Blogit‎ > ‎Violan Blogikirjoitukset‎ > ‎Vuo­si 2013‎ > ‎

008 Yli kol­man­nes ve­nä­läi­sis­tä ei toi­vo Suo­men ja Ve­nä­jän vä­lil­le vii­su­mi­va­paut­ta

  • Vi­ola Heis­to­nen
  • 16.2.2013 12:02

Asia sel­vi­si TAK Oy:n Ra­ja­tut­ki­muk­ses­sa 2012. Asi­as­ta ker­too Ete­lä-Sai­maa 15.2.2013 Ti­mo Lai­ta­ka­ri
– “Ra­jan jo­not syö­vät mat­kai­lua”.

Ra­ja­tut­ki­muk­sen mu­kaan ve­nä­läis­ten mat­kat Suo­meen li­sään­tyi­vät vii­me vuon­na 15 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Suo­meen teh­tiin Ve­nä­jäl­tä 3,8 mil­joo­naa mat­kaa. Ve­nä­läis­mat­kai­li­jat käyt­ti­vät Suo­mes­sa lä­hes 1,2 mil­jar­dia eu­roa, jos­ta kol­me nel­jä­so­sa tuo­te­os­toi­hin ja nel­jä­so­sa pal­ve­lui­hin. Tut­ki­muk­ses­sa tu­lee esil­le, et­tä ve­nä­läis­mat­kai­li­joi­den ra­han­käyt­tö Suo­mes­sa 2012 oli yh­teen­sä 1 153 M€. Ve­nä­läis­ten ku­lu­tuk­ses­ta puo­let oli ve­ro­va­paa­ta.

Leh­ti jat­kaa:
– "TAK Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pa­si Nurk­ka ker­too, et­tä al­ku­vuo­den ke­hi­tyk­sen pe­rus­teel­la kas­vu jat­kuu tä­nä vuon­na sa­man­lai­se­na. TAK:n Ra­ja­tut­ki­mus­ta var­ten haas­ta­tel­tu vii­me vuo­den ai­ka­na yli 8 000 ve­nä­läis mat­kai­li­jaa Kaak­kois-Suo­men ra­ja- ase­mil­la. Tut­ki­muk­sen mu­kaan ve­nä­läi­set ovat kes­ki­mää­rin hy­vin tyy­ty­väi­siä Suo­men pal­ve­lu­ta­soon. Eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suus ja viih­ty­vyys saa­vat kii­tos­ta.

– Myös hin­ta­etu hou­kut­te­lee. TAK ver­tai­li yli sa­dan tuot­teen vaat­teen ja muun tuot­teen hin­taa pie­ta­ri­lai­ses­sa ja suo­ma­lai­ses­sa H&M:n liik­kees­sä. Hin­ta­ero oli 23 pro­sent­tia Suo­men hy­väk­si. Kun pääl­le las­ke­taan ve­ro­va­paas­ta kau­pas­ta saa­ta­va etu, ero kas­vaa yli 40 pro­sent­tia. Vii­su­mi­va­paus ja­kaa ve­nä­läis­ten mie­li­pi­tei­tä.

– Sen pe­lä­tään li­sää­vän ra­jan jo­no­ja ja han­ka­loit­ta­van mat­kus­ta­mis­ta. Myös si­tä pe­lä­tään, et­tä va­paus tuo maa­han lii­kaa ve­nä­läi­siä ja ve­nä­läis­tä ri­kol­li­suut­ta.

– Joi­den­kin ve­nä­läis­ten mie­les­tä Suo­mes­sa on lii­kaa ve­nä­läi­siä. “Kun jo­ka pai­kas­sa on mui­ta ve­nä­läi­siä, ei tääl­lä pää­se tu­ris­mi­tun­nel­maan, TAK Oy:n Pa­si Nurk­ka ku­vaa.” Mi­tä miel­tä tääl­lä kes­kus­te­lu­pals­tal­la?

– Ol­laan­ko sa­maa miel­tä ve­nä­läis­ten mat­kai­li­joi­den kans­sa sii­tä, et­tä Suo­mes­sa on jo lii­kaa ve­nä­läi­siä ja vii­su­mi­va­paus toi­si maa­han ve­nä­läis­tä ri­kol­li­suut­ta?

Tääl­lä ruo­hon­juu­ri ta­sol­la tie­dän, et­tä ai­na­kin tut­ta­va pii­ris­sä mo­net Suo­mes­sa asu­vat ve­nä­läi­set / ve­nä­jän­kie­li­set ei­vät ha­lu­ai­si vii­su­mi­va­paut­ta sa­mois­ta syis­tä. Mo­ni mat­kai­li­ja­kin ih­met­te­lee, et­tä tääl­lä ha­lu­ai­si ol­la kuin ul­ko­mail­la, mut­ta vas­taan tu­lee vain ve­nä­läi­siä!


Comments