Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

017 Mer­ke­lin pih­dit

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 24.10.2014 22:21

Kir­joi­tin blo­gin 19.3.2014 “Sak­san pans­sa­rit Uk­rai­naan” Ar­ve­lin sil­loin, et­tä mm. Sak­san pans­sa­rit saat­ta­vat läh­teä Uk­rai­naan

Kom­men­toi­jat syyt­ti­vät mi­nua nat­si­kor­tin hei­lut­ta­mi­ses­ta ja neu­vos­top­ro­pa­gan­das­ta ja epäil­tiin, et­tä tus­kin­pa niin ta­pah­tuu? Mut­ta Pu­ti­nin pas­sa­rit kyl­lä.

Ko­pi­oin tä­hän kir­joi­tuk­seen muu­ta­man kom­men­tin. Esi­mer­kik­si:

Pert­ti Vää­nä­nen
– “Tus­kin­pa nyt sen­tään sak­sa­lai­sia tank­ke­ja Uk­rai­naan.”

Rei­jo Tos­sa­vai­nen
– “Sak­san tan­kit? Kyl­lä ne ovat tsaa­ri Pu­ti­nin tan­kit, jot­ka ovat jo käyn­nis­sä ja odot­ta­vat läh­tö­käs­kyä…”

Sep­po Hildén
– “Jep, jep, blo­gis­til­ta taas tut­tua ve­nä­jäp­ro­pa­gan­daa. Syyl­lis­te­tään Ve­nä­jän toi­mis­ta en­na­koi­vas­ti Sak­saa ja ve­de­tään taas tut­tu nat­si­kort­ti esiin. Blo­gis­ti pe­lot­te­lee pro­pa­gan­dis­ti­ses­ti Sak­san tan­keil­la, vaik­ka oi­ke­as­ti ai­no­at tan­kit jot­ka ovat ol­leet liik­keel­lä ja men­neet vie­raan val­ti­on puo­lel­le, kuu­lu­vat Ve­nä­jäl­le.”

Er­land Sa­lo
– “Nou­see neu­vos­to­kas­va­tus ja pro­pa­gan­da Vi­olan ali­ta­jun­nas­ta pin­taan.”

Nyt pu­hu­vat muut.

Esi­mer­kik­si Ros­sia24 oh­jel­mas­sa “Sak­san le­opar­dit koh­ti Uk­rai­naa!?”

– Vi­de­os­sa ker­ro­taan, et­tä juu­ri en­nen syys­kuun 2014 kan­sain­vä­lis­tä so­ta­har­joi­tus­ta Uk­rai­nas­sa Län­si-Uk­rai­nan asuk­kaat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan sak­sa­lai­sen 34 tan­kin ko­lon­nan, jo­ka ha­vain­to­jen mu­kaan ai­em­min ylit­ti Puo­lan ja Uk­rai­nan ra­jan.
– Ko­lon­nan pää­mää­räs­tä ei ol­lut tark­kaa tie­toa, mut­ta se oli mat­kal­la mer­kit­tä­väs­ti itäi­sem­pään paik­kaan, kuin mis­sä so­ta­har­joi­tuk­set pi­det­tiin.

Voi vain ar­vail­la mi­hin Le­opard-tan­kit oli­vat mat­kal­la. Ja tä­mä ka­lus­ton siir­to teh­tiin so­ta­har­joi­tus­ten var­jol­la.

Sak­san roo­li Uk­rai­nan krii­sis­sä

Nyt an­nan pu­heen­vuo­ro sak­sa­lai­sel­le ih­mi­soi­keus­tais­te­li­jal­le Rüdi­ger Kla­se­nil­le. Mi­tä miel­tä hän on Sak­san tan­keis­ta, Mai­da­nis­ta ja Sak­san roo­lis­ta Uk­rai­nan krii­sis­sä?

