Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

025 Eu­roo­pan pul­lon­hen­ki

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 1.8.2013 20:08

Py­säh­tyy­kö Eu­roo­pan ta­lous il­man al­ko­ho­li­te­ol­li­suut­ta?

Ai­na­kin se ris­ki on ole­mas­sa väit­tää Ve­nä­jän TV1, jo­ka on teh­nyt oh­jel­man sen jäl­keen, kun oli jul­kais­tu tie­do­te uu­des­ta WHO-ra­por­tis­ta “Al­ko­ho­li Eu­roo­pan uni­onis­sa” (Co­pen­ha­gen, 27.3.2012). Ra­port­ti on val­mis­tet­tu Eu­roo­pan ko­mis­si­on tu­el­la.

Niin kuin vi­de­osa­kin ker­ro­taan, kes­ki­mää­räi­nen al­ko­ho­lin­ku­lu­tus Eu­roo­pas­sa on 12,5 lit­raa puh­das­ta eta­no­lia vuo­des­sa per hen­ki­lö. Se on enem­män kuin mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa.

Kes­ki­mää­räi­nen al­ko­ho­lin ku­lu­tus EU:n yli 15 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä asu­kas­ta koh­ti on yli kak­si ker­taa kor­ke­am­pi maa­il­man kes­ki­ar­voa, eli 27 gram­maa päi­väs­sä – lä­hes 3 ta­va­no­mais­ta ​​an­nos­ta al­ko­ho­lia.

Ra­por­tis­sa ker­ro­taan, et­tä huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä EU:n ko­ko­nais­lu­vut on kaik­ki­al­la suu­rem­pia kuin maa­il­man kes­ki­ar­vo, kui­ten­kin alu­eit­tain on eroa. Suu­ria ku­lut­ta­jia ovat Kes­ki-ja Itä-Eu­roop­pa (14,5 lit­raa puh­das­ta eta­no­lia per / ai­kui­nen per / vuo­si) … ja pie­nem­piä Ete­lä- ja Poh­jois-Eu­roop­pa (10,4 lit­raa).

Vaa­ral­li­set mää­rät al­ko­ho­lia joh­ta­vat en­ne­nai­kai­siin ja eri­tyi­ses­ti nuor­ten mies­ten kuo­le­miin. Ra­por­tis­sa ker­ro­taan kuin­ka pal­jon kuo­lee Eu­roo­pas­sa sai­rauk­siin, jot­ka liit­ty­vät al­ko­ho­lin käyt­töön.

EU:n alu­een toi­mis­ton­joh­ta­ja Zsuz­san­na Ja­ka­bin mu­kaan, ra­por­tin joh­to­pää­tök­set kes­tä­vät tie­teel­li­sen tar­kas­te­lun. Hän an­taa kui­ten­kin toi­voa sii­hen, et­tä asia on kor­jat­ta­vis­sa. Nuo­ri­so ja al­ko­ho­li

Tie­ten­kin riip­puu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ku­ka ja mis­sä ja mi­ten käyt­tää vaa­ral­li­sia al­ko­ho­li­an­nok­sia, mut­ta ti­las­tot ovat jul­mia! Jo vuon­na 2001 on­gel­mas­ta on kes­kus­tel­tu Tuk­hol­man kon­fe­rens­sis­sa 10.–21.2.2001. “Nuo­ri­so ja al­ko­ho­li”

Tuk­hol­man kon­fe­rens­sin jär­jes­ti WHO yh­des­sä Ruot­sin hal­li­tuk­sen kans­sa ak­tii­vi­sel­la avus­tuk­sel­la Las­ten ra­has­ton (UNI­CEF), Eu­roo­pan neu­vos­ton, Eu­roo­pan foo­ru­min Me­di­cal Yh­dis­tyk­set ja Eu­roo­pan ko­mis­si­on. Kon­fe­rens­si ko­ko­si yh­teen ter­veys­mi­nis­te­rit ja muut kor­ke­at vir­ka­mie­het ja nuo­ret 51 maas­ta WHO:n Eu­roo­pan alu­eel­ta.

Sil­loin to­det­tiin, et­tä se on 15 – 29 vuo­ti­ait­ten nuor­ten mies­ten “tap­pa­ja nro 1”; jo­ka nel­jäs kuo­le­mis­ta liit­tyy al­ko­ho­lin käyt­töön ja jois­sa­kin Itä-Eu­roo­pan mais­sa – jo­ka kol­mas. Vuon­na 1999 lii­al­li­nen al­ko­ho­lin ku­lu­tus oli tap­pa­nut Eu­roo­pas­sa yli 55’000 nuor­ta.

Kon­fe­rens­sis­sa poh­dit­tiin mi­ten muut­taa mal­til­li­sem­mak­si al­ko­ho­lin käy­tön EU:n eri mait­ten nuo­ri­son kes­kuu­des­sa ja mi­ten vai­kut­taa tai vas­tus­taa al­ko­ho­li­te­ol­li­suu­den tuot­ta­maan ja mark­ki­noi­maan omaa tuo­tan­toa, jo­ka muut­tuu ai­na “agg­res­sii­vi­sem­mak­si”.

