Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

035 Nai­set ase­voi­mien pal­ve­lus­sa ja so­ta­toi­mis­sa on luon­no­ton il­miö!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 18.10.2013 12:58

“Yhä use­am­pi nai­nen ha­lu­aa ar­mei­jaan” kir­joit­taa 3.8.2013 KP24. fi

Leh­ti ker­too Miia Tör­mä­leh­dos­ta, jo­ka oli käy­nyt ar­mei­jan ja roh­kai­see mui­ta nai­sia me­ne­mään ar­mei­jaan. Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Tör­mä­leh­to ha­lu­si haas­taa it­se­än­sä, saa­da hy­vän ko­ke­muk­sen ja hyö­tyä lop­pu­elä­mään­sä var­ten, ja et­tei hän it­se näh­nyt isoa on­gel­mia vaan hä­nen mie­les­tä

– “Nai­nen ar­mei­jas­sa tun­tui ole­van juu­ri mie­hil­le on­gel­ma. Nais­ten te­ke­mi­siä vah­dat­tiin ja et­sit­tiin jat­ku­vas­ti pii­kit­te­lyn ai­hei­ta. Po­jat ha­lu­si­vat ol­la nis­kan pääl­lä” ja kun hän sel­vi­si am­pu­ma­tai­to­tes­teis­tä kii­tet­tä­viin tu­lok­siin en­sim­mäis­ten jou­kois­sa, niin se näyt­ti ole­van mo­nel­le va­rus­mie­hel­le pa­ha paik­ka, eli nai­nen ei oli­si saa­nut suo­riu­tua mis­tään pa­rem­min."

Ko­ko pal­ve­lu­sa­jan Tör­mä­leh­to kamp­pai­li ko­vien sel­kä- ja ni­vel­si­de­vam­mo­jen kans­sa. Hän oli kui­ten­kin päät­tä­nyt suo­rit­taa ar­mei­jan lop­puun vaik­ka vä­ki­sin. Ja suo­rit­ti­kin!", kir­joit­ti Kes­ki­poh­jan­maa. Nai­nen ar­mei­jas­sa on­gel­ma mie­hil­le.

Siis, Tör­mä­leh­don mu­kaan nai­nen ar­mei­jas­sa on on­gel­ma juu­ri mie­hil­le. Saat­taa ol­la­kin niin, kos­ka mies luon­nol­taan ei tyk­kää et­tä “ak­ka as­tuu mies­ten hom­miin”, ja vie­lä vä­hem­män, jos nai­nen, niin kuin Tör­mä­leh­don koh­dal­la­kin, suo­riu­tuu teh­tä­väs­tään pa­rem­min kuin mies!

Joit­ten­kin tut­ki­joit­ten mie­les­tä nai­sen paik­ka ei ole ka­sar­meis­sa ja so­ti­laal­li­ses­sa toi­min­nas­sa, he häi­rit­se­vät ase­pal­ve­lu­jen va­kiin­tu­nei­ta ta­po­ja, ha­jot­ta­vat ku­ria he­rät­tä­vät sek­su­aa­lis­ta toi­min­taa mie­hil­lä. Nai­nen ar­mei­jas­sa sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän koh­de

Se­hän on ihan sel­vä, et­tä mie­hen ja nai­sen vä­lil­lä on bi­olo­gi­nen ve­to­voi­ma, jo­ka ei tie­ten­kään jää ka­sar­min por­tin ul­ko­puo­lel­le, jo­ten tur­haa sul­kea sil­miä sii­hen, et­tä nai­nen saat­taa jou­tua ar­mei­jas­sa sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän koh­teek­si.

Esi­mer­kik­si, Yh­dys­val­lois­sa ase­voi­mien teh­dyn tut­ki­muk­sen mu­kaan noin 30% nai­sis­ta oli rais­kat­tu pal­ve­lun ai­ka­na 90% nai­sis­ta oli jou­tu­nut sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän koh­teek­si. Nai­sen eli­mis­töl­le ar­mei­ja on va­hin­gol­lis­ta.

Niin ker­too ar­mei­jan­sa käy­nyt Tör­mä­leh­to hän kamp­pai­li ko­ko pal­ve­lu­sa­jan ko­vien sel­kä- ja ni­vel­si­de­vam­mo­jen kans­sa.

Ei ole ke­nel­le­kään uu­ti­nen, et­tä nai­sen bi­olo­gi­nen ra­ken­ne on eri­lai­nen kuin mie­hil­lä. Hä­nen var­ta­lo ja li­hak­set­kin on suun­ni­tel­tu toi­sel­la ta­val­la. Bri­tan­ni­an lää­kä­reit­ten tut­ki­muk­sen mu­kaan on to­det­tu, et­tä so­ti­las­nai­set kär­si­vät fyy­si­ses­tä yli­kuor­mi­tuk­ses­ta ja esim. saa­vat 3 ker­taa use­am­min kuin mie­het mur­tu­mia, sel­kä­vai­vo­ja, nyr­jäh­dyk­siä ja mui­ta vam­mo­ja, (4,6% ja 1,4%) ja (v.1999) 11,1 % nai­sis­ta ko­ki ter­vey­son­gel­mia.

