Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2014‎ > ‎

001 In­ke­ri­läis­ten or­po­las­ten luo­vu­tuk­set Neu­vos­to­liit­toon

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 15.1.2014 0:34

Suo­meen jat­ko­so­dan ai­ka­na si­joi­te­tuis­ta in­ke­ri­läi­sis­tä las­ten osuus oli 22’447 hen­keä, eli 35,5 % ko­ko­nais­mää­räs­tä. Or­po­lap­sia oli jou­kos­sa 841 hen­keä. Joit­ten­kin läh­teit­ten mu­kaan Suo­mes­sa oli jat­ko­so­dan ai­ka­na yk­si­tyis­per­heis­sä kas­vat­tei­na noin 700 or­poa tai muu­ten tur­va­ton­ta in­ke­ri­läis­las­ta. Vä­li­rau­ha

So­ta päät­tyi Suo­men koh­dal­la vuon­na 1944 ja Vä­li­rau­han­so­pi­mus mää­rä­si pa­laut­ta­maan so­ta­van­git ja in­ter­noi­dut neu­vos­to­kan­sa­lai­set, mut­ta va­paa­eh­toi­ses­ti tul­leet in­ke­ri­läi­set oli­vat mo­ni­mut­kai­sem­mas­sa ase­mas­sa.

Syk­syl­lä 1944 ve­nä­läi­set to­teut­ti­vat Suo­mes­sa mit­ta­van kam­pan­jan in­ke­ri­läis­ten pa­laut­ta­mi­sek­si. Joit­ten­kin läh­teit­ten mu­kaan vi­ral­li­nen Suo­mi sal­li in­ke­ri­läis­ten jo­ko jää­dä tai pa­la­ta, mut­ta kui­ten­kin vi­ra­no­mai­set an­toi­vat yli 60’000 in­ke­ri­läi­sen olin­paik­ka­tie­dot Val­von­ta­ko­mis­si­ol­le ja neu­vos­to­liit­to­lai­set ja suo­ma­lai­set up­see­rit kier­si­vät ym­pä­ri maan hou­kut­te­le­mas­sa in­ke­ri­läi­siä ta­kai­siin Neu­vos­to­liit­toon. Heil­le lu­vat­tiin, et­tä pää­se­vät omil­le ko­ti­seu­duil­le, mut­ta pää­mää­rä oli­kin vie­dä hei­dät sy­väl­le Ve­nä­jäl­le.

– Ai­hees­ta olen kir­joit­ta­nut muu­ta­man blo­gin, löy­tyy tääl­tä ja tääl­tä, mut­ta nyt on ky­sy­mys Suo­mes­sa ol­leis­ta neu­vos­to­liit­to­lai­sis­ta lap­sis­ta, jois­ta to­den­nä­köi­ses­ti suu­rin osa oli in­ke­ri­läi­siä.

Ky­sy­mys otet­tiin esil­le neu­vos­to­kan­sa­lais­ten pa­lau­tus­ten jär­jes­te­ly­jä kos­ke­vas­sa neu­vot­te­lus­sa 10. mar­ras­kuu­ta 1944. Pää­tök­sen mu­kaan las­ten­ko­deis­sa ja huol­to­lai­tok­sis­sa ol­leet lap­set pi­ti yk­si­se­lit­tei­ses­ti pa­laut­taa.

Myös oli an­net­tu oh­jeet ot­taa sel­vää pal­jon­ko neu­vos­to­lap­sia oli yk­si­tyi­sis­sä per­heis­sä. Si­sä­mi­nis­te­ri­ön siir­to­vä­ena­si­an osas­ton il­moi­tuk­sen mu­kaan suo­ma­lai­siin yk­si­tyis­ko­tei­hin, etu­pääs­sä maa­lais­ta­loi­hin, oli si­joi­tet­tu or­po­ja tai muu­ten van­hem­pi­aan vail­la ol­lei­ta in­ke­ri­läi­siä, kar­ja­lai­sia ja mui­ta neu­vos­to­lap­sia 841 hen­keä. Pe­tos

Kos­ka vi­ra­no­mai­sil­la ei ol­lut tark­kaa tie­toa las­ten si­jain­nis­ta, niin ot­to­van­hem­pia, jot­ka ha­lu­si­vat pi­tää lap­sen oma­naan, pyy­det­tiin täyt­tä­mään vi­ral­li­nen ano­mus, jos­sa oli­vat tie­ten­kin tie­dot lap­ses­ta ja hä­nen olin­pai­kas­taan. Jos oli­si yk­si­se­lit­tei­ses­ti il­moi­tet­tu, et­tä kaik­ki pa­lau­te­taan, lap­sia eh­kä oli­si pii­lo­tet­tu ja toi­mi­tet­tu vaik­ka Ruot­siin

Eli täs­sä­kin ta­pah­tui mie­les­tä­ni pe­tos. Eli pyy­tä­mäl­lä kas­vat­ti­van­hem­mil­ta vi­ral­li­sia ano­muk­sia Liit­tou­tu­nei­den Val­von­ta­ko­mis­sio sai tie­toon­sa or­po­las­ten tar­kat osoit­teet, joi­ta si­sä­mi­nis­te­riö ja sen siir­to­vä­ena­si­an osas­to­kaan ei­vät tien­neet. Ano­muk­siin oli lii­tet­ty jo­pa muu­ta­man lap­sen it­sen­sä kir­joit­ta­ma il­moi­tus ha­lus­ta jää­dä per­hee­seen.