– Sak­sa­lai­nen ih­mi­soi­keus­tais­te­li­ja Rüdi­ger Kla­sen ker­too Sak­san puut­tu­van Uk­rai­nan asi­oi­hin. Hä­nen mu­kaan Sak­san kaut­ta oli ra­hoi­tet­tu Uk­rai­nan konf­lik­ti ni­mel­tään “Mai­dan”, vaik­ka si­tä ei pys­ty suo­raan to­dis­ta­maan (ei voi kur­kis­taa mak­su­pa­pe­rei­hin), kos­ka kaik­kea tä­tä joh­taa Ci­ti­Bank Lon­toos­sa. Tie­do­tus­vä­li­neet jat­ku­vas­ti ker­to­vat, et­tä Sak­sa on suu­rin net­to­mak­sa­ja ja Kla­sen ker­to­muk­sen mu­kaan Sak­sa myös ra­hoit­taa Na­ton ope­raa­ti­oi­ta maa­il­mal­la.

– Ve­do­ten taas tie­do­tus­vä­li­nei­hin Kla­sen to­tea, et­tä “pi­an so­ti­laam­me lä­he­te­tään Uk­rai­naan osal­lis­tu­maan so­ti­laal­li­siin ope­raa­ti­oi­hin”.
– So­ti­lai­ta val­mis­te­taan Na­ton asi­an­tun­ti­joi­den joh­dol­la.
– Ne ovat so­ti­laal­li­sia lei­re­jä, esi­mer­kik­si Lat­vi­an alu­eel­la.
– Siel­lä sai­vat kou­lu­tuk­sen sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka sit­ten osal­lis­tui­vat ope­raa­ti­oon “Mai­dan”.
– Myös Uk­rai­naan lä­he­te­tään agent­te­ja, jot­ka opet­ta­vat, val­mis­ta­vat ja oh­jaa­vat ih­mi­siä.

Kat­so­taan­pa st­ra­te­gi­ses­ti.

Kak­si sil­lan­pää­ase­maa: Uk­rai­na se­kä Lat­via ja Vi­ro, yh­des­sä muo­dos­ta­vat pih­dit, jot­ka osoit­ta­vat Val­ko­ve­nä­jän kaut­ta Mos­ko­vaa koh­ti. Pih­dit ei­vät vie­lä ole yh­dis­ty­neet. Näin Val­ko­ve­nä­jäs­tä voi tul­la sa­man­lai­nen läh­tö­koh­ta-ase­ma, jos­ta pää­see Mos­ko­vaa koh­ti, kuin mi­kä oli ase­tel­ma toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa.

Kla­sen ver­taa st­ra­te­gis­ta ti­lan­net­ta toi­seen maa­il­man­so­taan, jol­loin Hit­ler mars­si en­sin Bal­ti­an mai­hin sit­ten Sta­ling­ra­diin päin. Myös sil­loin oli­vat ole­mas­sa pih­dit niin poh­jois- kuin ete­lä­suun­nas­sa. On­ko Sak­sa so­ti­laal­li­ses­ti muo­dos­ta­mas­sa Mer­ke­lin pih­te­jä, jot­ka kiin­ni pu­ris­tu­es­saan saa­vat ot­teen Mos­ko­vas­ta?

Täs­sä vi­de­os­sa val­ta­kun­nan­kans­le­ri Hit­le­rin Blizk­rieg’n pih­dit:

– Sak­sa­lais­ten hyök­käys al­koi sil­loin­kin Uk­rai­nas­ta, mut­ta pi­an se jat­kui myös poh­joi­ses­sa … mut­tei se pih­tien yh­dis­tä­mi­nen sil­loin on­nis­tu­nut suun­ni­tel­man mu­kaan ja Sak­sa hä­vi­si so­dan.

Mit­kä lie­ne­vät ny­kyi­sen Sak­san liit­to­kans­le­rin “pih­tien” ta­voit­teet? On­ko Rüdi­ger Kla­sen oi­ke­as­sa ja Mer­kel ta­voit­te­lee Mos­ko­vaa? On­ko kat­se pi­dem­mäl­lä kuin Uk­rai­na! Ken­ties Mos­ko­va ja sii­tä­kin eteen­päin? Ar­vaa­ma­ton hän kuu­lem­ma on ja it­se sak­sa­lai­set­kaan ei­vät ym­mär­rä hä­nen po­li­tiik­kaan­sa.

Pe­las­taa­ko hän ja laa­jen­taa Eu­roo­pan. Vai ken­ties ha­jot­taa?


­pa­ge

Comments