Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

009 Pa­hoin­pi­te­li­vät­kö ve­nä­läi­set rek­ka­kus­kit uk­rai­na­lai­sen vir­ka­vel­jen?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.3.2014 0:18

“Ra­ja­var­ti­jat löy­si­vät pa­has­ti kyl­met­ty­neen rek­ka­kus­kin Imat­ral­la”
– ot­si­kol­la ker­toi Imat­ra­lai­nen leh­ti 24.3.2014

Teks­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan ra­ja­var­ti­jat oli­vat löy­tä­neet var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Imat­ran ra­ja­ny­li­tys­pai­kan rek­ka­par­kis­ta louk­kaan­tu­neen ja pa­has­ti kyl­met­ty­neen uk­rai­na­lai­sen kul­jet­ta­jan. Hen­ki­lö oli yö­py­nyt rek­ka­par­kis­sa ja kaa­tu­mi­sen tai vas­taa­van seu­rauk­se­na lou­kan­nut pään­sä ja maas­sa maa­tes­saan eh­ti­nyt kyl­met­tyä pa­has­ti. Hen­ki­löl­le an­net­tiin en­si­apua ja hä­net toi­mi­tet­tiin pi­kai­ses­ti Ete­lä-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­laan saa­maan hoi­toa.

Kas, kum­ma! Kul­jet­ta­ja on­kin uk­rai­na­lai­nen! Jos hän oli ta­juis­saan niin var­mas­ti pys­tyi ker­to­maan jo­tain ta­pah­tu­mas­ta. Ra­jan ylit­tä­vien rek­ko­jen kus­keis­ta puo­les­taan suu­rin osa on ve­nä­läi­siä.

Leh­ti kir­joit­taa: [… kaa­tu­mi­sen tai vas­taa­van seu­rauk­se­na lou­kan­nut pään­sä ja maas­sa maa­tes­saan eh­ti­nyt kyl­met­tyä pa­has­ti.] Mi­tä se tar­koit­taa “vas­taa­van seu­rauk­se­na”? Ei­kös voi­si suo­raa kir­joit­taa­kin, et­tä epäil­lään pa­hoin­pi­te­lyä?

Kum­mal­lis­ta se­kin, et­tei val­vo­tul­la alu­eel­la ku­kaan näh­nyt mi­tään tai ei kuul­lut mi­tään! Ei­kö Ra­ja­var­ti­os­sa ole jo­ka kul­mal­la vi­de­oka­me­rat? Jo ra­jaa lä­hes­tyt­tä­es­sä jo­kai­nen as­kel vi­de­oi­daan ja tal­len­ne­taan.

Vai vai­kut­ta­vat­ko ul­ko­po­liit­ti­set suh­teem­me Ve­nä­jään sii­hen mi­ten asi­aa tut­ki­taan Suo­mes­sa?


Comments