Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

021 Si­vii­lien in­ter­noin­ti­lei­rit Suo­mes­sa

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 12.7.2013 12:39

Riis­ti­kö Suo­mi va­pau­den omil­ta kan­sa­lai­sil­ta Neu­vos­to­lii­ton pe­los­sa jat­ko­so­dan jäl­keen?

Vä­li­rau­han­so­pi­mus Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton vä­lil­lä oli al­le­kir­joi­tet­tu Mos­ko­vas­sa 19.9.1944, jo­ka mer­kit­si si­tä, et­tä Suo­mi pää­si so­das­ta, jo­ka Eu­roo­pas­sa vie­lä jat­kui. So­ta päät­tyi Suo­men koh­dal­la, mut­ta se toi Liit­tou­tu­nei­den val­von­ta­ko­mis­si­on (LVK) val­vo­maan so­pi­muk­sen toi­meen pa­noa. Suo­mi me­net­ti Kar­ja­lan ja jou­tui mak­sa­maan so­ta­kor­vauk­sia, mut­ta kui­ten­kin tu­li rau­ha maa­han, mut­tei se­kään tuo­nut jo­kai­sel­le hel­po­tus­ta vaan joit­ten­kin koh­dal­la se li­sä­si kär­si­myk­siä.

Tar­koi­tan täs­sä si­vii­li­kan­sal­le jär­jes­tet­ty­jä in­ter­noin­ti­lei­re­jä Suo­mes­sa. Kar­tal­ta nä­kyy, et­tä ete­läi­sen Suo­men alu­eel­la si­jait­si yh­dek­sän lei­riä vuo­si­na 1944 – 1947.

In­ter­noin­ti­lei­rit Suo­mes­sa Oi­tin in­ter­noin­ti­lei­rin lap­sia ke­säl­lä 1945

– “In­ter­noin­ti tar­koit­taa ryh­mä­nä epäil­tä­vien hen­ki­löi­den ot­ta­mis­ta kiin­ni tai tark­kai­lun alai­sek­si. Täl­löin kiin­ni ot­ta­mi­seen ei tar­vi­ta yk­si­löl­li­seen te­koon liit­ty­vää syy­tä, vaan vain ryh­mään koh­dis­tu­va epäi­lys sii­hen kuu­lu­vien mah­dol­li­ses­ti tuot­ta­mas­ta vaa­ras­ta. In­ter­noin­ti toi­meen­pan­naan muun mu­as­sa sil­loin, kun maat ajau­tu­vat so­ta­ti­laan ei­kä vi­hol­lis­maan kan­sa­lais­ten an­ne­ta enää toi­mia va­paas­ti toi­sen osa­puo­len hal­lus­sa ole­vil­la alu­eil­la.” – Wi­ki­pe­dia.

Vä­li­rau­han­so­pi­mus vel­voit­ti in­ter­noi­ta­vak­si vain Sak­san ja Un­ka­rin kan­sa­lai­set, mut­ta lo­pul­ta lei­reil­le jou­tui­vat myös näi­den suo­ma­lai­set vai­mot ja lap­set ja piik­ki­lan­ko­jen taak­se jou­tui­vat myös sai­raat ja van­huk­set. Asi­as­ta ker­too Mik­ko Määt­tä­lä kir­jas­saan “Vi­hol­li­si­na van­gi­tut”.

– “Sak­sa­lais­ten tai un­ka­ri­lais­ten kans­sa nai­mi­sis­sa ol­leet suo­ma­lai­set ja hei­dän lap­sen­sa jou­tui­vat van­ki­lei­reil­le kor­vaa­maan nii­tä nat­sie­päil­ty­jä, jot­ka oli­vat pa­en­neet Suo­mes­ta he­ti Sak­san hä­vit­tyä so­dan. Suo­mi oli avus­ta­nut osaa pois­tu­maan maas­ta mut­ta ei suo­jel­lut si­vii­le­jä it­se har­joit­ta­mal­taan val­ti­oter­ro­ris­mil­ta… ja vie­lä hä­vet­tä­väm­pää, et­tei yk­si­kään val­ti­oval­lan edus­ta­ja ole tä­hän päi­vään men­nes­sä tun­nus­ta­nut va­pau­den­riis­ton lait­to­muut­ta, pyy­tä­nyt an­teek­si saa­ti jär­jes­tä­nyt kor­vauk­sia ih­mi­sil­le, joil­ta van­keu­sai­ka­na oli ta­ka­va­ri­koi­tu kaik­ki omai­suus. Las­ten le­lu­ja myö­ten.”

