Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

018 Nä­ky­mät­tö­mät aseet

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 31.10.2014 1:11

Bak­tee­rit, vi­ruk­set, ne pie­net eli­öt elä­vät kaik­ki­al­la, mis­sä on elä­mää: ve­des­sä, maas­sa, muis­sa eli­öis­sä ja myös ih­mi­ses­sä. Ih­mi­sen ihol­la ja li­ma­kal­voil­la on jat­ku­vas­ti suu­ri mää­rä bak­tee­re­ja, jot­ka aut­ta­vat ih­mi­sen im­muu­ni puo­lus­tus­ta tau­te­ja ai­heut­ta­via bak­tee­rei­ta vas­taan. Nä­mä bak­tee­rit ovat ih­mis­ke­hol­le hyö­dyl­li­siä ja nii­tä kut­su­taan nor­maa­lif­loo­rak­si. Mut­ta mo­net bak­tee­rit voi­vat ol­la hai­tal­li­sia eli pa­to­gee­ni­siä.

– Pa­to­gee­ni­suu­del­la tar­koi­te­taan bak­tee­rin omi­nai­suut­ta saa­da ai­kaan eli­mis­tös­sä tau­ti. Bak­tee­rit ovat yk­si­so­lui­sia mik­ros­koop­pi­sen pie­niä eli­öi­tä eli mik­ro­be­ja. Kui­ten­kaan useim­mat bak­tee­rit ei­vät ole pa­to­gee­ni­siä.

Ny­ky­ään tie­däm­me pal­jon näis­tä, niin hyö­dyl­li­sis­tä kuin hai­tal­li­sis­ta­kin, bak­tee­reis­ta. Mi­ten oli mui­nai­sai­koi­na. Tun­nis­ti­ko ih­mi­nen niit­ten ole­mas­sa­oloa?

Jos su­kel­lam­me sy­vem­mäl­le ih­mis­kun­nan his­to­ri­aan, niin Van­has­ta tes­ta­men­tis­ta löy­tyy sel­lai­sia uh­kia ih­mis­tä koh­taan, jo­ta ny­ky­päi­vä­nä voi­si sa­noa sa­pe­lin­ka­lis­te­luk­si. Esi­mer­kik­si Moo­sek­sen kol­mas kir­ja jae 26:16 ja 25 niin mi­nä ran­kai­sen tei­tä. Mi­nä lä­he­tän teil­le va­roi­tuk­sek­si hi­vut­ta­van tau­din ja kuu­meen, jot­ka riu­dut­ta­vat sil­män­ne ja ku­lut­ta­vat elin­voi­man­ne … mi­nä lä­he­tän ru­ton tei­dän kes­kuu­teen­ne ja te jou­dut­te vi­hol­lis­ten­ne ar­moil­le.

Pa­to­gee­ni­siä bak­tee­rei­ta ih­mi­set ovat käyt­tä­nyt asee­na jo mui­nai­sa­jois­ta vaik­ka bak­tee­ri-ni­meä ei­vät vie­lä tien­neet­kään. Tau­tien avul­la so­ta-ai­ka­na on yri­tet­ty ai­heut­taa kuo­le­maa jo 1300-lu­vul­la. Mus­tan sur­man rie­hu­es­sa Eu­roo­pas­sa vuo­si­na vi­hol­lis­kau­pun­kei­hin am­mut­tiin tau­tiin kuol­lei­den ruu­mii­ta ka­ta­pul­til­la.

– Mus­ta sur­ma oli Eu­roop­paa 1347 – 1352 run­nel­lut pan­de­mia, jon­ka ar­vi­oi­daan tap­pa­neen noin kol­ma­so­san maa­no­san vä­es­tös­tä. Suu­rin osa tut­ki­jois­ta us­koo, et­tä ky­sees­sä oli pai­se­rut­to­pan­de­mia, jo­ka oli ai­kai­sem­min­kin pyyh­käis­syt Eu­roo­pan yli – ku­ten Kons­tan­ti­no­po­lis­sa vuon­na 542 le­vin­nyt Jus­ti­ni­anuk­sen rut­to. Kui­ten­kin toi­set läh­teet pi­tä­vät keuh­ko­rut­toa to­den­nä­köi­sem­pä­nä ru­ton muo­to­na, kos­ka se ky­ke­nee tart­tu­maan ih­mi­ses­tä toi­seen toi­sin kuin pai­se­rut­to, jo­ta le­vit­ti­vät vain kir­put ja ro­tat. On esi­tet­ty mui­ta­kin hy­po­tee­se­ja ku­ten et­tä mus­ta sur­ma oli­si ol­lut ebo­lan ta­pai­nen ve­ren­vuo­to­kuu­me.

