Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

038 Suo­mi oli val­mis Tal­vi­so­taan

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 30.11.2013 21:45

Neu­vos­to­lii­ton ja Suo­men vä­li­nen ns. Tal­vi­so­ta al­koi 30. mar­ras­kuu­ta 1939, eli yli 70 vuot­ta sit­ten näi­nä päi­vi­nä. En­nen muut­toa Suo­meen tie­sin sen ni­mel­lä “Белофинская война” – “Val­ko­suo­ma­lais­ten so­ta” Kou­lui­käi­se­nä ja hie­man myö­hem­min­kin us­koin et­tä syyl­li­si­nä so­dan al­kuun oli­vat suo­ma­lai­set. En­nen Neu­vos­to­lii­ton ro­mah­ta­mis­ta oli jo jos­tain saa­tu epä­vi­ral­lis­ta tie­toa, et­tä Neu­vos­to­liit­to­han hyök­kä­si en­sim­mäi­se­nä.

Nyt, kun Ve­nä­jä on tun­nus­ta­nut ja myön­tä­nyt asi­an oi­ke­as­sa va­los­sa, olen enem­män pe­ril­lä tal­vi­so­dan al­ka­mi­ses­ta ja sen seu­rauk­sis­ta. En­nen luu­lin, et­tä hyök­käys oli äkil­li­nen, et­tä Suo­mi ei odot­ta­nut si­tä. So­dan val­mis­te­lut Suo­mes­sa

Jo lo­ka­kuus­sa 1939 Suo­mes­sa oli il­moi­tet­tu ylei­ses­tä lii­ke­kan­nal­le­pa­nos­ta. Mar­ras­kuun 1939 lop­puun men­nes­sä Suo­mes­sa oli kes­ki­tet­ty Neu­vos­to­lii­ton ra­jal­le muun mu­as­sa 15 jal­ka­vä­en di­vi­si­oo­naa ja 7 eri­kois­ryh­mää. Suo­men ar­mei­ja oli hy­vin va­rus­tet­tu ja sil­lä oli kaik­ki tar­peel­li­nen aseis­tus so­taa var­ten.

Ran­nik­ko­alu­een puo­lus­tus­voi­mat oli­vat val­mii­na yh­teis­toi­miin ja
– 29 so­ta­lai­vaa val­mius­ti­las­sa, myös
– il­ma­voi­mis­sa 270 ko­neet­ta,
– ty­kis­tös­sä 900 lii­ku­tel­ta­vaa aset­ta,
– 270 tais­te­lu­len­to­ko­net­ta,
– 60 pans­sa­ri­vau­nua …

Ar­mei­jaan oli mää­rät­ty
– 337’000 mies­tä ja sen li­säk­si
– suo­je­lus­kun­nan ja “Lot­ta Svärd”:in noin 110’000 ih­mis­tä.
– Ruot­sa­lai­set, nor­ja­lai­set ja tans­ka­lai­set va­paa­eh­tois­jou­kot: 11’500 ih­mis­tä.

Kun ote­taan huo­mi­oon tois­tu­vat täy­den­nyk­set re­ser­vi­läi­sis­tä, niin ko­ko­nai­suu­te­na so­das­sa oli mu­ka­na 500’000 – 600’000 ih­mis­tä. So­dan ai­ka­na Suo­mi sai apua 13 maas­ta

So­dan ai­ka­na Suo­mi sai apua 13 maas­ta. Eni­ten aut­toi­vat Eng­lan­ti, USA, Rans­ka ja Ruot­si. Apu tu­li len­to­ko­nei­na (350), ko­ne­ki­vä­rei­nä (6’000) pat­ruu­noi­na jne. Ra­has­ta tu­li 90% Yh­dys­val­lois­ta, lo­put Eu­roo­pan mais­ta, pää­asi­as­sa Rans­kas­ta ja Skan­di­na­vi­as­ta.

Puo­lus­tuk­sen vah­va­na tu­ke­na oli Man­ner­hei­min lin­ja, jo­ka oli ra­ken­net­tu maas­toon ja hy­vin tai­ta­vas­ti käy­tet­ty sii­hen myös luon­non muo­dos­tu­mia ka­na­via, har­ju­ja, met­sä­maa­ta, jo­kia ja pu­ro­ja. Pu­hu­mat­ta­kaan sen lin­noi­tuk­sis­ta te­räs­be­to­ni­si­ne bunk­ke­rei­neen, piik­ki­lan­ka ai­toi­neen, pans­sa­ries­tei­neen, juok­su­hau­toi­neen Jos us­koa läh­tee­seen, jo­ta käy­tin, niin sen puo­lus­tus­vyö­hyk­keen sy­vyys oli 90 km.

