Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

022 Ra­han­ke­räyk­sel­lä työt­tö­myyt­tä vas­taan?

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 13.7.2013 11:01

“Ke­räyk­sel­lä töi­tä ve­nä­läi­sil­le”, kir­joit­ti Uu­tis­Vuok­si tä­nään 12.7.2013 (Vee­ra Hon­ka­nen)

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan kol­men imat­ra­lais­mie­hen tou­ko­kuus­sa pe­rus­ta­man yh­dis­tyk­sen “Työn voi­ma ry”:n tar­koi­tus on toi­mia työt­tö­myy­den vä­hen­tä­mi­sek­si, syr­jäy­ty­mi­sen es­tä­mi­sek­si se­kä hen­ki­sen ja fyy­si­sen hy­vin­voin­nin ko­hot­ta­mi­sek­si.

Ra­han­ke­räys­lu­pa on Työn voi­mal­le myön­net­ty vuo­dek­si eteen­päin. Po­lii­si ker­too, et­tä yh­dis­tyk­sen te­ke­mäs­sä ha­ke­muk­ses­sa ke­räys­tar­koi­tuk­sek­si on il­moi­tet­tu Suo­mes­sa ole­vien ve­nä­läis­ten työl­lis­tä­mi­nen.

Mik­si asi­al­la on po­lii­si? No­jaan taas leh­ti­kir­joi­tuk­seen, kos­ka kau­pun­ki­lai­sis­sa he­rät­ti ih­me­tys­tä au­to­jen­sa tuu­li­la­sin il­mes­ty­neis­tä ke­räys­lap­pu­ja (40 eu­roa) ja toi­min­nas­ta oli teh­ty ri­ko­sil­moi­tus.

Yli­ko­mis­saa­rio Im­mo­sen mu­kaan va­paa­eh­tois­toi­min­ta on pe­ri­aat­tees­sa hy­vä asia.

– Ete­lä-Kar­ja­las­sa ve­nä­läis­ten työ­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen on hy­vä, tär­keä ja ajan­koh­tai­nen asia. Oli­si ihan suo­ta­vaa oh­ja­ta ih­mi­siä työn­te­koon, hän tuu­mii.

– Työn voi­man pu­heen­joh­ta­jan Ant­ti Luuk­ko­sen mu­kaan yh­dis­tys pyr­kii tar­jo­amaan pit­käai­kais­työt­tö­mil­le mah­dol­li­suu­den. Työl­lis­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia et­si­tään esi­mer­kik­si pur­ku- ja maa­lau­su­ra­kois­ta. Luuk­ko­sen mu­kaan toi­min­taa ei suun­na­ta vain ve­nä­läi­sil­le, vaan he ovat yk­si koh­de­ryh­mä."

Siis, yh­dis­tys, jos­sa jä­se­ni­nä ovat vain ne kol­me mies­tä, jot­ka pe­rus­ti­vat sen ja ei vie­lä it­se osaa ve­nä­jää, läh­ti liik­keel­le va­paa­eh­toi­ses­ti työl­lis­tä­mään työt­tö­miä tääl­lä Ete­lä-Kar­ja­las­sa ja ni­me­no­maan ve­nä­läi­siä, kos­ka ym­mär­sin niin, et­tä lu­paa ke­räyk­sen on myön­net­ty en­si­si­jai­ses­ti täl­le koh­de­ryh­mäl­le. Jos he saa­vut­ta­vat hy­viä tu­lok­sia, niin oli­si to­si hie­no jut­tu. Imat­ral­la on ve­nä­läi­siä / ve­nä­jän­kie­li­siä noin 600 – 700, kuin­ka mo­ni heis­tä on työi­käi­siä? Tus­kin ku­ka on las­ke­nut.

Mut­ta jos ver­ra­taan työt­tö­myy­teen Ete­lä-Kar­ja­las­sa (13,5 %), niin Uu­tis­vuok­sen mu­kaan 6.2.2013
– Ete­lä-Kar­ja­lan pa­hin työt­tö­myys Imat­ral­la (UV)",
Ete­lä-Kar­ja­lan pa­hin työt­tö­myys Imat­ral­la jos­sa työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli tam­mi­kuun lo­pus­sa Imat­ral­la 15,9 pro­sent­tia. Mi­kä pro­sent­ti lu­ku lie­nee ve­nä­jän­kie­li­sis­sä?

Jo­ka ta­pauk­ses­sa on­nea ja me­nes­tys­tä yri­tyk­sel­le
– “Työn voi­ma ry”:lle!


Comments