Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

012 Ve­nä­läi­set ovat et­ni­siä suo­ma­lai­sia!

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 26.3.2013 13:33

Ot­si­kol­la:
– “Ve­nä­jän kan­sa­lai­sen kas­vot, eli kan­san kes­kuu­des­sa tun­ne­tun ro­tuo­pin ro­mah­dus.” – “Лицо русской национальности, или крах популярной расологии” ker­too asi­as­ta usea jul­kai­su. Esim Центр Льва Гумилева ja Коммерсантъ. Издательский дом.

Ar­tik­ke­li kir­joi­tuk­sen mu­kaan (va­paa kään­nös) ve­nä­läi­set gee­ni­tut­ki­jat ovat en­sim­mäis­tä ker­taa his­to­ri­as­sa suo­rit­ta­neet en­nen­nä­ke­mät­tö­män laa­jan ve­nä­läis­ten gee­ni­pe­ri­män tut­ki­muk­sen – ja oli­vat jär­kyt­ty­neet it­se­kin tu­lok­sis­ta. Tut­ki­joit­ten tu­lok­sen mu­kaan Ve­nä­jäl­lä asu­vien et­nis­ten ryh­mien vä­li­set ge­neet­ti­set suh­teet kaa­ta­vat ny­kyi­set nä­ke­myk­set slaa­vi­lais­ten pe­ri­mäs­tä. Tut­ki­muk­set ku­mo­avat mo­nia myyt­te­jä ve­nä­läis­ten kan­sal­li­suu­des­ta. Eri­tyi­ses­ti DNA tut­ki­mus­ten mu­kaan to­det­tiin, et­tä ge­neet­ti­ses­ti ve­nä­läi­set ei­vät ole “Itä-slaa­vi­lai­sia” vaan suo­ma­lai­sia.

Usei­den kym­me­nien vuo­sien ant­ro­po­lo­gi­set ja vii­me­vuo­ti­set DNA tut­ki­muk­set ker­to­vat sii­tä, et­tä, näyt­tää sil­tä, ​​et­tä ve­nä­läi­nen on kaik­kea muu­ta kuin “Itä-slaa­vi­lai­nen”. – Ve­nä­läi­nen on suo­ma­lai­nen.

Nä­mä tut­ki­muk­set ku­mo­avat väit­teen, et­tä val­ko­ve­nä­läi­set, uk­rai­na­lai­set ja ve­nä­läi­set kuu­lu­vat “itä-slaa­vi­lai­set” ryh­mään.

Ve­nä­läi­set ja suo­ma­lais-ug­ri­lai­set kan­sat ovat ge­neet­ti­ses­ti niin lä­hel­lä, et­tä he ovat ge­neet­ti­ses­ti ident­ti­siä ja mi­tään slaa­vi­lais­ta ve­nä­läi­sis­sä ei ole.

DNA tut­ki­muk­sen mu­kaan suo­ma­lais­ten li­säk­si ve­nä­läis­ten ge­nee­ti­siä lä­hi­su­ku­lai­sia ovat Ve­nä­jän ta­taa­rit.

Ei­kä vä­häi­sem­pä­nä pie­nem­pä­nä sen­saa­ti­ona ol­lut se, et­tä myös Itä-uk­rai­na­lai­set oli mah­do­ton erot­taa ve­nä­läi­sis­tä ja suo­ma­lais-ug­ri­lai­sis­ta, esi­mer­kik­si Ko­min, Mord­van ja Ma­rin kan­sa­lai­sis­ta. Tut­ki­jat ovat tul­leet sii­hen tu­lok­seen, et­tä jos­sain vai­hees­sa tä­mä oli yh­tei­nen kan­sa ja heil­lä oli yh­tei­nen kie­li suo­mi. Slaa­vi­lai­set ovat­kin siis ve­nä­jän­kie­li­siä suo­ma­lai­sia!

– tai oli­si­ko sa­not­ta­va: ve­nä­läi­set ovat­kin et­ni­siä suo­ma­lai­sia?!

Ai­van sa­moin kuin mei­tä in­ke­ri­läi­si­äkin luo­ki­tel­laan ny­ky­ään Vä­es­tö­lii­ton mu­kaan et­ni­sik­si ve­nä­läi­sik­si, jos­ta kir­joi­tin blo­gis­sa­ni.

– Ovat­ko in­ke­rin­suo­ma­lai­set et­ni­siä ve­nä­läi­siä?

Jos kat­so­taan tuo­ta kart­taa, niin to­del­la­kin tun­tuu, et­tä suo­mi-ug­ri­lai­set kan­sat ovat hal­lin­neet iso­ja alu­ei­ta! On­ko täs­sä­kin ta­pah­tu­nut kan­ta-kan­san ve­nä­läis­tä­mi­nen al­ka­en vaik­ka Iva­na Jul­mas­ta as­ti? Oli­si­ko tuo alue sit­ten si­tä Suur­ta Suo­mea, jos­ta jois­sa­kin kir­joi­tuk­sis­sa mai­ni­taan?

Mie­len­kiin­tois­ta kui­ten­kin!


Comments