Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2015‎ > ‎

001 Shop­pai­le­maan Ve­nä­jäl­le

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 10.1.2015 18:37

Vie­lä jou­lu­kuus­sa 2013 Ete­lä-Kar­ja­lan leh­det ker­toi­vat kaik­kien ai­ko­jen en­nä­tyk­ses­tä, kun kaak­kois­ra­jal­la pau­kah­ti rik­ki 10 mil­joo­nan mat­kus­ta­jan ra­ja. Vuo­den ko­ko­nais­mat­kus­ta­jien mää­rään ar­vi­oi­tiin nou­se­van 10,4 mil­joo­naan. Vuon­na 2012 ra­ja­ny­li­tyk­siä oli 9’626’000.

Vie­lä hei­nä­kuus­sa 2014 ope­tet­tiin You­tu­bel­la ve­nä­läi­siä ylit­tä­mään ra­ja.

Imat­ran ra­jan yli­tys­pai­kal­la avat­tiin uu­det tar­kas­tus­pis­teet jot­ka pal­ve­le­vat mat­kus­ta­jia dri­ve in-pe­ri­aat­teel­la. Myös mui­ta uu­dis­tuk­sia ja kor­jauk­sia teh­tiin, kos­ka val­mis­tau­duim­me vii­su­mi­va­pau­teen.

Val­mis­tau­duim­me vii­su­mi­va­pau­teen

– Niin Suo­mes­sa kuin Ve­nä­jäl­lä­kin. Jos kat­som­me taak­se­päin, niin

– sil­loi­nen Eu­roop­pa- ja ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Ale­xan­der Stub­bin (kok.) ja ny­ky­ään pää­mi­nis­te­rim­me mie­les­tä vii­su­mi­va­paus ete­ni lii­an hi­taas­ti ja hän jo­pa kii­reh­ti asia ja lu­pa­si sen ta­pah­tu­van vuon­na 2018…

– Si­sä­mi­nis­te­ri Päi­vi Rä­sä­nen taas oli huo­lis­saan ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kes­tä­vyy­des­tä, jot­ka hä­nen mie­les­tä ovat jo ny­kyi­siin ää­ri­ra­joil­la

– Ve­nä­jän dip­lo­maat­ti, EU:n lä­het­ti­läs Vla­di­mir Tshi­zhov Ve­nä­jän Ää­nen haas­tat­te­lus­sa 13.7.2013 Ve­nä­jän Ää­ni: “Ve­nä­läis­ten vii­su­min saan­ti saat­taa hel­pot­tua vuo­den lop­puun men­nes­sä”.

Mut­ta näin ei käy­nyt, kos­ka tu­le­vai­suus on tun­te­ma­ton! Tun­te­ma­ton täs­sä­kin mit­ta­kaa­vas­sa ja vii­su­mi­va­paut­ta nyt ei ole odo­tet­ta­vis­sa ai­na­kaan lä­hi­vuo­sien ai­ka­na.

Ei näy enää tääl­lä ra­jan­tun­tu­mas­sa isoa os­tos­mat­kai­li­joi­den mää­rää, he ei­vät häi­rit­se enää pai­kal­li­sia asi­ak­kai­ta os­tos­kes­kuk­sis­sa. Tax-free os­tok­sia ei enää kää­ri­tä kau­pois­sa sil­lä mää­rin niin kuin en­nen. Isot mar­ke­tit kär­si­vät ja hou­kut­te­le­vat nyt pai­kal­lis­ta os­tos­voi­maa…

[Tax\5133­tif]Ro­mah­dus tu­li! Tu­ris­mi-kyy­ni­kot hil­je­ni­vät

Imat­ra­lai­nen-leh­den pää­toi­mit­ta­ja ja kus­tan­nus­joh­ta­ja Kar­ri Kan­na­la kir­joit­ti 31.12.2014 ot­si­kol­la “Ro­mah­dus tu­li-kyy­ni­kot hil­je­ni­vät”.

