Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

014 Val­mis­tau­dum­me so­taan

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 7.9.2014 15:31

Ai­na­kin Imat­ra on hy­vin va­rus­tau­tu­nut suo­jaa­maan si­vii­li­kan­saa. Sii­tä ker­too meil­le Imat­ra­lai­nen leh­ti ot­si­kol­la “Suo­ja­paik­ko­ja riit­tä­väs­ti”, Joo­nas Ta­pa­ni­nen. Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan

– "Idän ja län­nen ki­ris­ty­neet vä­lit ovat säi­käyt­tä­neet mo­net ra­jan tun­tu­mas­sa asu­vat. Mo­ni on myös miet­ti­nyt, mi­tä teh­dä jos aseel­li­nen konf­lik­ti koh­dis­tui­si Suo­meen. Vi­ra­no­mai­set ei­vät an­na suo­ria vas­tauk­sia hei­tä si­to­vien sa­las­sa­pi­to­so­pi­mus­ten ta­kia.

– Ai­na­kin yh­des­sä asi­as­sa imat­ra­lai­sil­la on syy­tä huo­kais­ta. Vä­es­tön­suo­jien ka­pa­si­teet­ti on kau­pun­gin asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na kor­kea. Täl­lä het­kel­lä Imat­ral­la on 366 vä­es­tön­suo­jaa, jois­ta ylei­siä vä­es­tön­suo­jia on vii­si. Työ­paik­ko­jen yh­tey­des­sä vä­es­tön­suo­jia on 50 ja asu­mi­sen yh­tey­des­sä 307. Yh­teen­sä suo­ja­paik­ko­ja on 26 282 hen­ki­löl­le. Kau­pun­gin vä­ki­lu­vun ol­les­sa 28 188, il­man suo­ja­paik­kaa jäi­si siis rei­lu 1900 imat­ra­lais­ta.

– Ete­lä-Kar­ja­lan pe­las­tus­lai­tok­sen joh­ta­va tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja An­sa Ko­mi pi­tää suo­ja­paik­ko­jen mää­rää riit­tä­vä­nä. – Poik­keus­ti­las­sa, ku­ten so­dan syt­ty­es­sä vä­es­tön­suo­jien an­ta­maa tur­vaa täy­den­ne­tään eva­kuoin­tien avul­la. Käy­tän­nös­sä eva­kuoi­mat­ta jää­neet mah­tui­si­vat näi­hin ole­mas­sa ole­viin vä­es­tön­suo­jiin, Ko­mi sa­noo."

Täl­lai­set kir­joi­tuk­set kuin muut­kin esi­mer­kik­si 5.9.14 Imat­ra­lai­nen: “So­ti­las­po­lii­sit har­joit­te­le­vat Ete­lä-Kar­ja­las­sa” pa­ne­vat tie­ten­kin ih­mi­set miet­ti­mään on­ko se so­ta to­del­la­kin niin lä­hel­lä? Mi­tä jos se so­ta al­kaa­kin huo­men­na?

Eli suo­raan sa­no­en ja il­man sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suut­ta, mei­dän täy­tyy val­mis­tau­tua niin pa­ke­ne­maan suo­jaan kuin myös läh­te­mään evak­koon!

Olem­me­ko hen­ki­ses­ti val­mii­ta sii­hen?

Ai­na­kin mi­nus­ta tun­tuu, et­tei se so­ta sy­ty­kään ai­na­kaan vie­lä näil­lä kul­mil­la, kos­ka en ha­lua sen syt­ty­vän! Kuu­lem­ma tun­tui niin ol­leen kan­san kes­kuu­des­sa myös vii­me so­tien lä­hes­ty­es­sä­kin. Toi­vom­me pa­ras­ta mut­ta pa­hem­paan­kin on hy­vä va­rau­tua. Maa­il­ma, niin Itä kuin Län­si on le­vo­ton. On hy­vä tie­tää tääl­lä Imat­ral­la, et­tä pom­mi­suo­jia riit­tää kai­kil­le eva­kuoi­mat­ta jää­neil­le.

– Jos huo­men­na al­kaa so­ta


Comments