Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

006 Vi­ron ja Ve­nä­jän ra­ja­so­pi­mus

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 18.2.2014 10:27

Vi­ro ja Ve­nä­jä al­le­kir­joit­ta­vat ra­ja­so­pi­muk­sen tä­nään tiis­tai­na Mos­ko­vas­sa. So­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­vat mai­den ul­ko­mi­nis­te­rit Ur­mas Pa­et ja Ser­gei Lav­rov. Yle Uu­ti­set Ul­ko­maat 18.2.2014.

Leh­ti­kir­joi­tus­ten mu­kaan Vi­ro ja Ve­nä­jä ovat läm­mit­tä­neet vuo­sia vii­lei­nä py­sy­nei­tä vi­ral­li­sia suh­tei­taan. Mai­den pää­mi­nis­te­rit ovat is­tu­neet sa­man pöy­dän ää­reen en­sim­mäi­sen ker­ran yli kah­dek­saan vuo­teen. Maat ovat teh­neet ra­ja­so­pi­muk­sen jo vuon­na 2005, mut­ta maat rii­tau­tui­vat so­pi­muk­sen joh­dan­to­kap­pa­lees­ta ja so­pi­mus rau­ke­si.

Tä­nään voim­me­kin lu­kea, et­tä maat al­le­kir­joit­ta­vat Mos­ko­vas­sa ra­ja­so­pi­muk­sen. Var­si­nai­sen so­pi­muk­sen li­säk­si ul­ko­mi­nis­te­rit al­le­kir­joit­ta­vat so­pi­muk­sen me­ri­ra­jas­ta Nar­van edus­tal­la ja Suo­men­lah­del­la. Al­le­kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen mo­lem­pien mai­den par­la­ment­tien pi­tää vie­lä ra­ti­fi­oi­da so­pi­mus.

Näil­lä nä­ky­miin, jos mai­den par­la­men­tit ra­ti­fi­oi­vat so­pi­muk­sen, jo­ka mie­les­tä­ni to­den­nä­köi­ses­ti ta­pah­tuu, niin Ve­nä­jä saa vii­su­mi­va­pau­den EU:n kans­sa Vi­ron kaut­ta. On­ko Vi­ro sit­ten it­se­näi­sem­pi val­tio EU:ssa, kun pys­tyy te­ke­mään Ve­nä­jän kans­sa so­pi­muk­sen vii­su­mi­va­pau­des­ta, kuin esi­mer­kik­si Suo­mi? Kaik­ki­han tie­ten­kin ovat it­se­näi­siä, mut­ta toi­set ovat it­se­näi­sem­piä kuin toi­set.

Jos näin ta­pah­tuu, niin en­tis­tä suu­rem­pi osa Ve­nä­jän tu­ris­ti­vir­ras­ta siir­tyy Vi­roon. Näin on osit­tain jo ta­pah­tu­nut. Jo­ten voim­me hen­gäh­tää hel­po­tuk­ses­ta tääl­lä kaak­kois-kul­mil­la, jos­sa kyl­ve­tään ve­nä­läis­vas­tai­suut­ta jo­pa kan­sa­ne­dus­ta­jien ad­res­seil­la!

Kum­mal­lis­ta se­kin!


Comments