Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

005 Ra­jal­la hil­jais­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 4.2.2014 23:22

Mo­net ovat var­maan jo huo­man­neet liik­ku­es­saan Imat­ra-Sve­to­gorsk ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta Ve­nä­jäl­le, et­tä maa­nan­tais­ta 3.2.2014 al­ka­en on pää­ra­ken­nus sul­jet­tu ra­ken­nuk­sen pa­ran­nus- ja laa­jen­nus­töi­den ajak­si ja tul­li- ja ra­ja­tar­kas­tus­toi­min­not ovat siir­ty­neet ti­la­päis­ti­loi­hin.

Pää­ra­ken­nuk­sel­le vie­väl­le kais­tal­le aja­vat vain ne, joil­la on tul­li­sel­vi­tet­tä­vää, eli ras­kaan lii­ken­teen ajo­neu­vot se­kä lin­ja-au­tot ja osa hen­ki­löau­tois­ta.

Ei­len lii­kuim­me edes-ta­kai­siin ja käy­tim­me nii­tä ti­la­päis­kop­pe­ja. Kuu­lem­ma nä­mä pa­ran­nus- ja laa­jen­nus­työt jat­ku­vat mar­ras­kuu­hun as­ti. Meil­lä ra­ja­ny­li­tys me­ni no­pe­as­ti mo­lem­piin suun­tiin ja oli lä­hes poik­keuk­sel­li­sen hil­jais­ta ai­na­kin hen­ki­löau­to­lii­ken­tees­sä.

Tä­nään saim­me­kin lu­kea (UV 3.2.2014 17:50 “Ra­ja­lii­ken­teen kas­vu py­säh­tyi”), et­tä näil­lä kul­mil­la hen­ki­lö­lii­ken­ne kään­tyi las­kuun se­kä Vaa­li­maal­la et­tä Nui­ja­maal­la, mut­ta Imat­ral­la ja Vai­nik­ka­las­sa hen­ki­lö­lii­ken­ne li­sään­tyi vii­me vuo­den tam­mi­kuus­ta.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­la kir­jat­tiin tam­mi­kuus­sa 2014 854’300 yli­tys­tä… Mi­ten lie­nee ol­lut vii­me tam­mi­kuus­sa? Täy­tyy ot­taa huo­mi­oon se seik­ka, et­tä Ve­nä­jän ra­ja­ny­li­tyk­sis­tä, 80 %, teh­dään Kaak­kois-Suo­men kaut­ta…

“Vi­ro ve­tää ve­nä­läi­siä” kir­joit­ti blo­gis­saan
– "Mis­sä men­nään Suo­men ve­nä­läis­mat­kai­lus­sa?
– Ta­ne­li Do­bo­ro­wols­ki | tam­mi­kuu 3, 2014

– Vii­me vuon­na on ol­lut ha­vait­ta­vis­sa myös tiet­ty­jä merk­ke­jä ve­nä­läis­mat­kai­lun pai­no­pis­tei­den muu­tok­sis­ta. Ver­tai­lu­koh­dak­si voi­daan ot­taa esi­mer­kik­si Vi­ro, jon­ne ve­nä­läis­mat­kai­lun kas­vu on kiih­ty­nyt vuo­den 2013 kol­me­na en­sim­mäi­se­nä vuo­si­nel­jän­nek­se­nä. Tuo­na ajan­jak­so­na ve­nä­läis­ten Vi­ron-mat­kat kas­voi­vat pe­rä­ti 23 %. Vi­ro­lai­sis­sa tie­do­tus­vä­li­neis­sä ol­lei­den uu­tis­ten mu­kaan myös ve­nä­läis­ten jou­lu- ja uu­den vuo­den se­son­gin mat­kai­lu on li­sään­ty­nyt vah­vas­ti vuo­den ta­kai­ses­ta.

Jos vie­lä hie­man li­sä­tään ve­nä­läis­vas­tai­suut­ta näil­lä Kaak­kois-kul­mil­la, niin muis­tot mil­joo­nas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä jää­vät pi­an his­to­ri­aan! Ja mi­tä se mer­kit­see­kään elin­kei­no­elä­mäl­le.


Comments