Nais­ten mars­si­mi­nen ken­täl­lä mies­ten jou­kos­sa vaa­tii nai­sel­ta so­peu­tu­mis­ta mies­ten pit­kään harp­pauk­seen ja hän jou­tuu pi­den­tä­mään harp­paus­tan­sa ja vie­lä­pä ras­kaat aseet ja re­put se­läs­sä ai­heut­ta­vat jal­ko­jen ni­vel­si­tei­den ra­si­tus­ta ja ala­se­län ja mui­den li­has­ten kuor­mi­tus­ta, jois­ta voi syn­tyä hel­pos­ti vam­mo­ja. Nai­sen eli­mis­töl­le on va­hin­gol­lis­ta käy­dä lät­säh­tä­mään ma­hal­leen maas­toon ja mön­ki­mään pys­sy kä­des­sä ja ras­kaat va­rus­teet se­läs­sä! Hän saat­taa va­hin­goit­taa omaa bi­olo­gis­ta ky­ky­ään syn­nyt­tää lap­sia.

Näin­kö se käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu in­tis­sä nais­ten koh­dal­la kuin alem­pa­na ne­tis­tä poi­mi­tus­sa vi­de­os­sa? Kat­so­kaa ja kuun­nel­kaa oh­jaa­jan pu­het­ta!

Tie­tä­vät­kö tä­män kai­ken ne nai­set, jot­ka läh­te­vät ka­sar­mei­hin mies­ten jouk­koon et­si­mään ta­sa­ver­tai­suut­ta mies­ten kans­sa? Tie­ten­kin mo­ti­vaa­ti­ona isän­maal­li­suus on en­si­si­jai­nen, jo­ten muu lie­nee si­vu­seik­ka?

Mut­ten lait­tai­si si­vu­sei­kak­si si­tä, et­tä Nai­nen on luo­tu niin, et­tä en­si­si­jai­ses­ti hän on “vas­tuus­sa” sii­tä, et­tä elä­mä jat­kuu tu­le­vis­sa­kin su­ku­pol­vis­sa, eli nai­sen roo­li on syn­nyt­tää lap­sia.

Pe­ti­paik­ko­ja ei kan­na­ta pi­tää tyh­jä­nä.

Ete­lä-Suo­men so­ti­las­lää­nin ko­men­ta­ja, pri­kaa­ti­ken­raa­li Pert­ti Laa­ti­kai­nen oli pu­hu­nut tur­val­li­suus­po­li­tii­kan se­mi­naa­ris­sa Ha­mi­nas­sa. Hä­nen mu­kaan ylei­nen ase­vel­vol­li­suus on ni­me­no­man Suo­men maan­puo­lus­tuk­sen kul­ma­ki­vi.

– Il­man si­tä em­me pys­tyi­si puo­lus­ta­maan ko­ko isän­maa­ta. Ja sii­hen mei­dät vel­voit­taa la­ki, Laa­ti­kai­nen muis­tut­taa… Pu­hees­sa hän mm ko­ros­ti si­tä, et­tä “mies­puo­li­sen ikä­luo­kan syn­ty­vyys pu­toa vä­li­ai­kai­ses­ti al­le 30’000 … et­tä edes­sä on taas nou­sua, mut­ta ny­kyi­siin lu­ke­miin ei enää pääs­tä. Tä­mä vai­kut­taa osal­taan puo­lus­tus­voi­mien jouk­ko-osas­to tar­pee­seen, eli käy­tän­nös­sä pe­ti­paik­koi­hin. Pe­ti­paik­ko­ja ei kan­na­ta pi­tää tyh­jä­nä. (”Ase­vel­vol­li­suus ta­kaa te­hok­kuu­den" Veik­ko Mä­en­pää. Uu­tis­Vuok­si).

Mis­tä saa­da ne po­jat täyt­tä­mään pe­ti­paik­ko­ja, jos nai­set lai­min­lyö omaa py­hää vel­vol­li­suut­taan an­taa elä­mä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le ja me­ne­vät it­se täyt­tä­mään ne pe­ti­pai­kat, mut­ta pa­han päi­vän tul­leen nai­nen ei ole, tai ei kel­paa­kaan etu­lin­jal­le puo­lus­ta­maan aseet kä­des­sä maa­ta. Ar­mei­jas­sa tar­vi­taan mies­tä!

Mies on luo­tu puo­lus­ta­maan nais­ta ja las­ta ja tar­vit­ta­es­sa so­ta­ken­täl­lä tap­pa­maan ja vaik­ka­pa tul­la ta­pe­tuk­si! Ei nai­nen!

Toi­von kui­ten­kin kai­kil­le nais­va­rus­mie­hil­le, jot­ka roh­ke­as­ti ja en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti as­tu­vat tä­nä­kin vuon­na mies­ten ka­sar­mei­hin, mu­ka­vaa ase­pal­ve­lus­ta ja et­tä var­mas­ti hei­dän koh­dal­la ta­sa­ver­tai­suus Suo­mes­sa ta­pah­tui­si il­man mi­tään si­vuon­gel­mia ja et­tä he sai­si­vat ar­mei­jas­ta ko­ke­mus­ta jos­ta he “hyö­tyi­si­vät lop­pu­elä­mään­sä var­ten”, niin kuin ker­too Tör­mä­leh­to.


Comments