lu­ja, kul­je­tus­ka­lus­ton ra­ken­nuk­sia ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä, min­kä li­säk­si Suo­men on tu­et­ta­va jouk­ko­jen suo­jauk­sen tar­pei­ta ja NA­TO:n ope­raa­ti­oi­den lo­gis­tiik­kaa.

29.01.2015 Ant­ti Pe­so­nen kir­joit­ti ai­hees­ta Pu­heen­vuo­ros­sa: “IPU kään­si NA­TOn isän­tä­maa­so­pi­muk­sen (MOU) suo­mek­si”.

– Suo­mi al­le­kir­joit­ti Na­ton isän­tä­maa­so­pi­muk­sen 4.9.2014. So­pi­mus­ta ei ole kään­net­ty suo­mek­si en­nen kuin It­se­näi­syys­puo­lue (IPU) on sen nyt teh­nyt.

Lai­naus Pe­so­sen blo­gis­ta:

– [Suo­men hal­li­tus te­ki isän­tä­maa­so­pi­muk­sen Na­ton kans­sa sa­las­sa kan­sa­lai­sil­ta ja jo­pa il­man edus­kun­ta­kä­sit­te­lyä. Ky­se on ni­me­no­maan so­pi­muk­ses­ta, vaik­ka hal­li­tus on muu­ta väit­tä­nyt vält­tääk­seen sil­le epä­mu­ka­van edus­kun­ta­kä­sit­te­lyn. On mer­kit­tä­vää, et­tä so­pi­muk­ses­sa ei ole mi­tään va­rau­mia edes Suo­men alu­een käy­töl­le ydi­na­sei­den tu­ki­alu­ee­na.

– So­pi­mus tuo va­ka­van so­ti­laal­li­sen uhan Suo­mel­le, sil­lä se si­säl­tää Suo­men alu­een käyt­tä­mi­sen Ve­nä­jää vas­taan: So­pi­muk­sen joh­dan­nos­ta: “Ot­ta­en huo­mi­oon pe­ri­aat­teen NA­TO-jouk­ko­jen ja yh­teis­työ­kump­pa­nien jouk­ko­jen ko­men­ta­mi­ses­ta ja kont­rol­loin­nis­ta NA­TO-ko­men­non al­la Suo­men ta­sa­val­lan maa­pe­räl­lä tai sen lä­pi rau­han, krii­sin, hä­tä­ti­lan tai konf­lik­tin ai­ka­na NA­TOn so­ti­laal­li­sen toi­min­nan tu­ke­na;”

– Siis “.. Suo­men maa­pe­räl­lä tai sen lä­pi..”]

Ta­val­li­nen tal­la­ja­kin ym­mär­tää mi­tä tai mi­kä on Na­to ja mis­tä se on pe­räi­siin. Na­to, Poh­jois-At­lan­tin Liit­to (North At­lan­tic Tre­aty Or­ga­ni­sa­ti­on) pe­rus­tet­tiin Was­hing­to­nis­sa Yh­dys­val­lois­sa vuon­na 1949. Sil­loin kyl­män so­dan ai­ka­na Na­ton pää­uh­ka oli Neu­vos­to­liit­to, ja jär­jes­tön puo­lus­tus­suun­nit­te­lun en­si­si­jai­se­na läh­tö­koh­ta­na oli Eu­roo­pan alu­een puo­lus­ta­mi­nen suur­hyök­käyk­sen tor­ju­mi­sek­si.

