Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

020 Vii­su­mi­va­pau­del­le kiis­ta­ton kyl­lä-ää­ni

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 27.6.2013 16:36

Vii­su­mi­va­pau­del­le kiis­ta­ton kyl­lä-ää­ni tu­lee uu­del­ta Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­ta­joh­ta­jal­ta Mat­ti Vii­alai­sel­ta. Vii­alai­nen tu­lee Ete­lä-Kar­ja­laan Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta­joh­ta­jan pai­kal­ta. Hän aloit­taa työn­sä vuo­den vaih­teen jäl­keen, kun ny­kyi­nen maa­kun­ta­joh­ta­ja Ti­mo Put­to­nen jää eläk­keel­le.

– Uu­tis­vuok­sen (“Vii­su­mi­va­pau­del­le kiis­ta­ton kyl­lä-ää­ni”. Tui­ja Hort­ta­nai­nen 26.6.2013) ja
– Ete­lä – Kar­ja­lan Yle uu­tis­ten (“Täs­sä ru­ve­taan nyt pal­ve­le­maan Kar­ja­laa”. He­li Mäl­kiä. 25.6.2013)
– mu­kaan vii­su­mi­va­pau­teen on asen­noi­dut­ta­va roh­kein mie­lin.

– Kan­ta­ni on eh­dot­to­mas­ti kyl­lä. Luo­tan tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­siin.

– Ra­ja ei ole uh­ka, vaan isoa lii­ke­toi­min­taa, Vii­alai­nen tii­vis­tää kan­tan­sa.

– Ve­nä­läi­set ovat osa maa­kun­ta­joh­ta­jan työ­tä. Ra­jan toi­mi­vuus on iso ky­sy­mys tu­le­vai­suu­den osal­ta. EN­PI-oh­jel­maa jat­ka­van ENI-oh­jel­man kau­del­la on kat­sot­ta­va jo 2020-lu­vul­la.

– Jos mi­nut va­li­taan maa­kun­nan­joh­ta­jak­si (on jo va­lit­tu) teen par­haa­ni asi­an edis­tä­mi­sek­si. Ra­jan lä­hei­syys kiin­nos­taa, ja sii­hen liit­ty­vät hank­keet, Vii­alai­nen avaa.

Hän us­koo vii­su­mi­va­pau­den to­teu­tu­van vie­lä täl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä."

Näin siis leh­det ker­too asi­as­ta, jo­ka kos­kee Ete­lä-Kar­ja­lan uu­den maa­kun­ta­joh­ta­jan mie­li­pi­det­tä Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­sen vii­su­mi­va­paut­ta.

Us­kom­me­ko me sii­hen, et­tä se to­teu­tuu tääl­lä vuo­si­kym­me­nel­lä?

Se, mi­tä näil­lä kul­mil­la kuu­let ja nä­et ja lu­et, ker­too sii­tä, et­tä ko­ko maa­kun­nan ta­lous on riip­pu­vai­nen ve­nä­läi­sis­tä / Ve­nä­jäs­tä ja yh­teis­työs­tä Ve­nä­jän kans­sa, jo­ten mie­les­tä­ni ei tur­haa uu­si maa­kun­nan­joh­ta­ja kiin­ni­tä huo­mi­ota vii­su­mi­va­pau­teen Ve­nä­jän kans­sa.

Tie­däm­me kui­ten­kin sen, et­tä vii­su­mi­va­paus Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lil­lä tu­lee rat­kais­tu EU:n ta­sol­la, mut­ta mis­sä mää­rin Suo­mi voi nä­ke­myk­sil­lään vai­kut­taa asi­an rat­kai­suun? Vai voi­ko mi­ten­kään? Jos se tu­lee teh­ty EU:n ja Ve­nä­jän vä­li­sel­lä so­pi­muk­sel­la?

Kan­sa­lais­ten mie­li­pi­teet eri­tyi­ses­ti näil­lä Kaak­kois-kul­mil­la ja­kau­tu­vat voi sa­noa ihan jyr­käs­ti. Toi­set puol­ta­vat ja toi­set taas vas­tus­ta­vat, ja eh­dot­ta­vat

– “Malt­tia vii­su­mi­va­pau­sin­toi­luun” (Juk­ka Kop­ra. 10.4.13 E-S.).

Vaik­ka ra­haa, jo­ka ny­ky­ti­lan­tees­sa­kin vir­taa ai­na­kin näil­le kul­mil­le ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joit­ten mu­kaan, kel­paa mo­lem­mil­le vas­ta­puo­lil­le.

Esi­mer­kik­si ei­len­kin 26.6.13 Imat­ra­lai­nen-leh­des­sä ot­si­kol­la “Kaup­pa käy Imat­ral­la tax free – myyn­ti ve­tää” (Tui­ja Sink­ko­nen.), jos­sa ker­ro­taan, et­tä Imat­ran­kos­ken kau­pat ve­tä­vät mat­kai­li­joi­ta. Tax fre-kaup­pa on kas­va­nut kol­me­kym­men­tä pro­sent­tia al­ku­vuon­na Imat­ral­la. Tou­ko­kuus­sa kas­vua oli kak­si­kym­men­tä pro­sent­tia.

Näin siis, tääl­lä päin! Pro­sen­tit sen kun kas­vaa, ai­na­kin vie­lä.


Comments