Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

018 Ope­raa­tio Bar­ba­ros­sa Lem­paa­las­ta näh­ty­nä

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 21.6.2013 15:14

Ope­raa­tio Bar­ba­ros­sa Lem­paa­las­ta näh­ty­nä

Pi­ti ol­la ke­sä­kuun 1941 21 ja 22 päi­vien vä­li­nen va­loi­sa ly­hyt yö!. Mut­ta tä­mä yö yh­täk­kiä muut­tui mus­tak­si ja pit­käk­si yök­si, kun sun­nun­tai­aa­mu­na klo 3:15, kun vä­ki, niin van­hem­mat kuin lap­set­kin vie­lä nuk­kui­vat, al­koi Neu­vos­to­lii­ton ra­ja­vyö­hyk­keel­lä jy­ri­nä tai­vaal­la, kun Sak­san jät­ti­mäi­nen so­ta­ko­neis­to al­koi vyö­ryä Neu­vos­to­liit­toa koh­ti.

Noin 2 500 sak­sa­lais­ta len­to­ko­neet­ta al­koi­vat mas­sii­vi­sel­la pom­mi­tuk­sel­la mou­ka­roi­maan ra­ja-alu­eit­ten kau­pun­ke­ja ja ky­liä il­man so­dan ju­lis­tus­ta. Yli kol­me­tu­hat­ta pans­sa­ri­vau­nua ja noin 5 mil­joo­naa so­ti­las­ta läh­ti liik­keel­le koh­ti Neu­vos­to­liit­toa to­teut­ta­maan Bar­ba­ros­sa -suun­ni­tel­man sa­la­ma­so­taa (saks. blitzk­rieg). Hit­ler us­koi ope­raa­ti­on kes­tä­vän nel­jä kuu­kaut­ta. Suun­ni­tel­man mu­kaan hyök­käys oli suo­ri­tet­ta­va Suo­men­lah­ti-Mus­ta­me­ri -lin­jal­la. Vas­tas­sa oli­vat hei­kom­mat neu­vos­to­jou­kot, jois­ta mo­net ei­vät eh­ti­neet saa­da va­roi­tus­ta sak­sa­lais­ten hyök­käyk­ses­tä, jo­ten ihan alus­sa so­ta­van­geik­si jou­tui sa­to­ja­tu­han­sia neu­vos­to­so­ti­lai­ta.

Suu­ri Isän­maal­li­nen so­ta

Al­koi pit­kä Suu­ri Isän­maal­li­nen so­ta 1941 – 1945 Neu­vos­to­lii­tos­sa, kau­hein ja ve­ri­sin konf­lik­ti ih­mis­kun­nan his­to­ri­as­sa, jo­ka toi en­nen nä­ke­mät­tö­miä ih­mi­suh­re­ja. En­nen si­tä kun kaa­tui Ber­lii­ni oli­vat jul­mat ve­ri­set tais­te­lut Mos­ko­vas­ta ja Sta­ling­ra­dis­ta ja ko­ko ih­mis­kun­taa jär­kyt­tä­nyt Le­ning­ra­din (nyk. Pie­ta­ri) pii­ri­tys ja mo­net muut­kin tais­te­lut.

Kir­joit­te­len so­das­ta, kos­ka olen so­ta­lap­si ja kat­so­nut so­taa sil­miin! En tais­te­lu­ken­täl­lä, mut­ta juos­sut it­kien äi­din hel­mas­ta pi­tä­en kiin­ni pom­mi­ko­nei­ta kar­kuun…

Sak­sa­lais­ten hyök­käys al­koi Uk­rai­naan, mut­ta pi­an se oli myös poh­joi­ses­sa, jol­loin sak­sa­lai­set ja suo­ma­lai­set jou­kot liit­tou­tu­nee­na hyök­kä­si­vät ko­ti­seu­duil­lem­me. Me asuim­me Poh­jois-In­ke­ris­sä, Lem­paa­lan kun­nas­sa ja olim­me jää­dä so­dan jal­koi­hin. Käs­ky tu­li eva­kuoin­tiin. Myö­hem­min ai­kui­si­käi­se­nä sain tie­tää, et­tä se oli 6 syys­kuu­ta 1941 ja muis­taak­se­ni 9 syys­kuu­ta Le­ning­rad oli pii­ri­tet­ty. Me on­nis­tuim­me “li­vah­ta­maan” alu­eel­ta, em­me jää­neet pii­ri­tet­tyyn Le­ning­ra­diin (nyk. Pie­ta­ri) Mi­tä se so­ta toi pie­nel­le ih­mi­sel­le ja mei­dän per­heel­lem­me?

