Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

026 EU te­ki Suo­mes­ta po­lii­si­val­ti­on.

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 4.8.2013 16:42

Sil­loin täl­löin voim­me lu­kea me­di­as­sa kuin­ka po­lii­si vah­vis­taa omia ot­tei­ta kan­sa­lais­ten tark­kai­luun?

Niin kuin tä­nään­kin 4.8.2013 Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa “Po­lii­si hank­kii oman va­koi­luoh­jel­man” (Las­se Ker­ke­lä, Trond H. Tros­dahl).

– Kir­joi­tuk­sen mu­kaan tie­to­ko­neel­le asen­net­ta­vaa va­koi­luoh­jel­maa käy­tet­tä­neen muu­ta­mas­sa ri­kos­tut­kin­nas­sa vuo­sit­tain… Po­lii­si voi käyt­tää va­koi­luoh­jel­maa tie­to­ko­neen käy­tön seu­ran­taan vain tuo­mi­ois­tui­men lu­val­la. Seu­ran­ta voi koh­dis­tua vain sel­lai­siin ih­mi­siin, joi­ta epäil­lään muun mu­as­sa ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta, hen­ki­ri­kok­ses­ta, tör­ke­äs­tä lap­sen sek­su­aa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä, tör­ke­äs­tä ta­lous­ri­kok­ses­ta, tör­ke­äs­tä huu­me­ri­kok­ses­ta tai tör­ke­äs­tä va­hin­gon­te­os­ta.

Kiin­ni­tin huo­mi­ota tuo­hon sa­naan “vain”: “vain tuo­mi­ois­tui­men lu­val­la” ja “vain sel­lai­siin ih­mi­siin joi­ta epäil­lään”. Pi­tää­kö se paik­kan­sa? EU:n va­koi­lu­di­rek­tii­vi

Mi­tä sa­noo EU:n va­koi­lu­di­rek­tii­vi, jo­ka oli hy­väk­syt­ty EU:n par­la­men­tis­sa jou­lu­kuus­sa 2005?, jo­ta kut­su­taan myös “te­le­tie­to­jen tal­len­ta­mi­sek­si”.

– Krii­ti­kot nä­ke­vät di­rek­tii­vis­sä iso­ve­liyh­teis­kun­nan en­si­as­ke­leet. (15.12.2005 00:00 Jes­si­ka Pent­ti­nen Main­Lift ee­uu)

Di­rek­tii­vin mu­kaan ope­raat­to­rien on tal­len­net­ta­va kaik­ki tie­dot muun mu­as­sa kan­sa­lais­ten pu­he­luis­ta se­kä säh­kö­pos­ti- ja teks­ti­vies­ti­lii­ken­tees­tä. Se an­taa ope­raat­to­reil­le oi­keuk­sia, jot­ka kuu­lui­si­vat vain vi­ra­no­mai­sil­le. EU:n va­koi­lu­di­rek­tii­vi an­taa vi­ra­no­mai­sil­le mah­dol­li­suu­den pi­tää kir­jaa kan­sa­lais­ten te­ke­mi­sis­tä: ke­nel­le he ovat soit­ta­neet, ke­nel­tä he ovat saa­neet säh­kö­pos­tia ja mis­sä kan­sa­lai­nen on liik­ku­nut mat­ka­pu­he­li­mi­neen. Eli tie­dot tal­len­taa te­le­ope­raat­to­ri, ei vi­ra­no­mai­nen.

– Di­rek­tii­vi an­taa te­le­ope­raat­to­ril­le erit­täin suur­ta tark­kuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta vaa­ti­va vi­ra­no­mais­teh­tä­vä il­man vir­ka­vas­tuu­ta!

Ope­raat­to­rit ovat kau­pal­li­sia yri­tyk­siä, niin kuin tuos­sa ylem­pä­nä mai­ni­tus­sa Hel­sin­gin Sa­no­mien kir­joi­tuk­ses­sa­kin sa­no­taan:

– “Po­lii­si voi os­taa val­mii­ta va­koi­luoh­jel­mia ul­ko­mai­sil­ta yri­tyk­sil­tä (ym­mär­rän ope­raat­to­reil­ta). Joi­den­kin mai­den vi­ra­no­mai­set ovat myös teh­neet tai teet­tä­neet sel­lai­sia it­se.”Teem­me­kö Suo­mes­sa oh­jel­mis­ton it­se vai os­tam­me­ko sen ul­ko­puo­li­sel­ta? Mo­lem­mat vaih­to­eh­dot ovat mah­dol­li­sia. Us­kon, et­tä mo­lem­pia tul­laan käyt­tä­mään", po­lii­siy­li­tar­kas­ta­ja Han­ki­la­no­ja sa­noo.

Ur­kin­ta ja va­koi­lu­la­ki, jo­ka on hy­väk­syt­ty Edus­kun­nas­sa vii­kol­la 11.–15.3.2011 vah­vis­ti po­lii­si­val­taa ja tun­tuu sil­tä, et­tä po­lii­si­lai­tos on muu­tet­tu Neu­vos­to­lii­ton KGB:n ja Sta­sin DDR:n kal­tai­sek­si va­koi­lu- ja il­mi­an­to­ko­neis­tok­si yh­teis­työs­sä mui­den vi­ra­no­mais­ten ja te­le­ope­raat­to­rien kans­sa.

– Pu­he­li­nyh­ti­öt ovat vel­vol­li­sia an­ta­maan pyy­det­tä­es­sä apua mm. eri­lais­ten va­koi­luoh­jel­mien sa­lai­seen asen­ta­mi­seen yk­sit­täis­ten tie­to­ko­neen käyt­tä­jien ko­nei­siin. Tä­mä on kan­sa­lai­sia lan­nis­ta­vaa val­von­taa ja yk­si­tyi­se­lä­mään puut­tu­mis­ta ja vi­ra­no­mais­pel­koa li­sää­vää la­ki.

Koh­ti to­ta­li­taa­ris­ta po­lii­si­val­ti­ota

Näin siis, mie­les­tä­ni Suo­mi me­nee EU; n va­koi­lu­di­rek­tii­vin oh­jaa­ma­na suu­riin as­ke­liin koh­ti to­ta­li­taa­ris­ta po­lii­si­val­ti­ota. On­ko Suo­mes­sa nyt va­koi­lu yh­tä vil­kas­ta kuin kyl­män so­dan ai­ka­na vai on­ko Suo­mes­sa el­py­mäs­sä tsaa­rin­val­lan ajoil­ta Oh­ra­na-ni­mi­sen sa­lai­sen po­lii­sin rau­tai­nen ote kan­sa­lai­siin, jo­ka nyt on saa­nut kä­siin­sä eri­no­mai­sen vies­tin­tä­ver­kon val­von­taan­sa?

Pa­kos­ta­kin jou­tuu ky­sy­mään: ovat­ko sei­nil­läm­me “kor­vat” ja “sil­mät” ja on­ko EU:n kan­sa­lai­nen po­ten­ti­aa­li­nen ri­kol­li­nen ja pi­täi­si­kö kan­sa­lai­sen ol­la jo­ka het­ki val­mii­na to­dis­ta­maan po­lii­sil­le tai vi­ra­no­mai­sil­le, et­tei meil­lä ole mi­tään pa­ho­ja ai­ko­muk­sia jär­jes­täy­ty­nyt­tä yh­teis­kun­taa vas­taan?


Comments