Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

021 Ku­ka sei­soo ruo­ka­jo­nos­sa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 22.12.2014 23:07

EU:n ruo­ka-apu

Eu­roo­pan ko­mis­sio myön­si täl­lä vii­kol­la Suo­mel­le 22,5 mil­joo­naa eu­roa ruo­ka-apuun kau­del­le 2014-2020. Tuo apu tu­lee tar­pee­seen, sil­lä ruo­ka-apua tar­vit­see vii­kot­tain 20’000 -25’000 suo­ma­lais­ta.
– Näin ker­too UV pää­kir­joi­tuk­ses­sa 19.12.2014 ot­si­kol­la: “Ruo­ka-avun tar­ve hät­käh­dyt­tä­vä”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan uu­ti­nen on hät­käh­dyt­tä­vä. Suo­mi, jo­ka on tai sen pi­täi­si ol­la edel­leen hy­vin­voin­ti­val­tio, on ja­kau­tu­nut kah­tia. Huo­no-osai­sil­la ih­mi­sil­lä me­nee en­tis­tä hei­kom­min. Suo­ma­lai­nen so­si­aa­li­tur­va ei enää rii­tä elä­mi­seen. Apua tar­vit­se­vat niin yk­si­näi­set kuin per­heet­kin. Tut­ki­muk­sen mu­kaan vii­den­nes ruo­ka-avun tar­vit­si­jois­ta on työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä.

– Näin jou­lun al­la on hy­vä muis­taa , et­tei kai­kis­sa per­heis­sä ole lu­vas­sa ko­vin run­sas­ta jou­lua edes ruo­ka­pöy­däs­sä.

Ku­ka sei­soo ruo­ka­jo­nos­sa?

Se­kin on tut­kit­tu. Itä-Suo­men yli­opis­ton val­ti­otie­teen mais­te­ri Ma­ria Ohi­sa­lon se­kä pro­fes­so­ri Ju­ho Sa­lon tut­ki­muk­sen mu­kaan ruo­ka-apua jo­not­ta­vat ei­vät enää ole pel­käs­tään syr­jäy­ty­nei­tä yk­si­näi­siä mie­hiä, vaan apua ha­kee use­am­pi pät­kä­työ­läi­nen ja lap­si­per­he. Tut­ki­mus ni­me­ää hei­kon toi­meen­tu­lon syyk­si kor­ke­at asu­mi­sen me­not.

– “Köy­hän pus­sis­sa eh­kä sa­ta­nen kuu­kau­dek­si” 21.12.2014 UV IS­SU Huo­vi­nen

Niuk­ka toi­meen­tu­lo tar­koit­taa käy­tän­nös­sä si­tä, et­tä jo­ka nel­jän­nel­le ruo­kaa ha­ke­val­le jää kuus­sa kor­kein­taan 100 eu­roa käy­tet­tä­väk­si pa­kol­lis­ten me­no­jen jäl­keen ja jo­ka vii­den­nel­lä ei jää mi­tään.

Mi­ten voi­vat ruo­ka­jo­no­lai­set täs­sä hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa?

Ruo­ka-apua saa­vien ih­mis­ten ylei­nen hy­vin­voin­ti on sel­väs­ti al­hai­sem­mal­la ta­sol­la kuin muun vä­es­tön sa­noo Di­ako­ni­an eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja, do­sent­ti Sa­ka­ri Kai­nu­lai­nen.

Ruo­ka-avun ha­ki­jois­ta
– 15,1 pro­sent­tia tun­tee it­sen­sä näl­käi­sek­si mel­ko usein.
– 18,9 pro­sent­tia tun­tee it­sen­sä huo­no-osai­sek­si
– 23,3 pro­sent­tia elää työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä
– 78,0 pro­sent­tia asuu vuok­ra-asun­nois­sa
– 58,1 pro­sent­tia ei pär­jäi­si il­man ruo­ka-apua
– 35,2 pro­sent­tia tun­tee hä­pe­ää lei­pä­jo­nos­sa.

Näin siis hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa! Mi­ten sa­noi­kaan pre­si­dent­ti Kek­ko­nen?

– Kuul­kaa kor­peim­me kuis­kin­taa…

Kan­sa­lai­set.

– Mo­nis­sa mais­sa ta­lou­del­li­nen kas­vu on py­säh­ty­nyt ja työt­tö­myys no­pe­as­ti li­sään­ty­nyt. Voi­mak­kaan ja pit­käai­kai­sen suh­dan­ne la­man mah­dol­li­suut­ta on en­nus­tet­tu. Olem­me to­den­neet, et­tä oman­kaan maam­me kan­sa­lai­set ei­vät ole sääs­ty­neet kai­kil­ta niil­tä vai­keuk­sil­ta, joi­ta sy­väl­le käy­vät on­gel­mat ja muu­tok­set kan­sain­vä­li­ses­sä ta­lou­del­li­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä ai­heut­ta­vat …

– Ni­me­no­maan vai­kei­na ai­koi­na seu­ra­taan tar­koin, ky­ke­nee­kö maan po­liit­ti­nen joh­to huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä kaik­kien kan­sa­lais­ten elä­mi­sen pe­rus­tar­peet, ra­vin­to, asun­to, vaa­te­tus, kou­lu­tus, se­kä ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to voi­daan koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin tyy­dyt­tää. Jos täs­sä epäon­nis­tu­taan, kan­san luot­ta­mus po­liit­ti­seen jär­jes­tel­mään ko­ko­nai­suu­des­saan voi saa­da pa­ho­ja sä­rö­jä.

– Näin sa­noi pre­si­dent­ti Kek­ko­nen.

Ny­kyi­nen po­liit­ti­nen joh­to

Täs­sä yh­tey­des­sä voim­me­kin ky­syä, et­tä ky­ke­nee­kö ny­kyi­nen maan po­liit­ti­nen joh­to huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä kaik­kien kan­sa­lais­ten elä­mi­sen pe­rus­tar­peet voi­daan koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin tyy­dyt­tää? Jos ei, niin “kan­san luot­ta­mus po­liit­ti­seen jär­jes­tel­mään ko­ko­nai­suu­des­saan voi saa­da pa­ho­ja sä­rö­jä”: sa­noi pre­si­dent­ti Kek­ko­nen.

En­nus­tan:
– Niin on ta­pah­tu­va, jos po­liit­ti­nen joh­to ei pys­ty hoi­ta­maan maam­me asi­oi­ta kun­nol­la! Jos vä­hä­va­rai­nen kan­sa jou­tuu odot­ta­maan ti­pah­ta­nei­ta mu­ru­ja rik­kai­den pöy­däl­tä!

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta Oi­kein hy­vää Jou­lua kai­kil­le, niin köy­hil­le kuin rik­kail­le!


Comments