Sa­ma­na aa­mu­na kun al­koi so­ta, syn­tyi pik­ku­ve­li. Äi­ti­ni vau­va sy­lis­sä sai­raa­las­ta, isä­puo­li so­taan… Pi­an tu­li käs­ky kaik­ki avo­au­toi­hin ja mu­kaan ei saa­nut mi­tään pait­si asi­apa­pe­rei­ta ja lap­set sy­lis­sä… Se mi­tä it­se muis­tan, et­tä äi­ti­ni sai kui­ten­kin pie­nen vau­van kans­sa pai­kan hen­ki­löau­tos­sa jos­sa mi­nä­kin olin ai­van tu­keh­tua, kos­ka se oli tä­pö­täyn­nä ja muis­tan kuin­ka pa­ha­olo tu­li sii­tä ah­tau­des­ta ja au­to kul­ki vie­lä epä­ta­sais­ta met­sä­tie­tä.

Lap­set it­ki­vät ja jy­ri­nä kuu­lui. Kai­kil­la oli hir­veä hä­tä ja se tie­ten­kin hei­jas­tui lap­siin, jo­ten mi­nä muis­tan vie­lä sen 5 ja puo­li vuo­ti­aan kau­hun, jo­ka tu­li vie­lä pa­hem­pa­na vas­taan kun saa­vuim­me ve­sis­tön ran­taan ja ih­mi­siä alet­tiin las­tat­tiin proo­mui­hin..

Kak­si proo­mua ih­mi­si­neen läh­ti­vät ran­nas­ta ja len­to­ko­neet hyök­kä­si­vät ja pom­mit­ti­vat ne mo­lem­mat proo­mut! Las­tut len­si­vät vaan ja yk­si koi­ra ui ran­taan. Mei­dät oli las­tat­tu kol­man­teen proo­muun ja mi­nua pe­lot­ti ko­vas­ti as­tua sin­ne, jo­ten kai­kin voi­min py­rin jää­mään ran­taan, mut­ta Ama­lia tä­ti­ni, jo­ka pi­ti mi­nus­ta huol­ta kui­ten­kin sai mi­nut sin­ne proo­muun. Muis­tan, et­tä tä­män proo­mun oli käs­ket­ty läh­te­mään yöl­lä, et­tei pom­mit­ta­jat nä­ki­si ja oli kiel­let­ty jo­pa tu­li­ti­kun sy­tyt­tä­mi­nen. Mei­dän ko­ko su­ku oli sa­mas­sa proo­mus­sa, isoi­sä ja isoä­ti­puo­li ja hei­dän yh­dek­sän las­ta, vaik­ka äi­dil­lä­ni oli jo oma per­he, mut­ta ko­ko su­ku kui­ten­kin olim­me yh­des­sä.

Kun proo­mu oli läh­te­nyt liik­keel­le, niin isoi­sä pyy­si ko­ko su­vun käy­mään hä­nen ym­pä­ril­leen ja lait­taa päät yh­teen sil­tä va­ral­ta, et­tä jos pom­mi is­kee, niin kaik­ki kuo­lem­me yh­des­sä. Isoi­sä ru­koi­li ja var­maan kaik­ki muut­kin. Oli to­si pe­lot­ta­vaa, mut­ta pää­sim­me toi­seen ran­taan ja mei­dät las­tat­tiin ju­naan pom­mi­tuk­sen al­la ja mat­ka jat­kui jon­ne­kin koh­ti Si­pe­ri­aa. Äi­ti­ni ker­to­muk­sen mu­kaan sil­loin ku­kaan ei tien­nyt mis­sä mat­ka­pää on. Saa­vuim­me Ud­murt­ti­aan … jos­sa asuim­me 4 vuot­ta.

Nä­mä ih­mis­kun­nan traa­gi­set ta­pah­tu­mat ja omat­kin lap­suu­si­käi­set ko­ke­muk­set pa­laa­vat ai­na mie­lee­ni kun lä­hes­tyy ke­sä­kuun 22 päi­vä, jo­ten yri­tin täs­sä teh­dä vie­lä pie­nen ai­ka­mat­kaan sin­ne men­nei­syy­teen, 5 ja puo­len vuo­den ikäi­sen lap­sen muis­toi­hin.

Eh­kä so­dan pau­hut ovat niin jär­kyt­tä­vä ko­ke­mus kai­kil­le, et­tä se jät­tää jäl­keen­sä ko­ko elä­män­kaa­rel­le. Ai­na­kin omat tun­te­muk­set ovat si­tä luok­kaa.

Kaik­ki, jot­ka toi­vot­te vain rau­haa, kuun­nel­kaa…
– https://


Comments