Eli Suo­mi oli val­mis­tau­tu­nut hyök­käyk­seen ja vaik­ka Neu­vos­to­liit­to oli yli­voi­mai­nen ja sil­lä oli suu­ri ma­te­ri­aa­li­nen etu. Esi­mer­kik­si Neu­vos­to­lii­tol­la oli 425’640 so­ti­las­ta (vas­taan ​​265’000 suo­ma­lais­ta), ty­kis­töyk­si­köi­tä 2’876 (vas­taan ​​534), tank­ke­ja 2’289 (vs. 26), il­ma­voi­mia 2’446 (vs. 270). Suo­men so­ta­te­ol­li­suus oli hy­vin heik­ko ja riip­pu­vai­nen Eu­roo­pan tar­vik­keis­ta.

Täs­tä syys­tä Sta­lin aloit­ti so­dan il­man val­mis­te­lua ja luu­li, et­tä pa­ris­sa vii­kos­sa so­ta päät­tyy. Tä­män suun­ni­tel­man es­ti Suo­men ar­mei­ja, jo­ta joh­ti en­ti­nen tsaa­rin ken­raa­li K. G. Man­ner­heim, jo­ka osoit­ti yl­lät­tä­vän vah­van vas­tus­tuk­sen. Sta­li­nin käs­kys­tä Suo­mea koh­ti läh­ti mil­joo­na pu­na-ar­me­alais­ta jois­ta 105 päi­väs­sä me­neh­tyi 400’000 hen­keä ja van­geik­si jou­tui 5’567 hen­ki­löä eli tap­pi­ot oli­vat 40%.

Suo­men puo­lel­ta 500 – 600’000 hen­ki­lös­tä me­neh­tyi 100’000, eli 20%, jo­ten Neu­vos­to­lii­ton tap­pi­ot oli­vat suh­tees­sa 2-ker­tai­set.

Omat ko­ke­muk­set:

Olin to­si pie­ni, mut­ta sil­loin pak­kas­tal­ve­na ai­kui­nen vä­ki ym­pä­ril­lä­ni oli pe­lois­saan ja kuun­te­li pi­me­äs­sä huo­nees­sa ty­kis­tön jy­ri­nää. Ky­läm­me oli ra­jan­pin­nas­sa. Se pel­ko hei­jas­tui mi­nuun. Luu­len, et­tä ko­vien pak­kas­ten ta­kia naa­pu­rus­tot ke­rään­tyi­vät yh­teen niin tur­val­li­suus­syis­tä kuin sääs­tääk­seen polt­to­pui­ta.

Olin kah­den tä­ti­ni kans­sa ma­joit­tu­nut naa­pu­ri­ta­loon Ru­am­mä­el­le ja muis­tan, et­tä ta­lon etei­seen oli tuo­tu pak­ka­ses­ta leh­mä, et­tei me­neh­tyi­si ja eh­kä läm­mit­täi­si mei­tä­kin. Ai­na­kin sen muis­tan, et­tä nuk­ku­maan pää­sin ah­taa­seen ti­laan ja kä­per­ryin Lyy­din ja Ama­lia-tä­din kai­na­loi­hin ja var­maan in­tui­ti­vi­ses­ti pe­los­ta it­kin. Mi­tä it­ket?– ky­syi tä­ti. Ikä­vä Ta­ne­lia. Ta­ne­li oli ky­lä­kau­pas­sa myy­jä­nä ja ai­na an­toi mi­nul­le suk­laa­kon­fek­tin. Kon­fek­tia ta­los­sa ei löy­ty­nyt, jo­ten tä­ti toi mi­nul­le pa­lan suo­lais­ta sil­liä ja sii­hen nu­kah­din.

Ha­lu­avat­ko ve­nä­läi­set so­taa? Хотят ли русские войны?

Ei so­tia mil­loin­kaan!

Läh­de:
– http://www. ru­si­dea. org /? a=25113008
– http://www. hro­no. ru /so­byt /1900sob /finn1939\40. php


Comments