Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

034 Tark­ka-am­pu­ja­kou­lu­tus ja Lo­tat

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 5.10.2013 21:49

Ame­rik­ka­lai­nen tark­ka-am­pu­ja kou­lut­ti suo­ma­lai­sia eri­kois­jouk­ko­ja

Asi­as­ta ker­toi 30.3.2013 YLE Uu­ti­set ot­si­kol­la Puo­lus­tus­voi­mat vah­vis­taa tark­ka-am­pu­ja­kou­lu­tuk­sen mut­ta ei tar­kem­pia tie­to­ja.

Kir­joi­tuk­sen mu­kaan ame­rik­ka­lai­nen tark­ka-am­pu­ja Nic­ho­las Ir­ving ker­toi SOF­REP-si­vus­tol­la kou­lut­ta­neen­sa suo­ma­lai­sia eri­kois­jouk­ko­ja San­ta­ha­mi­nas­sa.

– "Maa­voi­mien esi­kun­ta vah­vis­taa tie­don sii­tä, et­tä jon­kin­lai­nen kurs­si on jär­jes­tet­ty, mut­ta ei pys­ty pää­si­äis­py­hien ai­kaan var­mis­ta­maan jär­jes­tä­vää ta­hoa tai osal­lis­tu­jien taus­taa.. Niin­pä tois­tai­sek­si ei ole saa­ta­vis­sa var­men­net­tua tie­toa sii­tä, koos­tui­ko kou­lu­tet­ta­vien jouk­ko so­ti­lais­ta vai esi­mer­kik­si re­ser­vi­läi­sis­tä.

– Sen ver­ran tie­de­tään, et­tä kou­lu­tuk­ses­sa oli mu­ka­na myös kak­si vi­ro­lais­ta po­lii­sia, puo­lus­tus­voi­mis­ta ker­ro­taan…"

Hy­vä, et­tä tä­män­kin ver­ran “jon­kin­lai­ses­ta kurs­sis­ta” tie­de­tään Maa­voi­mien esi­kun­nas­sa! Ei­hän var­mas­ti­kaan tark­ka-am­pu­ja Nic­ho­las Ir­ving saa­pu­nut Ame­ri­kois­ta as­ti sa­laa kou­lut­ta­maan Suo­meen so­ti­lai­ta tai re­ser­vi­läi­siä tark­ka am­mun­taan! Ei to­del­la­kaan! Näin ym­mär­tää si­vii­li­kan­sa­lai­nen. Ku­ka on tark­ka-am­pu­ja ja mi­hin se kuu­luu?

– "Tark­ka-am­pu­ja (en­nen tarkk’am­pu­ja) on so­ti­las- tai po­lii­si­or­ga­ni­saa­ti­oon kuu­lu­va eri­kois­mies. Tark­ka-am­pu­jan eri­koi­sa­la on tark­kuus­ki­vää­rin käyt­tö kai­kil­la am­pu­ma­etäi­syyk­sil­lä.

– So­ti­la­sor­ga­ni­saa­tio tark­ka-am­pu­ja pyr­kii ai­heut­ta­maan pel­koa se­kä pa­niik­kia vi­hol­li­sel­le, mut­ta en­nen kaik­kea hen­ki­lö- ja ka­lus­to­tap­pi­oi­ta pit­käl­tä etäi­syy­del­tä. Tark­ka-am­pu­ja pyr­kii naa­mi­oi­tu­maan ja va­lit­se­maan koh­teen­sa huo­lel­la, jot­ta saa­vut­tai­si yh­del­lä luo­dil­la suu­rim­man mah­dol­li­sen hai­tan vi­hol­li­sel­le. Tark­ka-am­pu­jan teh­tä­vä­nä voi ol­la muun mu­as­sa tie­dus­te­lu, tu­li­tu­ki, kiin­tei­den koh­tei­den tu­ho­ami­nen… Po­lii­sin eri­kois­ryh­mät käyt­tä­vät tark­ka-am­pu­jia esi­mer­kik­si pant­ti­van­ki­ti­lan­tei­den sel­vit­tä­mi­ses­sä." Wi­ki­pe­dia.

