Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

023 Vii­su­mi­va­paus vuon­na 2014?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 14.7.2013 11:35

Vii­su­mi­va­paut­ta EU:n ja Ve­nä­jän vä­lil­lä pit­kit­tää EU:ssa val­lit­se­va ta­lousk­rii­si, ker­too (13.7.2013 Ve­nä­jän Ää­ni) Ve­nä­jän EU:n lä­het­ti­läs Vla­di­mir Tshi­zhov Ve­nä­jän Ää­nen haas­tat­te­lus­sa. Kui­ten­kin hä­nen mie­les­tä ve­nä­läis­ten vii­su­min saan­ti saat­taa hel­pot­tua vuo­den lop­puun men­nes­sä.

– Ve­nä­läi­nen osa­puo­li on jat­ku­vas­ti neu­vot­te­lut vii­su­mi­jär­jes­te­lyis­tä, ve­nä­läis­ten ly­hy­tai­kai­sia mat­ko­ja var­ten EU:hun. On ole­mas­sa asi­akir­ja Yh­tei­set toi­met vii­su­mi­va­paa­seen me­net­te­lyyn siir­ty­mi­ses­tä. Sen edel­lyt­tä­mät toi­met ovat jo täy­tet­ty kol­men nel­jä­so­san osal­ta, sa­noi Tshi­zhov.

– Lä­hi­ai­ka­na voi­daan ot­taa käyt­töön yk­sin­ker­tais­tet­tu käy­tän­tö, ve­nä­läis­ten vii­su­mien saa­mi­sek­si. Tä­mä lä­hen­tää pää­tök­sen te­ke­mis­tä vii­su­mi­jär­jes­te­ly­jen pur­ka­mi­ses­ta ko­ko­naan Ve­nä­jän ja EU:n vä­lil­lä, us­koo dip­lo­maat­ti."

Näin siis kuu­luu Ve­nä­jän puo­lel­ta. Mi­ten Suo­mes­sa?

Ai­na­kin näil­lä Itä-ra­jan kul­mil­la ai­ka usein voi lu­kea leh­dis­tös­tä “kyl­lä”-ään­tä asi­al­le. Äs­ken kir­joi­tin blo­gin ai­hees­ta “Vii­su­mi­va­pau­del­le kiis­ta­ton kyl­lä-ää­ni”, mut­ta mi­nun oma ää­ni on pie­ni ot­ta­maan kan­taa tai rat­kai­se­maan jo­tain, mut­ta kun asi­al­le as­tu­vat Eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot ja puol­ta­vat vii­su­mi­va­paut­ta Ve­nä­jän kans­sa, niin alat us­koa, et­tä se väis­tä­mät­tä ta­pah­tuu en­nen pit­kää. Tär­ke­ätä­hän on ei se mi­tä sa­noo, vaan ku­ka sa­no!

Esi­mer­kik­si, EU-par­la­men­taa­rik­ko An­ne­li Jäät­teen­mä­ki Lap­peen­ran­ta­lai­ses­sa leh­des­sä: “Suo­mi on hil­jaa Ve­nä­jän vii­su­mi­va­pau­des­ta 30.11.2012”:

– “Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää, mi­tä Suo­mi on teh­nyt EU:n ja Ve­nä­jän vä­li­sen vii­su­mi­va­pau­den edis­tä­mi­sek­si. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä hal­li­tus pii­lou­tuu EU:n se­län taak­se”.

Ja myös Eu-par­la­men­taa­ri­kon Mit­ro Re­pon vaa­ti­mus “Ra­ja au­ki ja li­sää ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­ja itä­ra­jal­la” (Uu­tis­vuok­si 3.7.2013 Tui­ja Sink­ko­nen).

– Kan­na­tan vii­su­mi­va­paut­ta, vaik­ka se ei ole enää meis­tä it­ses­täm­me kiin­ni. Jos oli­si, vii­su­mi­va­paus pi­täi­si jo ol­la, to­tea Re­po.

Niin kuin ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä ja lii­ken­ne­vi­ras­tos­sa oli­si­vat kuul­leet Re­pon vaa­ti­mus­ta, kos­ka ITÄ-SA­VO uu­ti­set 12.7.2013 kir­joit­taa: “Pa­rik­ka­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­le vih­re­ää va­loa lii­ken­ne­vi­ras­tol­ta”.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Sa­von­lin­nas­sa vie­rai­li­vat lii­ken­ne­vi­ras­ton pää­joh­ta­ja Ant­ti Veh­vi­läi­nen ja ul­ko­mi­nis­te­ri­ön eri­tyi­sa­vus­ta­ja Tar­ja Kan­to­la, joil­le kau­pun­gin joh­to esit­te­li ra­ja­ny­li­tys­paik­ka­han­ket­ta.

– Se­kä lii­ken­ne­vi­ras­to ja ul­ko­mi­nis­te­riö kiit­te­le­vät Sa­von­lin­nan suur­ta ak­tii­vi­suut­ta asi­as­sa. Kan­to­lan mu­kaan tä­män­kal­tai­set asi­at ei­vät ete­ne il­man pai­kal­lis­ta toi­min­taa. Pa­rik­ka­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kan­sain­vä­lis­tä­mi­nen on nous­sut Sa­von­lin­nan yk­kös­hank­keek­si ja -pri­ori­tee­tik­si, sa­noo kau­pun­gin­joh­ta­ja Jan­ne Lai­ne.

– Lai­ne us­koo, et­tä Pa­rik­ka­la-Sy­väo­ron ra­ja­ny­li­tys­paik­ka on re­alis­tis­ta saa­da kan­sain­vä­li­sek­si 2017 men­nes­sä.

Näin siis puu­ha­taan näil­lä kul­mil­la ja myös sa­von­lin­na­lai­set ja sen seu­dun asuk­kaat saa­vat ra­ja­ny­li­tys­pai­kan Ve­nä­jäl­le.


Comments