Vas­ta 1800-lu­vun lo­pul­la ha­vait­tiin, et­tä tar­tun­ta­tau­te­ja ai­heut­ta­vat mik­ro­bit. Ha­vain­to ava­si uu­sia ja kau­his­tut­ta­via mah­dol­li­suuk­sia käyt­tää tau­di­nai­heut­ta­jia aseik­si.

Bak­tee­rit – bi­olo­gi­nen ase, jon­ka avul­la voi hyö­kä­tä so­dan syt­ty­es­sä vi­hol­lis­ta koh­ti. Eli bi­olo­gi­nen so­dan­käyn­ti. Tä­mä tar­koit­taa tau­tia ai­heut­ta­vien bak­tee­rien ta­hal­li­seen le­vit­tä­mi­seen. Tä­mä ase ei tu­hoa mi­tään ra­ken­nuk­sia tai ko­nei­ta vaan se on suun­nat­tu en­si­si­jai­ses­ti ih­mi­siä, kar­jaa ja vil­jel­miä vas­taan. Nä­ky­mä­tön ja tap­pa­va­na Bi­oa­seis­ku voi la­maut­taa vä­es­tön ai­heut­ta­mal­la pa­nii­kin. Kar­jaan ja vil­jel­mil­le koh­dis­tu­vat is­kut voi­vat joh­taa elin­tar­vi­ke­pu­laan ja ta­lous­ka­tast­ro­fiin.

Voi­ko ny­ky­päi­vä­nä sääs­tyä bi­oa­seis­kus­ta? Rau­han ai­ka­na eh­kä, mut­ta so­dan syt­ty­es­sä bi­oa­sei­ta kos­ke­vat so­pi­muk­set ei­vät ole voi­mas­sa.

Ge­ne­ven so­pi­mus

Ih­mis­ten ha­vah­tu­mi­nen täl­lais­ten jouk­ko­tu­ho­asei­den vaa­roi­hin vaa­ti toi­min­taa, jo­ten vuon­na 1925 oli laa­dit­tu Ge­ne­ven so­pi­mus, jon­ka mu­kaan kiel­let­tiin ke­mi­al­lis­ten ja bak­te­ri­olo­gis­ten asei­den käyt­tö. Vuon­na 1972 so­pi­mus­ta laa­jen­net­tiin (Bi­oa­se­kon­ven­tio) si­ten, et­tä se kiel­tää kai­ken bi­olo­gis­ten asei­den tuo­tan­non, kul­je­tuk­sen, va­ras­toin­nin ja käy­tön lu­kuun ot­ta­mat­ta tut­ki­mus­työ­tä pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa, jot­ta vas­ta­kei­no­ja voi­daan ke­hit­tää.

So­pi­mus­ten on­gel­ma­na on se, et­tä ne ovat voi­mas­sa lä­hin­nä vain rau­han ai­ka­na. So­ta mer­kit­see so­pi­muk­se­ton­ta ti­laa, jol­loin on va­rau­dut­ta­va kaik­kiin vaih­to­eh­toi­hin. Myös so­pi­muk­sen edel­leen ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut vai­ke­aa ja 7.12.2001 päät­ty­nyt kon­fe­rens­si jäi tu­lok­set­to­mak­si.

On se to­del­la iro­nis­ta, et­tä toi­set älyk­käät tut­ki­jat omis­ta­vat elä­män­sä bak­tee­rien tau­tien nu­jer­ta­mi­seen ih­mi­ses­sä ja toi­set taas in­nok­kaas­ti kes­kit­ty­vät ih­mis­ten nu­jer­ta­mi­seen tau­tien vä­li­tyk­sel­lä.

Toi­vo­taan, et­tä nuo en­sim­mäi­set älyk­käät pi­tä­vät pin­tan­sa kor­ke­am­mal­la kuin nuo toi­set, jot­ka ha­lu­avat mei­dät nu­jer­taa tau­tien avul­la.

Läh­tei­tä:
– Ar­no For­sius
– Wi­ki­pe­dia
– Ää­net­tö­mät aseet – kuin­ka to­del­li­nen uh­ka on?


Comments