Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

016 Ve­nä­läis­ten kiin­teis­tö­kau­pat

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 19.10.2014 7:24

La­ki­va­li­okun­ta kä­sit­te­lee aloit­teen kiin­teis­töo­mis­tuk­sen ra­joit­ta­mi­ses­ta kir­joit­ti 15.10.2014 verk­ko­uu­ti­sis­sa Ilk­ka Ah­to­ki­vi.

– Kan­sa­ne­dus­ta­ja Su­na Ky­mä­läi­nen (sd.) iloit­see la­ki­aloit­teen­sa, jol­la ra­joi­tet­tai­siin kol­man­sien mai­den kan­sa­lais­ten ja yh­tei­sö­jen kiin­teis­töo­mis­tus­ta, saa­mas­ta koh­te­lus­ta edus­kun­nan la­ki­va­li­okun­nas­sa, leh­ti kir­joit­taa.

Olen mie­len­kiin­nol­la seu­ran­nut Ky­mä­läi­sen ak­tii­vi­suut­ta saa­da la­ki, jo­ka ra­joit­tai­si Eta-mai­den (Eu­roo­pan ta­lou­sa­lue) ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vien hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen oi­keut­ta hank­kia Suo­mes­ta kiin­teis­tö­jä. Ha­lu­ako Ky­mä­läi­nen eris­tää Suo­men­maan ko­ko ETA’n ul­ko­puo­lis­ten mai­den kiin­teis­tö­mark­ki­noil­ta? Ny­ky­me­no

Esit­teen “Kiin­teis­tön ja asun­non han­kin­ta Suo­mes­sa” mu­kaan:
– “Ul­ko­maa­lai­nen voi va­paas­ti hank­kia kiin­teis­tön tai asun­non Suo­mes­ta. Kiin­teis­tön han­kin­ta ta­pah­tuu Suo­men la­kien mu­kai­ses­ti jo­ko os­ta­mal­la tai esi­mer­kik­si vuok­raa­mal­la. Ul­ko­maa­lai­nen voi saa­da kiin­teis­tön omis­tuk­sen myös pe­rin­tö­nä, lah­ja­na tai vaih­to­na.” Täs­sä ei pu­hu­ta mi­tään ETA-mais­ta tai ETA’n ul­ko­puo­li­sis­ta mais­ta.

Mi­tä hyö­tyä oli­si Suo­mel­le sii­tä, et­tei yk­si­kään maa ETA:n ul­ko­puo­lel­ta tu­li­si kiin­teis­tö­mark­ki­noil­le Suo­meen? Ny­ky­ään eni­ten kiin­teis­tö­jä ovat os­ta­neet ve­nä­läi­set, jo­ten Lex Ky­mä­läi­nen koh­dis­tui­si juu­ri ve­nä­läi­siin os­ta­jiin. Täs­tä­kö se lie­nee kan­sa­ne­dus­ta­ja Ky­mä­läi­sel­lä ky­sy­mys?

Ai­ka on aja­nut la­ki­aloit­teen ohi

Ei tar­vit­se ol­la kan­sa­ne­dus­ta­ja vaan ää­nes­tä­jä, jo­ka vä­hän­kin seu­raa ai­hees­ta asi­an­tun­ti­joit­ten kir­joi­tuk­sia ja kes­kus­te­lua tie­do­tus­vä­li­neis­sä huo­ma­tak­seen, et­tä ve­nä­läis­ten kiin­teis­tö­kaup­pa on jo hii­pu­nut ja et­tä ve­nä­läi­siä ei enää sii­nä mää­rin, kuin vuo­si­na 2007 – 2008, kiin­nos­ta Suo­men kiin­teis­tö­mark­ki­nat. Asi­an kä­sit­te­ly la­ki­va­li­okun­nas­sa on jo pa­has­ti jäl­ki­ju­nas­sa!

Täl­lä het­kel­lä ve­nä­läis­ten te­ke­mis­tä kau­pois­ta suu­rem­pi osa on myyn­te­jä kuin os­to­ja.

“Ve­nä­läi­set myy­vät pois kiin­teis­tö­jä” kir­joit­ti Imat­ra­lai­nen leh­ti 4.3.2014 Ma­ri Lää­pe­ri.

– "Täl­lä het­kel­lä ti­lan­ne on se, et­tä ve­nä­läi­set myy­vät jo­pa enem­män jo os­ta­mi­aan ta­lo­ja pois, kuin os­ta­vat uu­sia…
– Ve­nä­läis­ten te­ke­mien kiin­teis­tö­kaup­po­jen huip­pu­vuo­det oli­vat 2006 – 2007, ja nyt pa­rin vuo­den si­säl­lä ti­lan­ne on Pulk­ki­sen mu­kaan muut­tu­nut mer­kit­tä­väs­ti.

– In and Out LKV:n kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä En­sio Pulk­ki­sen mu­kaan ve­nä­läi­set os­ta­vat pal­jon Suo­mes­ta myös mök­ke­jä ja van­ho­ja ta­lo­ja, jot­ka ei­vät lii­em­min kiin­nos­ta suo­ma­lai­sia os­ta­jia täl­lä het­kel­lä."

Ja vie­lä:
– “Mat­kus­tus­kiel­lot saa­vat ve­nä­läi­set luo­pu­maan kiin­teis­töis­tään Suo­mes­sa” Yle uu­ti­set Ko­ti­maa 3.6.2014

– "Ve­nä­läis­ten ha­luk­kuus luo­pua kiin­teis­töo­mis­tuk­sis­taan on huo­mat­tu ete­lä­kar­ja­lai­sis­sa kiin­teis­tö­vä­li­tys­toi­mis­tois­sa. En­sim­mäi­set mer­kit ovat ol­leet il­mas­sa jo vuo­si sit­ten, mut­ta var­sin­kin vuo­den alus­ta myyn­ti­toi­mek­si­an­not ovat li­sään­ty­neet.