Hän muun mu­as­sa viit­taa ja si­tee­raa omaa kir­joi­tus­taan ai­hees­ta jo huh­ti­kuus­sa 2014:

– "Rup­lan heik­ke­ne­mi­nen ja Ve­nä­jän on­gel­mat ovat ol­leet man­naa niil­le, jot­ka ovat moit­ti­neet ete­lä­kar­ja­lais­ten kun­tien ja yri­tys­ten in­ves­toin­te­ja os­tos­mat­kai­luun…Ly­hyt­nä­köis­tä ajat­te­lua jo­ka osui vie­lä omaan nilk­kaan. Imat­ran ja Lap­peen­ran­nan seu­duil­la tu­ris­miin teh­dyt in­ves­toin­nit ovat hyö­dyk­si kun­tien kan­ta­vä­es­töl­le.

– Ne luo­vat työ­paik­ko­ja,pa­ran­ta­vat kun­ta­lais­ten­kin käyt­tä­mää inf­raa ja pal­ve­lu­tar­jon­taa se­kä ker­ryt­tä­vät ve­ro­eu­ro­ja kun­tien kas­saan. Kan­na­la jat­kaa "Rup­lan ro­mah­duk­sen mu­ka­na on ro­mah­ta­nut myös tu­ris­mi-kyy­nik­ko­jen ha­lu lous­kut­taa leu­ko­jaan. To­den­nä­köi­ses­ti sil­mät ovat au­en­neet, eh­kä jo­ku lä­hi­pii­ris­tään me­net­tä­nyt työ­paik­kan­sa ja kyy­nik­ko­kin on ta­jun­nut, et­tä ra­ja tuo val­ta­vas­ti hy­vin­voin­tia maa­kun­tam­me.

– Toi­vot­ta­vas­ti rup­la el­pyy no­pe­as­ti ja työ­pai­kat Ete­lä-Kar­ja­las­sa li­sään­ty­vät", näin siis Imat­ra­lai­sen pää­toi­mit­ta­ja Kar­ri Kan­na­la.

Mi­tä sa­noo “Mie­hem­me Mos­ko­vas­ta”?

Lä­he­tys­neu­vos Tom­mi Ki­vi­laak­so pu­he­li­mit­se? (UV 4.01.2015 Mat­ti Saa­rel­la kir­joit­ti).

Ki­vi­laak­son mu­kaan rup­lan syök­sy jät­ti os­tos­mat­kai­li­jat ra­jan taa, mut­ta Tom­mi Ki­vi­laak­son mie­les­tä ei kan­na­ta vie­lä heit­tää kir­ves­tä kai­voon. Rup­lan kur­sin va­jo­ami­nen muis­tut­taa jo vuo­den 1998 va­luut­tak­rii­siä… Vie­lä ei tie­de­tä, mi­tä kaik­kea täs­tä seu­raa. Ki­vi­laak­so ei vä­hät­te­le edes­sä ole­vien vai­keuk­sien suu­ruut­ta. Ra­ja­lii­ken­ne on vä­hen­ty­nyt tun­tu­vas­ti jo ku­lu­va­na vuon­na. Vie­lä huo­nom­paa on lu­vas­sa. Uu­sien vii­su­mien mää­rä on not­kah­ta­nut pe­rä­ti vii­den­nek­sen. Po­ten­ti­aa­lia Ve­nä­jäl­lä riit­tää. Se ei vält­tä­mät­tä tar­koi­ta si­tä, et­tä en­ti­set ra­ja­ny­li­ty­sen­nä­tyk­set ri­ko­taan, kun Ve­nä­jäl­lä koit­ta­vat ta­lou­del­li­ses­ti vau­raam­mat ajat".

Vai­kea sa­noa mil­loin rup­la vah­vis­tuu, jo­ten täy­tyy toi­mia ny­ky­ti­lan­tees­sa ri­pe­äs­ti ja et­siä uu­sia mat­kai­lut­ren­de­jä.

Uu­det tren­dit

Imat­ra­lai­nen 3-4 vii­kon­vaih­de 2015. “Tut­ki­mus sel­vit­ti: Täs­sä uu­det mat­kai­lut­ren­dit”.

