Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

007 Voi­ton päi­vä 13.3.

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.3.2014 21:52

Oli­ko Suo­mel­la ol­lut mah­dol­li­suus vält­tää Tal­vi­so­taa Neu­vos­to­lii­ton kans­sa? Tä­tä ky­se­le­vät myös tut­ki­jat Ve­nä­jäl­lä.

Jos men­nään Tal­vi­so­das­ta 1939-40 hie­man his­to­ri­as­sa taak­se­päin, niin Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä oli Vuon­na 1932 Hel­sin­gis­sä sol­mit­tu ys­tä­vyys- ja hyök­kää­mät­tö­myys­so­pi­mus jo­ka oli uu­dis­tet­tu Mos­ko­vas­sa vuon­na 1934, jol­loin si­tä pi­den­net­tiin 31. jou­lu­kuu­ta 1945 as­ti.

– So­pi­muk­ses­sa osa­puo­let ta­ka­si­vat ra­jo­jen­sa louk­kaa­mat­to­muu­den, puo­lu­eet­to­ma­na py­sy­mi­sen, jos toi­nen osa­puo­li jou­tui­si so­taan ja lu­pa­si­vat py­syä eros­sa so­pi­muk­sis­ta ja liit­tou­mis­ta, jot­ka oli­si­vat “avoi­mes­ti vi­ha­mie­li­siä” tois­ta osa­puol­ta koh­taan. Rii­dat lu­vat­tiin rat­kais­ta rau­ha­no­mai­ses­ti ja puo­lu­eet­to­mas­ti.
– Neu­vos­to­liit­to ir­ti­sa­noi hyök­kää­mät­tö­myys­so­pi­muk­sen ve­do­ten Mai­ni­lan lau­kauk­siin en­nen hyök­käys­tään Suo­meen 30. mar­ras­kuu­ta 1939.
– Hyök­käys rik­koi myös Tar­ton rau­han­so­pi­mus­ta ja Kan­sain­lii­ton pe­rus­kir­jaa.

Siis, vuon­na 1938 tä­mä so­pi­mus oli vie­lä voi­mas­sa kun Neu­vos­to­liit­to al­koi pyy­tää ra­jan siir­tä­mis­tä Le­ning­ra­din kau­pun­gis­ta kau­em­mak­si ja st­ra­te­gi­sia alu­ei­ta tu­ki­koh­tia var­ten ai­na­kin Han­ko­nie­meä vuok­rat­ta­vak­si.

Suo­men de­le­gaa­tio

Toi­mi­ko Suo­men de­le­gaa­tio sil­loin Mos­ko­vas­sa oi­kein kun ei suos­tu­nut an­ta­maan Kar­ja­lan­kan­nak­sel­ta pa­rin­kym­me­nen ki­lo­met­riä vyö­hy­ket­tä Neu­vos­to­lii­tol­le ja pois­tui neu­vot­te­luis­ta. Tä­mä oli haas­te Sta­li­nil­le.

Sen seu­rauk­se­na Mai­ni­lan lau­kauk­set ja noot­ti Suo­mel­le. 30. mar­ras­kuu­ta var­hain aa­mul­la pu­na­täh­ti­set neu­vos­to­so­tu­rit Isä Sta­li­nin in­noit­ta­ma­na lau­la­en läh­ti­vät aut­ta­maan Suo­mi-Kau­no­tar­ta / Suo­mi-Красавица. “Tu­lem­me aut­ta­maan te­ke­mään sel­vää”: Le­ning­ra­din so­ti­las­pii­rin pie­ni ope­raa­tio:

Suo­men val­loit­ta­mi­nen oli suun­ni­tel­tu kuin se oli­si Le­ning­ra­din so­ti­las­pii­rin pie­ni ope­raa­tio ja voit­to oli tar­koi­tus saa­vut­taa Sta­li­nin syn­ty­mä­päi­vään men­nes­sä, eli 21. jou­lu­kuu­ta. Mut­ta so­dan ku­lu­es­sa niin ei käy­nyt ja tais­te­lu­ken­täl­le pi­ti siir­tää muis­ta­kin so­ti­las­pii­reis­tä ih­mis­voi­maa. Joit­ten­kin ve­nä­läis­ten tut­ki­joit­ten mu­kaan Suo­men lu­miin, soi­hin, met­siin ja tien­var­siin jäi pu­na­täh­ti­siä so­tu­rei­ta noin puo­li mil­joo­naa. Tä­mä Mos­ko­van rau­ha as­tui voi­maan 13. maa­lis­kuu­ta 1940.