Mik­ko Määt­tä­lä Vi­hol­li­si­na van­gi­tut

Siis puo­li­sen­tois­ta vuot­ta piik­ki­lan­gan ta­ka­na? Mil­tä se tun­tui. Näis­tä ko­ke­muk­sis­ta ko­ke­muk­sis­taan van­ki­lei­ril­lä ker­too Gun­vor Brettsch­nei­der Aree­na Yle vi­de­os­sa se­kä Huo­men­ta Ruot­si oh­jel­mas­sa.

Vä­li­rau­han­so­pi­muk­sen 19.9.1944 § 16 vel­voit­ti Suo­mea ot­ta­maan hal­tuun­sa myös Sak­san ja Un­ka­rin kan­sa­lais­ten ja yri­tys­ten kai­ken omai­suu­den maas­sa, jon­ka he me­net­ti­vät Neu­vos­to­lii­tol­le. Eli pääs­ty­ään va­pau­teen elä­mä pi­ti aloit­taa ihan nol­las­ta ja niin kuin ker­too vi­de­os­sa Gun­vor Brettsch­nei­der, se ei ol­lut help­poa.

Olen lu­ke­nut ma­te­ri­aa­lia, joit­ten lin­kit on kir­joi­tuk­sen läh­tee­nä, mut­ten löy­tä­nyt tie­toa sii­tä on­ko Suo­mi tun­nus­ta­nut va­pau­den riis­ton lait­to­muut­ta ja jär­jes­tä­nyt kor­vauk­sia ih­mi­sil­le, jot­ka oli­vat pa­ko­tet­tu piik­ki­lan­ko­jen taak­se kes­ki­tys­lei­ri­mäi­siin olo­suh­tei­siin il­man min­kään­lais­ta syy­tä sii­hen. Val­von­ta­ko­mis­si­on (LVK) vah­va ote

Suo­mes­ta pe­lot­ti niin, et­tä Suo­men hal­li­tus päät­ti en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti pi­tää tiet­tyä kan­san­ryh­mää piik­ki­lan­ko­jen ta­ka­na val­miik­si uh­rat­ta­vak­si, jos niin oli­si vaa­dit­tu. Toi­saal­ta on­han se ym­mär­ret­tä­vä, et­tä Val­von­ta­ko­mis­si­on ta­ka­na oli vä­li­rau­han­so­pi­mus py­kä­li­neen ja Neu­vos­to­lii­ton so­ti­las­mah­ti ja pi­ti säi­lyt­tää Neu­vos­to­lii­ton luot­ta­mus.

Kui­ten­kin mie­les­tä­ni tä­mä on hä­pe­äl­li­nen si­vu Suo­men his­to­ri­as­sa!

Vas­taan omaan ky­sy­myk­see­ni ot­si­kos­sa “Riis­ti­kö Suo­mi va­pau­den omil­ta kan­sa­lai­sil­ta Neu­vos­to­lii­ton pe­los­sa?” Niit­ten do­ku­ment­tien pe­rus­tel­la, joi­hin olen tu­tus­tu­nut, vas­taan eh­dot­to­mas­ti Kyl­lä! Suo­mi riis­ti va­pau­den omil­ta kan­sa­lai­sil­ta, kun eris­ti nai­set, lap­set, van­huk­set ja sai­raat piik­ki­lan­gan ai­dan taak­se in­ter­noin­ti lei­ril­le!

Vai olen­ko vää­räs­sä?

Läh­teet:
– http://www. mtv3. fi/uu­ti­set /kir­jat /in­dex. shtml /2011/09 /1395348 /mik­ko-maat­ta­la -vi­hol­li­si­na-van­gi­tu
– http://suo­men­ku­va­leh­ti. fi /ju­tut /ko­ti­maa /his­to­ria-sk512010
– http://www. hs. fi /ko­ti­maa /ar­tik­ke­li /Kir­ja+Suo­mi +in­ter­noi+so­dan+jäl­keen+myös +suo­ma­lais­syn­tyi­siä+nai­sia /113526949
– http://yle. fi /uu­ti­set /suo­ma­lai­sia­nai­sia­ja ­lap­sia­ter­noi­tiin­neu­vos­to­lii­ton­pe­los­sa /5426887
– http://ag­ri­co­la. utu. fi /jul­kai­sut /kir­ja-ar­vos­te­lut /in­dex. php ? id=1844


Comments