Syys­kuus­sa 2011 oli laa­dit­tu Eu­roo­pan al­ko­ho­li­oh­jel­man vuo­sik­si 2012 – 2020, jo­hon vii­ta­taan myös WHO:N ra­por­tis­sa. Oh­jel­man hy­väk­syi­vät WHO:n 53 jä­sen­val­ti­ota, jon­ka tar­koi­tus on vä­hen­tää al­ko­ho­lin ai­heut­ta­man kan­sa­lais­ten sai­ras­tu­mi­sen taak­kaa.

Sen mu­kaan te­hok­kai­ta toi­men­pi­tei­tä ovat al­ko­ho­lin hin­ta­sään­nös­te­ly, ajo­neu­vo­jen käy­tön al­ko­ho­li vai­ku­tuk­sen alai­se­na vä­hen­tä­mi­nen ja al­ko­ho­li­tuot­tei­den myyn­nin ra­joit­ta­mi­nen. Näin EU:ssa poh­di­taan al­ko­ho­li­on­gel­maa ja laa­di­taan stra­te­gi­oi­ta, mut­ta tun­tuu sil­tä, et­tä al­ko­ho­li on niin voi­mak­kaas­ti juur­tu­nut so­si­aa­li­seen elä­mään mo­nes­sa yh­tei­sös­sä, et­tä sen kans­sa tais­te­le­mi­nen tun­tuu jo tur­haut­ta­val­ta. Kan­sa tai­taa vii­ta­ta kä­del­lä, niin kuin tuol­la vi­de­os­sa ja vaa­ral­li­nen al­ko­ho­lin an­nos­te­lu jat­kuu ja pa­he­nee. Alai­käi­sis­tä­kin on tul­lut al­ko­ho­li­riip­pu­vai­sia, niin kuin esi­merk­ki vi­de­os­sa ker­ro­taan ti­lan­tees­ta Sak­sas­sa. Suo­mi

Mi­ten tääl­lä EU:n Poh­joi­so­sas­sa, eli su­loi­ses­sa Suo­mes­sa? Suo­mes­sa vi­ral­li­ses­ti käy­te­tään puh­das­ta al­ko­ho­lia ylem­pä­nä mai­ni­tun tie­dot­teen mu­kaan 10,4 lit­raa per/hen­ki­lö per/vuo­si. Mut­ta jos ot­taa huo­mi­oon al­ko­ho­lin, jo­ta raa­ha­taan Vi­ros­ta ja mik­sei Ve­nä­jäl­tä­kin Suo­meen, niin var­mas­ti Suo­mi nou­see “pal­kin­to­ko­rok­keel­la” ai­ka kor­ke­al­le, tai pal­jon kor­ke­amaal­le kuin muut EU-maat. Vi­ro

Jos las­ke­taan nyt Vi­ron koh­dal­la?

– “Esi­mer­kik­si The Eco­no­mist -leh­den vuo­sit­tai­ses­sa ti­las­to­ra­por­tis­sa Poc­ket World in Fi­gu­res 2013:ssa to­de­taan, et­tä Vi­ros­sa al­ko­ho­lin­ku­lu­tus on jo maa­il­man kor­keim­mal­la ta­sol­la. Vi­ro­lais­leh­tien, ku­ten Bal­tic Ti­me­sin mu­kaan ra­por­tis­sa Vi­ron al­ko­ho­lin­ku­lu­tus oli lä­hes 120 lit­raa puh­das­ta al­ko­ho­lia vuo­des­sa hen­keä koh­den.”

Jos vi­ro­lai­set oli­si­vat juo­neet kai­ken tä­män, niin oli­si­vat var­maan huk­ku­neet al­ko­ho­liin, mut­ta on­nek­si on isom­pi ve­li, jo­ka rien­si avuk­si pe­las­ta­maan vi­ro­lai­sia.

Näin pääl­tä­päin kat­so­en ei vi­ro­lai­set juo enem­män kuin suo­ma­lai­set, jo­ten on help­po las­kea ar­vio sii­tä, kuin­ka pal­jon vah­vaa al­ko­ho­li ai­net­ta siel­tä vir­taa Suo­meen.

– Ei ole vai­kea las­kea kun Vi­ron kan­saa on 1’286’540 ja Suo­men 5’408’917. – Suo­men ja Vi­ron yh­tei­nen al­ko­ho­lin ku­lu­tus ja­etaan yh­tei­sel­lä vä­es­tön mää­räl­lä: Yh­tei­nen kes­ki­ku­lu­tus on yli 30 lit­raa vuo­des­sa.

Omien las­kel­mien mu­kaan Suo­mes­sa juo­daan ka­tast­ro­faa­li­ses­ti pal­jon, noin 30 lit­raa per hen­ki­lö vuo­des­sa. To­si ko­va Suo­men poi­ka kun täs­tä­kin sel­viä hen­gis­sä!

Läh­teet:
– Tul­lis­ta tyr­mäys Pek­ka Pus­kal­le: “Jo­kai­nen sa­ta­mas­sa työs­ken­te­le­vä tie­tää”
– Алкоголь – “убийца № 1” молодых мужчин в Европе


Comments