Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

019 Tur­haa kou­lu­tus­ta vai­ko ai­vo­tuh­laus­ta?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 3.11.2014 0:45

“Nyt me­net­tää työn­sä mais­te­ri”
– kir­joit­ti 31.10.2014 Ta­lou­se­lä­mä Sei­ja Hol­ta­ri

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan näin pa­ha ti­lan­ne ei ole ol­lut vuo­si­kym­me­niin, et­tä työt­tö­mien ko­ko­nais­mää­räs­tä aka­tee­mi­sia työt­tö­miä on vii­ti­sen­tois­ta pro­sent­tia ja kou­lu­tet­tu­jen työt­tö­myys kas­vaa no­pe­am­min kuin mui­den työn­te­ki­jöi­den.

Esi­mer­kik­si elo­kuus­sa (2014) työt­tö­mä­nä oli
– 6 200 in­si­nöö­riä,
– 3 700 tra­de­no­mia,
– 3 100 hu­ma­nis­ti­sia tie­tei­tä opis­kel­lut­ta fi­lo­so­fi­an mais­te­ria,
– 2 700 dip­lo­mi-in­si­nöö­riä ja
– 2 300 ylem­män kaup­pa­tie­tei­den tut­kin­non suo­rit­ta­nut­ta hen­ki­löä.

Näi­den vii­den kou­lu­tu­sa­lan työt­tö­miä oli työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön ti­las­to­jen mu­kaan 2 500 enem­män kuin vuot­ta ai­em­min. Suu­ri osa ny­ky­päi­väi­sis­tä kor­ke­akou­lu­te­tuis­ta on jää­nyt työt­tö­mik­si suu­ris­ta yri­tyk­sis­tä ja vien­ti­te­ol­li­suu­des­ta. Kou­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­ses­tä­kö rat­kai­su?

Aka­van pu­heen­joh­ta­ja Stu­re Fjä­der su­pis­tai­si opin­to­jen aloi­tus­paik­ko­ja mer­kit­tä­väs­ti.

– “Tra­de­no­mien ja in­si­nöö­rien am­mat­ti­lii­tot ovat esit­tä­neet, et­tä aloi­tus­pai­kois­ta voi­si kar­sia 25 – 30 pro­sent­tia. Dip­lo­mi-in­si­nöö­rien ja kaup­pa­tie­tei­li­jöi­den kou­lu­tus­ta­kin on lii­kaa. Mää­riä on tar­kas­tel­ta­va kriit­ti­ses­ti. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön pi­täi­si roh­ke­al­la kou­lu­tus­po­li­tii­kal­la oh­ja­ta mää­riä alas”, hän sa­no.

Ei ole pit­kä mat­ka vuo­des­ta 2005 jol­loin nä­kö­jään oli ta­voi­te saa­da kiin­ni Ka­na­da, Yh­dys­val­lat ja Ja­pa­ni kor­ke­akou­lu­tet­tu­jen mää­räs­sä?

“Suo­ma­lai­set ovat kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja”
– kir­joit­ti Si­mo Sal­me­la 14.9.2005 Yli­op­pi­las­leh­des­sä.

– Kor­ke­akou­lu­tet­tu­jen osuus Suo­men vä­es­tös­tä on suu­ri. Kol­ma­so­sa 25-64 -vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta on suo­rit­ta­nut jo­ko yli­opis­to- tai am­mat­ti­kor­ke­akou­lu­tut­kin­non.

Tie­to käy il­mi Ta­lou­del­li­sen yh­teis­työn ja ke­hi­tyk­sen jär­jes­tön (OECD) ei­len ( 13.9.2005) jul­kis­ta­mas­ta kou­lu­tus­jär­jes­tel­mien ver­tai­lu­ra­por­tis­ta.

– OECD-mais­ta ai­no­as­taan Ka­na­das­sa, Yh­dys­val­lois­sa ja Ja­pa­nis­sa on suh­teel­li­ses­ti enem­män kor­ke­akou­lu­tet­tu­ja.

Ra­por­tis­ta käy myös il­mi, et­tä kor­ke­akou­lu­tut­kin­non hank­ki­mi­nen on Suo­mes­sa kan­nat­ta­vaa. Kor­ke­akou­lu­tet­tu­jen työl­li­syy­sas­te on Suo­mes­sa sel­ke­äs­ti OECD-mai­den kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­la.
– Näin siis oli vuon­na 2005!

Ei­pä pro­fes­so­reil­la­kaan me­ne hy­vin

“Tie­de nou­suun? – pro­fes­so­rit te­ke­vät yhä enem­män toi­mis­to­apu­lai­sen teh­tä­viä” Ilk­ka Ah­to­ki­vi Verk­ko­uu­ti­sis­sa 31.10.2014

– Pro­fes­so­ri­lii­ton mie­les­tä Suo­men tie­teen ti­lan nou­suun vai­ku­te­taan vah­val­la ja pit­kä­jän­tei­sel­lä pe­rus­tut­ki­muk­sen ra­hoi­tuk­sel­la se­kä sil­lä, et­tä pro­fes­so­reil­la on ai­kaa teh­dä tut­ki­mus­ta.

– Sen si­jan niin kuin Pro­fes­so­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Maa­rit Va­lo ko­ros­ti lii­ton syys­se­mi­naa­ris­sa Hel­sin­gis­sä, “… pro­fes­so­rit jou­tu­vat te­ke­mään yhä enem­män toi­mis­to­apu­lai­sen teh­tä­viä. Tä­mä ei ole yli­opis­to­jen ei­kä tie­teen edun mu­kais­ta”.

Kan­nat­taa opis­kel­la!
– Val­mis­tu pro­fes­so­rik­si, niin pää­set toi­mis­to­sih­tee­rik­si!


Comments