Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

017 Ha­ka­ris­ti par­vek­keel­la

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 15.6.2013 14:07

“Nat­si­lip­pu par­vek­keel­la kuu­men­si –”Ru­ma asia". Il­ta­leh­ti (Met­ro) 12.6.2013

– Kir­joi­tuk­sen mu­kaan Hel­sin­gin Vii­kis­sä ker­ros­ta­lon par­vek­keel­la lie­hu­va ha­ka­ris­ti­lip­pu ai­heut­ti häm­men­nys­tä.
– Eräs IL lu­ki­ja pi­tää esil­lä oloa lip­pua ru­ma­na asi­ana. – “Se on kuin nat­si-Sak­san ai­koi­naan käyt­tä­mä lip­pu, mut­ta ul­koa kat­sot­tu­na kär­jel­lään sei­so­vat ris­tin ha­ka­set osoit­ta­vat vää­rään suun­taan.”

Huo­ma­sin it­se­kin, et­tä ris­tin ha­ka­set osoit­ta­vat vää­rään suun­taan, kos­ka muis­tan tuon nat­si­sak­san ha­ka­ris­tin ul­ko­näön jo vuo­sien ta­kaa. Olen­han so­ta­lap­si Neu­vos­to­lii­tos­ta ja nat­si­sak­san ha­ka­ris­ti merk­ki oli to­si pe­lot­ta­va sym­bo­li. Tie­sin jo en­nes­tään, et­tä it­se ha­ka­ris­ti merk­ki on ol­lut jo tu­han­sia vuo­sia sit­ten käy­tet­ty mui­nai­sen ih­mis­kun­nan us­kon­nol­li­se­na sym­bo­li­na, mut­ten kos­kaan läh­te­nyt et­si­mään sen sy­vem­mäl­le tie­toa asi­as­ta. Ha­ka­ris­ti sym­bo­le­ja on ole­mas­sa sa­to­ja eri­lai­sia

Nyt poi­mi­tuil­la tie­doil­la ne­tis­tä, voin ly­hy­es­ti ker­toa asi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le, et­tä ha­ka­ris­ti sym­bo­le­ja on ole­mas­sa sa­to­ja eri­lai­sia, mut­ta kak­si pe­rus­tyyp­piä ovat va­sen­kä­ti­nen ja oi­ke­akä­ti­nen, vii­mei­ses­sä pal­kit on tai­vu­tet­tu myö­tä­päi­vään ja va­sen­kä­ti­nen vas­tak­kai­seen suun­taan.

Us­kon­non mu­kaan va­sen­kä­ti­nen ha­ka­ris­ti mer­kit­see nou­se­vaa ke­vä­tau­rin­koa, va­loa, on­nea ja hy­vää. Oi­ke­akä­ti­nen, päin­vas­toin, edus­taa au­rin­gon­las­kua, syk­syau­rin­koa, pi­meyt­tä, kur­juut­ta ja pa­haa.

Ym­mär­tääk­se­ni Vii­kin par­vek­keel­la ole­vas­sa li­pus­sa on va­sen­kä­ti­nen ha­ka­ris­ti, jo­ten sii­nä ta­pauk­ses­sa sil­lä ei oli­si mi­tään te­ke­mis­tä nat­si­sak­san ha­ka­ris­ti­sym­bo­lin kans­sa, pait­si se, et­tä on on lai­tet­tu kyl­jel­leen.

Eri mais­sa kan­sa on käyt­tä­nyt ja käyt­tää edel­leen ha­ka­ris­ti merk­kiä suo­je­le­va­na ja maa­gi­sen voi­man sym­bo­li­na. An­tii­kin ai­koi­na troi­ja­lai­set käyt­ti­vät merk­kiä värt­ti­nöis­sä ja kreik­ka­lais­ten ar­ke­olo­gis­ten löy­tö­jen pe­rus­teel­la se kai­ver­ret­tiin ra­hoi­hin. Ai­na­kin kes­ki­ajal­ta on löy­det­ty van­ho­jen hau­to­jen ja ka­ta­kom­bien sei­nis­sä piir­ret­ty­jä ha­ka­ris­ti­muo­toi­sia sym­bo­le­ja.

In­ti­as­sa merk­ki on edel­leen hy­vin suo­sit­tu ja tun­net­tu sym­bo­li, siel­lä ha­ka­ris­til­lä suo­jel­tiin ja pa­ran­net­tiin kar­jaa. Ja­pa­nis­sa ja Kii­nas­sa se mer­kit­see ra­jat­to­muut­ta se­kä siu­naus­ta.