Itäb­lo­kin maat jär­jes­täy­tyi­vät vuon­na 1955 Na­ton vas­ta­pai­nok­si Var­so­van so­ti­las­liit­toon. Vuon­na 1989 kom­mu­nis­tis­ten hal­lin­to­jen sor­tu­es­sa Itä-Eu­roo­pas­sa so­ti­las­lii­ton mer­ki­tys vä­he­ni muo­dol­li­sek­si, kun­nes vii­mein 1. hei­nä­kuu­ta 1991 or­ga­ni­saa­tio lak­kau­tet­tiin vi­ral­li­ses­ti Pra­has­sa. Ge­opo­liit­ti­nen ti­lan­ne oli muut­tu­nut ja so­ti­las­lii­tot kä­vi­vät tar­peet­to­mik­si. Al­koi­ko täs­tä rau­han ja ku­kois­tuk­sen ai­ka? Mi­kä oli NA­TOn vas­taus:

Na­to vain laa­je­nee

Vuon­na 1949 Na­tos­sa oli 12 val­ti­ota. Ny­ky­ään 28 Eu­roo­pan uni­onin maa­ta on jär­jes­tä­nyt tur­val­li­suu­ten­sa Na­to-jä­se­nyy­den kaut­ta. Na­tol­la ei ole ar­mei­jaa. Na­to ei ole vie­lä ke­tään puo­lus­ta­nut? Vai on­ko? Se luot­taa jä­sen­val­ti­oi­den kol­lek­tii­vi­seen puo­lus­tuk­seen? Na­ton tur­va­ta­kuut ovat vain sa­no­ja pa­pe­ril­la. Luot­ta­vat­ko kaik­ki Na­ton jä­sen­val­ti­ot vain sii­hen, et­tä “ol­laan Na­tos­sa”.

Kun krii­si puh­ke­aa ja to­si on ky­sees­sä, NA­TOn jä­sen­maat saa­vat sel­vi­tä ku­kin omil­laan. So­dan syt­ty­es­sä omaa maa­ta pys­ty­vät par­hai­ten puo­lus­ta­maan omat so­ti­laat ei­kä ole va­raa lä­het­tää näi­tä jouk­ko­ja puo­lus­ta­maan vie­ras­ta maa­ta. Suo­mea siis puo­lus­ta­vat ne sa­mat suo­ma­lai­set so­ti­laat ja Suo­men maa­pe­räl­lä ole­vat aseet, kuin sii­nä­kin ti­lan­tees­sa, et­tä em­me ole NA­TOn jä­sen. Vai lä­he­täm­me­kö pa­han päi­vän tul­len omat so­ti­laam­me ul­ko­mail­le, sin­ne, mi­hin Na­ton ko­men­ta­ja käs­kee?

– Tie­ten­kin isoil­la mail­la on isom­mat edut puo­lus­tet­ta­va­na ja ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta voi ol­la edul­lis­ta pu­dot­taa pa­ri ydin­pom­mia Suo­meen, jot­ta isom­mil­ta tap­pi­oil­ta väl­tyt­täi­siin muu­al­la.

NA­TOn ai­ka on ohi

Ne uh­ka­ku­vat, joi­den va­ral­ta NA­TO pe­rus­tet­tiin, ovat hä­vin­neet. Ti­lal­le on luo­tu uu­sia uh­kia. Uh­ka­ku­via, joil­la vie­lä pi­de­tään NA­TOa pin­nal­la. NA­TOs­ta it­ses­tään on tul­lut uh­ka maa­il­man va­kau­del­le. Uu­sien uh­kien kek­si­mi­nen ja van­ho­jen suu­ren­te­lu ei tee maa­il­mas­ta yh­tään va­kaam­paa. Päin vas­toin.

NA­TOn lu­pauk­set

NA­TOn fyy­si­nen voi­ma pe­rus­tuu USA:n so­ti­las­mah­tiin. Tuon so­ti­las­mah­din va­paa­na ole­viin re­surs­sei­hin, jot­ka jää­vät yli, kun glo­baa­li es­ka­loi­tu­mi­nen on jo ta­pah­tu­nut. Nii­hin re­surs­sei­hin jot­ka ovat käy­tet­tä­vis­sä sen jäl­keen kun oma etu on tur­vat­tu.