Tut­ki­joit­ten mu­kaan tren­dit ovat seu­raa­vat:

– ter­veys-ja hy­vin­voin­ti­mat­kai­lu,
– ruo­ka­mat­kai­lu,
– kou­lu­tus­mat­kai­lu ja
– wild­li­fe-mat­kai­lu.

Yk­si mat­kai­lu­lii­ke­toi­min­nan­ta­voi­te voi­si tut­ki­muk­sen mu­kaan ol­la ve­nä­läis­ten yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien li­sää­mi­nen. Toi­se­na tut­ki­mus nos­taa esiin lap­si­per­hei­den po­ten­ti­aa­lin se­kä ke­hot­taa sel­vit­tä­mään sel­lais­ten hen­ki­löi­den mat­kai­lu­toi­vei­ta, jot­ka ei­vät vie­lä ole käy­neet Suo­mes­sa.

Yh­te­nä po­ten­ti­aa­li­se­na ryh­mä­nä näh­dään myös kol­man­sien mai­den tu­ris­tit, jot­ka voi­si­vat Itä-Suo­mes­sa vie­rail­les­saan käy­dä myös Ve­nä­jäl­lä tai toi­sin päin, esi­mer­kik­si Pie­ta­ris­sa vie­rail­les­saan käy­dä myös Itä-Suo­mes­sa.

Näin siis tren­dit tut­ki­joit­ten mu­kaan!

Toi­vo­tam­me pa­ras­ta, mut­ta jos aja­tel­la, niin käy­tän­nös­sä ei ole help­poa to­teut­taa. Mi­ten esi­mer­kik­si voi hou­ku­tel­la lap­si­per­hei­tä Ve­nä­jäl­tä Suo­meen tai löy­tää Ve­nä­jäl­tä sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka ei­vät ole kos­kaan käy­neet Suo­mes­sa tai vie­lä mo­ni­mut­kai­sem­pi hou­ku­tel­la kol­man­teen mai­den tu­ris­te­ja sii­nä si­vus­sa pii­pah­taa Suo­mes­sa! Mut­ta niin kuin sa­noi Mie­hem­me Mos­ko­vas­ta “ei kan­na­ta vie­lä heit­tä kir­ves­tä kai­voon”.

Ei voi myös sa­noa, et­tä “kyl­lä se sii­tä!”, vaan il­man yrit­tä­jyyt­tä on tur­ha odot­taa nou­sua! Niin kuin sa­no­vat tut­ki­jat­kin, et­tä täy­tyy sel­vit­tää mis­sä asi­ois­sa suo­ma­lai­sel­la mat­kai­lu­sek­to­ril­la on pa­ran­net­ta­vaa, jos ha­lu­am­me edel­leen ol­la hou­kut­te­le­va mat­ka­koh­de ve­nä­läi­sil­le, jo­ten sen kun toi­mi­maan!

Ei niin pa­haa, et­tei­kö jo­tain hy­vää­kin

Kui­ten­kin, ei ole sel­lais­ta pa­haa et­tei oli­si sii­nä jo­tain hy­vää­kin!

Rup­lan ro­mah­duk­sen jäl­keen nyt suo­ma­lai­set ryn­tä­si­vät Ve­nä­jäl­le. En tie­dä las­ke­taan­ko siel­lä kuin­ka pal­jon suo­ma­lai­set tuo­vat nyt sin­ne va­luut­taa. Ai­na­kin tu­ris­ti­vir­ta vil­kas­tui Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le. Nyt kan­nat­taa­kin ha­kea vii­su­mei­ta Ve­nä­jäl­le ja shop­pai­le­maan, näil­tä kul­mil­ta ai­na­kin. Sve­to­gors­kiin tai Vii­pu­riin ja mik­sei myös Pie­ta­riin omal­la au­tol­la to­si hal­val­la ben­sal­la, tai jo­pa Mos­ko­vaan as­ti!

Näin ana­ly­soi ny­ky­ti­lan­net­ta ta­val­li­nen tal­laa­jaa kaak­kois­kul­mil­ta.


Comments