Sa­mal­la pal­jas­tui, et­tä ano­muk­sen teh­neet kas­vat­ti­van­hem­mat ha­lu­si­vat pi­tää ot­to­lap­sen­sa oma­naan… Ih­mi­set oli­vat jo tot­tu­neet lap­siin ja mo­net ha­lu­si­vat pi­tää hei­dät per­hees­sään… He oli­vat kiin­ty­neet lap­siin ja lap­set kas­vat­ta­jiin­sa, mut­ta nyt lap­set voi­tiin ha­kea ko­deis­ta vaik­ka po­lii­si­voi­min. Näin­kin ta­pah­tui. Lap­sia oli kaik­ki­aan 481. Mat­ka Neu­vos­to­liit­toon

Hel­sin­gis­tä lap­set lä­he­tet­tiin ju­nal­la koh­ti Vii­pu­ria 14.1.1945 klo 17. Ta­san 68 vuot­ta sit­ten. Mat­kaan läh­ti 213 van­hem­paa vail­la ole­vaa las­ta se­kä 40 las­ta, jot­ka läh­ti­vät per­heen­sä mu­ka­na. Lu­et­te­loi­duis­ta lap­sis­ta jäi Suo­meen 126. Heis­tä 36 oli al­le vuo­den tai yli 16 vuo­den van­ho­ja.

Vii­pu­riin saa­pui saa­pui 331 so­ta­or­poa. Heis­tä 32 oli al­le vii­den vuo­den ikäi­siä, hei­dät oh­jat­tiin Le­ning­ra­din las­ten­hoi­to­lai­tok­siin. Lap­sis­ta 261 oli 5-16 ikäi­siä ja hei­dät mää­rät­tiin las­ten­hoi­to­lai­tok­siin muil­le alu­eil­le: Ja­ros­la­viin ja Vo­log­daan 100 las­ta ja Ka­lii­nin alu­eel­le 51 las­ta. Pää­hal­lin­non oh­jees­sa mää­rät­tiin 38 yli 16 vuo­ti­as­ta las­ta am­mat­ti­kou­lu­tuk­seen Ka­li­ni­nin alu­eel­le.

Eli lap­set kul­je­tet­tiin niin kuin in­ke­ri­läi­set­kin sy­väl­le Ve­nä­jäl­le kur­jiin olo­suh­tei­siin. Or­po­lap­sil­le Suo­mes­sa oli­si var­mas­ti ol­lut suo­tui­sam­mat olot ja pa­rem­pi tu­le­vai­suus. Lap­set oli­vat tie­ten­kin Neu­vos­to­lii­ton “omai­suut­ta”, jo­ten hei­dät vaa­dit­tiin ta­kai­siin. Oli­si­ko Suo­mi voi­nut vas­tus­taa or­po­las­ten lä­het­tä­mis­tä Neu­vos­to­liit­toon? Vai pe­lät­tiin­kö si­tä, et­tä se vai­kut­taa Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton suh­tei­siin? Las­ten koh­ta­lo

Kir­jal­li­suu­des­sa voim­me lu­kea, et­tä sil­loin Suo­mes­sa mo­net ot­to­van­hem­mat toi­mi­vat ri­pe­äs­ti ja eh­ti­vät pii­lot­taa lap­sen­sa ja vie­dä esim. Ruot­siin, mut­ta suu­rem­pi osa ko­ki var­mas­ti Neu­vos­to­lii­tos­sa vai­ke­am­man koh­ta­lon, jos tus­kin sel­vi­si hen­gis­sä. Suo­ma­lai­sia vi­hat­tiin.

Epä­sel­vä on muu­ten­kin or­po­las­ten koh­ta­lo, kos­ka Suo­meen oli tuo­tu 841 or­po­las­ta ja huol­toa vail­la ole­vaa las­ta ja pa­lau­tet­tu­ja oli 331.

Min­ne jou­tui­vat ne 510 las­ta ja mi­kä hei­dän koh­ta­lon­sa voi ol­la? He­rää ky­sy­mys vie­lä sii­nä ta­pauk­ses­sa kun Hel­sin­gis­tä läh­ti tiet­ty mää­rä lap­sia ja seu­raa­va­na päi­vä­nä Vii­pu­ris­sa oli­vat hie­man toi­sen­lai­set lu­vut?

Kir­joi­tuk­se­ni pe­rus­tu pää­osin Toi­vo Flin­kin tut­ki­muk­siin, jois­ta hän ker­too kir­jas­saan “Ko­tiin kar­ko­tet­ta­vak­si”. In­ke­ri­läi­sen siir­to­vä­en pa­lau­tuk­set Suo­mes­ta Neu­vos­to­liit­toon vuo­si­na 1944 – 1955.


Comments