Lo­pul­ta Neu­vos­to­liit­to ot­ti kui­ten­kin sen mi­tä ha­lu­si, eli siir­si ra­jan Le­ning­ra­dis­ta kau­em­mas ja sil­le tu­li mah­dol­li­suus lait­taa tu­ki­koh­tia mie­lin mää­rin val­loi­te­tuil­le alu­eil­le. Mos­ko­van rau­ha

Wi­ki­pe­dia:
– "Luo­vu­tet­tui­hin alu­ei­siin kuu­lui­vat:
– Kar­ja­lan­kan­nas (muun mu­as­sa Vii­pu­rin ja Kä­ki­sal­men kau­pun­git)
– Laa­to­kan Kar­ja­la (muun mu­as­sa Sor­ta­va­lan kau­pun­ki)
– Osia Sal­las­ta ja
– Kuu­sa­mos­ta eli Sal­lan – Kuu­sa­mon alue
– Suo­men hal­lit­se­ma osa Ka­las­ta­ja­saa­ren­toa Pet­sa­mos­ta
– Suo­men­lah­den ul­ko­saa­ret: Suur­saa­ri, Ty­tär­saa­ri, La­van­saa­ri ja Seis­ka­ri

Mui­ta rau­ha­neh­to­ja oli­vat muun mu­as­sa:

– Han­gon vuok­raa­mi­nen Neu­vos­to­lii­tol­le lai­vas­to­tu­ki­koh­dak­si seu­raa­vik­si 30 vuo­dek­si
– Me­ne­tet­ty­jen alu­ei­den ta­lou­del­lis­ten lai­tos­ten pa­laut­ta­mi­nen (ko­neet ym.)
– Liit­tou­tu­mat­to­muus Neu­vos­to­liit­toa vas­taan.

Eli vuon­na 1938 Neu­vos­to­lii­ton pyyn­nöt oli­vat pal­jon pie­nem­mät kuin mi­hin rau­han­so­pi­muk­ses­sa lo­pul­ta pääs­tiin. Oli­si­ko ol­lut vii­saam­paa jat­kaa sil­loin neu­vot­te­lu­ja Mos­ko­vas­sa ja eh­kä pääs­tä hel­pom­mal­la kuin lop­pu­jen lo­puk­si kä­vi?

Ny­kyi­nen kes­kus­te­lu

Ve­nä­läi­ses­sä me­di­as­sa asi­as­ta kes­kus­tel­laan niin tut­ki­joit­ten kes­ken kuin laa­jas­ti TV oh­jel­mis­sa, eli oli­ko tä­män so­dan syy Neu­vos­to­lii­ton alu­een laa­jen­ta­mi­nen vai­ko stra­te­gi­set ta­voit­teet? Asi­aan liit­ty­viä ar­kis­to­ja kuu­lem­ma ei ole vie­lä avat­tu Ve­nä­jäl­lä ei­kä Suo­mes­sa­kaan.

Mi­nua asia kiin­nos­taa, kos­ka kau­an us­koin Neu­vos­to­lii­ton suo­ma­lai­se­na, et­tä mei­tä vi­ha­taan eri­tyi­ses­ti sen ta­kia, et­tä val­ko­suo­ma­lai­set (белофинны) hyök­kä­si­vät sil­loin ja jos­sain vai­hees­sa so­ta oli ni­mel­tään­kin “Белофинская война” – “Val­ko­suo­ma­lais­ten so­ta”.

Mut­ta nyt men­nään tä­tä päi­vää ja iloit­sen sii­tä, et­tä tä­mä 13. maa­lis­kuu­ta oli tuon so­dan Voi­ton­päi­vä Suo­mel­le, jo­ten on­nit­te­lut puo­les­ta­ni!

Hy­vä Suo­mi, säi­ly­tit it­se­näi­syy­den!


Comments