Tu­li­kin mie­lee­ni, et­tä vie­lä Neu­vos­to­lii­ton ai­koi­na suo­ma­lai­sil­la tark­ka-am­pu­jil­la oli niin “hy­vä mai­ne”, et­tä he to­del­la­kin ai­heut­ti­vat neu­vos­to­so­ti­lais­sa niin Tal­vi- kuin Jat­ko­so­dan­kin ai­ka­na pel­koa ja kau­hua. Ei­kö näit­ten suo­ma­lais­ten tark­ka-am­pu­jien tai­to­ja ole siir­ret­ty su­ku­pol­ves­ta toi­seen, kun kou­lut­ta­jia pi­tää ti­la­ta Ame­ri­kois­ta as­ti? Esi­merk­ki­nä vaik­ka­pa suo­ma­lai­nen tark­ka-am­pu­ja Si­mo Häy­hä, jo­ka tap­poi yli 500 vi­hol­li­sen so­ti­las­ta?

Ih­met­te­lyä he­rät­ti tuol­loin eri­tyi­ses­ti suo­ma­lais­ten nais-tark­ka-am­pu­jien (Ku­kush­kat- Кукушки) tai­to, jos­ta ker­ro­taan täs­sä vi­de­os­sa teks­ti­tet­ty­nä ve­nä­jän­kie­les­tä.

Ol­kaa hy­vä! Пожалуйста!

Jos us­koo ve­nä­läis­ten te­ke­mään vi­de­oon, niin tark­ka-am­pu­jat oli­vat Lot­ta-Svärd jär­jes­tön nai­sia, siis nais­so­ti­lai­ta, eli he var­mas­ti sai­vat jon­kin­lai­sen tark­ka-am­pu­ja kou­lu­tuk­sen?

– “Lot­ta-Svärd oli 1920 – 1944 toi­mi­nut suo­ma­lai­nen nais­ten va­paa­eh­toi­suu­teen poh­jau­tu­va maan­puo­lus­tus­työn tu­ki­jär­jes­tö. Jär­jes­tö pe­rus­tet­tiin tu­ke­maan suo­je­lus­kun­tia. So­ta­vuo­sien 1939 – 1944 ai­ka­na lo­tat toi­mi­vat lu­kui­sis­sa eri­tyyp­pi­sis­sä maan­puo­lus­tus­ta tu­ke­vis­sa toi­mis­sa ja va­paut­ti­vat noin 25’000 mies­tä so­ti­laal­li­siin teh­tä­viin. Jär­jes­tö lak­kau­tet­tiin Mos­ko­van vä­li­rau­han eh­to­jen pe­rus­teel­la Liit­tou­tu­nei­den val­von­ta­ko­mis­si­on vaa­ti­muk­ses­ta vuon­na 1944.” Wi­ki­pe­dia

En löy­tä­nyt mis­tään ne­tis­tä tie­toa sii­tä ku­ka ja kuin­ka pal­jon lot­tia oli kou­lu­tet­tu tark­ka-am­pu­jik­si? Kui­ten­kin tie­toa löy­tyi sii­tä, et­tä hei­tä kaa­tui Tal­vi­so­das­sa 64 ja jat­ko­so­das­sa 228 lot­taa.

Ve­nä­läis­ten te­ke­män vi­de­on mu­kaan Man­ner­heim ja Suo­men hal­li­tus kiis­ti­vät lot­tien osal­lis­tu­mi­sen so­ta­toi­miin. Niin kuin Man­ner­heim “sa­noi” vi­de­os­sa: “hel­liin nai­sen kä­siin ei saa lait­taa aset­ta!” Ku­ka sit­ten lo­tat val­mis­ti ja an­toi aseet kä­siin, jos ei eri­kois­kou­lu­tus­ta ol­lut jo sil­loin?

Kui­ten­kin tie­toa tark­ka-am­pu­jan eri­kois­kou­lu­tuk­ses­ta löy­tyy Jyr­ki Tulp­pa­lan tut­kiel­mas­ta vuo­del­ta 1990. Sii­nä ker­ro­taan, et­tä or­ga­ni­soi­tu kou­lu­tus al­koi vas­ta 1942.

Ku­ka siis kou­lut­ti vuo­den 1939 tark­ka-am­pu­jat? Myös lo­tat? Vai kek­si­vät­kö he it­se läh­teä tark­ka-am­pu­jik­si? Vai ei­kö se pi­dä paik­kaan­sa tuo tie­to ve­nä­läi­ses­sä vi­de­os­sa? Ja jou­tui­vat­ko Man­ner­heim ja Suo­men hal­li­tus kiis­tä­mään lot­tien osal­lis­tu­mi­sen so­ta­toi­miin Neu­vos­to­lii­ton pe­los­sa?


Comments