Mui­nais-Ve­nä­jäl­lä ha­ka­ris­ti­merk­ki (ko­lov­rat)sym­bo­lil­la ko­ris­tel­tiin asei­ta, vaat­tei­ta, as­ti­oi­ta, ja mai­neik­kai­ta san­ka­rei­ta ni­mi­tet­tiin “Ko­lov­ra­ty”:ksi. Ve­nä­jän tsaa­reil­la se merk­ki oli käy­tös­sä vi­ral­li­sen lei­man mu­kaan taus­tal­la, jo­ten Neu­vos­to­liit­to al­ku­vai­hees­sa ot­ti sen käyt­töön ja esi­mer­kik­si en­sim­mäi­set se­te­lit sai­vat ha­ka­ris­tin tun­nuk­sen ja so­ti­lai­den uni­vor­mu hi­ha­merk­ki­nä oli myös ha­ka­ris­ti, jo­ka myö­hem­min oli vaih­det­tu pu­nai­seen vii­si­sa­ka­rai­seen täh­teen. Eri­lai­sia tul­kin­to­ja

Eri mais­sa ja us­kon­nois­sa löy­tyy ha­ka­ris­ti­merk­ki sym­bo­lil­le eri kult­tuu­reis­ta ja us­kon­nois­ta riip­pu­en eri­lai­sia tul­kin­to­ja, mut­ta huo­maa sen, et­tä sil­lä on, tai ai­na­kin on ol­lut, erit­täin voi­ma­kas hen­gel­li­nen vai­ku­tus kan­sa­kun­taa koh­ti ja sen vai­ku­tus oli po­si­tii­vi­nen ja on edel­leen mo­nis­sa kult­tuu­reis­sa, mut­ta ny­ky­ään ai­na­kin Eu­roo­pas­sa jo­kai­nen ajat­te­lee ha­ka­ris­tin näh­des­sä en­sim­mäi­sek­si Adolf Hit­le­riä, jo­ka nos­ti tun­nuk­sen voi­ma­kas­vä­ri­se­nä kul­mal­leen. Ha­ka­ris­ti siis muut­tui pa­hak­si kun se on eri asen­nos­sa ja vie­lä eri­vä­ri­nen.

Toi­sen maa­il­man­so­dan voi­ma peit­tää al­leen vuo­si­tu­han­ti­sen pe­rin­teen. Eli voi sa­noa, et­tä ha­ka­ris­tin mai­neen on pi­lan­nut nat­si­sak­sa.

Ny­ky­sak­san eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot eh­dot­ti­vat ha­ka­ris­tin kiel­tä­mis­tä ko­ko EU:n alu­eel­la, mal­li­naan Sak­san liit­to­ta­sa­val­lan pe­rus­tus­la­ki, jos­sa kiel­le­tään ha­ka­ris­tin käyt­tö muu­al­la kuin his­to­ri­ano­pe­tuk­ses­sa.

Ve­nä­jäl­lä val­mis­te­taan la­kia, jon­ka mu­kaan saa ran­gais­tus­ta 300 000 rup­laa sak­ko­na tai jo­pa kah­dek­si vuo­dek­si van­ki­laan, jos käyt­tää nat­si­sak­san sym­bo­le­ja tai ter­veh­ti­mis­merk­kiä, mut­ta mie­li­pi­teet ovat ja­kau­tu­neet.

Siis ha­lu­avat ha­ka­ris­tin pois pe­ri­aat­teel­la “Pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mie­les­tä”, mut­tei se täs­sä ta­pauk­ses­sa te­hoa, ha­ka­ris­tiä pii­lot­ta­mal­la voi­daan pyyh­kiä men­nei­syyt­tä yh­tä vä­hän kuin Le­ni­nin ja Sta­li­nin pat­sai­ta kaa­ta­mal­la.

Läh­teet:
– http://www. pky­ma­se­hist. fi/ha­ka­ris­ti. html
– http://www. hel­sin­ki. fi /jarj /kro­nos /kro­nik­ka /kro­nik­ka1\05 /kro­nik­ka /ha­ka­ris­ti. htm
– http://www. thu­leia. com /sym­bo­lit. html
– http://zna­ki. cheb­net. com /s10. php? id=665
– http://his­to­ry-pho­to. ru /adolf-git­ler-is­to­ki-tre­te­go-rey­ha/


­pa­ge

Comments