Im­pe­riu­min­sa vai­ku­tus­val­lan kas­vat­ta­mi­sek­si USA on an­ta­nut so­ti­las­mah­tin­sa käy­tös­tä pal­jon enem­män lu­pauk­sia kuin sil­lä mi­ten­kään on re­surs­se­ja pi­tää niis­tä kiin­ni. Jo­kai­nen lu­paus erik­seen ja yk­sit­täin on pi­det­tä­vis­sä, mut­ta sil­loin pu­hu­taan­kin rau­han ajas­ta. So­ta­ti­lan­tees­sa kor­tit kat­so­taan.

USA:lla on yli tu­hat tu­ki­koh­taa oman alu­een­sa ul­ko­puo­lel­la.

1. Jo­kai­seen näis­tä tu­ki­koh­dis­ta liit­tyy lu­paus so­ti­laal­li­ses­ta tur­vas­ta, jon­ka USA lu­paa toi­sel­le maal­le. Näi­den pien­ten lu­paus­ten li­säk­si ovat 2. isot lu­pauk­set puo­lus­taa ko­ko­nai­sia val­ti­oi­ta, vaik­ka­pa Tai­wan, yh­den mai­ni­tak­se­ni. Sit­ten tu­le­vat 3. Na­tol­le an­ne­tut lu­pauk­set puo­lus­taa sen jä­sen­val­ti­oi­ta.

Maa­il­man so­ti­laal­li­sen ja ta­lou­del­li­sen va­kau­den pe­rus­tak­si on tul­lut Pax Ame­ri­ca­na. Ame­ri­kan aseet ja ra­ha.

En­tä, jos ha­lu­ai­sim­me ero­ta Na­tos­ta?

Jä­se­nyys it­ses­sään on jo meil­le yk­si uu­si uh­ka­ku­va en­tis­ten pääl­le. En­tä, jos ha­lu­am­me ero­ta NA­TOs­ta? Tu­lee­ko meis­tä vi­hol­li­nen, jo­ta vas­taan käy­te­tään so­ti­laal­li­sia ar­tik­lo­ja. – Tuol­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa maa­il­ma on avaa­mat­to­man eri­lai­nen kuin se on tä­nään. Ys­tä­vät ovat muut­tu­neet vi­hol­li­sik­si ja vi­hol­li­set ys­tä­vik­si.

– Olem­me pie­ni kan­sa ja sel­vi­äm­me it­se­näi­se­nä vain vii­saal­la po­li­tii­kal­la, em­me voi­man käy­töl­lä.

On myös mie­tit­tä­vä st­ra­te­gia sil­tä va­ral­ta, et­tä mah­dol­li­sen so­dan seu­rauk­se­na jääm­me hä­vi­äjän puo­lel­le: Ku­ka iloit­see Suo­men it­se­näi­syy­des­tä, jos sen hin­ta­na on vuo­si­tu­han­sien ajan asu­mis­kel­vo­ton maa­pe­rä ja lä­hes vii­mei­seen mie­heen as­ti tu­hot­tu kan­sa.

On­ko NA­TO-jä­se­nyys yk­si­suun­tai­nen tie, jol­ta poik­ke­ami­nen oli­si ka­tast­ro­faa­lis­ta. Ka­tast­ro­faa­lis­ta ja si­ten mah­do­ton­ta. Näin­hän on käy­nyt jo EU jä­se­nyy­den ja Eu­ro-alu­ee­seen kuu­lu­mi­sen kans­sa. – Pa­luu­ta ei ole. Kat­ke­raan lop­puun men­nään. Ai­noa loh­tu­na oli­si, et­tä yh­des­sä men­nään vaik­ka tu­ho­ten ta­lous, ym­pä­ris­tö, naa­pu­ri­suh­teet ja haa­ve hy­vin­voin­ti­val­ti­os­ta!

Tu­hon tiel­lä ol­laan!

– Tu­hon tiel­lä ol­laan!


Comments