– Myyn­tiin on tul­lut lo­ma-asun­to­ja lai­das­ta lai­taan, mut­ta myös ta­val­li­sia ko­te­ja oma­ko­ti- ja ker­ros­ta­lois­ta. Osas­sa lo­ma-asun­to­ja nä­kyy jo koh­teen hoi­ta­mat­to­muus, jo­ka ker­too sii­tä, et­tä mö­kil­lä ei ole ol­lut käyt­töä.".

Näin siis ti­lan­ne tääl­lä het­kel­lä! En­sin sak­sa­lai­set “os­ti­vat ko­ko Suo­men”, nyt ve­nä­läi­set

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Su­na Ky­mä­läi­nen ajaa asi­aa eteen­päin vain saa­dak­seen “sen kaut­ta it­sel­leen po­liit­ti­sen hyö­dyn vaa­lien lä­hes­ty­es­sä”.

Ku­ka os­ti kiin­teis­tö­jä Suo­mes­ta en­nen kuin tän­ne tu­li ve­nä­läi­nen os­ta­ja tai os­ta­ja Ve­nä­jäl­tä? En tie­dä tark­kaa, mut­ta olen lu­ke­nut jos­tain, et­tä suo­ma­lai­sil­la oli pel­ko, et­tä sak­sa­lai­set os­ta­vat ko­ko Suo­men, sil­loin ve­nä­läi­siä os­ta­jia ei var­mas­ti Suo­mes­sa vie­lä nä­ky­nyt. Vas­ta Neu­vos­to­lii­ton ha­jo­ami­sen jäl­keen, kun it­se­kin muu­tin tän­ne, ve­nä­läi­siä al­koi liik­kua ja jo­ku kir­joit­ti, et­tä “rus­so­foo­bi­koil­le au­ke­ni tai­vas, nyt sai hä­täil­lä ja pe­lä­tä oi­kein sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä”. Eli pel­ko sak­sa­lai­sis­ta siir­tyi nyt ve­nä­läi­siin?

Mut­ta myy­ty mi­tä myy­ty tä­hän as­ti. Si­tä ta­kai­siin tus­kin saa! ja sii­hen ei ole syy­pää ve­nä­läi­nen os­ta­ja, kos­ka kaup­pa ta­pah­tuu vain, jos on tar­jon­taa!

Pi­täi­si­kö Ky­mä­läi­sen muut­taa aloit­teen esi­mer­kik­si “Aloi­te kiel­tää suo­ma­lais­ten kiin­teis­tö­jen myyn­ti ETA-mai­den ul­ko­puo­lel­le.” Eh­kä sil­loin enää ei ku­kaan suo­ma­lai­sis­ta myi­si kiin­teis­tö­jä ei ve­nä­läi­sil­le ei­kä ke­nel­lä­kään muil­le “ul­ko­puo­li­sil­le”.

En­tä vau­ras­tu­va Kau­ko-Itä

Tu­le­vai­suus on tun­te­ma­ton. Po­liit­ti­nen ti­lan­ne maa­il­mas­sa on epä­va­kaa! Yl­lä­tyk­siä voi tul­la mis­tä suun­nas­ta maa­il­maa vaik­ka­pa Eu­raa­si­as­ta tai Kii­nas­ta… Niin kuin yl­lä­tys ta­pah­tui ve­nä­läis­ten koh­dal­la. Ei ole pit­kä ai­ka sii­tä kuin ke­huim­me ja iloit­sim­me sii­tä kuin­ka pal­jon ve­nä­läi­siä tu­lee ja kun­ka pal­jon ra­haa he tuo­vat Suo­mel­le.

Nyt se ai­ka on jo ai­na­kin osit­tain ta­ka­na. Niin kuin kir­joit­taa ve­nä­läi­nen leh­ti Ga­se­ta. Ru – Газета.Ру 17 lo­ka­kuu­ta 2014. Ju­lia Po­go­re­lo­va: “Ve­nä­läi­set pa­ke­ne­vat Suo­mes­ta”

– Leh­ti ker­too, et­tä, jos ve­nä­läi­set jat­ka­vat edel­leen omis­ta­mien­sa kiin­teis­tö­jen myy­mis­tä niin se voi vai­kut­taa ne­ga­tii­vi­ses­ti ko­ko Suo­men kiin­teis­tö­mark­ki­noi­hin.

Pri­an. Ru leh­ti:

– Ve­nä­läi­set os­ta­vat nyt (2013) jo eni­ten kiin­teis­tö­jä Bul­ga­ri­as­ta, Es­pan­jas­ta, Sak­sas­ta, Ita­li­as­ta, Mon­te­neg­ros­ta, Krei­kas­ta. Suo­mi ja Lat­via ovat lä­hes ta­sois­sa.

En ole eks­pert­ti mut­ta tun­tuu sil­tä, et­tä tääl­lä Lex Ky­mä­läi­sen lail­la ki­ris­te­tään vie­lä enem­män ti­lan­net­ta ja sil­lä voi ol­la ihan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa yl­lät­tä­vi­äkin kään­tei­tä Suo­men kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la!

Ol­koon se os­ta­ja sit­ten ve­nä­läi­nen tai sak­sa­lai­nen omas­ta mark­ki­na­osuu­des­ta pi­tää tais­tel­la ei­kä tu­ho­ta si­tä, muu­ten maa­il­man mark­ki­nat vie­vät men­nes­sään vii­mei­set­kin rip­peet…


Comments